&
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03, 2 -O İİ
Konu: Döşemealtı 44 ada 12 ve 13 p.UİP.
T
EXP02016
AN T A L Y A
0 ^ .^ 5 / 2 0 1 4
BAŞKANLIK MAKAMINA
Döşemealtı Belediye Meclisinin 04.02.2014 gün ve 32 sayılı kararı ile uygun
bulunan, N25D-22B-2C nolu imar paftasında yer alan Yeniköy Tapulaması 44 ada 12 ve 13
parsellerin tevhid edilmesi amacıyla TİA ve çekme mesafesi verilmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli
toplantısında görüşülerek İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiş olup, İmar
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı raporu ve Komisyon Raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.
Faruk KARTÇAY
Genel Sekreter^^V-
EK:
-İŞDB Raporu
-Komisyon Raporu
-İlçe Belediye Meclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
-1/5000 ölçekli NİP. Değ. fot.
MECtiîS’E
M enderes TÜ R E L
A n talya B üyükşehir B elediye B aşkanı
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A. Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: w w w .antalva.bel.tr
E-posta: info@ antalva-bld.gov.tr
kalite@ antalva.bel.tr
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU
Belediye
Mahalle
Pafta
Ada/ Parsel
: Döşemealtı Belediyesi
: Yeniköy
: N25D-22B-2C
: 44 ada 12 ve 13 parseller
Döşemealtı Belediye Meclisinin 04.02.2014 tarih ve 32 sayılı kararı ile uygun
bulunan; Yeniköy Tapulaması 44 ada 12 ve 13 parsellerin tevhid edilmesi amacıyla
TİA ve çekme mesafesi verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı
değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18.03.2014 tarihinde 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar planı değişikliğinin uygun bulunduğuna dair raporu bulunmaktadır.
Konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 günlü toplantısında
görüşülmüş, yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına
havale edilmiştir.
Söz konusu parsel yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında
konut alanı olarak planlıdır.
Yeniköy Tapulaması 44 ada 12
parsel TİA:887m2, h=5kat; 13 parsel
TİA:885m2, h=5kat yüksekliğinde konut alanında kalan parsellerin tevhid edilmesi
amacıyla TİA:1772 m2, h=5 kat yükseklik verilmesi ve kuzeyden ve güneyden çekme
mesafelerinin 5’er metre olarak değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı değişikliği talep edilmektedir.
Açıklamalar doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
teklifinin görüşülerek karara bağlanması hususunu;
Bilgilerinize arz ederim.
27.05.2014
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU
Belediye
: Döşemealtı Belediyesi
Mahalle
: Yeniköy
Pafta
: N25D-22B-2C
Ada/ Parsel: 44 ada 12 ve 13 parseller
Döşemealtı Belediye Meclisinin 04.02.2014 tarih ve 32 sayılı kararı ile uygun
bulunan; Yeniköy Tapulaması 44 ada 12 ve 13 parsellerin tevhid edilmesi amacıyla
TİA ve çekme mesafesi verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı
değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
imar ve Bayındırlık Komisyonunun 18.03.2014 tarihinde 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar planı değişikliğinin uygun bulunduğuna dair raporu bulunmaktadır.
Konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 günlü toplantısında
görüşülmüş, yeniden değerlendirilmek üzere imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına
havale edilmiştir.
Söz konusu parsel yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında
konut alanı olarak planlıdır.
Yeniköy Tapulaması 44 ada 12
parsel TİA:887m2, h=5kat; 13 parsel
TİA:885m2, h=5kat yüksekliğinde konut alanında kalan parsellerin tevhid edilmesi
amacıyla TİA:1772 m2, h=5 kat yükseklik verilmesi ve kuzeyden ve güneyden çekme
mesafelerinin 5’er metre olarak değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı değişikliği talep edilmektedir.
Açıklamalar doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
teklifinin görüşülerek karara bağlanması hususunu;
Bilgilerinize arz ederim.
27.05.2014
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
im a r v e b a y in d ir lik ko m İsyon u r a p o r u
Tarih:18.03.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir Belediye Meclisinin
11.03.2014 tarihli
toplantısında gündemin 41. maddesinde görüşülerek imar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Döşemealtı Belediye Meclisinin 04.02.2014 gün ve 32 sayılı
kararı ile uygun bulunan, N25D-22B-2C nolu imar
paftasında yer alan Yeniköy Tapulaması 44 ada 12 ve 13
parsellerin tevhid edilmesi amacıyla TİA ve çekme
mesafesi verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar
planı değişikliği
KOMİSYON RAPORU:
Döşemealtı Belediye Meclisinin 04.02.2014 gün ve 32
sayılı kararı ile uygun bulunan, N25D-22B-2C nolu imar
paftasında yer alan Yeniköy Tapulaması 44 ada 12 ve 13
parsellerin tevhid edilmesi amacıyla TİA ve çekme
