T.C.
KİRAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı
: 22196777 -
25.07.2014
Konu : Belediye Meclisi
Ağustos ayı olağan toplantısı
Sayın; ………………………
Belediye Meclis Üyesi
5393 Sayılı Yasanın 20 inci maddesi gereğince Kiraz Belediye Meclisinin Ağustos ayı
olağan toplantısı 01 Ağustos 2014 Cuma günü saat:17:00’de Belediye Hizmet Binası
bünyesindeki meclis toplantı salonunda yapılacaktır.
Aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere anılan gün
ve saatte Belediye Hizmet Binası bünyesindeki meclis toplantı salonuna teşriflerinizi rica
ederim.
Saygılarımla.
Ali CURA
Belediye Başkan Yrd
GÜNDEM:
1-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet hizmet aracı alınmasının incelendiğine
dair Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 13.06.2014 tarihli kararı.
2-5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesi gereği tam zamanlı sözleşmeli İnşaat
Mühendisi ücretinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe komisyonunun 13.06.2014 tarihli kararı.
3-İlçemiz Yeni Mahalle imar planının 29 M I pafta tapunun 194 ada 3 parselde imar plan
tadilatı yapımının incelendiğine dair İmar Komisyonu’nun 16.06.2014 tarih ve 01 sayılı
kararı.
4-İlçemiz Karaburç Mahallesi L.20.C.D.1.C pafta tapunun 108 ada 102 parselinde imar plan
tadilatı yapımının incelendiğine dair İmar Komisyonu’nun 16.06.2014 tarih ve 05 sayılı
kararı.
5-İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi imar planının 30 M II pafta tapunun 62 ada 8 parselinde
imar plan tadilatı yapımının incelendiğine dair İmar Komisyonu’nun 16.06.2014 tarih ve 02
sayılı kararı.
6-İlçemiz cadde ve bulvarlara bakan binaların dış cephelerinin standart bir biçimde
boyanması hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 13.06.2014 tarihli ve
İmar Komisyonu’nun 16.06.2014 tarih ve 06 sayılı kararları.
Sabit Arlı Cad. No : 51 Kiraz/İzmir
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Güneş GÜLMEZ Y. İşleri Md. V.
Telefon : 0 232 572 30 20
Faks : 0 232 572 36 23
e-posta : [email protected] Elektronik Ağ : www.kiraz.bel.tr
T.C.
KİRAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
GÜNDEM:
7-İlçemiz Yeni Mahalle tapunun 189 ada 43, 44 ,45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
57, 58, 59 nolu parsellerin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30.maddesi gereğince
kamulaştırmasının incelendiğine dair İmar Komisyonu’nun 16.06.2014 tarih ve 03 sayılı
kararı.
8- İlçemiz Yağlar Mahallesi tapunun 410,451,482 parsel nolu taşınmazların 2942 sayılı
kamulaştırma kanunun 30.maddesi gereğince kamulaştırmasının incelendiğine dair İmar
komisyonunun 16.06.2014 tarih ve 04 sayılı kararı.
9-5393 Sayılı Belediye kanunun 49 uncu maddesi gereği kısmi zamanlı avukat ücretinin
belirlenmesinin görüşülmesi.
10-Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan, memur dolu kadro değişiklik
cetvelinin görüşülerek onanması Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.07.2014 tarih 1303 sayılı
yazısı.
11-6360 sayılı Kanun ile tüzel kişiliği sona eren belde ve köylerde bulunan sondaj
kuyularında elde edilen tarımsal sulama amaçlı kullanılan suyun saat bazında satış ücret
tarifesinin belirlenmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.07.2014 tarih 1304 sayılı
yazısı.
12-Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü’nün 27.05.2014 tarih ve 1038295 sayılı yazısı ile Özel
Ağaçlandırma sahalarının belediyemize devir iş ve işlemleri hususunda park ve Bahçeler
Müdürlüğü’nün 24.07.2014 tarih ve 1305 sayılı yazısı.
13-Kiraz İlçesine bağlı 9 mahallesinde, 6495 sayılı kanun ile 3402 sayılı kadastro kanunu’na
eklenen ek 5. madde gereğince çalışmalara başlanacağından kadastro ekipleri ile birlikte
görev yapmak üzere bilirkişi belirlenmesi hususunda Fen İşleri Müdürlüğü’nün 24.07.2014
tarih ve 1306 sayılı yazısı.
14-%99,50 Hissesi Belediyemize ait Belmar Limited Şirketinin sermaye artırımının
görüşülmesi.
15-%99,50 Hissesi Belediyemize ait olan Belmar Limited Şirketinin geri kalan 0,50 ‘lik
hissesinin Belediyemize devralınması hususunun görüşülmesi.
Sabit Arlı Cad. No : 51 Kiraz/İzmir
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Güneş GÜLMEZ Y. İşleri Md. V.
Telefon : 0 232 572 30 20
Faks : 0 232 572 36 23
e-posta : [email protected] Elektronik Ağ : www.kiraz.bel.tr
Download

Ağustos 1 - Kiraz Belediyesi