-1T.C.
SALiHU BELEDIYESI
Karar No
Karar Tarihi
MECLIS KARARI
Evrak Dairesi PLAN PROJE MUDURLUGU KALEMi
2014/136
01/10/2014
KOHUSII
§ehir imar plamnda Sanpmar Mahallesi Gumu$
Qay\u yanmda bulunan kamyon otoparkl
bitisigi ile Kirveli Mahallesi 459 Sk. uzerindeki
park alam igerisine saglik ocagi alani planlanmasi
talebinin gorusiilmesi.
21.00
Saat
665175
Kesinle$tirme Tarih 03/10/2014
Geti§ Tarihi
24/09/2014
Tekrar G6ru§iilecek mi? H
Evrak No
BELEDJYE BA$KAM
DiVAN KATIBi
MECLIS IIYERLERI
:Zeki KAYDA
:Beray ERIRZeynel Abidin ALPASLAN
:Zeki KAYDA.Zchra TlRYAKLSabaliattin TEKDAL,Yalim $ENKAYA,Osman
VURAUCevdet ZURNACl.Beray ERIM.Nuri KAYA,Scgil CAN,Cemal §AHIN,
Hiiscyin Emrc EROL.Basri ERSOY.Yucc! KA§IKClGurol ERSOY.Hasan DORGA.
Isa YILDIRIMMuslafa MERMLCcm YALVAC,Mesut CEYLAN.Koray KAPLAN,
Zeynel Abidin ALPASLAN,Mehme( CAK(R,Mustafa BULUT,Mehmct SANVER,
Cihan SARI,Volkan GOKMENER,Mevli PEHLtVAN.AIpasIan BALCI,Ferayi
ASLAN, Abdulkadir AKKAPLAN,Mural GiRGiN(Katihnadi),Hidayct DENIZ
(Katilmadi)
GECtCI DIVAN KATIBi
Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayih Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri geregince
gundeminde bulunan konulan gorii§up karara baglamak uzere 01/10/2014 giinii saat 21.00 'de
Belediye Meclis Salonunda Baskan dahil 32 meclis mevcudunun 30 uyesinin katilimiyla toplandiGUNDEM MADDESJ: 8-§ehir imar planmda Sanpmar Mahallesi Giimii^ayi koprusu
yanmda bulunan kamyon otoparkl bitisigi ile Kirveli Mahallesi 459 Sokak uzerindeki park
alam if erisine saglik ocagi alani planlanmasi talebinin goriisiilmesi
Yazi isleri Mudiiru Tafat YILDIR1M; Belediye Baskanhk Makamma; §ehir imar planmda
Sanpmar Mahallesi ile Gumii§ ve Gunes Mahal 1 elerinin saglik hizmetlerinden daha iyi
yararlanabilmesi amaciyla her u<? mahalieye hizmet edebilecek noktada birer saglik ocagi alani
belirlenmesi gerektigi tespit edilmi? olup, Giimu§ (^ayi koprusu He kamyon otoparkl arasinda kalan
park alani icerisine ve Dedetasi ile Kirveli Mahallesi sakinlerinin ihtiyaci olan saglik ocagi alanmin
Kirveli Mahaliesi 459 Sokak iizerinde bulunan yesil alan i^erisine 112 Acil binasi yanina
planlanmasi icin imar plani degi§ikligi yapilmasi Plan ve Proje Miidurliigu tarafmdan talep
edilmektedir.
Yukanda konumu beJirtilen alanlarda yapilmak istenen nazim ve uygulama imar plan
degisikliklerinin yapilip yapilmayacagmm Belediye Meclisince incelenerek karar alinmasim
miisaadelerinize arz ederim. Plan Proje Md.Vk.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Evet, bu konuyu da imar komisyonuna havale
ediyoruz. Konu hakkmda soz almak isteyen olmadigi goriilerek geregi gortisiildu;
KARAR: Belediye ve Meclis Basjtam Zeki KAYDA; §ehir imar planmda Sanpmar Mahallesi
Gumiiscayi koprusu yanmda bulunan kamyon otoparki bitisigi ile Kirveli Mahallesi 459 Sokak
uzerindeki park alani icerisine saglik ocagi alam planlanmasi talebinin imar komisyonuna havalesini
kabul edenler? 30 oy. Kabul etmeyenler? Yok. (^ekimserler? Yok. Oybirligiyle kabu! edilmis.tir
Beray ER1M
Meclis Uyesi
Divan Katibi
Zeynel Abidin ALPASLAN
Meclis fjyesi
Divan Katibi
Download

2014/136 sarıpınar mh. kamyon otoparkı bitişiği