T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
• ° İ Ö •
08.08.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT
KARAR ÖZETLERİ
ANTALYA
EXP02016
İçtima
Karar No
Özet
Birleşim
Oturum
08-08-2014
329
7
Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.08.2014 ta rih li Meclis
1
G ündem i birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte
1
toplam 164 m addeden oluşmuştur.
10:30
5216
Sayılı
Büyükşehir
Belediyesi
K anununun
15.
7
m addesi gereğince kalan süreyi tam am lam ak üzere Çevre
08-08-2014
330
1
ve
14:30
Sağlık
Kom isyonu
Üyeliğine
M eclis
Üyesi
Ertürk
2
Y A ZA R ’ın seçilm esine oybirliği ile karar verildi.
Belediye Meclisi Çalışm a Yönetm eliğinin 21. m addesinin
7
dördüncü
fıkrası
gereğince
kalan
süreyi
tam am lam ak
08-08-2014
331
14:30
1
üzere Eğitim, Kültür, G ençlik ve Spor Kom isyonu Üyeliğine
2
M eclis Üyesi Sıtkı SO YDAL'ın seçilm esine oybirliği ile
karar verildi.
Belediye M eclisi Çalışm a Yönetm eliğinin 21. m addesinin
7
08-08-2014
332
dördüncü
fıkrası
gereğince
kalan
süreyi
tam am lam ak
1
üzere Ulaşım Kom isyonu Üyeliğine: M eclis Üyesi Erol
14:30
2
Ö ZK AR A BEK İR ’in seçilm esine oyçokluğu ile ka ra r verildi.
M uratpaşa Belediyesi Plan ve Proje M üdürlüğü Kuruluş,
G örev ve Çalışm a Esaslarına Dair Y önetm elik ile ilgili
7
08-08-2014
333
hakkında
Büyükşehir
Belediyesi
M eclisince
karar
1
verilm esine
14:30
yer
olm adığından
konunun
M uratpaşa
Belediyesine iadesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi. (EKİ: 1 adet rapor.)
Antalya Büyükşehir Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım im ar
Planı
08-08-2014
334
14:30
Hüküm lerinin
im ar
17-1
m addesi, Antalya
Yönetm eliğinin
2.06
Büyükşehir
7
Belediyesi
m addesi,
Planlı
1
A la n la r T ip im ar Yönetm eliğinin 10., 27. ve 34. m addeleri
2
doğrultusunda "görev ve yetkilerinin genişletilerek' 19 ilçe
sınırlarını kapsayan "Kent Estetiği Kurulu" oluşturulm asına
oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor.)
6360 sayılı yasa gereğince Belediyem izin yetkisine geçen
N25C-12D nolu
im ar paftasında yer alan A ksu
ilçesi,
7
08-08-2014
335
14:30
1
Yeşilkaram an M ahallesi 234 ada 1 parselin A ka rya kıt ve
LPG Servis İstasyonu olarak planlanm asına ilişkin 1/5000
2
ölçekli Nazım İmar Planının kabulüne oybirliği ile karar
verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Antalya ili, Aksu İlçesi sınırları içerisinde, A n ta lya Orman
İşletm e Müdürlüğü, Antalya Şefliği 149 num aralı bölmede
08 - 08-2014
336
14:30
7
kalan
1
M üdürlüğüne ön izni verilen alanda hazırlanan 1/25000
ve
O rman
Bölge
M üdürlüğünce
2
ölçekli Nazım İm ar Planı değişikliğinin K A BU LÜ N E oybirliği
ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
İl
Sağlık
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
f • ° İ O
\ s . : • • • *. I
08.08.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT
KARAR ÖZETLERİ
EXP02016
ANTALYA
İçtima
Karar No
Birleşim
Özet
Oturum
Aksu, 2 2 0 -2 A
nolu im ar paftasında yer alan
Macun
M ahallesi sınırları içerisindeki 234 ada 7, 8 parsellerin,
Antalya 2. İdare M ahkem esinin 2013/1493E., 2014/536K.
08-08-2014
337
14:30
7
sayılı
1
alanından
iptal
kararı
2
dönüştürülm esi ve 234 ada 2, 3, 4, 5, 6 parsellerde sehven
konut
gereği
ve
akaryakıt,
konut
LPG
altı
istasyonu
ticaret
alanına
unutulan B-3 ibaresinin eklenm esine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulam a im ar planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile
karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Aksu, 22P-1A.1B nolu im ar paftalarında yer alan Barbaros
M ahallesi sınırları içerisindeki 308 ada 2 parsel, 274 ada 1
ila 16 parseller ve 273 ada 1 ila 14 parsellerdeki im ar
uygulam ası
ile
im ar
planı
arasındaki
uyum suzluğun
giderilm esine yönelik ticaret alanındaki 10 m etre lik yol
güzergâhında düzenlem e yapılm ası ve kuzeyde otopark
7
08-08-2014
338
1
14:30
2
yeri ayrılm asına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulam a im ar planı
değişikliğinin:
1/5000
uym adığından
Büyükşehir
ölçekli
nazım
im ar
Belediyesine
planına
1/5000
ölçekli
nazım im ar planı değişikliği teklifinin sunulm asına, 1/1000
ölçekli uygulama im ar planının ise 1/5000 ölçekli nazım
im ar planı çalışm asından sonra değerlendirilm ek üzere
BE LEDİYESİNE İADESİNE oybirliği ile karar verildi, (EKİ: 1
adet rapor)
Döşem ealtı, N25D-22A nolu im ar paftasında yer alan
Antalya 1.idare M ahkem esinin 2012/562E. 2 0 1 3 /1 194K.
