İMÂR VE ŞEHİRCİLİK DÂİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU
B elediye
: Konyaaltı Belediyesi
 da/ Parsel : 8441/2 parsel, 4252/1 parsel, 8859/2 parsel, 9178/2 parsel, 8894/1
parsel, 4029/1 parsel, 9948/10 parsel
Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.03.2014 gün ve 24 sayılı kararı ile mülkiyeti
vatandaşlara ait bulunan ve kamusal kullanıma ayrılan 8441 ada 2 parsel, 4252 ada
1 parsel, 8859 ada 2 parsel, 9178 ada 2 parsel 8894 ada 1 parsel, 4029 ada 1
parsel, 9948 ada 10 parselin imar planında değişiklik yapılmak suretiyle parsellerin
kamusal alan dışına çıkarılmasını talep eden Antalya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğünün taleplerinin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında
değerlendirilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli
toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21.05.2014 tarihinde, “Konyaaltı Belediye
Meclisinin 07.03.2014 gün ve 24 sayılı kararında Plan ve Proje Müdürlüğü’nün
27.01.2014 tarihli görüşünde “bahse konu dilekçelerde geçen mevcut donatı
alanlarının kaldırılması yönündeki plan değişikliği taleplerinin; mevcut mevzuat,
hukuk ve planlama pratiği çerçevesinde uygun olmadığı” belirtildiğinden ayrıca
Konyaaltı Belediye Meclis kararı ile önerilen yöntem anlaşılabilir, uygulanabilir bir
yöntem ve ifade olmadığından uygun olmadığına” dair raporu^bulunmaktadır.
8441 ada 2 parsel nazım ve uygulama imar planında semt spor sahası, 4252
ada 1 parsel nazım imar planında semt spor sahası, uygulama imar planında
Belediye semt spor sahası, 8859 ada 2 parsel nazım imar planında esnek tercihli
sosyal donatı alanında, uygulama imar planında kütüphane, 9178 ada 2 parsel
nazım ve uygulama imar planında semt spor sahası, 8894 ada 1 parsel nazım ve
uygulama imar planında okul alanı, 4029 ada 1 parsel nazım imar planında yurt ve
semt spor alanı, uygulama imar planında yurt alanı, 9948 ada 10 parsel nazım ve
uygulama imar planında semt spor sahası olarak planlıdır.
Konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 günlü toplantısında
görüşülmüş, yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına
havale edilmiştir.
Kamu kullanımına ayrılan alanların plan değişikliği taleplerine ilişkin olarak;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 21.04.2014 tarih 35430 sayılı yazısı ve Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 02.05.2014 tarih 7724 sayılı yazısında Planlı Alanlar Tip
İmar Yönetmeliği'nin 21 .maddesinde, umumi hizmetlere ayrılan alanlarda
kamulaştırma yapılmaması halinde plan değişikliği yapılabileceğine ilişkin bir
düzenleme içermemektedir. Bu madde ile sadece, imar planlarında umumi hizmetlere
ayrılan alanlarda, yürürlükteki im ar planı uygulanıncaya kadar sahiplerinin talepleri
halinde muvakkat yapı yapılarak, bu yapılara geçici yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni
verilmesine ilişkin düzenlemeler getirilmiş ve yürürlükteki im ar planında umumi
hizmetlere ayrılmış olmakla beraber kamulaştırma kararı alınamayan alanlarda, imar
planı kararına uycjun olmak, ilgili yatırımcı kamu kurulusunun izni ve projeler
hakkında uygunluk görüsü alınmak kaydıyla,özel tesislerin yapılabilmesine olanak
sağlanmıştır." şeklinde ifade edildiğinden anılan yönetmeliğin ilgili maddesine göre
parsellerde plan değişikliği yapılmasına gerek olmadığı düşünülmektedir.
Bu doğrultuda, taleplerin Konyaaltı Belediye Meclis Kararı ve Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı'nm 21.04.2014 tarih 35430 sayılı ve Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü'nün 02.05.2014 tarih 7724 sayılı görüşlerine istinaden Planlı Alanlar Tip
İmar Yönetmeliği kapsamında değerlendirilebileceğinden, İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu doğrultusunda Antalya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğünün bahse konu parsellerin imar planında değişiklik yapılmak suretiyle
kamusal alan dışına çıkarılmasına ilişkin taleplerinin uygun olmadığı kararının
alınması gerektiği kanaatine varılmıştır.
Açıklamalar doğrultusunda teklifin görüşülerek karara bağlanması hususunu;
Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:21.05.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.05.2014
tarihli
toplantısında gündemin 37. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.03.2014 gün ve 24 sayılı
kararı ile görüşülen, 8441 ada 2 parsel, 4252 ada 1 parsel,
8859 ada 2 parsel, 9178 ada 2 parsel 8894 ada 1 parsel,
4029 ada 1 parsel, 9948 ada 10 parselin plan tadilatı ile
kamusal alan dışına çıkarılmasına ilişkin taleplerin planlı
alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi
konusu
KOMİSYON RAPORU:
v
y
Oytun
Eylem
MUŞ
İmar Kom. Üyösi
Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.03.2014 gün ve 24 sayılı
kararı ile görüşülen, 8441 ada 2 parsel, 4252 ada 1 parsel,
8859 ada 2 parsel, 9178 ada 2 parsel 8894 ada 1 parsel,
4029 ada 1 parsel, 9948 ada 10 parselin plan tadilatı ile
kamusal alan dışına çıkarılmasına ilişkin taleplerin planlı
alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi
konusu Komisyonumuzca incelenmiş, Konyaaltı Belediye
Meclisinin 07.03.2014 gün ve 24 sayılı kararında Plan ve
Proje Müdürlüğü’nün 27.01.2014 tarihli görüşünde “bahse
konu dilekçelerde geçen mevcut donatı alanlarının
kaldırılması yönündeki plan değişikliği taleplerinin; mevcut,
mevzuat, hukuk ve planlama pratiği çerçevesinde uygun
olmadığı” belirtildiğinden ayrıca Konyaaltı Belediye Meclis
kararı ile önerilen yöntem anlaşılabilir, uygulanabilir bir
yöntem ve ifade olmadığından uygun olmadığı görüşüne
varılmıştır.
KomisyofHRaporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
«i. * < * ((* ,,
«S* • ÇL\
* 'o
•Q
A
’v t â j
k o n ^ A lt i
* J\ *
^ Ç 2L°Y1Ş
X.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
BELEDİYESİ
MART/2014
DONEMİ
MECLİS BAŞKANI: Edip Kemal BAHADIR t a r ih i
07/03/2014
DİVAN KATİBİ
: Murat DENIZDELEN b ir l e ş im
1
1
OTURUM
DİVAN KATİBİ
: Hacet KAVAK
KATILAN UYE SAYISI
18
MÜDÜRLÜĞÜ Plan ve Proje Müdürlüğünün 03/03/2014 tarih ve 216 sayılı yazısı.
ÖZÜ
Mülkiyeti vatandaşlanmıza ait bulunan ve kamusal kullanıma aynlan 8441 ada 02 parsel,
4252 ada 01 parsel, 8859 ada 02 parsel, 9178 ada 02 parsel, 8894 ada 01 parsel, 4029 ada 01
parsel ve 9948 ada 10 parselin imar planında değişiklik yapılmak suretiyle parsellerin kamusal
alan dışına çıkanlmasmı talep eden Antalya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğünün talepleri İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, taleplerin Planlı Alanlar Tip
İmar Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
GÜNDEM NO
03
24
KARAR NO
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE M ECLİSİ’NİN 07/03/2014 TARİH,
24 SAYILI KARARIDIR
Konu: İlgi: 04.12.2013 gün ve 141 sayılı meclis karan.
İlgi meclis karan ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kamusal kullanıma aynlmış
bulunan ve özel mülkiyete konu 7 adet parselin (ekli dosyada belirtilen) uzlaşma taleplerinin teknik,
hukuki ve mali yönü olması nedeniyle ilgili müdürlüklerden görüş alınması için Plan ve Proje
M üdürlüğü’ne gönderilmesine karar verilmiştir.
Konuya yönelik hazırlanan müdürlük görüşleri 05.02.2014 gün ve 16 sayılı Konyaaltı
Belediye Meclisi Karan ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir.
İmar Komisyonu toplantı tutanağı yazımız ekinde olup, konunun görüşülmek üzere Meclise
havalesini arz ederim.” İfadeli, Plan ve Proje Müdürlüğünün 03/03/2014 tarih ve 216 sayılı yazısı.
Büro Görevlisi Mustafa MEYVECİOĞLU: “Plan ve Proje Müdürlüğünün 03/03/2014 tarih
ve 216 sayılı yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonu raporu;
İMAR KOMİSYON RAPORU
KOMİSYONA HAVALE EDİLEN
KOMİSYON TOPLANTISININ
MECLİS KARARININ
05.02.2014
Karar Tarihi
28.02.2014
Karar Tarihi
Karar No
16
Karar No
88
Plan ve Proje Müdürlüğü
Müdürlüğü
Antalya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 7 adet
ÖZÜ
yazısının görüşülmesi.
Mahallesi/Köyü
Ada Parsel/No
İmar Paftası
—
—
—
KARAR
:
Antalya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 7 adet yazısı, 04.12.2013 gün
ve 141 sayılı Konyaaltı Belediye Meclisi Karan ile ilgili müdürlüklerden görüş alınmak amacıyla
Plan ve Proje Müdürlüğü’ne havale edilmiştir.
Konuya yönelik olarak Plan ve Proje Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alman görüşler
Komisynumuzca incelenmiştir. Buna göre;
- Hukuk İşleri Müdürlüğü; “söz konusu plan değişikliği tekliflerinin, 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. maddesinin (c) bendine göre Belediye
Meclisince görüşülüp karara bağlanmasının hukuken uygun olacağı” yönünde görüş bildirmiştir.
- Mali Hizmetler Müdürlüğü “2014 yılı bütçesinde kamulaştırmasız el koyma ve gayrimenkul
alımlan ve kamulaştırması ekonomik kodlarında ödeneğimiz bulunmamaktadır” yönünde görüş
bildirmiştir.
- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü konuya yönelik yazılarında; Planlı Alanlar Tip İmar
Yönetmeliğinin 21. Maddesine göre işlem yapılabileceğini ve ilgili yatırımcı kamu kurumunun izin
ve onayının alınması gerektiğini belirtmektedir.
- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü; bahse konu parsellerin İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği
oluşturulan kamu tesis alanlarından olduğunu, Kütüphane olarak planlı parselin Kültür ve Turizm
Bakanlığı, İlkokul olarak planlı parselin ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamulaştrılacağım,
Semt Spor Sahası olarak planlı parsellerde ise Tip İmar Yönetmeliğinin 21. Maddesine göre
muvakkat yapı niteliğindeki inşaatlar için ruhsat düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunun ilgili
Müdürlükçe değerlendirilmesi gerektiğini bildirmiştir.
