TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ
9 TEMMUZ 2014 SAYI : 8608
(Baştarafi 582. Sayfada)
A ncak Genel K urulun toplantıya
çağrılm asına a h ilana Türk Ticaret
K anununun
368
.
m addesi
hüküm leri dairesinde ilan ve
toplantı günleri hariç olm ak üzere
en a z iki h a fta önce y apılm ası
lazımdır. Sermayenin azaltılm asına
ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk
T ic are t K anununun 397. V e
4 3 8 .m adde
hüküm leri
tatb ik
olunur.
Yeni Şekli
İlan:
M adde 23:
Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret
K a n ununun 3 5 inci m ad d esin in
dördüncü fık rası h ü k m ü n e g ö re
yapılır. 1 ürk T icaret K anununun
416
m addesi
hüküm leri
uygulanm ak kaydı ile d e Genel
K urul T oplantısı yapılabilir
E ski Şekil
Esas M ukavele Değişikliği:
M adde 24:
B u esas m ukavelede m eydana
g e le c e k bilum um değ işik lik lerin
tekam ül v e tatbiki Sanayi T icaret
Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu
husustaki d eğ işik lik ler usulüne
uygun olunarak tasdik ve ticaret
siciline tescil ettirild ik ten sonra
ilanları tarihinden itibaren m uteber
olur.
Y eni Şekil
A na Sözieşm ede Değişikli^
İVladd^.24 ^
6 Ç Î « jG h £Çrk T icaret Kanili
HüfcüjniâtTuyğflanır.
F £ İ
r
raporu, m urakıplar
bilan ço , G enel
İ ■'* ^ 5 ® j& fc b ag ı, G enel K u ru ld a
^nazıC hyjuaan hissedarların isin v e
f» M ik tarlarını
gö steren
ikişer n ü sh a G enel
. . , k i k in i n kpplantı gününden itibaren
T '^
ay içinde Sanayi ve
• A T ^ a S t^ B a k a n lıg ın a g ö n d erecek
¡ ¿ / İ * y a i « » p lan tıd a h a z ır b u lu n an
verecektir.
Y eni Şekli
K arın Dağıtım ı
M adde 27
Şirketin net dönem karı yapılm ış
her
çeşit
m asrafların
ç ık arılm asın d an
so n ra
kalan
m iktardır. N e t dönem karından her
yıl % 5 genel kanuni yedek akçe
a y n lır; kalan m iktarın % 5 ’i pay
sah ip lerin e
k ar
p ayı
o larak
dağıtılır. K ar payı, pay sahibinin
esas serm ay e payı için şirkete
yaptığı ödem elerle orantılı olarak
hesaplanır.
N et dönem karının geri kalan
kısmı genel kurulun tespit edeceği
şekil v e su rette d a ğ ı t ı l ı p 1
sahiplerine yüzde beş ^ ran ır
payı ödendikten spnra-fcardanî
alacak kişilere dağıhlacafc topli
tu ta n n y ü id S -o n u ffinejgkanuni
y edek akçeye ç $ g n ir 1 *-
Şirket tarafından ayrılan ihtiyat
akçeleri hak k ın d a T ürk T icaret
K an u n u n u n
ilgili Jg lk ü m leri
uygulanır.
Şirk etim iz
Y önetim
K um lu,30.06.2014 tarihinde Şirket
M erkezm de toplanarajc-hşağıdaki
k a r a r tılm ış tır .
'
•' K a r a r İ k tn i:
\
rk T ic are t K an u n u 461
Iİ g e re ğ i
hazırlan m ası
to n
rap o ru n
Ş irk etim iz
serm ay e a rttıra n
işlem lerin in
tam am lanm asından dolayı tescil ve
ilanı için ticaret sicil m üdürlüğüne
başvuruda bulunulm asına oy birliği
ile k arar verildi
Y önetim K urulu B aşkanı
Bahadır Y alçın
(T C N o: 38140051002) imza
Y önetim Kurulu Bşk.Yrd.
