ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
â İ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:16.07.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
MURATPAŞA BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
13.06.2014
tarihli
toplantısında önerge maddesi olarak İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.06.2014 gün ve 233
sayılı karan ile reddedilen, 20m altında yol kesitine cepheli
konut parsellerinde (isteğe bağlı) zemin katın ticaret alanı
olarak belirlenmesine ilişkin plan değişikliğine yapılan
itirazlar
KOMİSYON RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.06.2014 gün ve 233
sayılı kararı ile reddedilen, 20m altında yol kesitine cepheli
konut parsellerinde (isteğe bağlı) zemin katın ticaret alanı
olarak belirlenmesine ilişkin plan değişikliğine yapılan
itirazlar Komisyonumuzca incelenmiş,
-7710 ada 1, 5766 ada 18, 2550 ada 2, 6598 ada 3,
7801 ada 6, 6598 ada 4, 5, 5812 ada 1, 6030 ada 03
parsellere ilişkin itirazların kabulü,
-4508 Ada 1 parsele ilişkin itirazın, zaten plan değişikliği
kapsamında olduğundan reddi,
-diğer itirazların ise; bulunduğu alan, yakın çevresi, yol
aksı ve
"isteğe bağlı zemin ticaret planlama ilkeleri"
doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ve belediyesince
planların revize edilmesi gerektiğinden Belediyesine
iadesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
06.06.2014 TARİH VE 233 SAYILI KARARI
Gündemin 8. Maddesi
Karar No. 233
Özü: Planlama ve İmar Komisyonu Raporu
doğrultusunda 20m.nin altında yol kesitine
cepheli konut parsellerinde (isteğe bağlı) zemin
katın ticaret alanı olarak belirlenmesine ilişkin
1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine
yapılan itirazların reddine oy birliği ile karar
verildiği hk.
Gündemin 8. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün, Belediye Meclisinin
04.11.2013 tarihli ve 317 sayılı; Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.01.2014 tarihli
ve 65 sayılı kararlarına konu genişliği 20m.nin altında yol kesitine cepheli konut parsellerinde
(isteğe bağlı) zemin katın ticaret alanı olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama
imar plan değişikliğine yapılan itirazlar Planlama ve İmar Komisyonunun 05.06.2014 tarihli
toplantısında incelenmiş uygun bulunmamıştır. Konunun görüşülmek üzere Belediye Meclisine
havalesini isteyen 05.06.2014 tarih 2979 sayılı yazısı okundu.
Üye Songül Başkaya söz alıp, komisyonun raporuna katılıyoruz, Başkanım, dedi.
Üye Cemal Lütfü Öner söz alıp, komisyon raporu uygundur, dedi.
Üye Mustafa Taşbaş söz alıp, Sayın Başkanım bizde komisyon raporuna katılıyoruz,
dedi.
Başkan, bu konuda açıklama isteyen ya da söz almak isteyen meclis üyemiz var mı,
gündemin 8.maddesinin komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum, kabul
edenler, etmeyenler, dedi.
Yapılan oylamada;
Planlama ve îmar Komisyonu Raporu doğrultusunda 20m.nin altında yol kesitine
cepheli konut parsellerinde (isteğe bağlı) zemin katın ticaret alanı olarak belirlenmesine ilişkin
1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine yapılan itirazların reddine oy birliği ile karar
verildi.
Av.Umit UYSAL
Belediye Başkanı
Belediye Meclis Başkanı
Murat ŞİMŞEK
Yedek Divan Katibi
Ömer YÜCESOY
Yedek Divan Katibi
i£; 1?*
:i? ••JfcT
..e.~.<ş->
*•
r
-t-*
O <>
P
e*>v ■*ıJ5?’S
C
U Ö*
-£s
s-lKT.
•
},'(*■
^
^< h
■s' fc*- c f i -o.ı
- \ i'-"-
•vjj ,'*«ç$î|. $ * * * ' *
'■ ■
%
' .r
Vİ?'.C^
V--> îi t y-> ■" • ' -j : v-: •
r» . ^ A r :• v' V ^ l Û v r>••?*.?’ rj--A*
■}v%5»r^ir!V-2r‘!-“4î'4 v
'<*?wm
•:SM
V
T
23« 'VıT>Jim- ys»^ '
§>
nt..*
fi <
W?;
rfj
*I^i
te>
- Ji
' &£&&“
W ,nR
m
■
§
v,;,-&t'v'"'\' ;>Vr f
i g - i îw;« r î i s
^
,;>â ,* v . ^ v . * .
k^ K V J V V
W
&
M
v
. ^ : l f c f # ^
t ‘r n >
K « ^ x7KW i <?-W10!W«-'*( .••• >.••**
•< '.•:' ^
'"AT' ^ y
.1
Vjsf§jtvi; • » ' m *'
*ı*;«*’ . . . ’ t
’N/
P Wa
^rG3«^
M^jc=^o'C
^r^
~r^M vd
"- /os/
7 0 1 ^
W A X ,
c V \\^ V
( V~
<f^V_Vv.