7
08-08-2014
339
1
sayılı
kararı
gereği
83
parselin
tarım
alanı
olarak
planlanm asına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım im a r planına
14:30
2
askı süresi içerisinde yapılan itirazın RED DİNE oybirliği ile
karar verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
Döşem ealtı, N25D-23D-1A nolu im ar paftasında yer alan
08-08-2014
340
14:30
7
Y eniköy tapulam ası 2144 ada 2 parselin tescil sınırına
1
çekilm esine ilişkin 1/1000 ölçekli U ygulam a im a r Planı
2
değişikliğine
askı
süresi
içerisinde
yapılan
itirazın
RED DİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Döşem ealtı, N25D-23D-1D.4A, N25D-22C-3B nolu im ar
paftalarında yer alan Y eniköy tapulam ası
1980 ada 1
parselin akaryakıt bakım ve servis istasyonu alanından alt
m erkez
alanına
dönüştürülm esi ve
antik suyoluna
ait
7
08 - 08-2014
341
14:30
1
korum a alan sınırının işlenm esine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulam a im ar Planı değişikliğinin plan lejantındaki, 'alt
2
m erkez alanı” ibaresinin "ticaret alanı” olarak değiştirilm esi,
“korum a
alan
notunun
eklenm esi
sınırı
içerisinde
kaydıyla
yapı
yapılam az"
değiştirilerek
oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
plan
KABU LÜNE
^6* U M U * e,
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İ • C
'• \
ıs;?*-** i
VI';
08.08.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT
KARAR ÖZETLERİ
Tarih
Saat
EXP02016
ANTALYA
İçtima
Karar No
Birleşim
Özet
Oturum
Döşemealtı, 29L-1J nolu im ar paftasında yer alan Dağbeli
1581,
1582 parsellerdeki konut alanının
ca m i alanına
dönüştürülm esine ilişkin 1/2000 ölçekli nazım ve 1/1000
ölçekli Uygulam a im ar Plan değişikliğinin: 6360 sayılı On
Dört
ilde
Büyükşehir
Kurulm ası
ile
Bazı
Kararnam elerde
gereğince,
30
Belediyesi
Kanun
Değişiklik
M art
ve
ve
Yirm i
Yapılm asına
2014
Yedi
Kanun
M ahalli
İlçe
H ükm ünde
D a ir
idareler
Kanun
Seçim leri
7
08-08-2014
342
14:30
1
2
itibariyle Döşemealtı Belediyesinin 1/2000 ö lçekli nazım
im ar planını onam a yetkisi ortadan kalktığından, 1/2000
ölçekli
nazım
Belediyesine
im ar
planı
başvurulm ası
değişikliği
gerektiği
için
(1581
B üyükşehir
parsel
için
Maliye Hâzinesinin görüşü alınarak), üst ölçekli im ar planı
Büyükşehir Belediye M eclisinde karara bağlandıktan sonra
uygun bulunması durum unda 1/1000 ölçekli uygulam a im ar
planının
DÖ ŞEM EALTI
G Ö RÜŞÜLM ESİNİN
BELEDİYE
UYGUN
O LD U Ğ U N A
M EC LİSİN D E
oybirliği
ile
karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Döşemealtı, N25D-17C-2A,B,C ,D nolu im ar paftalarında
yer alan Köm ürcüler 8196 ada 1 ila 19 parseller, 8197 ada
08-08-2014
343
14:30
7
58, 59, 99, 100 parsellerin A fe t Eğitim Yönetim ve Destek
1
M erkezi Alanı olarak planlanm asına ilişkin 1/1000 ölçekli
2
Uygulam a İm ar Planının Belediyesinden geldiği şekliyle
RED DİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Döşemealtı,
025A-03B-4A,
025A-03A -3B
nolu
im ar
paftalarında yer alan Yeşilbayır tapulam ası 345 ada 1
08-08-2014
344
7
parselin konut alanından LPG akaryakıt bakım ve servis
1
istasyonu alanına dönüştürülm esine ilişkin 1/1000 ölçekli
2
Uygulam a im ar Planı değişikliğinin RED DİNE oyçokluğu ile
14:30
karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Döşemealtı, N25D-17C-3A nolu im ar paftasında yer alan
Y eniköy Tapulam ası 389 ada 1 ve 2 parsellerin tevhid
08 - 08-2014
14:30
345
7
edilm esi amacıyla T İA ve çekm e m esafesi verilm esine
1
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulam a im ar planı değişikliğinin
2
belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNE oybirliği ile
karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
î-oW®=°
Saat
A
*
08.08.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT
KARAR ÖZETLERİ
Tarih
3/j*tflNlOVİr
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
*
EXP02016
ANTALYA
İçtima
Karar No
Birleşim
Özet
Oturum
D öşem ealtı Belediye M eclisinin 03.02.2012 g ü n ve 23
sayılı kararı ile uygun bulunan: Estetik ve S a n a t Kurulu
08-08-2014
14:30
346
7
Yönetm eliği,
1
2762 sayılı yazısı doğrultusunda
Hukuk M üşavirliği'nin
14.07.2014
tarih ve
(5216 sayılı
yasanın
14.m addesi ve Belediye M eclisi Çalışm a Yönetm eliği'nin
m eclis
kararlarının
uyarınca)
kesinleşm esi
ilçe
başlıklı
belediyesince
17.m addeleri
değerlendirilm esi
gerektiğinden KARAR VERİLM ESİNE YER O LM A D IĞ IN A
oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Gazipaşa, 20K-IVc, 20K-llld nolu im ar paftalarında yer
alan Pazarcı M ahallesi sınırları içerisindeki 4 7 2 ada 41
parselde em sal aynı kalm ak kaydıyla yüksekliğin 3 kattan 5
7
08-08-2014
347
14:30
1
2
kata çıkarılm asına ilişkin 1/1000 ölçekli U ygulam a im ar
planı değişikliğinin, “Uygulam aya geçm eden önce DSİ’den
görüş alınm ası gereklidir.” plan notunun eklenm esi şartıyla
değiştirilerek KABULÜNE oybirliği ile karar veridi. (EKİ: 1
adet rapor)
Antalya ili, Kepez ilçesi sınırları içerisinde, A n ta lya Orman
İşletm e Müdürlüğü, Antalya Şefliği Döşem ealtı S erisi 490,
491 Antalya Serisi 115,126 numaralı bölm elerde O rman
Bölge M üdürlüğünce il Sağlık M üdürlüğüne ön izni verilen
alanda
hazırlanan
1/25000
ölçekli
Nazım
im a r
Planı
7
değişikliğinin, “ 16.06.2014 tarih ve 323 sayılı m eclis kararı
1
ile onaylanan Kepez İlçesi, Korkuteli Kavşağı-H avaalanı
2
ulaşım
08-08-2014
348
14:30
bağlantısının
Mazıdağı
B ölgesi-V arsak
bölgesi
bağlantısı ve viyadüküne ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım
im ar Planı değişikliği kapsam ında birlikte değerlendirilerek
gerçekleşm iş olduğundan” TEKR A R G Ö R Ü ŞÜ LM ES İN E
G ER E K O LM A D IĞ IN A oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1
adet rapor)
Kepez,
08-08-2014
349
14:30
22K
nolu
im ar paftasında
yer
alan
Kütükçü
7
M ahallesi 27525 ada 2 parselin Resm i Kurum A lanından,
1
Konut ve Park Alanına dönüştürülm esine ilişkin 1/5000
2
ölçekli Nazım im ar planı değişikliğinin REDDİNE oyçokluğu
ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Kepez, 025A-05A nolu im ar paftasında yer alan 3277 ada
14 parseldeki Cam i alanının, Park alanı ve Sosyal Tesis
7
Alanına, 1240 ada batısındaki Park alanının, C am i Alanına
1
dönüştürülm esine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İm ar Planı
2
değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1
08 - 08-2014
350
14:30
adet rapor)
"o O'
o
Ur*
08.08.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT
KARAR ÖZETLERİ
EXP02016
ANTALYA
İçtima
Tarih
Saat
oO
« °o °
Karar No
Birleşim
Özet
Oturum
Kepez Belediyesince sunulan 1/5000 ölçekli N azım İm ar
Planı
değişikliği
ile
m ülkiyeti
M uratpaşa
V akfına
ait
Duraliler M ahallesi (eski 2975 parsel) 28156 ada 1 parselin
3500 m 2’lik kısm ının LPG ve Akaryakıt Servis İstasyonu
Alanı, geri kalan kısm ının Sem t Spor Tesis A lanı, Ahatlı
08-08-2014
14:30
351
7
M ahallesi 7 parselin V akıflar Özel Sosyal ve
1
Tesisleri
2
Tesisleri Alanı olarak planlanması, 25045 ada 1 parselin
Alanı,
Spor Tesisleri Alanı,
Özel
Kültürel
İlköğretim
Kentsel ve Bölgesel M erkezi iş Alanı (MİA) o la ra k 25042
ada 1, 2, 3 ve 4 parsellerin ise Özel Eğitim T e sis Alanı
olarak planlanm asının
KABULÜNE oyçokluğu
ile karar
verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
Kepez, 025A-10a nolu im ar paftasında yer alan Varsak
9334 ada 6 parseldeki cam i alanının 9335 ada 2 ve 3 nolu
parsellerle birleştirilm esine ilişkin
İm ar
08-08-2014
352
14:30
Planı
değişikliği
Antalya
1/5000 ölçekli Nazım
2 .İdare
M ahkem esi'nin
7
2013/1370 E. 2014/27 K. sayılı kararı ile iptal edildiğinden
1
m ahkem e kararının yerine getirilm esine ilişkin hazırlanan
2
1/5000 ölçekli Nazım im ar Planında, 9334 ada 6 parselin
"ibadet yeri", 9335 ada 2 ve 3 parsellerin de "ko nu t alanı"
olarak planlanm asının
KABULÜNE oyçokluğu
ile karar
verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
Kepez, 025A-09C nolu im ar paftasında yer alan Karşıyaka
08-08-2014
353
14:30
M ahallesi
5419
ada
A karyakıt
18,30,31,32
parsellerin
7
alanından
dönüştürülm esine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İm ar Planı
2
değişikliğine
süresi
LPG
İstasyonu
konut
1
askı
ve
içerisinde
alanına
yapılan
itirazın
RED DİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
Kepez,
7
08-08-2014
354
14:30
1
2
025A-09C-2C
nolu
im ar
paftasında
yer alan
Karşıyaka M ahallesi 5419 ada 18, 30, 31, 32 parsellerin
konut alanından A karyakıt ve
dönüştürülm esine ilişkin
LPG
İstasyonu
alanına
1/1000 ölçekli U ygulam a im ar
Planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
(EKİ: 2 adet rapor)
Kepez, 025A-05C-2D nolu im ar paftasında yer alan Şelale
M ahallesi 738 ada 11 parseldeki konut alanındaki m evcut
7
yapıların kütle olarak işlenm esi ve h=11
1
verilm esine
2
değişikliğinin,
08 - 08-2014
355
14:30
ilişkin
kat yükseklik
1/1000 ölçekli Uygulam a
em sal
"E=1.20"
kaydıyla değiştirilerek KABULÜNE
verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
0<**’MN19Vir
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ibaresinin
oyçokluğu
im a r planı
eklenm esi
ile karar
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
l m \ »O3»
%
\S / 0
n
*
08.08.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT
KARAR ÖZETLERİ
*
EXP02016
ANTALYA
İçtim a
T a rih
K a ra r No
S aat
Ö zet
B irle ş im
O tu ru m
Kepez, 025A-10C -1A nolu im ar paftasında ye r a la n G üneş
7
M ahallesi 9994 ada 7 parselin polis karakolu alanından
1
konut ve park alanına dönüştürülm esine ilişkin
2
ölçekli Uygulam a
08-08-2014
356
14:30
İmar Planı değişikliğinin
1/1000
KA B U LÜ N E
oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Kepez, 02 5 A -03 C -3 A .4 B nolu im ar paftalarında yer alan
7
08-08-2014
357
1
14:30
Duacı Bölgesi sınırları içerisinde orm andan ta h sisli Atış
Poligonu Alanının em salinin 0.30 olarak düzenlenm esine
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulam a im ar planı değişikliğinin
kabulüne oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Kepez,
025A-10B -2B .2C
ve
025B -06A -1A ,1D ,4A
nolu
im ar paftalarında yer alan Baraj M ahallesindeki Belediye
08-08-2014
358
14:30
7
Hizm et Alanı, spor tesisleri alanı, otopark alanının Belediye
1
Hizm et Alanı, spor tesisleri alanı, otopark, ko n u t ve park
2
alanına dönüştürülm esine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulam a
im ar planı revizyonunun KABULÜNE oybirliği ile karar
verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Kepez, 025A-04B -03D
Varsak
7
08-08-2014
359
1
14:30
2
Karşıyaka
azaltılm ası
nolu
M ahallesi
için
konut
imar paftasında
1899
adalarının
yer alan
parselde
zayiatın
birleştirilm esi
ve
düzenlem e yapılm asına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulam a
im ar
planı
değişikliğinin
eski
haline
dö n ece k
şekilde
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Konyaaltı ilçesi, Y arbaşçandır M ahallesi 024b-24d-3d nolu
im ar paftasında yer alan 1144(yeni 21086/52) ve 2767(
yeni 21086/53)
parsellerdeki konut, yeşil alan
ve yol
7
kullanım ına yönelik im ar planına altlık teşkil eden kadastral
08-08-2014
360
14:30
1
verilerde
Kadastro
Bölge
M üdürlüğünce
yapılan
22/A
2
düzenlenm esi
nedeniyle
oluşan
değişiklik
gereğince
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım im ar Planı değişikliğinin
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Konyaaltı, 025A-13C-1C nolu im ar paftasında yer alan
08-08-2014
361
14:30
7
Arapsuyu M ahallesi 3948 ada 9 parselin konut alanından
1
turizm tesis alanına dönüştürülm esine ilişkin 1/5000 ölçekli
2
Nazım im ar Planı değişikliğinin REDDİNE oybirliği ile karar
verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Konyaaltı, 18i-lb nolu im ar paftasında yer alan Gürsu
M ahallesi 20184 ada 3 parselin E=0.80 em salli konut
7
08 - 08-2014
362
14:30
1
2
alanından
kütle
dönüştürülm esine
nizam
ilişkin
özel
eğitim
tesisleri
alanına
1/1000 ölçekli U ygulam a
imar
planı değişikliğinin REDDİNE oyçokluğu ile ka ra r verildi.