Serkan D inçbaş
(TC N o 52312141346)) imza
Y önetim K u m lu Üyesi
Zeynel A bidin Erdaloğlu
(TC N o: 56392241866) imza
Y önetim K urulu Üyesi
O ğuz T optaş
(T C N o: 51367334406) im za
T tk M adde 461 G ereği Hazırı
Anan Yönetim K urulu R aporu
7 -G ündem ff\^»fici m addesinin
g ö rü ş ü lm p L sonucu, Y önetim
k u r u lu İ B ^ J a y e le rin e
ücret
ö d ö n m ^ ^ t a e oy birliği ile karar
verildi.
8 -G ö rü şü lecek başka husus
kalm ad ığ ın d an ,
divan
heyeti
tarafın d an
tu tağ ın ın
im za
edilm esinden sonra kapatılm ıştır.
M ehm et Döğm e
D ivan Bşk. im za
H üseyin D öğm e
Tutanak Yazm anı imza
M ustafa D öğm e
Oy toplam a m em uru imza
UMUMİ HEYET TOPLANTILARI
A na sözleşmeden çıkarılm ıştır.
E ski Şekil
K a rın T ak sim i:
M a d d e 27:
Şirketin um um i m asrafları ile
m uhtelif am ortism an bedelleri gibi
şirkete ödenm esi veya ayrılm ası
zaruri olan m iktar hesap senesi
sonunda tespiı olunan gelirlerden
indirildikten so n ra g e riy e kalan
m ik ta r safi k a n teşk il ed er.B u
suretle m eydana gelecek kardan.
1.T ürk T icaret K anununun 466/1
m addesi h ü km ünde y ü z d e beş
nispetinde kanuni um um i y edek
akçe
2.Türk T icaret Kanununun 466/2
m addesi üçüncü bendi hükm ünce
hissedarlara
ö d en m iş
serm ayelerine g ö re y ü zd e beş
nispetince
birinci
kar
payı
dağıtabilir.
Y ukarıdaki birinci v e ikinci
m addelerdeki
k a rşılık ların
ayrılm asında sonra kalan safi karın
nasıl ve ne şekilde dağıtılacağına
Genel Kurul karar verir.
İsta n b u l
Îidürlüğü
San-El M üh en d islik E lektrik
T aahhüt Sanayi ve T icaret A nonim
Şirketi
Yönetim K urulu B a ş ı n ı
Bahadır Y algıiı
( T C N o :Î 8 1 4 « î
¿İn
m
♦ t ic a r e t
T ica ret
Sicil
Sicil Num arası: 553299
T icaret Ünvanı
SA N -EL M Ü H EN D İSLİK
E L EK TR İK TA AH H Ü T
SA NAY İ V E TİC ARET
A N O N İM ŞİRK ETİ
T icari
M erkezi:
İstanbul
Üm raniye Ş erif Ali M ah. Başer
Sokak N o:44
Ticari M erkezi ile sicil numarası
v e iinvam yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Üsküdar lO.Noteriiğinden
30.6.2014 tarih 13136 sayı ile
onaylı yönetim kurul kararının ve
yönetim k urulu raporunun tescil ve
ilanı istenm iş olm akla,6102 sayılı
Türk Ticaret K anunu hüküm lerine
u ygun
o lara k
ve
M üdürlü ğ ü m ü zd ek i
vesik alara
d a y an ılarak 3 .7.2014 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.
Şirketim iz 6362 Sayılı Sermaye
P iy asası
K an u n u
hüküm leri
uyarınca h alka açık Anonim Şirket
statüsüne geçm ek istem ektedir bu
am açla şirketim iz Y önetim Kurulu
02.09.2013 tarih ve 32 Sayılı
Yönetim K urulu kararı almıştır. Bu
k arar ile serm ayenin 8.5 0 0 .0 0 0 T L ’den
11.500.000,-T L ’y e
çıkarılm asına ve m ev cu t ortakların
rü çh an
h ak ları
tam am en
k ısıtlanarak ihraç edilecek payların
tüm ünün h alk a arzı öngörülm üştür.
R üçhan
h a k ların ın
tam am en
k ısıtlan m asıy la
şirk ete
y çn i
hissedarların katılm ası ve seım aye
piyasası kanunu ile T ü rk Ticaret
K an u n u 'n d a n
k ay n aklanan
k u ru m sal yö n etim sü reçlerin e
uyum
sü recin in
başlatılm ası
am açlanm ıştır.
