T.C.
DENİZLİ VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı : 27670683-010.07.99-10011
Konu : Çocukların Korunması Kararı
07/11/2014
KAMUOYUNA
DENİZLİ İL MERKEZİ VE İLÇELERİNDE 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE
KİMYASAL ÇÖZÜCÜ VE YAPIŞTIRICI NİTELİK TAŞIYAN BALLY, DERBEY,
UHU, TİNER, VERNİK VB. UÇUCU, UYUŞTURUCU KİMYEVİ MADDELER İLE
ÇAKMAK VE ÇAKMAK (BÜTAN) GAZININ SATIŞI VE DOLUMUNUN
YASAKLANMASI, BUNA UYMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI
UYGULANMASI HAKKINDA KARAR
Amaç
Madde 1­ Denizli il sınırları içerisinde çocukların; içmek, solumak,
koklamak yoluyla veya başka bir şekilde bağımlılık yapan zihinsel­bilinçsel
davranışlarını değiştiren, psikolojik etki gösteren aynı zamanda sağlıklarını
bozan ve suça karışmalarına sebep olan sentetik ­ kimyasal çözücü ve yapıştırıcı
nitelik taşıyan bally, derbey, uhu, tiner, vernik vb. yapıştırıcı veya boya sökücü
olarak kullanılan uçucu, uyuşturucu kimyevi maddeler ile çakmak gazının
zararlarından korunması, çocukların bu maddelere erişiminin önlenmesi, amacı
dışında satışının engellenmesidir.
Kapsam
Madde 2­ Bu karar Denizli il sınırları içerisinde 18 yaşından küçüklere
sentetik ­ kimyasal çözücü ve yapıştırıcı nitelik taşıyan bally, derbey, uhu, tiner,
vernik vb. yapıştırıcı veya boya sökücü olarak kullanılan uçucu, uyuşturucu
kimyevi maddeler ile çakmak ve çakmak (bütan) gazının satışı ve dolumunun
bakkal, büfe, market gibi işyerleri ile pazar tezgahı vb. yerlerde yapılmasının
yasaklanmasını kapsamaktadır.
Dayanak
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (gpsDdm-hdFaas-kzQ43m-HGLBHv-1CI/GsmR) kodunu yazınız.
15 Mayıs Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı N0:83 20059 Ayrıntılı bilgi için irtibat:Z.ERGÜL
Telefon: (258)261 33 69 Faks: (258)241 68 88
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
Madde 3 –
Bu karar;
1­Anayasanın 58. maddesi,
2­ 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi,
3­ 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi,
4­ 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu,
5­ 2559 sayılı Polis Vazife Ve Salahiyet Kanunu,
6­ 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu,
7­ 5898 Sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair
Kanun,
8­ 05.08.2010 tarih ve 27663 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Uçucu Maddelerin
Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik, hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
İlde Huzur Ve Güvenliğin Sağlanması
Madde 4­ 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesinin ( A )
bendinde “ Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve
teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenliğini
korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk
kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları Vali tarafından verilen
emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.”
( C ) bendinde “ il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, tasarrufa müteallik emniyetin,
kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Valinin ödev ve görevlerindendir.
Bunları sağlamak için Vali gerekli karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan
olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. madde hükmü uygulanır.”
Hükümleri yer almıştır.
Emre Aykırı Davranış
Madde 5­ Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeni ile ya da kamu güvenliği,
kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre
aykırı hareket eden kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesine göre idari para
cezası verilir. Bu cezaya, emri veren makam tarafından karar verilir.
Genel Esaslar Madde 6­
1­ 18 yaşından küçüklere çakmak gazı, sentetik ­ kimyasal çözücü ve
yapıştırıcı nitelik taşıyan, bally, derbey, uhu, tiner, vernik vb. yapıştırıcı
veya boya sökücü olarak kullanılan uçucu, uyuşturucu kimyevi maddeler
ile çakmak ve çakmak (bütan) gazının satışı ve dolumu yapılamaz.
2­ Çocuklara satışı yapıldığı tespit edilen çakmak gazı, sentetik ­ kimyasal
çözücü ve yapıştırıcı nitelik taşıyan bally, derbey, uhu, tiner, vernik vb.
yapıştırıcı veya boya sökücü olarak kullanılan uçucu, uyuşturucu kimyevi
maddeler ile çakmak ve çakmak (bütan) gazı ürünleri gerekli işlemler
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (gpsDdm-hdFaas-kzQ43m-HGLBHv-1CI/GsmR) kodunu yazınız.
15 Mayıs Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı N0:83 20059 Ayrıntılı bilgi için irtibat:Z.ERGÜL
Telefon: (258)261 33 69 Faks: (258)241 68 88
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
yapıldıktan sonra çocuğun velisi vasisi, kanuni temsilcisine teslim edilir.
Cezai Hükümler
Madde 7­ 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi gereğince alınan bu
karara uymayanlar hakkında fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı
Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi ve diğer hükümleri gereği yasal işlem
yapılacaktır. Yürürlük
Madde 6­ Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7­ Bu kararı Denizli Valisi yürütür.
Şükrü KOCATEPE
Vali
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (gpsDdm-hdFaas-kzQ43m-HGLBHv-1CI/GsmR) kodunu yazınız.
15 Mayıs Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı N0:83 20059 Ayrıntılı bilgi için irtibat:Z.ERGÜL
Telefon: (258)261 33 69 Faks: (258)241 68 88
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
Download

Çocukların Korunması Kararı