^ ^
<5~
°
i t i t
\
<cü) \c ^
^
JL n o V v j
p ^s> eA
tiDcvA, 1_ ^0V0 pe__r^oA
^^'V ^A r-JcA e
w
u
I
'-> ^ e - f 'e
' ' 1
L
-W rrc ~ » -r)
U^A, - i ^ r
^
^
e
^
^
’' ° ^
P
o^S cjA V cit >0
-L , \ , 'e \ - A ^
-V’ö_vJ W ^ A ^ « ?
>
v
^ \ e nrx> n^
i
e ^ e A .
\^<g_ / _
1
\ I 1
© lnrvo.V c_'V <iL c
T*
\ -
"
', C ^O )
o
\
^ noVo
t
jp ° -s e \:o
-
^
ı ^
r .
o U n c ^ Si
^
rvjrn^ a i ^
/2l&j^.c\
V o X V < ^ ->
2 _ < - \e V ^
p ~ r s A '. c >
c ^ r c V e L C ta ,^
0^
V - G jfv ^ A
O: - V ^ ^ ırv ^ 2 -^ ' ^
W
'
n r\o \_
- , W ^ o 'o
W A.
- W
‘SLV*C"'
/
O iT s \
fysoV» -
T o ^ o o
2_
^
( ^ 0vj-v
W vW
cu-C %r
^
S. \> \ ^MT°)
<ç 'v\ (^('^va-^ıcoi^v „
Y^<2-r
A , n V o J v -^ c ^
'S s T - b
^ v ^
- r s . V ö ^ '. r y , <s_
/ K e ^ VxıA
ĞZ'(y\j^y^
^ C i-rV v ^ V a ^
(^ ((^ ^ 9
S ^ - 2_^
Ö'^.Ojo İti
X S£b
PLTirJLA/vV»
^ ^
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜNE
A ntalya m erkez K epez 4508 ada 1 nolu parselim in askıda bulunan 20 m etre
altındaki cepheli konut alanlarında isteğe bağlı zem inin ticaret yapılm asına
ilişkin 1/1000 ölçekli uygulam a im ar plan değişikliğine dâhil edim lisi gereğini
arz ederim .20,05,2014
İL Y A S TEK K A N A T
A Y ŞE T E K K A N A T
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
(Plan ve Proje Müdürlüğü)
Müdürlüğünüz panosunda askıda bulunan 20 metre altı isteğe bağlı zemin katın ticaret
yapılmasıyla ilgili plan değişikliğine Kızılank Mahallesi 5940 ada 21 parselinde dahil
edilmesini arz ederiz.
fy-oÇ. loilf
Burcu İLERİ
Ahmet ÇAKIR
İ M
Mehmet Emre YAVUZ
Muhsin Selçuk YAVUZ 4V Fatma GÜNDÜZBEY
Dudu KARAKAYA
Hatice Çiğdem YAVUZ *Y Nizamettin KISRAK
G ^ L L u n I-
Nizamettin KIVRAK
Kızılarık Mah. 2773 Sok. No: 8 D: 10 Kerim Yavuz Apt.
Muratpaşa/ANTAL YA
0536 583 33 78
r ic y
ib.
2551-
;
-r ---------c^âarTûL
:
ı^
i\, iA!;wt
"
o \
............ TCÇTt £ j Ç T - f W > A - -— & ^ c C r ^ ^
M
jl/ıi&Jl'ty
j9 a rfe X tV v
^
^
v fr
^
2 rc> ' ^ r
î" ta ^
iö' J' ' —
!}ol J«İ€fy / / t ^ O û ! )
^ V < * -v
‘ A "
C
1^
*
/ f t « .
^'
A<L
^ovg
s J t - 'l f 'Ç ş at
c 'j a U
?4»
^
p / ç ^ L C r
. U
) ^ ^
-
f f e r H 'lL /* ~ r ı
q L ^ U ^ < U
I X
—
O^j-l %l^dclc ffc^l^ f^nL
4 « lW -< k
c k u l
* ^ T e r ® fi-
e J l r l —t \ T
« -^ ÎA J
U
3
Aj-,
■ F ^
Ç
s
»
\
^
S ı? 3 T ,
-j;
4
^
T ^ c A ^ < ? T ' 9, / V - v , ^
J X
f '/ ö ö o
frLC ^ j?>+£f«ı.Ur
y~ - *K™ *e
***u
rte/per'PA
«
c
^
>
6
J M
(
L
fr4
İ ^
g 5 / t M i A
fU l«~
^
r2 ö - '
o
U
e d r ( ^ - v > f
^
v
,? 6 7 3 - ? t S O
^
'
Y
2
/
l
^
r
t—
W
u.