M evcut
h issed arların rüçhan haklarının
kısıtlanm a oranı % 2 6,08’dir.
H alk a arz su retiy le sa tılacak
payların prim li fiyattan satılm ası
ö ngö rü lm ü ştü r.
P rim li
fiyat,
şirketim iz tarafından yetki verilen
y a tırım k u ru lu şu ile birlik te
belirlen ecek tir. P rim li fiyatın
sebebi, şirketin kuruluşundan bu
y a n a g erçek leşen
şe refiy en in
belirlenm esi suretiyle tüm şirket
değerinin p iy asa fiyatı üzerinden
oluşturulm ası nedeniyledir.
P rim li fiy at h e sap lan m asın d a
şirketin 30 Haziran 2013 tarihli
bağım sız denetim den geçm iş mali
tabloları üzerin d en şirk etim izin
fm ansal
ç a rp an ların ın
b en zer
şirketler ile kıyaslanm ası, B orsa
İstanbul A .Ş. en d ek sleri ile
kıyaslanm ası ve gelecek y ıllara ait
n a k it
a k ım ların ın
b ugüne
indirgenm esi (İndirgenm iş N ak it
A k ım ları Y ö n tem i) y ö n tem leri
uygulanmıştır.
işb u rapor, h alka arz sürecinin
tam am lanm asının ard ın d an T ürk
T ic are t K an u n u 461. M addeye
istinaden tescil v e ilan edilecektir
okundu ve m üzakere edildi.
Y apılan o y lam a sonucunda oy
birliği ile tasdik edildi.
5. Yapılan oylam a sonucunda
2013 yılı çalışm alarından dolayı
Y önetim kurulu üyelerinin her biri
kendi ibralarında sahibi oldukları
paylardan doğan oy haklarını
kullanm ayarak, toplantıya katılan
diğer ortakların oy birliği ile ayrı
ayrı ib ra edildi. Y ine yapılan
o ylam a so n u cu nda m urakıp oy
birliği ile ibra edildi.
6. Şirketin yeni yönetim kurulu
“üyeliklerine üç yıl süreyle görev
^yapm ak üzere, aday olduklarını
sözlü ve yazılı olarak beyan eden, .
;. 70951131726 T.C.K im lik Nolu
Sidil
G ^ im lik Nolu
M üdürlüğü
SinÜNumarası: 613784
A
Eski Şekil
İhtiyat Akçesi
M adde 28:
(5/A )(7/497103)
E ş l i Şekil
Senelik Raporlar
M a dde25:
K arar Tarihi: 30.06.2014
K arar N um arası: 2014/14
K arar K o n u su : TT K
461
M ad d esin in T escili ye ilanı
Hakkında
Toplantıya K atılanlar: Bahadır
Y alçın, Serkan D inçbaş, Zeynel
Abidin Erdaloğlu, O ğuz Toptaş
SAYFA : 583
^Pjparet Ünvaııı
? ^ r e .K i m lt k Nolu
nun
■:
s^iten
KADO O ĞLU NA ZH AN
ENERJİ ELEK TRİK Ü R E T jM ^ f( ■ w
AN ON İM ŞİRK ETK : . ‘ %t
şirket
ii t ¡ ¡ ¿ r - P t r V - k ®#rev
bizzat
^ ' ) f e 1-V<:' aÎ,?yJ ,<h‘gUnu 502111
36994080100
T ica ri
M erk e 2
Bakırköy Yeşilköy tsta»bul,Diftıya
T icaret M erkezi A -l B l o F ^ lO
Ticari M erkezi ile sicil num arası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Bakırköy 14.Noterl iğinden
3 0 .6.2014 tarih 13187 sayı ile
onaylı olağan genel kurul kararının
tescil
ve
ilanı
istenm iş
olm akla,6102 sayılı T ürk Ticaret
K anunu hüküm lerine uygun olarak
ve M üdürlüğüm üzdeki vesikalara
d a y an ılarak 3 .7.2014 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.
K adooğiu
N azhan
E nerji
E lektrik Üretim A .Ş .’nin 2013
Y ılı
O lağan
G enel
K urul
Toplantısına A it T utanak
Şirketin 2013 yılı olağan genel
kurul
to p lan tısı
16.06.2014
tarihinde saat 12.00 İstanbul D ünya
Ticaret M erkezi A l B lok Kat: 10
Y e ş i l k ö y - B a k ı- r k ö y /İ s ta n b u l
adresinde yapıldı.