-Plan ve Proje Müdürlüğü; “ bahse konu dilekçelerde geçen mevcut donatı alanlarının
kaldırılması yönündeki plan değişikliği taleplerinin, mevcut mevzuat, hukuk ve planlama pratiği
çerçevesinde uygun olmayacağı” yönünde görüş bildirmiştir.
Komisyonumuzca, ilgili Müdürlüklerden toplanan görüşler neticesinde, bahse konu taleplere
yönelik olarak “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” çerçevesinde işlem yapılmasının uygun
olacağı değerlendirilmektedir.” ifadeli, 28/02/2014 tarihli İmar Komisyonu Başkanı Deniz FİLİZ
(imzalı), Üye Orhan BUDAK (imzalı), Ünal CANKO (imzalı), Üye İbrahim ÇOBAN (imzalı), Üye
İbrahim YÜKSEKVİCDAN (imzalı) İmar Komisyonu toplantı tutanağını okudu.
Belediye Başkan V. Edip Kemal BAHADIR; konuyu müzakereye açtı. Yapılan müzakereler
sonucunda oylamaya geçildi.
Yapılan oylama sonucunda;
Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve kamusal kullanıma ayrılan 8441 ada 02 parsel,
4252 ada 01 parsel, 8859 ada 02 parsel, 9178 ada 02 parsel, 8894 ada 01 parsel, 4029 ada 01 parsel
ve 9948 ada 10 parselin imar planında değişiklik yapılmak suretiyle parsellerin kamusal alan dışına
çıkarılmasını talep eden Antalya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün talepleri İmar
Komisyonundan gelddği şekliyle, taleplerin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında
değerlendirilmesi; oy Öirliği ile kabul edildi.
M urât-^ENIZDELEN
Divan Kâtibi
94003877.FR. 15/R.01/ 2.22
04.12.2013 GÜN VE 141 SAYILI KONYAALTI BELEDİYE MECLİS KARARI
GEREĞİNCE HAZIRLANAN TEKNİK RAPOR;
Antalya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün yazıları ile (ilgili 7 adet
yazı ektedir) 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kamusal kullanıma ayrılmış bulunan ve
özel mülkiyete konu 7 adet parselin kamulaştırmasının düşünülmediği belirtilerek plan
değişikliği yapılmak suretiyle parsellerin spor alanı dışına çıkarılması talep edilmektedir.
04.11.2013
gün ve 141 sayılı Konyaaltı Belediye Meclisi kararı ile konu, taleplerin
teknik, hukuki ve mali yönü olması nedeniyle ilgili müdürlüklerden görüş alınması için Plan
ve Proje Müdürlüğüme gönderilmesine karar verilmiştir.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
îlgili 7 adet dilekçe Müdürlüğümüzce incelenmiştir. Buna göre;
İlgi (a) yazıda bahsedilen 8441 ada 2 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında
“Semt Spor Sahası” olarak planlıdır. İlgi
yazıdan bahse konu parselin
kamulaştırmasının düşünülmediği belirtilerek plan değişikliği yapılmak suretiyle
parsellerin spor alanı dışına çıkarılması talep edilmektedir.
İlgi (b) yazıda bahsedilen 4252 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında
TİA=200 m2 maxh=l kat yapılanma koşullu “Belediye Semt Spor Tesis Alanı” olarak
planlıdır. İlgi yazıdan bahse konu parselin kamulaştırmasının düşünülmediği
belirtilerek plan değişikliği yapılmak suretiyle parsellerin spor alanı dışına çıkarılması
talep edilmektedir.
İlgi (c) yazıda bahsedilen 8859 ada 2 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında
E=0,40 yapılanma koşullu “Kütüphane” olarak planlıdır. İlgi yazıdan bahse konu
parselin kamulaştırmasının düşünülmediği belirtilerek plan değişikliği yapılmak
suretiyle parsellerin spor alanı dışına çıkarılması talep edilmektedir.
İlgi (d) yazıda bahsedilen 9178 ada 2 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar plamnda
“Semt Spor Sahası” olarak planlıdır. İlgi
yazıdan bahse konu parselin
kamulaştırmasının düşünülmediği belirtilerek plan değişikliği yapılmak suretiyle
parsellerin spor alanı dışına çıkarılması talep edilmektedir.
İlgi (e) yazıda bahsedilen 8894 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında
“İlkokul” olarak planlıdır. İlgi yazıdan bahse konu parselin kamulaştırmasının
düşünülmediği belirtilerek plan değişikliği yapılmak suretiyle parsellerin spor alanı
dışına çıkarılması talep edilmektedir.
İlgi (f) yazıda bahsedilen 4029 ada 1 parsel l / l 000 ölçekli uygulama imar planında
0,30 yapı emsalli “Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt Alanı” olarak planlıdır. İlgi yazıdan
bahse konu parselin kamulaştırmasının düşünülmediği belirtilerek plan değişikliği
yapılmak suretiyle parsellerin spor alanı dışına çıkarılması talep edilmektedir.
İlgi (g) yazıda bahsedilen 9948 ada 10 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında
“Oyun Alanı (Semt Spor Sahası)” olarak planlıdır. İlgi yazıdan bahse konu parselin
kamulaştırmasının düşünülmediği belirtilerek plan değişikliği yapılmak suretiyle
parsellerin spor alanı dışına çıkarılması tjılep edilmektedir.