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜ’NE
A ntalya İli, M uratpaşa îlçesi,D utlubahçe M ahallesi, 1/1000 Ölçekli 21KIIID nolu imar planı paftasında yer alan 2550 ada 02 parsele ilişkin A ntalya
B üyükşehir Belediyesi M eclisi’nin 10.04.2013 tarih ve 242 sayılı kararı ile
A ntalya M uratpaşa B elediye M eclisi’nin 13.01.2014 tarih ve 65 sayılı kararı ile
istenen 20 m etrenin altında yol kesitine cepheli parsellerinde zem in katın ticaret
olarak belirlenm esine ve zem in katlarda isteğe bağlı ticaret kullanım ı (İ.B .Z .T )
yapılabilir kararı alınm ıştır.
1/5000 ölçekli Nazım îm ar Planında 2550 adanın tam am ı M İA sınırları
içerisinde kalm aktadır.
Şu anda B elediye’nizde askıda bulunan bu çalışm aya 2550 adanın
doğusundaki sokağa cepheli parsellerinde dahil edilm esi hususunda;
G ereğini arz ederim.
09.05.2014
H aşan N A ZİK
M ahm ut NAZİK
4
A D R E S :D utlubahçe M ah.
Fatih Caddesi N o:56/B
M uratpaşa / A N TA LY A
|
j
miAiÂ.
i'3SÎ
PLAN VE P R ö J P Miln
Kayıtî&rihi:.lXl07>i2oik.
*
İYAZsNJN
A
Uı a*.
K
_
'
i _____
a
y ı t N
o
: . . . ^
. ^
...............
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNE
ANTALYA
22.05.2014
İlçeniz sınırlarında yer alan 5766 ada 18 parselin malikiyim. Parselim 03.05.2014
tarihinde askıya çıkan “20 metrenin Altında Yol Kesitine Cepheli Konut Alanlarında İsteğe
Bağlı Zemin Ticaret (ÎBZT) Yapılmasına İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliliği’' sınırları içinde olmasına ve Terracity AVM knin arka sokağında ticari olarak
yapılaşmış alanda kalmasına rağmen “ÎBZT" ibaresi işlenmemiştir.
Söz konusu alanda yer alan yapılaşmalar incelenirse, tüm yolun ticaret olarak oluşmuş
olması göz önünde bulundurularak; maliki bulunduğum 5766 ada 18 parsele “İBZT” ibaresi
eklenerek “İsteğe Bağlı Zemin Ticaret’'’ alanına çevrilmesini arz ederim.
EK: Plan örneği
Adres
: Güzeloba Mahallesi Elitkent Sitesi B Blok No:9
Muratpaşa/ANTALYA
Tel
:0532 763 90 49
TC Kimlik No : 13348610084
\M u ü £ T f A Ş A
'
\ ^ t.
£>ı
l
\Qx^\
D.T a )t e
O d
ı
^"
L-"“
1
L
. ' (* \
r\
r
ıV\~€L
v U c i ^ i j ' VM1
X
olı^ ^yerV-^
' *• ^ m V c m k / V ^
4 İ
ı .Va
1 A S -C loT^ I l/'-'v.
d<~~| tfg A
'
A
A
'2-0 iM e-Ve.
I
.
V'pıA
%
. ’L
.
-
cJ
î i
0(
•*u>\lw ı< = -Ş v
K
v P t \ û- j
d it
'
c\^k02SİA\\^-\
C\^\
i
^ 7
.
o
cfi-
\ lA£3\i/ " ^
^
~ t S İ
U tA ^ o
—
^
L1
5
u
>
/ I
L
j
Ç
re s
i-op-U 0^
^CZjjS-W
^1İ/\ , i l CA>
S -w M
I ■ .^\o4)
î p û ^ r s ^ - ll
^
C:>
O İi ^G^\
ı
L - P o J va ^'\
I
C<£^V?^^ 1G
M< 0 \ ^ l a '
^VV€^lAA.6v^l
CLc^O™
lc \ \A I r£ ,ç nj2-^
rs
ı
< ;
V ı/ ^
'
VLsr-^>ı’îc ^ e
t
'• >
(e. i ı
U /^ L a
A
r
;
T
c
^
[ vj^ Z jC - u A Ck ^
I
kc
v
^
O
x
2c
»
1 î
V
\A w w
n ^ ^ ^
S,
, < t ; .
