/« I
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:22.08.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T A L E P SAHİBİ
Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.08.2014
tarihli
toplantısında gündemin 100. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.07.2014 gün ve 136
sayılı kararı ile reddedilen, Kömürcüler Mahallesi, N25D18D-1A, 1B, 1D nolu imar paftalarında yer alan 8195 ada 1,
3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parsellerin "Resmi Kurum,
Gümrük ve Tasfiye Hizmetleri Depolama Alanı" olarak
planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı.
KOMİSYON RAPORU:
Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.07.2014 gün ve 136
sayılı kararı ile reddedilen, Kömürcüler Mahallesi, N25D18D-1A, 1B, 1D nolu imar paftalarında yer alan 8195 ada
1, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parsellerin "Resmi Kurum,
Gümrük ve Tasfiye Hizmetleri Depolama Alanı" olarak
planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Komisyonumuzca incelenmiş, Belediyesinden
geldiği şekliyle reddinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
^SAPOGLU
İmar Kom. Balkan
Bahadır YANTAÇ
Kom. Üyesi
KerimBXşKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
i
ü v v iC L
Cenk
İmar
san
ar Kom. Üyesi
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom. Üyesi
T.C.
ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Birleşim
___________
1ı 1
w
J J
Belediye Başkanı
Divan Katibi
Divan Katibi
:Turgay GENÇ
:Suzan KÜÇÜKBAŞKAN
:Musa ÜNAR
7 - ....
Oturum
1Karar Tarihi- Saati
02.07.2014-14:00
Karar No
136
;
KARARIN ÖZÜ : Milli Emlak Genel Müdürlüğün Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüğü adına tahsisli Kömürcüler Tapulaması 8195 ada 1,3,4,5,15,16,17,18,19 ve 20 nolu
parseller üzerinde “Resmi Kurum, Gümrük ve Tasfiye Hizmetleri Depolama Alanı amaçlı (E=0.40,
Hmax=Serbest) hazırlanan ilave 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’ nın red edilmesine oy birliği
iîe kabul edildiği hk.
Gündemin 10. maddesinde yer alan “Milli Emlak Genel Müdürlüğün Batı Akdeniz Gümrük
ve Ticaret Bölge Müdürlüğü adına tahsisli Kömürcüler Tapulaması 8195 ada 1, 3, 4, 5, 15,16,
17,18,19 ve 20 nolu parsellerde hazırlanan ilave 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin
24.06.2014 tarih ve 25 sayılı İmar Komisyon tutanağı yazımız ekinde gönderilmiş olup, 5393 sayılı
yasa gereği konunun meclisimizce karara bağlanması hususunda gereğini arz ederim, “ifadeli İmar
ve Şehircilik Müdürlüğü 24.06.2014 tarih ve 947 sayılı yazısı ve imar komisyon toplantı tutanağı.
İMAR KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI
Milli Emlak Genel Müdürlüğün Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü adına
tahsisli Kömürcüler Tapulaması 8195 ada 1,3,4,5,15,16,17,18,19 ve 20 nolu parseller üzerinde
“Resmi Kurum, Gümrük ve Tasfiye Hizmetleri Depolama Alanı amaçlı (E=0.40, Hmax=Serbest)
hazırlanan ilave 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı; komisyonumuzca incelenmiş, karar verilmesi
için meclisin takdirine sunulmuştur.
Ali ACIR
Hüseyin ÇETİKAYA
Ramazan KAŞLI
Komisyon Başkanı
Üye
Üye
İmza
İmza
İmza’lı komisyon kararı okundu.