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin Birinci Bölümünün Tanımlar başlığı
altında;
2 - Uygulama İmar Planı: (Değişik: RG 2/9/1999-23804) Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa
kadastral durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve çeşitli bölgelerin
yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama
programlarına esas olacak uygulama etaplarım ve esaslarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren
ve 1/1000 ölçekte düzenlenen raporuyla bir bütün olan plandır.
“
6- Plan Değişikliği: (Değişik: RG 17/3/2001-24345) Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü,
teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan,
kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleridir. ”
denilmektedir. Yine aym yönetmelikte;
“Madde 27 - İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi
veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde
böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:
1- İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek
ilgili yatırımcı Bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır.
2- İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet
götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.
Madde 28 - İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi
sonucu nüfus yoğunluğunun arttırılmasına dair imar planı değişikliklerinde:
1- (Değişik:RG-2/9/1999-23804)Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları EK-1 de
belirtilen standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır ve/veya
artırılır. ”
denilmektedir. Dolayısıyla, yürürlükteki mevzuat irdelendiğinde bir donatı alanının
kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine yönelik bir plan değişikliğinin
yapılabilmesi için;
1.
2.
3.
4.
Değişikliğin kamu yararına yapılması,
Değişikliğin üst ölçekli planlara uygun olması,
İlgili Bakanlık veya kuruluşun uygun görüşünün alınması,
Kaldırılacak tesisin hizmet götürdüğü bölge içerisinde eşdeğer yeni bir alanının
ayrılması,
5. Değişiklik sonrasında gelecek yeni fonksiyon ile bir nüfus artışı söz konusu ise
artan nüfusun ihtiyacı olan yeni sosyal ve teknik altyapı alanlarının ayrılması,
gerektiği anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda ilgi dilekçelerdeki talepleri değerlendirecek olursak;
1. Kamu Yararı; Bahse konu parsellerde talep edilen şekliyle plan değişikliği
yapılarak mevcut arazi kullanım kararlarının (sosyal donatı alanları) değiştirilmesi
veya kaldırılması ve yerlerine konut veya ticaret gibi bir başka fonksiyonun
koyulması işleminin “kamu yararı” kapsamında değerlendirilmesi işi hukukun
konusudur. Müdürlüğümüzce bu hususta bir değerlendirme yapılmamıştır.
2. Üst Ölçekli Planlara Uygunluk; Bahse konu parsellerde talep edildiği şekliyle bir
fonksiyon değişikliği yapılması, talebin ancak 1/5000 ölçekli nazım imar planına
uygun olması halinde yapılabilir. Bu t kapsamda, talep sahiplerinin üst ölçekli
planlar çevresinde Antalya Büyükşehir Belediyesine görüş sorup sormadığına veya
talepleri doğrultusunda bir üst ölçekli plan değişikliği önerisi sunup
sunmadıklarına ilişkin bir bilginin ekli dilekçelerde bulunmadığı görülmektedir.
3. İlgili Bakanlık veya Kuruluşun Uygun Görüşü; Mevcut imar planında sosyal
donatı alanı olarak planlı bir parselin fonksiyonunun değiştirilebilmesi veya bu
tesisin kaldırılabilmesi için ilgili kurumdan uygun görüş alınması yasal bir
zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda, İlkokul için Milli Eğitim
Bakanlığından, Kütüphane için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, Belediye Semt
Spor Tesisleri, Semt Spor Alanları ve Oyun Alanları için Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü ile ilgili Belediyesinden, Kredi Yurtlar Kurumu Yurt Alanı için
ise Kredi Yurtlar Kurumundan uygun görüş alınmalıdır.
4. Eşdeğer Alan Ayrılması; İmar planı değişikliği yolu ile bir sosyal donatı alanının
kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesi ancak bu tesisin hizmet
götürdüğü bölge içerisinde eşdeğer yeni bir alanının aynlması suretiyle yapılabilir.
Bu kapsamda, değişiklik talep edilen bölge içerisinde, plan değişikliği ile
kaldırılacak tesise hem niteliksel hem de niceliksel olarak eşdeğer yeni bir alanın
üretilebilip üretilemeyeceğinin, bunun teknik ve hukuki imkan ve sonuçlarının
önemle üzerinde durulması gerekmektedir. Bilindiği üzere bahse konu parseller ile
bu parselleri çevreleyen bölgelerin 1/1000 ölçekli uygumla imar planları ve imar
uygulamaları tamamlanmıştır ve bu planlara göre de bölge büyük ölçüde
yapılaşmıştır. Bu sebeple, bu bölgeler içerisinde talebe konu mevcut donatı
alanlarının kaldırılması sonrasında aynı bölge içerisinde yeni bir donatı alanı
aynlması için yer açma ihtimalinin teknik ve hukuk çerçevesinde mümkün
olamayacağı düşünülmektedir. Özellikle bu hususta Emlak İstimlak Müdürlüğünün
de mevcut mülki durum ve 18. madde uygulaması yapılarak büyük ölçüde
yapılaşan bir alanda yeniden bir düzenleme yapılarak yeni bir kamu tesis alanının
oluşturulup oluşturulamayacağı hususunun sorulmasının yerinde olacağı
değerlendirilmektedir.