(EKİ: 1 adet rapor)
Ufgr
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
&
O 'O
_ •©
1 o O
■>,
•
2 ®i O0
®
- «A \ eo o°
© W o
n
‘
08.08.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT
KARAR ÖZETLERİ
'
EXP02016
ANTALYA
İçtima
Tarih
Karar No
Saat
Özet
Birleşim
Oturum
6360 sayılı yasa gereğince Belediyem izin yetkisine geçen:
N25C-12D
7
08-08-2014
363
14:30
1
2
nolu
im ar
paftasında
yer
alan
Korkuteli,
Başpınar 9, 16, 42, 43, 1083, 2015 parsellerin konut
amaçlı olarak planlanm asına ilişkin 1/5000 ö lçekli Nazım
İm ar Planının KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1
adet rapor)
6360 sayılı yasa gereğince Belediyem izin yetkisine geçen:
08-08-2014
364
7
Korkuteli İlçesi Varsak Yaylası Başpınar Köyü 24 ila 33
1
parsellerin
2
1/5000 ölçekli Nazım im ar Planının KABU LÜ N E oybirliği ile
14:30
konut
amaçlı
olarak
planlanm asına
ilişkin
karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Antalya ili, M anavgat İlçesi sınırları içerisinde, M anavgat
O rman işletm e Müdürlüğü, Şelale Şefliği, 283 numaralı
bölm ede
Orman
Bölge
M üdürlüğünce
İl
Sağlık
M üdürlüğüne ön izni verilen alanda hazırlanan 1/25000
ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğinin "1990 yılında
yapılm ış ancak 644 sayılı Kararnam e kapsam ında Çevre
7
ve Şehircilik
08-08-2014
365
14:30
1
2
Bakanlığınca
onaylı olm adığı için
geçerli
olm ayan bir ÇDP üzerinde değişiklik önerdiği ve 1/100000
ölçekli ÇDP'nın 9.6.4 m addesine göre orm an alanlarında
tahsis am acına uygun olarak kullanılabilir olm ası nedeni ile
1/25000 ölçekli plana gerek duyulm adan 1/100000 ölçekli
ÇDP'ye
göre
1/5000
NİP
yapılabileceğinden”
KARAR
VER İLM E SİN E G EREK O LM A D IĞ IN A oybirliği ile karar
verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Manavgat, 31L nolu im ar paftasında ye r alan Pazarcı
08-08-2014
366
14:30
7
M ahallesi 1219 ada 2 parseldeki konut alanına yol boyu
1
ticaret alanı kullanımı verilm esine ilişkin 1/5000 ölçekli
2
Nazım İm ar Planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile
karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
M uratpaşa, 18L nolu im ar paftasında yer alan 5826 ada 2
parseldeki çocuk bahçesi ile doğusundaki yeşil alanın yer
7
değiştirm esine
08-08-2014
367
14:30
1
2
değişikliğinin
ilişkin
1/5000
“em sali
aşan
ölçekli nazım
m evcut
im a r planı
yapılaşm a
tespit
edildiğinden" RED DİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1
adet rapor)
M uratpaşa,
19L
M eydankavağı
08 - 08-2014
368
14:30
nolu
im ar
M ahallesi
A karyakıt
ve
8214
paftasında
ada
LPG
7
yer
alan
parselin
konut
7
alanından
1
dönüştürülm esine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım im a r Planı
istasyonu
alanına
2
değişikliğinin REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1
adet rapor)
/
:■ O . ~°Q o
% ° \ 8/ °
*
^
08.08.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT
KARAR ÖZETLERİ
Tarih
Saat
0/'İ*hinioV4C
Uftr
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
,
EXP02016
ANTALYA
İçtima
Karar No
Birleşim
Özet
Oturum
M uratpaşa, 19K, 19L nolu im ar paftasında yer alan Sinan
mh. 872 ada 34 parselin konut alanından tu rizm tesis
7
08-08-2014
369
14:30
1
2
alanına dönüştürülm esine ilişkin 1/5000 ölçekli N azım İmar
Planı değişikliğinin RED DİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ:
2 adet rapor)
M uratpaşa, 18L nolu im ar paftasında yer alan Dem ircikara
M ahallesi 1591 ada 5 ve 12 parsellerin Konut Alanından
7
Turizm
Tesis A la n ı’na dönüştürülm esine
1
ölçekli
Nazım
ilişkin
1/5000
"ada
bütünü
2
kullanımını bozması nedeniyle" REDDİNE o ybirliği ile karar
08-08-2014
370
İm ar
Planı
değişikliğinin,
14:30
verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
M uratpaşa,
18L-3B
nolu
im ar
paftasında
yer
alan
Dem ircikara M ahallesi 1591 ada 12 parselin kıyı bandında
7
yer alan b ir
adet sabit iskelenin (güneşlenm e platform u)
1
işlenm esine
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulam a İm a r Planı
2
değişikliğinin
‘‘M uratpaşa Belediyesinden g e ldiği şekliyle
08-08-2014
371
14:30
REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
M uratpaşa,
20L-4A
nolu
im ar
paftasında
yer
alan
Kızıltoprak M ahallesi 4748 ada 8 parselin 0.00-2.50 m kotu
arasının ticaret olarak kullanılm asına ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulam a im ar Planı değişikliğinin, ‘‘söz konusu parselin
7
Büyükşehir Belediye M eclisi'nin 13.01.2014
ta rih ve 65
1
sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliği
kapsam ında
2
İsteğe Bağlı Zem in Ticaret alan parsellerden
olduğundan
08-08-2014
372
14:30
M uratpaşa
Belediyesinden
VER İLM E SİN E
YE R
geldiği
O LM ADIĞ INA
şekliyle”
oybirliği
KARAR
ile
karar
verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
M uratpaşa, 18M-2C, 18N-1D nolu im ar paftalarında yer
7
alan G üzeloba M ahallesi 5471 ada 1 parselin yapılanm a
08-08-2014
373
1
em salinin E :0 .1 5 'den E:0.25'e çıkarılm asına ilişkin 1/1000
14:30
2
ölçekli
Uygulam a
İm ar
Planı
değişikliğinin
REDDİNE
oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
M uratpaşa,
20K -3A
nolu
im ar
paftasında
ye r
alan
Kızılsaray M ahallesi 3265 ada 4 parselde otel alanında
7
"ticari amaçlı bağım sız bölüm ler oluşturulabilir" plan notu
08 - 08-2014
374
1
eklenm esine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulam a İm ar Planı
14:30
2
değişikliğinin RED DİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1
adet rapor)
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
I . • 'i # o • a
08.08.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT
KARAR ÖZETLERİ
ANTALYA
Tarih
Saat
loo
f )• O o_* 0 ç"c.-
î •_»
°o ° I
EXP02016
İçtima
Karar No
Birleşim
Özet
Oturum
M uratpaşa,
18M-1C
nolu
im ar paftasında
yer
alan
Çağlayan M ahallesi 7273 ada 1 parselin S o sya l tesis
7
08-08-2014
375
14:30
alanından
Özel
Sosyal
ve
Kültürel
T esis
Alanına
1
dönüştürülm esine
ilişkin
1/1000 ölçekli U ygulam a
İmar
2
Planı değişikliğinin REDDİNE oyçokluğu ile k a ra r verildi.
(EKİ: 1 adet rapor)
M uratpaşa,
18M-2D
nolu
im ar paftasında
yer
alan
7
Çağlayan M ahallesi 7282 ada 4 parselin Kreş alanından
1
Özel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına dönüştürülm esine
08-08-2014
376
14:30
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulam a İm ar Planı değişikliğinin
RED DİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
M uratpaşa,
18M-4B
nolu
im ar paftasında
ye r
alan
Dem ircikara M ahallesi 7268 ada 9 parselin 0.0 0-2 .5 0 kotu
arasında
ticaret
kullanılm asına
ilişkin
1/1000
ölçekli
Uygulam a im ar planı değişikliğine askı süresi içerisinde
7
08-08-2014
377
14:30
1
yapılan itiraz, "söz konusu parselin Büyükşehir Belediye
M eclisi'nin
13.01.2014
tarih
ve
65
sayılı
kararı
ile
2
onaylanan plan değişikliği kapsam ında İsteğe Bağlı Zem in
T icaret
alan
parsellerden
geldiği şekliyle
olduğundan
itirazın” KABULÜNE
Belediyesinden
oybirliği
ile
karar
verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
M uratpaşa, 190-4A , 19N-3B nolu im ar paftalarında yer
alan Erm enek M ahallesi 10539 adada yapılanm a koşulları
08-08-2014
378
14:30
7
belirtilm em iş olduğu, adaya çevre yapılanm a koşullarına
1
uygun
2
olarak
A-2
0.30/0.60
yapılanm a
koşulları
belirtilm esine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulam a im a r planı
değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1
adet rapor)
M uratpaşa,
Erm enek
08-08-2014
379
14:30
1 9 0 -4 A
M ahallesi
nolu
10614
im ar
paftasında
adada
yapılanm a
ye r
alan
koşulları
7
belirtilm em iş olduğu, adaya çevre yapılanm a koşullarına
1
uygun
2
olarak
A -2
0.30/0.60
yapılanm a
koşulları
belirtilm esine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulam a im a r planı
değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1
adet rapor)
M uratpaşa,
19K-2C
nolu
im ar
paftasında
ye r
alan
Z erdalilik M ahallesi 7237 ada 12 parsel ve çevresinde
Antalya
7
08 - 08-2014
380
14:30
1
1.