mesafesi verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar
planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun
olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulrrmştur.
Kadir ALKIŞ
İmar Kom. Üyesi
TufdSy GENÇ
İn w Kom. Başkanı
Zeki ÇİVİK
imar Kom. Üyesi
'aşar TABUR
imar Kom. Üyesi
T.C.
ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Birleşim
2.
Belediye Başkam : Nurettin TURSUN
: Bayram DEMİR
Divan Katibi
Divan Katibi
: Ali COŞANAY
Oturum
İ".
Karar TariM-.Saati
04.02.2014-10:00
Karar No
T İ ''
KARARIN ÖZÜ : K.Yeniköy Tapulamasına kayıtlı 44 ada 12 parsel TİA=887 mz, h=5 kat; 13
parsel ise TİA=885 m2, h=5 kat yüksekliği ile konut alanında kalan söz konusu parsellerin tevhid
edilerek TİA=1772 m2, h=5 kat yüksekliği verilmesi ile kuzeyden ve güneyden çekme
mesafelerinin 5’er metre olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Değişikliğinin kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 11. maddesinde yer alan “K.Yeniköy tapulaması 44 ada 12 ve 13 no Tu
parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 29.01.2014 tarih 6
sayılı İmar Komisyonu toplantı tutanağı yazımız ekinde gönderişmiş olup 5393 sayılı yasa gereği
konunun Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması hususunda; Gereğini arz ederim.” ifadeli
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.01.2014 tarihli 142 sayılı yazısı ve
İMAR KOMİSYON RAPORU
Onaylı imar planlarında K.Yeniköy tapulaması 44 ada 12 parsel TİA=887 m2,h=5 kat;13
parsel ise TİA=885 m“,h=5 kat yüksekliği ile konut alanında kalan söz konusu parsellerin tevhid
edilerek TİA=1772 m2,h=5 kat yüksekliği verilmesi ile kuzeyden ve güneyden çekme mesafelerinin
5’er metre olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği; Komisyonumuzca incelenerek uygun bulunmuştur.
İsmail TOSUN
Zafer YÖRÜK
Ali COŞANAY
Komisyon Başkanı
Üye
Üye
İmza
Katılmadı
İmza’lı komisyon kararı okundu.
Başkan, konuyu görüşmeye açtı, yapılan müzakereler sonucunda İmar Komisyonundan
geldiği şekliyle oylamaya sundu, işaretle yapılan oylama sonunda;
K.Yeniköy Tapulamasına kayıtlı 44 ada 12 parsel TİA=887 m2, h=5 kat; 13 parsel ise
TİA=885 m2, h=5 kat yüksekliği ile konut alanında kalan söz konusu parsellerin tevhid edilerek
TİA=1772 m2, h=5 kat yüksekliği verilmesi ile kuzeyden ve güneyden çekme mesafelerinin 5’er
metre olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin
Bayra
Divaı:
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ)
KONU: 44 ADA 12 ve 13 PARSELLER
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya İli Döşemealtı ilçesi sınırları içerisinde N25D-22B-2C nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı paftasında yer almaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Plan değişikliği amacı ise; 44 ada 12 ve 13 parsellerin birleştirilmesini sağlamaktır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
44 ada 12 ve 13 parseller, Döşemealtı İlçesi Yeniköy tapulama sahası içerisinde yer almaktadır.
Şekil 2. Kadastral Durum
Sayit ÜLKER
Şehir Plancısı
i Muratpaşa Mh. 572 Sl<. Emine Apt. No:16 Kat:4 D:8 Antalya
I Tel: 0242 W 17 74 Fax:0242 247 05 46
4. PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliği amacı ise; 44 ada 12 ve 13 parsellerin birleştirilmesini sağlamaktır.
Planlama alanı içerisinde; söz konusu parseller tevhid edilmiş ve mevcut planda ticaret alanı olarak
görülen fonksiyonunda değişiklik yapılmamıştır.
TİA değerleri düzeltilerek; ön ve yan çekme mesafeleri ise 5m olarak verilmiştir.
Parsel alanları 590,385 m2 olan 12 parsel ile 590,907 m2 olan 13 parsellerin, toplam alan
büyüklükleri 1181,293m2’dir. Toplam alan büyüklüğünün, emsal değeri olan 1,5 ile çarpılması
neticesinde yeni TİA değeri, 1772 m2 olmuştur.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi ekte sunulmaktadır.
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
GÖSTERİM (LEJANO)
DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO: 44 ADA 12 ve 13 PARSELLER
PAFTA NO: N25 - D - 22 - B - 2C
MEVCUT PLAN
t
j,
ÖLÇEK: l/l<XX>|
ÖNERİ PLAN
Şekil 3.Plan Örneği
sunarım.
P la n e v i Ş eh ircilik
planlama sMcl. Şti.
s e y d îh a n
çam ur
Şehir P lancısı Ş p 0 ; ^ °
O .D .T .Ü . 1 9 8 6 - 2 3 0 0 4
TM W Q5 SEKİŞ FLftHClLftR ODASI
C iiro T i s c i l îl o: 0Si 4 0 1 7 J
, . . . ı „ „ ı s «i ç v. ak î l o . 7 2 . m
r ı r ; A J v t a n m / AHKftBA
1 j - • (0312) -'.'-S S3 25 - 457 54 O’J
e-mai! : [email protected]î«İ.coın.!r
H itit
V.D? : 7 3 0 0 0 4 2 Î 1 8
S ic il Uo. 8 ^ 7 a c
T ic a tet
2
_______________
Sayit ÜLKER
Şehir Plancısı
I Muratpaşa Mh. 572 Sk. Emine Apt. No:16Kat:4 D:8 Antalya
| Tel: 0242 247 17 74 Fax:0242 247 05 46
i
jf'
5
' Tru ,
h
'
— ' ■**
l4^sa“38mJ
İ L
4m
j
_____
Download

Gündemin 13.Maddesi - Antalya Belediyesi

-giLtn- lJunimnTomnii Ci`@1 icualM761C0@fly1P21,91@ln5111aL

-giLtn- lJunimnTomnii [email protected] [email protected],[email protected]