5. Artan nüfusun sosyal donatı alanı ihtiyacının karşılanması; Talepler
çerçevesinde yapılacak plan değişikliği ile kaldırılacak donatı alanının yerine
konacak yeni fonksiyonun ne olacağı da başka bir husus olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bahse konu alanın konut olarak planlanması halinde bölgeye
getirilecek yeni yerleşik nüfusun donatı alanı ihtiyacının da aynı bölgeden
karşılanması gerekmektedir. Bölgeye getirilecek fonksiyonun ticaret veya başka
bir kentsel arazi kullanımı olması durumunda ise bölge içerisinde planlanan
mevcut altyapı ve diğer kentsel servisler açısından sonuçlarımn değerlendirilmesi,
oluşturulacak yeni durumun plan ana kararlannı, sürekliliğini, bütünlüğünü
bozmayacak nitelikte olması gerekmektedir. Mevcut nüfusun ihtiyacı olan donatı
alanlarının plan değişikliği ile kaldırılması neticesinde zaten bozulacak olan donatı
dengesi fki bu donatı alanları mevcut mevzuatın belirlediği kıstaslara göre bölgeye
getirilecek nüfusun donatı alanları ihtiyacı düşünülerek hesaplanmıştır), yeni
planlama kararlarıyla daha da bozulacaktır. İlgili Yönetmelikte belirtildiği üzere
plan değişiklikleri “ Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve
sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, b ilim s e ln e s n e l ve teknik
gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan
düzenlemeleridir. ” şeklinde tarif ^dilmektedir.
Tüm bu değerlendirmeler ile birlikte, yapılacak plan değişikliklerinin neticesinde
ortaya çıkabilecek yeni teknik ve hukuki sonuçların da önemle üzerinde durulması
gerekmektedir. Mevcut imar planına göre şekillenmiş bir bölgedeki donatı alanının
kaldırılması veya verinin değiştirilmesi bu tesisin hizmet göreceği bölge halkı açısından da
büvük rahatsızlıklar doğurabilecek ve yeni hukuki süreçler başlatabilecek niteliktedir.
Yine, Kamu Ortaklık Payı (KOP) alınmak suretiyle oluşturulan bu donatı alanlarında
mülkiyet durumu büyük ölçüde çok parçalıdır. Böyle bir alanda sadece bir veya birkaç mülk
sahibinin talebi ile fonksiyonel bir değişikliğe gidilmesinin hukuk açısından doğru
olamayacağı, bahse konu alandaki tüm mülk sahiplerinin konuya yönelik taleplerinin veya bu
talebe yönelik muvafakatlerinin-iradelerinin bulunmasının gerektiği düşünülmektedir.
Ayrıca, ilgili dilekçelerden mevcut arazi kullanım kararının değiştirilmesi istenmesine
rağmen, değişiklik sonrasında bu alanda hangi fonksiyonun istendiğine ilişkin bir önerinin
bulunmadığı görülmektedir. İlgi dilekçelerde bahse konu alanların ayrıntılı mülki
durumlarının (hisse durumları ve malikler) ve yapılacak değişiklik ile ne istendiğinin açık
olarak belirtilmesi gerekmektedir.
Sonuç olarak, bahse konu dilekçelerde geçen mevcut donatı alanlarının kaldırılması
yönündeki plan değişikliği taleplerinin; mevcut mevzuat, hukuk ve planlama pratiği
çerçevesinde Müdürlüğümüzce uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.
Bu teknik rapor 04.11.2013 gün ve 141 sayılı Konyaaltı Belediye Meclisi kararı
4
\j^ < o o o -
4 079 400
$.Ö7$:-3§0
:ö ¥ O is i :â İ jû İ N :i
0 80,4 21 0 9
. .
-ASMER#.
ASKERİ ALAN
B Ö tG S S t» /
\
5 ^ -4
'
m
\
\
\
paW
ı^ y
A ,
TİA=J44 m2
MaxT>
h=4 kat
m m \}
4 08
4 081 600
cn
tn
&
o
o
20104
KTG
•
•
•
•A
m
V-
m
m
m
S*
v
İLKOKUL
. 4 P81. 50.0
•
o • (J] •
•
’-&ı\
•,4v.
o
>o
a
v "
e
ÖJg
a° %
9i
I
91 764 081 200
İLKOKUL
m :W
4 081 000
■^çT*Kj
4 081
' f / s ’ö . o p . —
J
V * ^ v / " - o i j e t n - / ..............................
ÜN İVE F
:::: FUAfR AL^jNI
#
<( (KONGRE SALONLARI, TİYATRO, SİNEMA
# x SER^SALO Nfc&RI, KÜTÜPHANE,:&ÇIK
\H A V A MÜZELERİ, SPOR EĞİTİM VBrTESİSLEl
\ \ :h
:::: E=0.2£:
T :yT^
• .^ T A T liR K K liiT Ü R :P A R K J İ:V E F
-/T:. ALANI
..
.. /
, f :(KONGRffSALONKRITİYÂTKONSlMA,SERGI
y KÜTÜPHANE,AÇI&HAVAMfiZELERİi^ EĞİFİMVB
Löjrnan* Alanı*
E'MNİYEÎ
T ^S İS L tF ti
Lojman
A lanım
T.C, Çevre Ve ŞeSıtrelUk KdtuîiıgE
MEKANSAL L^LAHLAKA GENEL
MOBÖRLÛĞÖ - Uygakme ŞufceMts.riürlûğB
nm/mu ız:<ı -
TX.
gAKANLffil
Sayı :
Konu :
0Q26mt
T.C.
