ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:29.08.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
M URATPAŞA BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.08.2014
tarihli
toplantısında önerge verilerek gündemin 153. maddesinde
görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilmiştir.
TALEP KONUSU
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20L nolu imar
paftasında yer alan Kızıltoprak Mahallesi 12887 ada 1 nolu
parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20L nolu im ar
paftasında yer alan Kızıltoprak Mahallesi 12887 ada 1 nolu
parselin
“Uygulama
A şam asında
Kesinleştirilecek
Esnek/Tercihli Kentsel Sosyal ve Teknik Donatı Bölgeleri”
kullanımından “Spor A la n fn a dönüştürülm esine ilişkin
1/5000
ölçekli
Nazım
İmar
Planı
değişikliği
Kom isyonum uzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne
varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Can KASAPO
İmar Kom. Ba
asan Ali
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Selçuk SENİRLİ
İmcN^Kom. Üyesi
MURATPAŞA BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO: 12887 ADA 1 PARSEL
PAFTA N0:20l_
MEVCUT PLAN
12887 ada 1 nolu parselin bölge ihtiyacının karşılanması
amacıyla “Uygulama Aşamasında Kesinleştirilecek
Esnek/Tercihli Kentsel Sosyal ve Teknik Donatı Bölgeleri”
kullanımından “Spor Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000
ölçekli Nazım İmar Plam değişikliği
ÖLÇEK: *1/5000
ÖNERİ PLAN
¥
PLAN HÜKÜMLERİ
1-SPOR ALANINDA KAPALI VE AÇIK
SPOR TESİSLERİ VE YÜZME HAVUZU TESİSLERİ
YER ALABİLİR.
PLAN ONAMA SINJRI
:f>
SPOR ALANI
ANTALYA MERKEZ (BÜYÜKŞEHİR) MURATPAŞA BELEDİYESİ
KONU: ANTALYA İLİ, MURATPAŞA İLÇESİ KIZILTOPRAK MAHALLESİ 12887
ADA 1 PARSELDEKİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama Alanı, Antalya İli, Muratpaşa îlçesi, Kızıltoprak Mahallesi 20L no’lu imar
plan paftasında bulunmaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
1
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20L nolu imar paftasında yer alan
Kızıltoprak Mahallesi 12887 ada 1 nolu parselin bölge ihtiyacının karşılanması amacıyla
“Uygulama Aşamasında Kesinleştirilecek Esnek/Tercihli Kentsel Sosyal ve Teknik Donatı
Bölgeleri” kullanımından “Spor Alam”na dönüştürülmesi planın amacıdır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Şekil 2. Kadastral Durum
4. PLANLAMA KARARLARI
12887 ada 1 nolu parsel “Uygulama Aşamasında Kesinleştirilecek Esnek/Tercihli
Kentsel Sosyal ve Teknik Donatı Bölgeleri” kullanımından “Spor Alanı”na dönüştürülmüştür.
MURATPAŞA BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO: 12887 ADA 1 PARSEL
PAFTA NQ:20L
MEVCUT PLAN
12887 ada 1 nolu parselin bölge ihtiyacıma karşılanması
amacıyla "Uygulama Aşamasında Kesinleştirilecek
EsnekTerciMi Kentsel Sosyal ve Teknik Donatı Bölgeleri"
kullanımından “Spor Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1 '5000
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
j
o lç e k
^
i/sooo
ÛNERİ PLAN
Şekil 3. Plan Örneği
3
Download

Gündemin 37.Maddesi - Antalya Belediyesi