H azirun cetvelinin tetkikinden,
şirk etin to p lam 5 .0 0 0.000.-T ürk
Liralık serm ayesine tekabül eden
1000 ad et hissed en ,5 ,0 0 0 ,0 0 0 ..T ü rk L iralık serm ayeye tekabül
eden 1000 adet hissenin asaleten,
olm ak üzere tam amının toplantıda
tem sil edildiğinin böylece gerek
kanun ve gerekse ana sözleşm ede
ön görülen asgari toplantı nisabının
m ev cu t olduğunun anlaşılm ası
üzerine toplantı Tarkan Kadooğiu
tarafın d an
açrlarak gündem in
görüşülm esine geçildi.
1. D ivan başkanlığına Tarkan
K a d o o ğ lu ’nu oy to p la y ıcılığ ın a
Celal K adooğlu’nun ve Katipliğe
D uygu Boralı’nın seçilm esine oy
birliği ile k arar verildi.
2. G enel kurul tutanaklarının
im zalanm ası için divan heyetine
y etk i verilm esine oy b irliğ i ile
k arar verildi,
3. Y önetim k urulu faaliy et
raporu Y önetim K urulu Başkanı
T arkan
K ad o o ğ iu
tarafından
okundu. M urakıp raporu Duygu
B oralı tarafın d an o k u n d u ve
m ü zak ere
edildi.
Y apılan
görü şm eler so n u cu n d a yönetim
kurulu raporu ve m urakıp raporu
oy birliği tasdik edildi.
4. B ilan ço ve G elir/G id er
hesapları Yönetim K urulu Başkam
Tarkan
K ad o o ğ iu
■ 'N o
S
3*
V®
AVC' ia r
B lok
so k ak
D-4
a k ırk ö y - is ta n b “ i
^ |4 î« S « ıd e ikam et eden D uygu
‘ B oralı’nın seçilm esine oy birliği ile
k arar verildi.
S
7. Y önetim K urulu Ü yelerine
herhangi bir ödenek ve h uzur hakkı
verilm em esine, D enetçiye ücret
v a t m em esine, oy birliği ile karar
v e rild i..
.
8 Dilekler faslında söz isteyen
aöriK n
? ‘ndan Ve S ^ m d e
görüş (ilecek
başka
m adde
bulunmadığından toplantıya son
,l5bu hdanak toplantı
m ahallinde tanzim ve im za edildi.
D ivan Başkam
Tarkan K adooğiu im za
O y Toplayıcı
Celal K adooğiu imza
K atip
Duygu Boralı imza
(5/A)(7/4974121
İstanb ul
T icare,
s
M üdürlüğü
Sicil Num arası; 20948]
T icaret Ünvanı
K AZA RO Ğ L U T E K ST İL
SA N A Y İ V E TİC ARET
AN O N İM ŞİRK ETİ
T ic a r i
M erkezi:
İstanbul
Bayrampaşa Topkapı Davutpaşa
C A sk e n Ftrın S. Yan Yol G ül
S an .S ıtB Blk Z.Kat N 6
Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
?*rketm Beyoğlu 3,Noterliği„den
1 7 2 0 1 4 tarih 24173 say, ile onayh
olağan genel kurul karannm tescil
s a ^ ı h ^ V r T “ 11" 5 olm akM l 0 2
hükLı
M K anunu
u t?
Uygun 0,arak ve
M ü d ü rlü ğ ü m ü zdeki
vesikalara
d ay a n ıla ra k 3 .7.2 0 1 4 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.
K azaroğlu Tekstil Sanayi V e
J î "
0 06.20 4
Şirketinin
T arihinde Y ap,lan
Kurm T T
° laga" G ene'
Kurul Toplantı Tutanağı
K azaro ğ lu T ekstil Sanayi ve
İ m a r e t A nonim Şirketinin 2013
tarafın d an
(D evam ı 584 . Sayfada)
Download

SAN-EL 09.07.2014 Ticaret Sicil Gazetesi - SAN