ÇEVRE VEŞEHİRCİLİK
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
73071928/041/
103 ada, 7 parsel, 6288 ada, 1
parsel,5565 ada, 1 parsel, 8483 ada, 1
parsel,8856 ada, 1 parsel, 12537 ada, 3
parsel,umumi hizmet alanlarında
yapılaşma
J Ç ? 3 Q
....... Voli
VG^VÖÇÖV
ANTALYA VALİLİĞİNE
(Çevre ve Şehircilik tl Müdürlüğü)
îlg i'
;
a) Antalya Valiliğinin (ÎI Mahalli İdareler Müdürlüğü) 29.08.2013 tarihlî, 18258sayılı
yazısı.
b) Antalya Valiliğinin (Î1 Mahalli İdareler Müdürlüğü) 26.0S.2013 tarihli, 17843 sayılı
yazısı.
c) Antalya Büyükşehir Belediyesinin (îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve
Kamulaştırma Şube Müdürlüğü) 20.08.2013 tarihli, 25126 sayılı yazısı.
d) Antalya Büyükşehir Belediyesinin (îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve
Kamulaştırma Şube Müdürlüğü) 20.08.2013 tarihli, 25126 sayılı yazısı
e) Antalya Büyükşehir Belediyesinin (İmar ve Şehircilik Dairesi Bâşkanhğı'Harita ve
Kamulaştırma Şube Müdürlüğü) 20.08.20 î 3 tarihli, 25175 sayılı yazısı.
f) Antalya Büyükşehir Belediyesinin (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve
Kamulaştırma Şube Müdürlüğü) 20.08.2013 tarihli, 25133 sayılı yazısı.
g) Antalya Büyükşehir Belediyesinin (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve
Kamulaştırma Şube Müdürlüğü) 19.08.2013 tarihli, 25042 sayılı yazısı.
h) Antalya Büyükşehir Belediyesinin (îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve
Kamulaştırma Şube Müdürlüğü) 19.08.2013 tarihli, 24957 sayılı yazısı.
i) Bakanlığımız Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 09.12.2013 tarihli 11204 sayılı
yazısı.
Bakanlığımıza iletilen ilgi (c, d, e, f, g, h) yazılarda, Antalya İli, Konyaaltı İlçesi,
Geyik bayırı Köyü, 103 ada ve 7 parsel; Muratpaşa [İçesi, Demircikara Mahallesi, 6288 ada 1 parsel,
5565 ada, 1 parsel, 8483 ada, I parsel; Konyaaltı ilçesi. Hurma Mahallesi, 8856 ada, 1 parsel;
Muratpaşa İlçesi, Alan Mahallesi 12537 ada, 3 parsellerin imar planlarında, “taşlık, çakıllık alan,
ilkokul alanı, sosyal tesis alanı, sağlık tesisi alanı, resmi kurum alanı, kreş alanı” kullanımlarına
ayrıldığından bahisle, bu alanlarda Planlı Alanlar Tip îmar Yönetmeliğinin 21. maddesinin 3. fıkrası
uyarınca plan değişikliği yapılıp yapılamayacağına ilişkin Bakanlığımız görüşü istenmektedir..
3194 Sayılı îmar Kanununun 3.maddesine göre herhangi bir saha her ölçekteki plan
esaslarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz.
Bunun yanı sıra anılan Kanunun ] 0. maddesi gereği, belediyelerin imar planları yürürlüğe
girdikten sonra 5 yıllık imar programlarını hazırlaması, bu programların görüşülmesi sırasmda ilgili
yatırımcı kuruluşların temsilcilerinin de görüşleri esas alınmak üzere meclis toplantısına katılması,
bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen arsaların ilgili kamu kuruluşlarına
Söğütözü M ahallesi 2179. £k. No:5 Balgat/ ANKARA İrtibat: Şehir Plancısı,Yeter Yeşim ÇEKİL
Tel: 3122.857173
Faks:
e-posta: [email protected]
elektronik ag: -wvAV.csb.gov.ir
!ge 5070
erjoIi
elek tro n ik irnzz kanunî. göre güvenli elektromla imze İle im zitennıiftır.
Sayfa 1 / 3
“CDİk ta z e li s u re tin e hîtp://fcvr«kdognılauıı.csb.gov.îr adresinden Belge Num.:?3071928/041/584€ ve Barkod Nuın.:26107< bilgileriyle erişebilirsiniz"
bildirilmesi ve bu alanları ilgili kamu kuruluşlarınca 5 yıllık kamulaştırma programı süresi içerisinde
kamulaştır!İması gerekmektedir.
3194 sayılı îmar Kanununun Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddesinde; imar
planlarında 5 yıllık kamulaştırma programına dahil olmayan umumi hizmetlere aj^ıfan alanlarda, bu
maddede belirlenen yapılaşma koşullarına uygun olmak, mümkün mertebe sökülerek başka bir yere
nakli kabil malzemeden ve buna müsait bir sistemde inşa edilmek şartı ile ve imkan nisbetînde
mevcut ve müstakbel yol güzergahlarına tesadüf ettirilmemek suretiyle imar planının tatbikatına
kadar mal sahiplerinin isteği üzerine 10 yıl süre He muvakkat yapı yapılabileceği, geçici ruhsat ve
geçici-.. yapı kullanma izni düzenlenebileceği* ancak fc£ffiukştT rrlm ıg .§ E g e r e k t iğ i fe rid e
fismoİsşfcroBE k s r a r E aîmmayara atfa sıFarda, uygulama imar planına göre üzerinde yapı yapılması
mümkün olan taşınmazlarda, malikinin talebi üzerine yürürlükteki! im a r püsısEBm yapılaşm a ve
kffiÜîsEEintı EmrarEarma uygun olm ak ve ilgili yatırımcı kamu kuruluşunun izni ve projeler hakkında
uygunluk görüşü alınmak kaydıyla, özel tesis olarak işletilmek üzere yapı inşa edilebileceği hüküm
altına alınmıştır.