İdare
M ahkem esi'nin
09.02.2010
tarihli
E:2008/1680, K 2 0 1 0 /1 5 4 sayılı kararının yerine getirilm esi
gerekçesiyle
1/5000 ölçekli nazım
imar plan
uyarınca
2
hazırlanan
1/1000
ölçekli
Uygulam a
im ar
planının
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
O'MJNİOV*'1
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
08.08.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT
KARAR ÖZETLERİ
Tarih
Saat
EXP02016
ANTALYA
İçtima
Karar No
Birleşim
Özet
Oturum
M uratpaşa,
20K-3A
nolu
im ar
paftasında
yer
alan
Kızılsaray M ahallesi 3269 ada 1 parselde korum a alanı
sınırının plana işlenm esine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulam a
im ar planı değişikliğinin: “ 19.03.2012 tarih ve 452 sayılı
7
08-08-2014
kurul kararı gereği hazırlanan plan değişikliğine “2863
sayılı yasanın 8. M addesi gereğince korum a alanı içinde
381
14:30
2
Korum a Bölge Kurulundan izin alınm adan herhangi bir
fiziki yada inşai uygulam ada bulunulam az.” plan notunun
eklenm esi kaydıyla değiştirilerek KABULÜNE ve onanm ak
üzere
Kültür
Varlıklarını
Korum a
Bölge
Kurulu'na
gönderilm esinin KABULÜNE" oybirliği ile karar verildi. (EKİ:
1 adet rapor)
M uratpaşa, 20K-3D nolu im ar paftasında yer alan Kışla
M ahallesi C um huriyet caddesinde bulunan te scilli tarihi
köprünün korum a alanı sınırının işlenm esine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulam a
im ar planı değişikliğinin: “21.05.2012
7
tarih ve 597 sayılı kurul kararı gereği hazırlanan plan
1
değişikliğine “2863 sayılı yasanın 8. M addesi gereğince
2
korum a
08-08-2014
382
14:30
alanı
alınm adan
içinde
herhangi
bulunulam az."
değiştirilerek
Varlıklarını
plan
Koruma
notunun
KABULÜNE
Korum a
Bölge
bir fiziki yada
ve
Bölge
K urulundan
inşai
eklenm esi
onanm ak
Kurulu’na
izin
uygulam ada
kaydıyla
üzere
Kültür
gönderilm esinin
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
M uratpaşa, 20K-4C nolu im ar paftasında yer alan Deniz
M ahallesi
Konyaaltı
caddesinde
bulunan
te scilli
tarihi
köprünün korum a alanı sınırının işlenm esine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulam a im ar planı değişikliğinin: “21.05.2012
tarih ve 597 sayılı kurul kararı gereği hazırlanan plan
7
değişikliğine “2863 sayılı yasanın 8. M addesi gereğince
08-08-2014
383
1
korum a
2
alınm adan
alanı
içinde
Korum a
Bölge
K urulundan
izin
14:30
herhangi
bulunulam az."
değiştirilerek
Varlıklarını
plan
bir fiziki
notunun
KABULÜNE
Korum a
yada
Bölge
ve
uygulam ada
eklenm esi
onanm ak
Kurulu’na
KABULÜNE" oybirliği ile karar verildi.
(EKİ: 1 adet rapor)
inşai
üzere
kaydıyla
Kültür
gönderilm esinin
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
V O
a o
°
■ *
O 5
oO
\°r/
08.08.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT
KARAR ÖZETLERİ
EXP020I6
ANTALYA
İçtima
Tarih
Karar No
Saat
Özet
Birleşim
Oturum
M uratpaşa, 20K-3D nolu im ar paftasında yer alan Elmalı
M ahallesi 183 ada 71 parselde korum a a lanı sınırının
plana işlenm esine ilişkin 1/1000 ölçekli U ygulam a im ar
7
08-08-2014
384
14:30
planı değişikliğinin: “ 10.10.2011 tarih ve 22 sayılı kurul
1
kararı gereği hazırlanan plan değişikliğine “2 8 6 3 sayılı
2
yasanın 8. M addesi gereğince korum a alanı içinde Koruma
Bölge Kurulundan izin alınm adan herhangi bir fiziki yada
inşai uygulam ada bulunulam az.” plan notunun eklenm esi
kaydıyla değiştirilerek
KABULÜNE ve
ona nm a k
üzere
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gönderilm esinin
K A BU LÜ N E” oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 a d e t rapor)
M uratpaşa,
20K-3A
nolu
im ar
paftasında
yer
alan
Tahılpazarı M ahallesi 8276 ada 6 parsel ve çevresinde
korum a alanı sınırının plana işlenm esine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulam a im ar planı değişikliğinin: “21.05.2012
tarih ve 616 sayılı kurul kararı gereği hazırlanan plan
7
değişikliğine “2863 sayılı yasanın 8. M addesi gereğince
08-08-2014
385
14:30
1
2
korum a
alanı
alınm adan
içinde
Korum a
herhangi
bulunulam az.”
değiştirilerek
Varlıklarını
Bölge
bir fiziki yada
plan
notunun
KABULÜNE
Koruma
Bölge
ve
Kurulundan
inşai
eklenm esi
onanm ak
Kurulu'na
izin
uygulam ada
kaydıyla
üzere
Kültür
gönderilm esinin
K A BU LÜ N E” oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 ad e t rapor)
M uratpaşa,
18M-IIA
nolu
im ar
paftasında
yer
alan
Çağlayan M ahallesi 8463 ada 13 ve 14 nolu parselleri de
kapsayan 20 m etre ve üzeri yol kesitine cepheli konut
parsellerinde zem in
katın ticaret olarak belirlenm esine
ilişkin plan değişikliğindeki m addi hatanın düzeltilerek plan
onam a
sınırının
değiştirilm esine
ilişkin
1/1000
ölçekli
7
Uygulam a im ar Planı değişikliğinin: “8463 ada 14 parselin
08-08-2014
386
14:30
1
Büyükşehir Belediye M eclisi’nin 13.01.2014 ta rih ve 62
2
sayılı kararı “ LPG İkmal Akaryakıt ve Servis İstasyonu”
alanına dönüştürülm üş olduğu, sehven yol boyu ticaret
alanı olarak gösterildiğinden, 13 ve 14 nolu parsellerin plan
onam a sınırı dışına çıkarılm asının B elediyesinden geldiği
şekliyle” KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (E K İ: 1 adet
rapor)
M uratpaşa, 19L-la nolu im ar paftasında yer alan 2788 ada
11,12 ve 13 nolu konut parsellerindeki A-4, TAKS=0.25,
7
KAKS=1.00 yapı nizamının, h=29.50 m ile yeni yapı nizamı
1
verilm esine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulam a
08 - 08-2014
387
14:30
2
değişikliğinin
“jeolojik
etüt
raporu
im a r Planı
alınm ası
kaydıyla”
KABULÜNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 a d e t rapor)
U,(r
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
S • 0 <£q İ
\ ° W 0
% n
#
08.08.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT
KARAR ÖZETLERİ
EXP02016
ANTALYA
İçtima
Tarih
Saat
Karar No
Özet
Birleşim
Oturum
10.04.2013 tarih ve 242 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis
Kararı ile uygun bulunan, 20 metre üstü ve 20 metre altı yol kesitine
cepheli
imar
adalarındaki
konut
alanlarında
zemin
ticaret
kullanımına ilişkin alınmış olan kararda yer alan 1/5000 ölçekli plan
notlarının 2. maddesinin “30 m. ve üzeri yol kesitine cepheli imar
7
adalarında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında gösterilmek
1
kaydıyla "konut alanlarında" yüksek
2
şeklinde değiştirilerek ve “20m. (dahil)-30m.(hariç) arası yol kesitine
08-08-2014
388
14:30
zemin
ticaret
yapılabilir"
