ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih: 22.08.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖNERGE
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
13.03.2013
tarihli
toplantısında gündemin 64. m addesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
KOMİSYON RAPORU:
Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı Mahallesi 510 ve 511
parsellerin 23.8 ha'lık kısmının ağaçlandırılacak alandan
Eğitim
Kampüsü
alanına
dönüştürülm esine
yönelik
hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
13.03.2013
tarihli
toplantısında
görüşülerek
İmar
ve
Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Döşemealtı İlçesi,
Çıplaklı Mahallesi 510 ve 511 parsellerin 23.8 ha'lık
kısmının ağaçlandırılacak alandan
Eğitim
Kampüsü
alanına dönüştürülm esine yönelik hazırlanan 1/25.000
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Büyükşehir Belediye
Meclisinin 29.08.2013 tarihli 496 sayılı kararı ile onaylanan
ve 1 3 .0 ^2 0 1 4 tarihli 35 sayılı kararı ile değişiklik yapılan
1/25.000
ölçekli
Nazım
İmar
Planı
kapsamında
gerçekleşm iş olduğundan Komisyonumuzca yeniden bir
karar alınmasına gerek olmadığı görüşüne varılmış olup,
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.08.2013 tarihli 496 sayılı kararı ile onaylanan ve
13.01.2014 tarihli 35 sayılı kararı ile değişiklik yapılan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Pla
AN TALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Antalya İli D öşem ealtı İlçesi Çıplaklı M ahallesinde bulunan 510 ve 511 parsellerin 28,3 ha lık kısmının
Ağaçlandırılacak alandan Eğitim Kampüsü alanına d ö n ü ş tü rü lm e sin e y ö n e lik hazırlanan 1 /25 00 0
ölçekli Nazım im a r Planı D eğişikliğinin m eclis günde m in e alınm asını arz ede rim .
ANTALYA MERKEZ (BÜYÜKŞEHİR)
DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ
KONU: DÖŞEMEALTI EĞİTİM KAMPÜSÜ ALANI
1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
P lanlam a alanı D öşem ealtı ilçesi Y eniköy tapulam a sahası içerisinde; N 25-D 4 num aralı
1/25000 N azım İm ar Planı paftasında yer alm aktadır.
■ .1»
43 i .
T «•* •«
/•» * ,* t & S
X* -
i" . r
t •
•
T/'
ın
Şekil 1. H ava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Plan değişikliği am acı ise im ar planım da ağaçlandırılacak alan olarak planlanm ış alanın eğitim
kam püs alanına dönüştürülm esidir.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Tapu kayıtlarında ise D öşem ealtı tapulam a sahası Y eniköy m ahallesi olarak
tanım lanm aktadır.
4. PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliği am acı, im ar planım da ağaçlandırılacak alan olarak planlanm ış alanın eğitim
kam püs alanına dönüştürülm esidir.
Bu am aç doğrultusunda planlanan eğitim kam püsü alanı içerisinde; ilköğretim öncesi, ilköğretim
ve ortaöğretim tesislerinin hepsi yer alabilir.
Şekil 3. Plan Ö rneği
1/25 OOO ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
İLİ
:
BELEDİYESİ :
PAFTA NO
:
ADA/PARSEL:
ANTALYA
DÖŞEMEALTI
N25 - d4
51 O ve 51 1 PARSELLER
M EVCUT DURUM
GÖSTERİM :
DEĞİŞİKLİK SINIRI
ÖNERİ DURUM
-
,</x\Vx'\\x\\x\SX
x \
x
x
x
\
\
\
V
\ \\ W
\ X \\ \• I
. \V\W
'\ \ S V V v
V
[ \
A \ \ \ \ ^ \ \ \\*
X\ Xv
x
kSfc^X
\ W x \\\\ \X\\\ X
W
N.
S
fc,.\ \\ •x
s
V
\ \
'
k
k
k xx\\\x\
f e &X x \ x\ \X \V \ \\
■:x
\ . X\ W
^
. X
\
W
x * >
' § §
\
r»
1
II
", X. X
:
\ X. V V V fxxx\' ■
X V X X X \ w .ç
X X X X X X X XX"£
xX
\ xX x x-XXX
;\_xx'' x x x Xv x ''m’ÂKüMia
v X X X. X X 'X. x .iyiıjşi
X X X X X X X «ummıa
X X X X
Download

Gündemin 10.Maddesi - Antalya Belediyesi