Bununla birlikte 3194 sayılı İmar Kanunun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinin
27. maddesi uyarınca, imar planında yer alan bir sosyal ve teknik altyapı alanının durumunun
değişmesi veya kaldırılması halinde ilgili yatırımcı kuruluşun görüşünün alınması ve tesisin hizmet
götürdüğü bölge içerisinde eşdeğer bir alanın ayrılması zorunludur. Dolayısıyla, imar planlarında
sağlık, kreş, ilkokul, idari tesis ve benzeri umumi hizmetlere ayrılan alanların kaldırılması, ancak
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. maddesine uygun olarak yapılabilir.
Bu çerçevede Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin yukarıda değinilen 21. maddesi
uyarınca plan değişikliği yapılmasına gerek olmadığı gibi, bu madde umumi hizmetlere ayrılan
alanlarda kam ulaştırm a yapılmaması halinde plan değişikliği yapılabileceğine ilişkin bir düzenleme
de içermemektedir. Bu madde ile sadece, imar planlarında umumi hizmetlere ayrılan alanlarda,
yürürlükteki imar pfann uygulanıncaya kadar sahiplerinin talepleri gizlinde muvakkat yapı
yapılarak, bu yapılara geçici yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilmesine ilişkin düzenlemeler
getirilmiş ve yürürlükteki <imar planında umumi hizmetlere ayrılmış olmakla beraber
kamulaştırma kararı alınamayan alanlarda, im ar planı kararma uygun olmak,, ilgili yatırımcı
kamu kuruluşunun izni ve projeler hakkında uygunluk görüşü alınmak kaydıyla, özel tesislerin
yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.
Ayrıca Anayasa Mahkemesinin 29.06.2000 tarihli, 240S4 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
29.12.1999 tarihli, 1999/33 esas, 1999/51 karar nolu kararında, malikin taşınmaz üzerindeki tasarruf
hakkını belirsiz bir süre için kullanılamaz hale getirilemeyeceği ifade edilmiştir.
Değinilen hususlar doğrultusunda, umumi hizmetlere ayrılan alanların, 5 yıllık kamulaştırma
programı içerisinde öncelikle kamulaştınlarak kamu eline geçişinin sağlanması gerekmekle
birlikte, bahse konu taşınmazlara ilişkin taleplerin üst ölçek planlara uygunluğu sağlanmak kaydıyla,
ilgili idaresince değerlendirilmesi ve imar planlarında umumi hizmetlere ayrılan alanlardaki
yapılaşma taleplerinin ise 3194 sayılı İmar Kanununun 33. ve Planlı Alanlar Tip îmar
Yönetmeliğinin 21. Maddesine uygun olarak ve ilgili yatırımcı kuruluşun görüşü alınmak koşulu ile
geçici yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni düzenlenerek karşılanması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
.
C
Söğütözil Mahallesi 2179. Sk. No:5 Baîgat/ ANKARA İrtibat: Şehir Plancısı,Yeter Yeşim ÇEKİL
Tel: 3 322857173
Faks;
e-posta: [email protected]
elektronik eğ: www.csb.gov.tr
Bu belge S070
elekt'ro&ik imz» k ss u n s gBre g öveni i elektronik irrszs ile imzslümnıştır.
E lek tro n ik inızsb surelinebttp.V/evrEkdceru&ma.csb.gov.fr adresinden Belge Nwn.:7307îS28/041/Sg<S6 ve Earkoo Num.:26107« bilgileriyle erUebHirsîüi^3^
^ ^ ^
Y. Erdal KAYAP İNAK
Bakan a.
Genel Müdür V.
Söğütözü Mahallesi 2179. Sk. No:5 Balgat/ ANKARA İrtibat: Şehir PlancjsjjYeter Yeşim ÇEKİL
Te]: 3122857173
Faks:
e-posta: [email protected]
elektronik ağ: wvw.csb.gov.tr
pe 5070 esyıü elektronik İmza kfsncna göre güvenil elektronik imza ile im zalanıraşür.
Sayfa S /
;ulk imzalı türeline îîttp://evTskdogrulsms.cîfa.gov.tr adresinden Belge Niim.:7307192S/041/5846 ve B trkod Num.:26107< bilgileriyle erişebilirsiniz.
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI
T .C
ANTALYA VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik fi Müdürlüğü
A N T /• l V A
ANTALYA
ö 2 ttdi% 2ÛU
‘.30239522-305^
Konu Kamulaştırma
_ ANTALYA VALİLİĞİNE
(ti MaînaEii İdareler MMüıitğiii)
tlgb
gg)Valiliğinizin 02/04/2014 tarih 8011 saydı yazısı.
^Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Gen.Md.) 12/03/2014 tarih ve 3871 sayılı yazısı.
İlgi yazınız ve ekleri incelendiğinde, İlimiz, Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı Köyü, 2342 ada,
1 parselde bulunan taşınmazın kamulaştırma işlemleri ile ilgili ‘Planlı Alanlar Tip İmar
Yönetmeliğinin 21 .maddesinin 3.fıkrası5 uyarınca plan değişikliği yapılıp yapılamayacağına
ilişkin Müdürlüğümüzden görüş istenmektedir.
3194 sayılı İmar Kanununun 3.maddesine göre herhangi bir saha her ölçekteki plan
esaslarına ve yönetmelik hükümlerine aykın maksatlar için kullanılamaz.