cepheli imar adalarında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında
gösterilmek kaydıyla "konut alanlarında" isteğe bağlı olarak 0.00
kotu üzerinde +2.50m. giriş katı veya +5.50m. kotuna kadar ticaret
yapılabilir." maddesinin eklenmesi şerhi ile KABULÜNE oyçokluğu
ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
M uratpaşa Belediye M eclisinin 06.06.2014 g ün ve 233
sayılı kararı ile reddedilen, 20m altında yol ke sitine cepheli
konut parsellerinde (isteğe bağlı) zem in katın tica re t alanı
olarak
belirlenm esine
ilişkin
plan
değişikliğine
yapılan
itirazların: -7710 ada 1, 5766 ada 18, 2550 ada 2, 6598
ada 3, 7801 ada 6, 6598 ada 4, 5, 5812 ada 1, 6030 ada
7
08-08-2014
389
14:30
1
2
03 parsellere ilişkin itirazların KABULÜNE, -4508 Ada 1
parsele ilişkin itirazın, zaten plan değişikliği kapsam ında
olduğundan REDDİNE, -D iğer itirazların ise: bulunduğu
alan, yakın evresi, yol aksı ve "isteğe bağlı zem in ticaret
planlam a ilkeleri" doğrultusunda yeniden değerlendirilm esi
ve belediyesince planların revize edilm esi gerektiğinden
Belediyesine
iadesinin
KABULÜNE
oybirliği
ile
karar
verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Kepez İlçesi sınırları içerisinde yol boyu ticaret ve isteğe
bağlı
zem in
ticaret
kullanım ına
ilişkin
1/1000
ölçekli
uygulam a im ar plan revizyonuna askı süresi içerisinde
yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli
7
08-08-2014
Uygulam a im ar planı değişikliğinin, "0 2 5 A -0 9 D -2 B nolu
390
14:30
1
im ar paftasında yer alan Kanal M ahallesi sınırları içerisinde
2
7205 ada 7 parsele zorunlu yüksek zem in ka t ticaret
kullanımı kararı getirilm esi kaydıyla" ilçe belediyesinden
geldiği şekli ile KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1
adet rapor)
Aksu, 2 2 0 nolu imar paftasında yer alan Orman ve Su İşleri
Bakanlığı tarafından il Sağlık Müdürlüğü’ne 2013/57 sayılı oluru ile
7
hastane yeri olarak tahsisi yapılan 149 nolu bölmenin orman
1
alanından sağlık tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000
2
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar
08 - 08-2014
391
14:30
verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
^ r . ı t n Li,( r
4^0 * fol _°^
o *•
^
: o
'«
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
#
o
i
%
08.08.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT
KARAR ÖZETLERİ
°
oO °
®
w
°
^
-
EXP02016
ANTALYA
İçtima
Tarih
Karar No
Saat
Birleşim
Özet
Oturum
Antalya ili, Alanya ilçesi, Demirtaş Mahallesi sınırları içerisinde
kalan alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Makamının 22.04.2013
08-08-2014
tarih ve 27051 sayılı Olur’u ile onaylanan 1/25000 ölçekli Çevre
392
14:30
1
2
Düzeni Planına askı süresi içinde yapılan 7 adet itirazın ve askı
süreci dışında yapılan 2 adet başvuru olmak üzere toplam 9 adet
itiraz/başvuru’nun
imar
ve
bayındırlık
Komisyon
Raporu
doğrultusunda KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 23J nolu imar paftasında yer
alan Orman ve Su işleri Bakanlığı tarafından il Sağlık Müdürlüğüne
2013/88 sayılı oluru ile sağlık kampusu olarak tahsisi yapılan
7
08-08-2014
393
14:30
1
2
Göçerler Mahallesi 490-491 ve 115-126 nolu
bölmelerin orman
alanının sağlık tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım
imar
Planı
değişikliğinin
“Sağlık
il
Müdürlüğü'nün
22.07.2014 tarih ve 79190145/769 sayılı yazısı doğrultusunda 661
parselin onama sınırı dışına çıkarılması kaydıyla" KABULÜNE
oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Antalya
08-08-2014
ili,
Kepez
İlçesi
sınırları
içerisinde
Başköy
m evkiinde bulunan Hurdacılar kooperatifine ait pa rse lle r ve
394
1
14:30
çevresinin
2
1/25000 ölçekli Nazım
İmar Planına
uygun
olarak hazırlanm ış 1/5000 ölçekli Nazım İm ar Planının
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
M anavgat, 026B-24B nolu im ar paftasında yer alan Orman
ve Su İşleri Bakanlığı tarafından İl Sağlık M üdürlüğü'ne
2013/84 sayılı oluru ile sağlık tesisi (ağız ve d iş sağlığı
7
08-08-2014
14:30
395
1
2
m erkezi, fizik tedavi m erkezi) olarak tahsisi yapılan 283
nolu
bölm enin
onman
alanından
sağlık te sisi
alanına
dönüştürülm esine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İm ar Planı
değişikliğinin, "planlam a alanının kuzeyinden g eçen içme
suyu boru hattının 10 m etre sağına ve soluna te m e lli yapı
yapılam az" plan notunun eklenm esi kaydıyla KABU LÜ N E
oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
# •*
O y ' Oö ' • O
Vft*.
08.08.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT
KARAR ÖZETLERİ
Tarih
Saat
EXP02016
ANTALYA
İçtima
Karar No
Özet
Birleşim
Oturum
Antalya İli, M uratpaşa ilçesi Güzeloba M ahallesi 8490 ada
08-08-2014
396
14:30
7
9 parselin de yer aldığı Düden Çayı d o ğusunda 1/5000
1
N .I.P.’de Tercihli Konut Alanı olarak planlı olan bölgenin
2
Karma
Kullanım
Alanı
olarak
düzenlenm esine
ilişkin
hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım im ar Planı Değişikliğinin
REDDİNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 2 a d e t rapor)
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2014 ta rih li Meclis
toplantısında: a) G ündem in 7, 48 ve 107. m addelerinin
yeniden değerlendirilm ek üzere im ar ve Ş eh ircilik Dairesi
Başkanlığına gönderilm esini O YBİRLİĞ İ, G ündem in 21.
m addesinin
yeniden
değerlendirilm ek
üzere
İm ar
ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilm esi O YÇ O K LU Ğ U
ile kabul edildi, b) G ündem in, 6. m addesinin Plan ve Bütçe
Kom isyonuna havalesine O YÇOKLUĞ U, 81, 82, 83, 84,
7
85, 86, 87, 88, 89 ve 90. m addelerinin ise Plan ve Bütçe
1
Kom isyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile kabul edildi, c)
2
Gündem in
08-08-2014
397
14:30
12.
m addesinin
im ar
ve
Bayındırlık
Kom isyonuna havalesi O YÇOKLUĞ U, G ündem in 34, 35,
40, 72, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104,
105, 106,
108,109,
110,
111,112,113,114,
115, 116,
117, 118,
119,120,
121,
122,123,124,125,
126, 127,
128, 129,
130,131,
132,
133,134,135,136,
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ve 146.
m addelerinin im a r ve Bayındırlık Kom isyonuna havalesine
O YBİRLİĞ İ ile kabul edildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi 08.08.2014 tarihli toplantısında gündem de belirtilen konularla ilgili 69 a d e t karar
alınmıştır.