Başkan; konuyu görüşmeye açtı, yapılan müzakereler sonucunda oylamaya sundu, işaretle
yapılan oylama sonunda;
Milli Emlak Genel Müdürlüğün Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü adına
tahsisli Kömürcüler Tapulaması 8195 ada 1,3,4,5,15,16,17,18,19 ve 20 nolu parseller üzerinde
“Resmi Kurum, Gümrük ve Tasfiye Hizmetleri Depolama Alanı amaçlı (E=0.40, Hmax=Serbest)
hazırlanan ilave 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’ nın red edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Suzan KÜÇÜKBAŞKAN
Divan Ka#bi
Musa ÜNAR
Katibi
1
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DÖŞEMEALTI İLÇESİ / KÖMÜRCÜLER KÖYÜ
MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TAHSİSLİ
8195 ADA 1,3,4,5,15,16,17,18,19 ve 20
NUMARALI PARSELLER ÜZERİNDE
RESMİ KURUM AMAÇLI
(GÜMRÜK ve TASFİYE HİZMETLERİ DEPOLAMA ALANI)
İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI
ÖLÇEK:1/1000
LEJAND
I( ~ y "I)3LAN ONAMA SINIRI
|
| MÜLKİYET SINIRI
İ
l RESMİ KURUM ALANI
I________ I BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
(GÜMRÜK ve TASFİYE HİZMETLERİ DEPOLAMA ALANI)
M
ARAÇ YOLU
PLAN HÜKÜMLERİ
1.Planlama alanı Orman ve Su İşleri Bakanlığının 25.11.2009 tarihli oluru ile
28.12.2009 tarih ve 27446 Sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Antalya Duraliler
Kaynağı İçme Suyu Kuyuları 1.Derece Koruma Alanı içerisinde yer almaktadır.
Devlet Su İşleri Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğünün yazılarında belirtildiği üzere
koruma alanlarında alınması gereken önemler ile Su Kirliliği Yönetmeliğinin 22.
maddesine uyulması gerekmektedir.
2.Planlama alanı içerisinde yer alan Duraliler Kaynağı İçme Suyu Kuyuları 1.
Derece Koruma Alanında 25.11.2009 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığınca
onaylanan Koruma Alanı koşulları geçerlidir.
3.Gümrük ve Tasfiye Hizmetleri Depolama Alanında; Yönetim ve Sosyal Tesisleri,
Gümrük ve Tasfiye Hizmetlerinde Depolama Tesisleri yer alabilir.
4.Gümrük ve Tasfiye Hizmetleri Depolama Alanına ilişkin yapılaşma Koşulları
E:0,40 olarak belirlenmiştir.
5.Bu
planda belirtilmeyen hususlarda Antalya Büyükşehir Belediyesi Bütünü
1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri
geçerlidir.
RESM İ K URUM A LA N I
:
BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE I İCARCT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
(GÜMRÜK ve TASFİYE-HİZMETLERİ DEPOLAMA ALANI) .
E=0.40
Hmax=Serbest
:ESMİ. KURUM ALÂNl
BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
(GCMRÜK VB TASFİYE HİZMETLERİ DEPÖLA.MA ALANI) '
/
E=0.40
Hmax=Serbest
SAĞ LIK OC AĞ I.
V°
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DÖŞEMEALTI İLÇESİ KÖMÜRCÜLER KÖYÜ
KONU: MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAHSİSLİ 8195 ADA
1,3,4,5,15,16,17,18,19
VE 20 NOLU PARSELLER ÜZERİNDE
1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI PLAN RAPORU
1.
PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya ili, Merkez (Büyükşehir), Döşemealtı İlçesi, Kömürcüler Köyü sınırları içerisinde Milli
Emlak Genel Müdürlüğünden tahsisli 8195 ada 1,3,4,5,15,16,17,18,19 ve 20 nolu parseller üzerinde
1/1000 ölçekli N25D18D1A, N25D18D1B ve N25D18D1D nolu paftaya giren yaklaşık 8.2 ha alanda
‘Resmi Kurum - Gümrük ve Tasfiye Hizmetleri Depolama Alanı’ amaçlı 1/1000 ölçekli İlave
Uygulama İmar Planı önerisi hazırlanmıştır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
I
Şekil 2. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Antalya İli, Konyaaltı İlçesinde bulunan mülkiyeti hâzineye ait olan; Gümrük ve Ticaret
Bakanlığına tahsisli olduğu belirtilen 1047 parsel nolu 31.347 m2 yüz ölçümlü taşınmazın Antalya
Valiliğince talep edildiği ve bu taşınmazın tahsisinin kaldırılması karşılığında ise;
Döşemealtı
r A
İlçesi,
Kömürcüler
Köyü
sınırları
içerisinde
bulunan
8195
ada
1,3,4,5,15,16,17,18,19 ve 20 parsel nolu toplam 82.122,66 m2 yüzölçümlü taşınmazların, Milli
Emlak Genel Müdürlüğünden 10.04.2013 tarih ve 13929 sayı ile gümrük ve tasfiye hizmetlerinde
depolama amaçlı olarak kullanılmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığına tahsis edilmiştir.
Söz konusu parsellerin bulunduğu alanda Resmi Kurum amaçlı 1/5000 ölçekli ilave
nazım imar planı Antalya Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmıştır.
Onay süreci tamamlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı esas alınarak 1/1000
uygulama imar planı hazırlanmıştır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Planlama alanı genel olarak atıl ve boş durumdadır.
Şekil 3. Kadastral Durum - Halihazır Durum
Şekil 4.İlave Uygulama îmar Plan
Döşemealtı
İlçesi,
Kömürcüler
Köyü
sınırları
içerisinde
bulunan
8195
ada
1,3,4,5,15,16,17,18,19 ve 20 parsel nolu toplam 82.122,66 m2 yüzölçümlü taşınmazların, Milli
Emlak Genel Müdürlüğünden 10.04.2013 tarih ve 13929 sayı ile gümrük ve tasfiye hizmetlerinde
depolama amaçlı olarak kullanılmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığına tahsis edilmiştir.
Söz konusu parsellerin bulunduğu alanda Resmi Kurum (Gümrük ve Tasfiye Hizmetleri
Depolama Alanı) amaçlı İlave Uygulama İmar Planı yapılması uygun bulunmuştur.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/25.000 ölçkeli Nazım İmar Planı
plan kararları gereği söz konusu alanda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı plan kararı vardır.
1/25.000 ölçkeli Nazım İmar Planı Plan Hükümleri 3.5.1. Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları
başlığı altında söz konusu alanda Resmi Kurum yönetim ve sosyal tesisleri ile parlayıcı ve yanıcı
maddeler içermeyen depolama alanı yapılabilir.
Planlama alanının güneyinden gelen 20 m lik araç yolunun devamlılığı sağlanmıştır.
PLAN HÜKÜMLERİ
1.Planlama alanı Orman ve Su İşleri Bakanlığının 25.11.2009 tarihli oluru ile 28.12.2009
tarih ve 27446 Sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Antalya Duraliler Kaynağı İçme Suyu Kuyuları
1.Derece Koruma Alanı içerisinde yer almaktadır.
Devlet Su İşleri Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğünün yazılarında belirtildiği üzere koruma
alanlarında alınması gereken önemler ile Su Kirliliği Yönetmeliğinin 22. maddesine uyulması
gerekmektedir.
2.Planlama alanı içerisinde yer alan Duraliler Kaynağı İçme Suyu Kuyuları 1. Derece
Koruma Alanında 25.11.2009 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığınca onaylanan Koruma Alanı
koşulları geçerlidiı*.
3.Gümrük ve Tasfiye Hizmetleri Depolama Alanında; Yönetim ve Sosyal Tesisleri,
Gümrük ve Tasfiye Hizmetlerinde Depolama Tesisleri yer alabilir.
4.Gümrük ve Tasfiye Hizmetleri Depolama Alanına ilişkin yapılaşma Koşulları E:0,40
olarak belirlenmiştir.