Bunun yanı sıra amlan Kanunun 10.maddesi gereği, belediyelerin imar planlan yürürlüğe
girdikten sonra 5 yıllık imar programlarını hazırlaması, bu programların görüşülmesi sırasında
ilgili yatırımcı kurul uşlann temsilcilerinin de görüşleri esas alınmak üzere meclis toplantısına
katılması, bu program içinde bulunan kamu kuruluşlanna tahsis edilen arsaların ilgili kamu
kuruluşlarına bildirilmesi ve bu alanlan ilgili kamu kuruluşlannça 5 yıllık kamulaştırma süresi
içerisinde kamulaştırılması gerekmektedir.
;
3194 sayılı İmar Kanununun Planlı Alanlar Tip imar Yönetmeliğinin 21.maddesinde: imar
planlannda 5 yıllık kamulaştırma programına dahil olmayan umumi hizmetlere aynlan alanlarda,
bu maddede belirlenen yapılaşma koşullarına uygun olmak, mümkün mertebe sökülerek başka
bir yere nakli kabil malzemeden ve buna müsait bir sistemde inşa edilmek şartı ile ve imkan
nisbetinde mevcut ve müstakbel yol güzergahlarına tesadüf ettirilmemek suretiyle imar planının
tatbikatına kadar mal sahiplerinin isteği üzerine 10 yıl süre ile muvakkat yapı yapılabileceği,
geçici ruhsat ve geçici yapı kullanma izni düzenlenebileceği hüküm altına alınmıştır.
İlgi yazınızda görüş sorunuza dayandırdığınız Yönetmeliğin 21.maddesinin 3.bendinde
“...kamulaştırılması gerektiği halde kamulaştırma kararı alınmayan alanlarda, Uygulama İmar
Planına göre üzerinde yapı yapılması mümkün olan taşınmazlarda malikin talebi üzerine
yürüri&kteki imar planmın yapılaşma ve kullanım kararlarına uygun olmak ve ilgili yatırımcı
kamu kuruluşlarının izni ve projeler hakkında uygunluk görüşü alınmak kaydıyla, özel tesis
olarak istetilmek üzere yavı inşa edilebilir. ” denilmektedir.
Bununla birlikte 3194 sayılı İmar Kanununun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair
Yönetmeliğinin 27.maddesinde:"..Jmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik
altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık ve kuruluşların görüşü
alınacaktır. îmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu
tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması sureliyle yapılabilir. ”
denilmektedir.
Bu çerçevede Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21.maddesi, umumi hizmetlere
ayrılara alanlarda kam ulaştırm a vandimamasıı halinde plan değişikliği vanılaMkcesIme
iligkin b ir düzenleme içermemektedir. Bu madde ile sadece, imar planlannda umumi
hizmetlere ayrılan alanlarda, yürürlükteki im ar planı uygulanıncaya k ad ar sahiplerinin
talepleri halinde muvakkat yapı yapılarak, bu yapılara geçici yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni
verilmesine ilişkin düzenlemeler getirilmiş ve yürürlükteki imar planında umumi hizmetlere
Meltem fvîah. Dumiupmsr Bulvarı No:135 07030 Muralpaşa/ANTALYA
Telefon: 024-2 237 00 10 (10 Hat)
Faks:0242 237 00 16
e-posta; [email protected]
wcb: hHD:/Avww.csb.ur>v.U/iller/aniaiva
Bilgi îçirı: M.ÇLiLİK (Şehir Plancısı)
rt
T.w.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI
T .C
ANTALYA VALİLİĞİ
Çevre ve Şehirdük II MüdiürlüğİE
r
«/ • €> ı
r
J
Ah i A l VA
aynimiş olmakla beraber kamulaştırma karan alınamayan alanlarda, imar planı kararma uygun
olmak, ilgili yatırımcı kamu kuruluşunun izni ve projeler hakkında uygunluk görüşü alınmak
kaydıyla, özel tesislerin yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.
Ayrıca Anayasa Mahkemesinin 29.06.2000 tarihli 24094 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 29.12.İ999 tarihli, 1999/33 esas, 1999/51 karar no’lu karamda, eemalikin ûmmmaz
üzerindeki tasamef h&kkmm belirsiz Bir süre içm kuİiamimmz hale getirilemeyeceği55 ifade
edilmiştir.
Bütün bu hususlar doğrultusunda, umumi hizmetlere aynlan alanların, 5 yıllık
kamulaştırma programı içerisinde öncelikle kamulaştrılarak kamu eline geçişinin sağlanması,
söz konusu taşınmaza ilişkin taleplerin, üst ölçek planlara, uygunluğu sağlanarak
değerlendirilmesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin İlgili
maddelerine uygun olarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
WAHAU.( İDARELER M Ü D Ü R LÜ K
......... f............ (2 0........
M e lt e m M a b . D u m l u p ın a r B u lv a rı N o :1 3 5 0 7 0 3 0 M u r a t p a ş a / A N T A L Y A
T e le fo n :
0 2 4 2 2 3 7 0 0 10 (1 0 H a t )
e-posta. anlal^ü^çsJ?.goy [j
B ilg i İ ç in : M .Ç E L İK . ( Ş e h i r P l a n c ı s ı)
K a k s :0 2 4 2 2 3 7 0 0 16
web: hnp.7/www.c!.-b.Rov.tr/illff/anl8İva
2*1İL
Download

Gündemin 51.Maddesi - Antalya Belediyesi