Muhammet URAL
Katibi
Halil OZTURK
Divan I
„tr
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
%
12.08.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT
KARAR ÖZETLERİ
^
*
EXP02016
ANTALYA
İçtima
Tarih
Saat
Karar No
Birleşim
Özet
Oturum
5393 sayılı yasanın 74. maddesi çerçevesinde Antalya Büyükşehir
Belediyesinin, üyelerinin %60’ım AB ülkeleri, % 40’ ını ise AB
dışındaki ülkelerin oluşturduğu ve Avrupa'daki bölgeciliği geliştirme
ve bölgesel çıkarları koruma misyonu ile hareket eden Avrupa
Bölgeler Meclisi (The Assembly of European Regions-AER)’ne:
a.Üye olabilmesi ve Üyelik için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni
temsilen
Büyükşehir
Belediye
KABULÜNE,
b.Üyelik
hususlarının
KABULÜNE,
Başkam'na
aidatının
düzenli
yetki
olarak
verilmesinin
ödenebilmesi
7
12-08-2014
398
14:00
2
1
c.Avrupa
Bölgeler
Meclisine
üye
seçiminin açık oylama ile yapılmasına OYBİRLİĞİ ile, d.Avrupa
Bölgeler Meclisine asil üye olarak: AK Parti Meclis Üyeleri Cenk
Halil BAYAZ, Ali KURŞUNLU ve Fırat DEMİRCİ, CHP Meclis Üyesi
Süleyman ACAR ve MHP Meclis Üyesi Aslı BAYAR ULUKAPI'nın
seçilmesine OYBİRLİĞİ ile, e.Avrupa Bölgeler Meclisine yedek üye
olarak: AK Parti Meclis Üyeleri Mustafa Erkan ERSOY, Kerim
BAŞKANPTAN ve Orhan AVCI, CHP Meclis Üyesi Ruhi BEŞİKTAŞ
ve MHP Meclis Üyesi İrfan YILMAZ’ın seçilmesine OYÇOKLUĞU
ile karar verildi.
5393
sayılı
Belediye
Kanunun
75.
Maddesi
kapsamında,
Belediyemizin görev ve sorumluluk alanlarına giren ve Plan ve
7
12-08-2014
399
14:00
2
Bütçe Komisyonunda Belirtilen Konularda Belediye Başkanına
protokol
yetkisi
verilmesi
ve
yapılan
işbirliği
ve
protokoller
1
konusunda da konusunda da Belediye Başkanının, Büyükşehir
Belediye Meclisine bilgi vermesine oyçokluğu ile karar verildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Engelli Bireyler Derneği arasında
12-08-2014
400
14:00
7
15.09.2010 ve 04.11.2013 tarihinde imzalanan iki adet işbirliği
2
protokolünün feshi için hazırlanan "Protokol"ü imzalamak üzere
1
Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin KABULÜNE
oybirliği ile karar verildi.
Büyükşehir Belediyesi ile Özel Gereksinimli Bireyleri Destekleme
Derneği
arasında:
Mahallesinde
Antalya
bulunan,
ili
spastik
Döşemealtı
engelli
İlçesi
Çıplaklı
çocukların
bakım,
rehabilitasyon ve meslek edindirme merkezi olarak kullanılmak
üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne kesin tahsisi yapılan,
mülkiyeti Hâzineye ait 641 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer
7
12-08-2014
401
14:00
alan
tesislerin:
tahsis
amacı
ve
Aile
ve
Sosyal
Politikalar
2
Bakanlığı/Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
1
Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında
imzalanan 14.02.2006 onay tarihli engelli bireylere yönelik mesleki,
bireysel, grup vb. özel eğitim okul/rehabilitasyon hizmetlerinin
sağlanabilmesi
ve
yönetilmesine
ilişkin
esasları
düzenlemek
amacıyla hazırlanan İşbirliği Protokolünün imzalama yetkisinin
Büyükşehir Belediye Başkanına verilmesinin KABULÜNE oybirliği
ile karar verildi.
„
' o
% ®W
°
°
*
12.08.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT
KARAR ÖZETLERİ
Tarih
n
*
EXP02016
ANTALYA
İçtima
Karar No
Saat
Birleşim
Özet
Oturum
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım P lanlam a ve Raylı
Sistem Dairesi Başkanlığı ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
işbirliği ile kurulan ve
16.06.2014 tarih ve 311
sayılı
Belediye Meclis kararıyla işletm esi A N S ET'e (Antalya Özel
12-08-2014
7
Sağlık Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Lim ited Ş irketi) verilen
2
Antalya Bisiklet Sistem inde (ANTBİS) Ü C R E TS İZ olarak
1
belirlenen ilk bir saatin fiyatının 1TL olarak belirlenm esinin
402
14:00
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
6360 sayılı Kanun gereği 31.03.2014 tarihinden sonra
Belediye Başkanlığım ız bünyesine dahil edilen G azipaşa
ve
Kahyalar,
Alanya,
Dem irtaş,
Kayalar
ve
Konaklı,
M anavgat ve Taşağıl, Serik ve Çandır, Korkuteli, Elmalı,
Kum luca, M avikent ve Beykonak, Finike Sahilkent, Hasyurt
7
12-08-2014
403
14:00
ve Turunçova, Dem re ve Beym elek, Kaş Yeşilköy, Ova ve
2
Kınık Toptancı Hallerinde 31.03.2014 tarihinden itibaren
1
5393 ve 5216 sayılı kanun gereğince tahsil edilecek güncel
fiyat
listesinin
2014
yılı
G elir Tarifesine
eklenm esinin
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (E K L E R T o p ta n cı
Halleri Tem inat Ücretleri Listesi, Toptancı Halleri Devir
Ücretleri Listesi, Toptancı Halleri Kantar Ücretleri Listesi,
Toptancı Halleri Çıkış Ücretleri L is te s i)
Elmalı ilçe Belediye M eclisinin 05.06.2014 tarih ve 44
12-08-2014
404
14:00
7
nolu kararında yer alan “Elm alı Belediye Başkanlığının
2
2014 yılı bütçesine Ek Bütçe işlem i yapılm asının Elmalı
1
Belediye M eclisinden geldiği şekliyle K A BU LÜ N E oybirliği
ile karar verildi.
Muratpaşa Belediye Başkanlığının Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile
Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair
Yönetmelikte yapılan değişiklik uyarınca Belediyemiz Basın Yayın
ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü, Spor işleri Müdürlüğü, Gece Kondu
7
12-08-2014
405
14:00
2
1
ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü,
Kreş Müdürlüğü, Huzurevi Müdürlüğü, Dış ilişkiler Müdürlüğü,.
Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü
kurulmasına ve 2014 yılı bütçesi yedek bütçesinden 10.000,00TL
ödenek aktarılması hususunun Meclislerinden geldiği şekli ile
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor.)
M uratpaşa ilçe Belediye Meclisinin 04.07.2014 tarih ve
260 nolu kararında yer alan “2014 Mali Yılında 1 A det
M inibüs
(Kapalı
Kasa
Panelvan)
alım ına
ihtiyaç
7
duyulduğundan, 2014 (T) Cetvelinde görülm ediği için Taşıt
12-08-2014
406
14:00
2
Kanuna göre 1 adet taşıt a lim inin M uratpaşa Belediye
1
M eclisinden geldiği şekliyle KABULÜNE oybirliği ile karar
verildi.