P, .A.:>: V c
[ıl£ ü ^ u s M İf\> ^
f
"
|
-‘ « - - - a y -
K ---- f— h
ib/cs/'20Hf
lk.0.3
e
A
k
:
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜNE
A ntalya m erkez Z eytinköy 5906 ada 12 nolu parselim in askıda bulunan 20
m etre altındaki cepheli konut alanlarında isteğe bağlı zem inin ticaret
yapılm asına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulam a im ar plan değişikliğine dâhil
edim lisi gereğini arz ederim. 19.05.2014
M E H M ET K ILIN Ç
M cW İ5<>'
m oM oA ^t
K A M İLE K1LINÇ
MURATPAŞA BELEDİYESİ
İMAR MÜDÜRLÜĞÜNE
ANTALYA
Konu: İsteğe bağlı Zemin Ticaretinin tesis edilmesi
Belediyeniz sınırları dahilinde 6030 Ada 03 Parsel olarak kayıtlı
mülkiyetimde olan arsanın, ilköğretim okulu bahçesine cephe olması,
caddeye sadece 8-9 metre mesafede olması ve bölgesel ihtiyacın
artması sebebiyle , isteğe bağlı zemin ticareti kapsamına alınmasını
ve dükkan olarak ruhsatlandırmasına müsaade edilmesini istiyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim. -------02.06.2014
\m
Adres :
Üçgen Mah. 95.Sokak
Ümran Ant. No* 12/4 Antalya
Tel 0 532 317 57 72
* ■
»o>
O
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞFNA
ANTALYA
03.05.2014
tarihinde ilan edilen;Gülİüpınar caddesi ticari alan imar planı
düzenlenmesinde Tapu kayıtlarında Antalya ili Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak mahallesi 6598
Ada 3 parselde bulunan mevcut dükkanlar ve üzeri mesken olan binamızın ticari alan kapsamı
dışmda kalmıştır. Mevcut binamızın ekte sunmuş olduğumuz ferdi iskanları bulunmakta ve
Ticari faaliyetlere uygun dükkan olarak kullamlmaktadır.Müktesep hakkımızın korunarak bu
yerin Gülİüpınar caddesi ticari alan imar planı düzenlemesi içerisine alınmasını için gereğinin
yapılmasını arz ederiz.
29/05/2014
Fahrettin Çiloğulları
Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi
41/6 Muratpaşa/ANTALYÂ
Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi
1.Mahmut Çil Apt. Kat:5 No: 15
Muratpaşa/ANT AL YA
3.Mahmut Çil Apt. Kat:5 No: 15
Muratpaşa/ANTAL YA
Serik/ANTALYA
OS32SZ°fS~t3
Ek:3 adet dükkanlar’m yapı kullanım belgesi
MURATPAŞA
BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA
ANTALYA
Antalya merkez Kızıltoprak(Yüksekalan) mahallesi tapunun 6598 ada 04 parsel
m alikleriyiz. Ada üzerinde
11 adet (ekiteki çapta görüleceği üzeri) parsel bulunm aktadır.
Bu parsellerden yeni plan tadilat düzenlemesiyle 1 ve 2 nolu parseller ticari olarak
düzenlenm iştir. M evcut durumda 3,6,7,8 nolu parselllerin bodrum meskenleri ticari olarak
kullanılm aktadır. Ada bütünlüğü açısından arada kalan 4 ve 5 nolu parsellerin bodrum
meskenlerini ticari olarak kullanmak istiyoruz . Yapılan plan tadilatına 6598 ada 4 ve 5 nolu
parsellerin ilave edilm esini saygılarımızla arz ederiz.
02/06/2014
Adres: Yüksekalan mah.489 sk Emin apt.3/3
Muratpaşa /Antalya
Gsm: 0533 6381152
Eki: 1. İm ar çapı
2. Tapu kayıt süreti
3. Vekaletnam e örneği
o s s l
^
1
(y
MURATPAŞA BELEDİYESİ
Plan ve Proje Müdürlüğü
ANTALYA
Antalya ili Muratpaşa ilçesi Meydankavağı mahallesi 7801
ada 06 parsel,kuzeyinde 1595 nolu sokak,güneyinde 1550
nolu sokak bulunmakta olup mevcut 1596 sokağın oldukça
geniş olması ve ticari bölgelere,resmi kurum alanlarına yakın
olması; ayrıca imar adası üzerinde kuzeyinde bulunan 12 nolu
parselin ticari ruhsatlı olmasından dolayı 20 metrenin altında
yol kesitine cepheli konut alanlarında isteğe bağlı zemin
ticaret (İBZT)yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar
plan değişikliğine parselimin de dahil edilmesi için gereğini
saygılarımla arz ederim.
Yeşilbahçe Mah.Savaş Cad.
Nergis Sitesi B Blok Kat:5/12
Muratpaşa/ANTALYA
Ek: - Tapu Kaydı
- Bölgenin Fotoları
'
«
Download

Mübaşirlik Nihai Başarı Listesi