T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- \ 0 H \ , 2 S > 5 S
Konu: Konyaaltı 20m. altı ve üstü
yollarda ticaret UİP.
V W \
expoW
ANTALYA
0 ^ /0 6 /2 0 1 4
BAŞKANLIK MAKAMINA
Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.03.2014 gün ve 36 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde 20m. altı ve 20m. üstü yollara cephesi olan konut
parsellerine ticaret kullanımı verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, 25.03.2014 tarihli komisyon raporu ekte
sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.
Faruk KA^AÇAY .
d ______ _____ Genel-Sekreter-VVU».
EK:
-Komisyon Raporu
-İlçe Belediye Meclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
Menderes TÜR'EL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
A d res: A ntalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
A yrıntdı bilgi için irtibat: A .L ale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
W eb: www.antalva.bel.tr
E -posta: info@ antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:25.03.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
KONYAALTI BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
11.03.2014
tarihli
toplantısında önerge verilerek gündemin 57. maddesinde
görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilmiştir.
TALEP KONUSU
Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.03.2014 gün ve 36 sayılı
kararı ile uygun bulunan, Konyaaltı Belediyesi sınırları
içerisinde 20 metre üstü ve altındaki yollara cephesi olan
konut parsellerinde zorunlu ticaret ve isteğe bağlı zemin
ticaret alanlarının belirlenmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama imar planı değişikliği.
Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.03.2014 gün ve 36 sayılı
kararı ile uygun bulunan, Konyaaltı Belediyesi sınırları
içerisinde 20 metre üstü ve altındaki yollara cephesi olan
konut parsellerinde zorunlu ticaret ve isteğe bağlı zemin
ticaret alanlarının belirlenmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama
imar planı
değişikliği
Komisyonumuzca
incelenmiş, aynı konu ile ilgili olarak Muratpaşa ve Kepez
Belediyelerini kapsayan planlardaki plan gösterimine
uygun olarak hazırlanması ve plan notlarının;
KOMİSYON RAPORU:
ZORUNLU YOL BOYU TİCARET ALANLARI (T)
-Zorunlu yol boyu ticaret alanlarında 1/1000 ölçekli
uygulama
imar
planında
belirlenen
kat
adedi,
yoğunluk,TAKS,KAKS vb. yapılaşma koşularına uyulması
kaydı ile;
- T tanımlı yol boyu ticaret alanlarında + 0.00 kotu üzerinde
5.50m kotunda yüksek zemin katta ticari kullanım
zorunludur.
- Zorunlu yol boyu ticaret tanımı yapılan parsellerin planda
ticaret taraması ile gösterilen hat boyunca cephe alan
blokların dışında ticari kullanım yapılamaz.
- Planda aksine bir hüküm yok ise, bu parsellerde
maxTAKS=0.40 olarak uygulanabilir.
- Bu alanlarda tek bağımsız bölüm olması koşulu ile tek
bina dahilinde tüm katlar ticari amaçlı kullanılabilir.
İSTEĞE BAĞLI YOL BOYU TİCARET ALANLARI (İ.B.Z.T)
-İsteğe bağlı yol boyu ticaret alanlarında 1/1000 ölçekli
uygulama imar planında belirlenen kat adedi, yoğunluk,
TAKS, KAKS vb. yapılaşma koşularına uyulması kaydı ile;
- İsteğe bağlı yol boyu ticaret tanımı yapılan parsellerin
planda gösterilen hat boyunca cephe alan blokların dışında
ticari kullanım yapılamaz.
- Planda aksine bir hüküm yok ise, bu parsellerde
maxTAKS=0.30 olarak uygulanabilir.
Plan notları ile tanımlanması koşulu ile değiştirilerek uygun
olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.________________________________________
Murtaza TAMYÜREK
İmar Kom. Üyesi
ğ$k
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:25.03.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
KONYAALTI BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
11.03.2014
tarihli
toplantısında önerge verilerek gündemin 57. maddesinde
görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilmiştir.
TALEP KONUSU
Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.03.2014 gün ve 36 sayılı
kararı ile uygun bulunan, Konyaaltı Belediyesi sınırları
içerisinde 20 metre üstü ve altındaki yollara cephesi olan
konut parsellerinde zorunlu ticaret ve isteğe bağlı zemin
ticaret alanlarının belirlenmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama imar planı değişikliği.
Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.03.2014 gün ve 36 sayılı
kararı ile uygun bulunan, Konyaaltı Belediyesi sınırları
içerisinde 20 metre üstü ve altındaki yollara cephesi olan
konut parsellerinde zorunlu ticaret ve isteğe bağlı zemin
ticaret alanlarının belirlenmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama
imar
planı
değişikliği
Komisyonumuzca
incelenmiş, aynı konu ile ilgili olarak Muratpaşa ve Kepez
Belediyelerini kapsayan planlardaki plan gösterimine
uygun olarak hazırlanması ve plan notlarının;
ZORUNLU YOL BOYU TİCARET ALANLARI (T)
-Zorunlu yol boyu ticaret alanlarında 1/1000 ölçekli
uygulama
imar
planında
belirlenen
kat
adedi,
yoğunluk,TAKS,KAKS vb. yapılaşma koşularına uyulması
kaydı ile;
-îT1taDimfe
nü
rStej =57S0m -k o lû n d â - yüksek zemin katta " ticari kullanım
zorunludur.
- Zorunlu yol boyu ticaret tanımı yapılan parsellerin planda
ticaret taraması ile gösterilen hat boyunca cephe alan
blokların dışında ticari kullanım yapılamaz.
- Planda aksine bir hüküm yok ise, bu parsellerde
maxTAKS=0.40 olarak uygulanabilir.
- Bu alanlarda tek bağımsız bölüm olması koşulu ile tek
bina dahilinde tüm katlar ticari amaçlı kullanılabilir.
KOMİSYON RAPORU:
5
'
'
" '
-P h
İSTEĞE BAĞLI YOL BOYU TİCARET ALANLARI (İ.B.Z.T)
-İsteğe bağlı yol boyy.ticaret alanlarında 1/1000 ölçekli •
•uygulama, imar planında belirlenen kat -âdedi, yoğunluk, -•
TAKS-r KAKS vb. yapılaşma koşularına uyulması kaydı ile';'
/ m
-
'
- İsteğe bağlı yol boyu ticaret tanımı yapılan parsellerin
planda gösterilen hat boyunca cephe alan blokların dışında
ticari kullanım yapılamaz.
- Planda aksine bir hüküm yok ise, bu parsellerde
maxTAKS=0.30 olarak uygulanabilir.
Plan notları ile tanımlanması koşulu ile değiştirilerek uygun
olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
Turgay GENÇ
İmar Kom. Başkanı
Murtaza TAMYÜREK
İmar Kom. Üyesi
K O
‘ A
*
£ Î t92l°y1§
T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
N
W
\ L T I
BELEDrYESi
DÖNEMİ
MART/2014
MECLİS BAŞKANI: Edip Kemal BAHADIR t a r ih i
07/03/2014
DİVAN KATİBİ
: Murat DENIZDELEN BİRLEŞİM
1
2
OTURUM
DİVAN KATİBİ
: Hacet KAVAK
KATILAN UYE SAYISI
17
MÜDÜRLÜĞÜ Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 03/03/2014 tarih ve 222 sayılı yazısı.
ÖZÜ
Belediyemiz sınırlan içerisinde onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan, 20 m
altı ve üstündeki yollara cephesi olan konut parsellerinde ticaret alanlann belirlenmesine
için hazırlanan uygulama imar plam değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy
birliği ile kabul edilmiştir.
GÜNDEM NO
15
KARAR NO
36
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE MECLİSİ’NİN 07/03/2014 TARİH,
36 SAYILI KARARIDIR
Konu: Antalya Büyükşehir Belediyesinin 09.04.2013 gün ve 201 sayılı meclis karan ile
onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 10.04.2013 gün ve 242 sayılı meclis
karan ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile konut parsellerinde ticaret
yapılması 1/1000 ölçekli uygulama imar planlannda gösterilmek koşuluna bağlanmıştır.
Belediye sınırlanınız içerisinde onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan ve 20
metre altında ve üstündeki yollara cephesi olan konut parsellerinde ticaret yapılacak alanlar,
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile belirlenmiştir.
Konu, 04.12.2013 gün ve 149 sayılı Konyaaltı Belediye Meclisi Karan ile “gerekli
kontrollerin yapılması ve teknik açılardan ilgili birimlerce değerlendirilmesi amacıyla” Plan ve Proje
Müdürlüğü’ne havale edilmiştir.
Müdürlüğümüzce konuya yönelik kontroller ve teknik çalışmalar tamamlanmış olup,
konunun görüşülmek üzere meclise havalesini arz ederim.” İfadeli, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün
03/03/2014 tarih ve 222 sayılı yazısı.