‘" » » m » * '
urtf
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
| ; 0 f ° »o * I
12.08.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT
KARAR ÖZETLERİ
ANTALYA
Tarih
Saat
\
° w
• /
EXP02016
İçtima
Karar No
Birleşim
Özet
Oturum
Serik İlçe Belediye M eclisinin 05.06.2014 tarih ve 91 nolu
7
12-08-2014
407
14:00
2
1
kararında yer alan, Serik Belediye Başkanlığının 2014 yılı
bütçesine
Antalya
7
12-08-2014
408
14:00
2
1
Ek
Bütçe
işlemi
yapılmasının
K A BU LÜ N E
oybirliği ile karar verildi.
İli,
Korkuteli
Kepez ve Aksu
Kavşağı-
İlçesi sınırları
Havalim anı
ulaşım
içerisinde,
bağlantısının,
Altınova Beşkonak Köprüsü-Havaalanı Kavşağı kısm ına
ilişkin
hazırlanan
1/25000
ölçekli
Nazım
İm ar
Planı
değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1
adet rapor)
Antalya
ili,
Kepez ve Aksu
İlçesi sınırları
içerisinde,
7
Korkuteli
2
Altınova Beşkonak Köprüsü- Havaalanı Kavşağı kısm ına
1
ilişkin
Kavşağı-
Havalim anı
ulaşım
bağlantısının,
12-08-2014
409
14:00
hazırlanan
1/5000
ölçekli Nazım
İm ar
Planının
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Antalya
İli,
Kepez ve A ksu
Kavşağı-
ilçesi sınırları
Havalim anı
ulaşım
içerisinde,
7
Korkuteli
2
Altınova Beşkonak Köprüsü-Havaalanı Kavşağı kısmına
bağlantısının,
1
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulam a im a r Planının
12-08-2014
410
14:00
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Kepez, 0 2 5 A 2 nolu im ar paftasında yer alan Fabrikalar
M ahallesi 27734 ada 2 parselin "Kam u Kurum lan Yönetim
7
12-08-2014
411
14:00
2
1
ve Hizm et Alanından” , “Sosyal Donatı ve Kamu Hizm etleri
Küm elenm e
A lanı’na
dönüştürülm esine
ilişkin
1/25000
ölçekli Nazım İm ar Planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği
ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Kepez, 21J, 22K nolu im ar paftalarında yer alan 2. etap
olarak m utlak korum a alanında kalan M azıdağı çevresinde
yer alan 25701 ada 1 parsel, 25662 ada 1 parsel, 27508
ada
1
parsellerin
im ar
haklarının
transfer
edilm esi
7
12-08-2014
kapsam ında, Fabrikalar M ahallesinde yer alan 27734 ada
412
14:00
2
1
2 parselin bir kısm ının ibadet Alanı ve K ültür M erkezi
Alanı, korum a alanında kalan parsellerin ise park alanı
olarak planlanm asına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar
planı değişikliğinin KABU LÜ N E oybirliği ile karar verildi.
(EKİ: 1 adet rapor)
M uratpaşa
İlçesi,
Kızıltoprak
M ahallesinde
bulunan
m ülkiyeti M azbut M uratpaşa Vakfına ait olan 13142 ada 1
7
parsel ve 13143 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/25.000
12 - 08-2014
413
14:00
2
ölçekli
1
değerlendirilm ek
Nazım
İm ar
üzere
Planı
İm ar
değişikliğinin
ve
Şehircilik
yeniden
Dairesi
Başkanlığına İADESİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1
adet rapor)
ha,*UMUrt r
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
^ e -o
i e ®c -
^
»
I Si. f •» o o
v
12.08.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT
KARAR ÖZETLERİ
t ° '
EXP02016
ANTALYA
İçtima
Karar No
Birleşim
Özet
Oturum
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2013 gün ve 316317 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
12-08-2014
sınırı içerisinde geçerli olan plan notları sınırlarının dışında kalan
414
14:00
Varsak
Bölgesi
kapsamında
1/1000
ölçekli
Uygulama
İmar
planlarına ek plan notu eklenmesine, Kepez Belediyesinden geldiği
şekli ile KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Kepez, Altınova Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planına ek
12-08-2014
415
plan notu eklenmesine, Kepez Belediyesinden geldiği şekli ile
14:00
KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Kepez, 21J-IIC nolu imar paftasında yer alan Kanal Mahallesi 7088
ada 4,5 ve 6 nolu parseller ile 7143 ada 4 ve 8 nolu parsellerin
12-08-2014
konut alanından akaryakıt LPG satış ve servis istasyonu alanına
416
14:00
dönüştürülmesine
ilişkin
değişikliğine
süresi
askı
1/1000
ölçekli
uygulama
içerisinde yapılan
itirazın
imar
planı
REDDİNE
oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde kalan Batı Çevre yolu
güzergâhının ve bu güzergâh üzerinde düzenlenecek kavşakların
işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği
paftalarının, Batı Çevre Yolunun Karaman Çayı- Çandır Çayı
12-08-2014
arasında kalan kısmının 19.06.2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik
417
14:00
Bakanlığı
tarafından
onaylanan
imar
planları
doğrultusunda
değiştirilerek KABULÜNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet
rapor)
Muratpaşa, 18L-IİC nolu imar paftasında yer alan Demircikara
Mahallesi 1567 ada 7, 16 parsellerin birleştirilerek turizm tesis
7
12-08-2014
alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar
418
2
14:00
Planı değişikliğinin REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet
1
rapor)
Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.06.2014 gün ve 232 sayılı kararı
ile
uygun
bulunan,
20m
üzeri
yol
kesitine
cepheli
konut
parsellerinde yüksek zemin katın ticaret alanı olarak belirlenmesine
ilişkin plan değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili olarak: - 20m(dahil)30m (hariç) arası yol kesitine cepheli parsellerdeki itirazların ve
7
itirazlar doğrultusunda hazırlanan uygulama imar plan değişikliğinin
12-08-2014
419
2
Belediyesinden geldiği şekliyle KABULÜNE, - Kemerağzı Kundu
1
Kültür ve Turizm
14:00
Koruma ve Gelişim
Bölgesi
kapsamındaki
taleplerin de Bakanlıkça değerlendirilmesinin KABULÜNE, - 30m
üzeri yol kesitine cepheli parsellerdeki itirazların da Belediyesi'nden
geldiği şekliyle KABULÜNE Oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İ
? Ç ? .%
V
12.08.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT
KARAR ÖZETLERİ
Tarih
Saat
0
O
^
,
EXP02016
ANTALYA
İçtima
Karar No
Birleşim
Özet
Oturum
Muratpaşa, 19L-IC nolu im ar paftasında yer alan 8287 ada
12-08-2014
420
14:00
7
01 ve 02 nolu parsellerin Özel Eğitim T esisleri Alanına
2
dönüştürülm esine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulam a im ar plan
1
değişikliğine yapılan
itirazın
KABULÜNE
oyçokluğu
ile
karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Konyaaltı, 1 9 i-llld nolu im ar paftasında yer alan 6482 ada
3 parseldeki ilköğretim okulu alanının özel e ğ itim tesisleri
7
12-08-2014
421
14:00
2
1
alanına dönüştürülm esine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulam a
İm ar Planı değişikliğine
askı süresi içerisinde
yapılan
itirazın KABULÜNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet
rapor)
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi 12.08.2014 tarihli toplantısında gündem de belirtilen konularla ilgili 24 adet karar
alınmıştır.
Muhammet URAL
livan K atib i.
Halil ÖZTÜRK
Download

Gündemin 2.Maddesi - Antalya Belediyesi