5.Bu planda belirtilmeyen hususlarda Antalya Büyükşehir Belediyesi Bütünü 1/25000
ölçekli Nazım İmar Plan hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri geçerlidir.
(
Saygılarımla arz olunur.
.
.v. £Ht R r iA N C ıL A R* ODA Zi \
T.C.
A N T A L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR BELEDİYESİ
M ECLİS K A R A R I
Karar Tarihi
11-02-2014
Celse No
Büyükşehir Bld.Bşk.
Divan Katibi
Divan Katibi
Prof.Dr.Mustafa AKAYDIN
Av.Deniz FİLİZ
Turgay GENÇ
1
Karar No
129
Eki
Özü :
Döşemealtı, 8195 ada 1, 3, 4, 5, 15,16, 17,18,19 ve 20 nolu parsellerin Resmi Kurum Alanı olarak
planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne oyçokluğu ile karar
verildi.
D airesi: DEP.RİSK YÖN. ve KENT. İYİ L.DAİ.BAŞK.
Evrak Ta.ve No :
05-02-2014/ 189
Meclisin 11-02-2014 Salı günü saat 14:00 'da yaptığı 2014 dönemi 2. Toplantısının
1. Birleşiminin 1. Oturumunda alınan 2014-129 sayılı kararıdır.____________________________
KONU:
Gündemin 37. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Kömürcüler
bölgesinde bulunan 8195 ada 1, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nolu parsellerin Resmi
Kurum Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2013 tarihli toplantısında görüşülerek
İmar ve Baymdırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, komisyon raporu ekte sunulmuştur.
K onunun karara bağlanm ak üzere M eclise havalesini arz ederim .” deyim li D eprem R isk
Y önetim i ve K entsel İyileştirm e D airesi B aşkanlığının 05.02.2014 gün ve 189 sayılı yazısı.
İM A R V E B A Y IN D IR L IK K O M İSY O N U G Ö R Ü ŞÜ:
B üyükşehir B elediye M eclisinin 10.12.2013 tarihli toplantısında görüşülerek İm ar ve
B a y m d u lık K om isyonuna havale edilen; A ntalya İli, D öşem ealtı İlçesi 8195 ada 1, 3, 4, 5, 15,
16, 17, 18, 19 ve 20 nolu parsellerin R esm i K urum A lanı olarak planlanm asına ilişkin hazırlanan
1/5000 ölçekli N azım İm ar P lanı değişikliği kom isyonum uzca uygun bulunm uştur.
K om isyon R aporu im za altına alınarak, M eclisin takdirine sunulm uştur. 28.01.2014
Turgay GENÇ
Deniz FİLİZ
Kadir ALKIŞ
Erdem ARMEN
İmarKom.Bşk.
İmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmza
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
İmza
Murtaza TAM YÜREK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Konu görü şm eye açıldı, yapılan m üzakereler sonucunda İm ar ve B ayınd ırlık
K om isyonu raporu doğrultusunda oylam aya sunuldu ve işaretle yapılan oylam a sonunda;
OYLAMA:
KABUL
CHP Meclis Üyeleri, A K PARTİ Meclis Üyeleri, MHP Meclis Üyesi R.ATES,
RET
ÇEKİMSER
BAĞIMSIZ Meclis Üyesi Z. YÖRÜK
BULAM AYANLAR
^ P A R T İ Meclis Üyesi M.MEKİK
KARAR:
D öşem ealtı, 8195 ada 1, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nolu parsellerin R esm i K urum
A lanı olarak planlanm asına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli N azım İm ar Planı değişikliğinin
|----- -"T?---------- —
_____ ^
■AS1.İ, ,\t AYMi f ‘W 1
' " — '
yİ
Ceyda PALAMCi S O T B Â Ş
Şehir Plancısı
-JL. J
4
105 002.77
mm
Download

Gündemin 40.Maddesi - Antalya Belediyesi