Büro Görevlisi Mustafa MEYVECİOĞLU;
Mahallesi/Köyü
—
Ada Parsel/No
—
İmar Paftası
—
KARAR
:
Konyaaltı Belediyesi sınırlan dahilinde onanlı imar planlarında konut alanı olarak planlı
parsellerde ticaret yapılacak alanların tespitine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı değişikliği 04.12.2013 gün ve 157 sayılı Konyaaltı Belediye Meclisi karan ile gerekli
kontroller ve teknik değerlendirmeler yapılmak üzere Plan ve Proje Müdürlüğüne havale edilmiştir.
İlgili Müdürlükçe konu tekrar değerlendirilmiş ve gerekli düzenlemeler yapılarak Belediye
Meclisi gündemine tekrar sunulmuştur.
Bahse konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş ve
bölgemizdeki genel yapılaşma durumu ve ticari eğilimlere göre değerlendirilerek uygun
bulunmuştur.” İfadeli, 07/03/2014 tarihli İmar Komisyonu Başkanı Deniz FİLİZ (imzalı), Üye Orhan
BUDAK (katılmadı), Ünal CANKO (imzalı), Üye İbrahim ÇOBAN (imzalı), Üye İbrahim
YÜKSEKVİCDAN (imzalı) İmar Komisyonu toplantı tutanağım okudu.
Belediye Başkan V. Edip Kemal BAHADIR; konuyu müzakereye açtı. Yapılan müzakereler
sonucunda oylamaya geçildi.
Yapılan oylama sonucunda;
Belediyemiz sınırlan içerisinde onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan, 20 m altı
ve üstündeki yollara cephesi olan konut parsellerinde ticaret alanlann belirlenmesi için hazırlanan
uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edildi.
'7
aıp K&maKHAHADIR
Belediye Başkanı Vekili
Meclis Başkanı
îNIZDELEN
Divan Kâtibi
/Hacet KAVAK
;ı\fârıwt-âtıbi
94003877. FR. 15/R.01/ 20.22
m
ı
m
e
planlama
o
İnşaat
m c d
İkal
ltd
.
ştî
1999 YILINDAN ÖNCE PLANLANMIŞ
KONYAALTI BELEDİYESİ SINIRLARINDA KALAN BÜTÜN MAHALLELERİ KAPSAYAN
ZORUNLU TİCARET VE İSTEĞE BAĞLI ZEMİN TİCARET ALANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU VE PLAN NOTLARI
Antalya Büyükşehir Belediyesi M eclisi'nin 10.04.2013 gün ve 242 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planlarına Antalya Büyükşehir Belediyesi İm ar Yönetmeliği Geçici Madde Uygulama Sınırı ve plan notlarının
eklenmesi ile ilgili konunun 1999 yılından önce planlanmış olan Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçe belediye
sınırlarında kalan bütün m ahalleleri de kapsayacak şekilde kabul edilm iştir.
Onaylanan söz konusu plan notlarına göre 20 metre ve üzeri yol kesitlerinde "zorunlu tic a re t" ve 20 metre
altındaki yol kesitlerinde "isteğe bağlı zemin tica re t" (İ.B.Z.T) kullanım larının gösterilmesi şartı konulm uştur.
Konyaaltı Belediyesi sınırları dahilindeki alanlarda yapılan arazi te spitleri ile elde edilen arazi kullanım
bilgilerine göre, Konyaaltı yerleşim inin ticari kullanım ihtiyaçları, alışkanlıklarının Antalya kenti genelinden
farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Bu tespitlere göre Antalya Büyükşehir Belediyesi M eclisi'nin Kepez ve
Muratpaşa Belediyeleri ile b irlikte tanımladığı plan notlarına ilişkin genel hüküm lerin Konyaaltı A lt bölgesi
ölçeğinde yerel ihtiyaçlar nispetinde uygulanmasının yerel kent dinam ikleri ve kentsel gelişim yönünden
daha rasyonel olduğu görülm ektedir.
Bu tespite ek olarak Konyaaltı Kenti yerleşim inde ticari
ekseriyetle teşekkül ettiği, plan kararı ile tanımlanacak
akslarında yapılaşmamış parsellerde de verilm esinin
verilebilm esi gerekliliği yapılan planlama çalışmasının en
alan kullanımının 20 metre ve üzerindeki yollarda
ticari kullanımların bu teşekkülata göre oluşan yol
dışında yeni ticari aksların çok kısıtlı alanlarda
önem li tespiti olmaktadır.
Bu te sp itle r ışığında; Konyaaltı Belediyesi sınırları dahilindeki alanlarda "Zorunlu Ticaret" uygulaması,
Antalyaspor Kavşağından başlayarak Altınkum Mahallesine kadar mevcut im ar planı kararları ile zaten
verilm iş olan ticaret kullanımının A tatürk Bulvarı güzergahını takip ederek Serbest Bölgeye kadar zorunlu
tica re t ile devam e ttirilm e kte ve Konyaaltı Kent Meydanından başlayarak Hürriyet Caddesine kadar devam
eden 30 m etre genişliğindeki Gazi M ustafa Kemal Bulvarı üzerinde tanım lanm aktadır. Zorunlu ticaret
alanlarındaki gösterim yol boyu tica re t taraması ve T plan gösterim i ile tanım lanm ıştır.
ZORUNLU YOL BOYU TİCARET ALANLARI (T)
İsteğe Bağlı Yol Boyu Ticaret alanlarında 1/1000 Öİçekli Uygulama İmar Planında belirlenen kat adedi,
yoğunluk, TAKS, KAKS vb yapılaşma koşullarına uyulması kaydı ile;
T tanım lı yol boyu ticaret alanlarında ±0.00 kotu üzerinde 5.50m kotuna kadar yüksek zemin katta ticari
XJ<u!JOTjîTrzgrur^dBr~'V‘-
-r
~
Zorunlu Yol Boyu ticaret tanım ı yapılan parsellerin planda tica re t taraması ile gösterilen hat boyunca cephe
alan blokların dışında ticari kullanım yapılamaz.
Planda aksine bir hüküm yok ise, bu parsellerde maxTAKS=0.40 olarak uygulanabilir.
Bu alanlarda te k bağımsız bölüm olması koşulu ile tek bina dahilinde tüm katlar ticari amaçlı kullanılabilir.
Altınkum Mah. Gazi-Mustafa Kemal ETu.lvan No:2&/4;
07070 Konyaaltı/ANTALYA
. -Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 532
.
Üimed
PLf î NLf üAAn İ N Ş A A T AA€Dİ K f l l L T D . Ş T İ
Onaylanan söz konusu plan notlarına göre 20 m etre ve üzeri yol kesitlerinde "zorunlu tic a re t" ve 20 m etre
altındaki yol kesitlerinde "isteğe bağlı zemin tica re t" (İ.B.Z.T) kullanım larının gösterilmesi şartı konulmasına
rağmen Konyaaltı Kentsel gelişim inin bazı yol güzergâhında 20 m etre ve üzeri olmasına rağmen 5.50
m etrelik yüksek zemin kat kullanımı olarak yapılaşmadığı, 5.50 m etrelik zemin kat kullanım ı şartının
konulması halinde yapılaşma düzeninde farklı uygulamaların zorunlu olarak hayata geçirilm esine sebep
olacağı görülm üştür.
Buna göre Konyaaltı yerleşim i genelinde (A tatürk Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı hariç) isteğe bağlı
zemin kat tica re t (İ.B.Z.T) kullanımına ilişkin plan notları tanım lanm ıştır.
İSTEĞE BAĞLI YOLBOYU TİCARET ALANLARI (İ.B.Z.T)
İsteğe Bağlı Yol Boyu Ticaret alanlarında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında belirlenen kat adedi,
{ yoğunluk, TAKS, KAKS vb yapılaşma koşullarına uyulması kaydı ile;
: 5u alanlarda, isteğe bağlı olarak ±0.00 kotu üzerinde 2.50 m etre giriş katı veya 5.50 metre kotuna kadar
! ticaret yapılabilir.
i
' isteğe Bağlı Yol Boyu ticaret tanım ı yapılan parsellerin planda
gösterilen hat boyunca
! cephe alan blokların dışında ticari kullanım yapılamaz.
I
: Planda aksine bir hüküm yok ise, bu parsellerde maxTAKS=0.30 olarak uygulanabilir.
ı
I
Bu alanlarda te k bağımsız bölüm olması koşulu ile tek bina dahilinde tüm katlar ticari amaçlı kullanılabilir.
■Altınkum-Mah. Gazi Mustafa Kemal'Bulvarı No:28/407070 Konyaaltı/ANTALYA
' ; ” Tel: (242) 230 2S1 26 - 532 30 30 532
2
KONYAALTI BELEDİYESİ
SINIRLARI İÇERİSİNDE YOL BOYU TİCARET ALANLARININ
BELİRLENMESİNE İLİŞKİN
1/1000 ÖLÇEKLİ
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
İSTEĞE BAĞLI YOLBOYU TİCARET ALANLARI
(İBZT)
ZORUNLU YOL BOYU TİCARET ALANLARI (T)
m
U f Ujr
Download

Gündemin 28.Maddesi - Antalya Belediyesi