T.C.
ANTALYA B Ü YÜ KŞEH İR BELEDİYESİ
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube M üdürlüğü
Sayı: 16092535-030.03.-2014- 2 ^ / 1 ° , # !
Konu: Özel Gereksinimli Bireyleri DesteKİeme
Dem eği İşbirliği Protokolü
3\. /ftf/2014
B A Ş K A N L IK M A K A M I’N A
Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Özel Gereksinimli Bireyleri Destekleme Derneği arasında;
Antalya İli Döşemealtı İlçesi Çıplaklı Mahallesinde bulunan, spastik ve engelli çocukların bakım,
rehabilitasyon ve meslek edindirme merkezi
olarak kullanılmak
üzere Antalya Büyükşehir
Belediyesi’ne kesin tahsisi yapılan, mülkiyeti Hâzineye ait 641 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer
alan tesislerin;
tahsis amacı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında imzalan
14.02.2006 onay tarihli engelli bireylere yönelik tüm mesleki, bireysel, grup vb. özel eğitim
okul/rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanabilmesi ve yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemek
amacıyla hazırlanan İşbirliği Protokolünün imzalama yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanına
verilmesi hususunun karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.
SafiemjîbZTÜRK
Sosyal Hizm&tfor Dairesi Başkan V
Uygun gö
imcisi V.
c
Uygun görüşla arz ederim.
FarukJsLARAÇAY
Genel Sekreter V.
.A
I i
BELEDİYE
DIYEMECL1
M E C L İS İN E ^
I J\../.C.720l4
Menderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
EK: Özel Gereksinimli Bireyleri Destekleme Derneği ve ABB Protokolü Taslağı(4 Sayfa)
Hukuki Görüş( 1 Sayfa)
Protokol Talebine İlişkin Dilekçe(l Sayfa)
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi
07100 / A N T A LY A
Tel: 0 242 249 54 30
Fax: 0 242 249 54 36
W e b : www.antalva.bel.tr
E-Posta: [email protected] .bel.tr
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
T A R A F LA R :
Protokolün tarafları;
1-Antalya B üyükşehir Belediye Başkanlığı
2-Ö zel
G ereksinim li Bireyleri D esteklem e Derneği
KO N U :
Protokolün konusu, Antalya İli Döşem ealtı İlçesi Çıplaklı M ahallesinde bulunan, spastik ve
engelli çocukların bakım , rehabilitasyon ve m eslek edindirm e m erkezi olarak ku llan ılm ak üzere
A ntalya B üyükşehir B elediyesi'ne kesin tahsisi yapılan, m ülkiyeti Hâzineye ait 641 parsel num aralı
taşınm az üzerinde yer alan tesislerin, tahsis am acı ve Aile ve Sosyal Politikalar B akanlığı/ Sosyal
H izm etler ve Çocuk Esirgem e Kurum u Genel M üdürlüğü ile Antalya Büyükşehir B elediye Başkanlığı
arasında im zalan 14.02.2006 onay tarihli engelli bireylere yönelik tüm m esleki, bireysel, grup vb.
özel eğitim okulu/özel eğitim ve rehabilitasyon m erkezi/m eslek eğitim m erkezi/iş uygulam a m erkezi
ve yaşam evleri gibi hizm etlerin sağlanabilm esi ve yönetilm esine ilişkin esasları düzenlem ektedir.
AM AÇ :
Taraflar, iş birliği protokolüne esas özel eğitim
alanının ticari kar elde etm e amacı
güdülm eden, çağdaş sistem ler ve yöntem ler ile işletilm esini, bu alandan faydalanacaklara eşit imkân
ve olanakların sağlanm asını, özel gereksinim li bireylerin örnek olacak şekilde to p lu m a bu ilkeler
doğrultusunda kazandırılm asını am aç edinm işlerdir.
KA P SA M :
Protokol, A ntalya
B üyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından
D öşem ealtı
İlçesi Çıplaklı
M ahallesinde bulunan 641 parsel num aralı taşınm az üzerine özel gereksinim li bireylere hizm et
sunm ak üzere inşa edilm iş ve halen bu alanda hizm et sunulm akta olan rehabilitasyo n m erkezi
tesislerini kapsar.
P R O T O K O LÜ N Y Ü R Ü R LÜ Ğ E G İR İŞİ VE SÜ R ESİ :
Bu protokol .../.../2014 tarihind e taraflarca im zalanm ası ile başlayacak ve 4 (dört) yılsonunda
.../.../2018 tarih in d e sona erecektir. Çalışm aların olum lu devam ı halinde protokol 4 (dört)' er yıllık
sürelerle uzatılacaktır.
PR O T O K O LÜ N D A Y A N A Ğ I :
Protokol kapsam ında yer alan özel gereksinim li bireyler için yapılm ış olan rehabilitasyon
m erkezi hizm et binasının işletilm esinde,
1- Aile ve Sosyal Politikalar B akanlığı/ Sosyal H izm etler ve Çocuk Esirgem e Kurum u Genel M üdürlüğü
ile A ntalya B üyükşehir Belediye Başkanlığı arasında im zalanan 14.02.2006 onay tarihli protokolün
5/a-5 m addesi ve ilgili diğer m addeleri.
2- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
3- 5393 sayılı Belediye Kanunu,
4- 5378 sayılı Ö zü rlüler ve Bazı Kanun ve Kanun H ükm ünde Kararnam elerde Değişiklik Yapılm ası
H akkında Kanun,
5- 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Y irm i Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
6- 5580 Sayılı Özel Ö ğretim Kurum lan Kanunu
7- M illi Eğitim Bakanlığı Özel Ö ğretim Kurum lan Yönetm eliğinin kurum açm a, devir, nakil ve
işletilm esine ilişkin hüküm leri
8- 18.05.2012 tarih ve 28296 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurum lan Yö netm eliğinin
kurum ların açılm ası, işletilm esi, kapatılm ası, görev yetki ve so rum lulukların a ilişkin hüküm leri,
Protokolün yasal dayanağını oluşturm aktadır.
TESİSLERİN İSLETİLMESİ VE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
Tesislerin kullanım ı ve işletilm esi kapsam ında Büyükşehir B elediyesi'nin Hak ve Y ü kü m lü lükleri;
1- D erneğin ticari kar elde etm e am acı olm adığı göz önünde bulundurularak, yasal m evzuatın
kendisine tanıdığı im kânlar ve yetkiler çerçevesinde hizm et binası tahsisi ile birlikte ihtiyaç olacak
gerekli personel, m alzem e ve ekonom ik desteği verir.
2- Tesislerin kalıcı ve geçici bakım , onarım ve tadilat işlem lerini gerçekleştirir.
3- Özel Eğitim ve Rehabilitasyon H izm etleri verilen birim ler dışındaki, Otel, Ye m ekh an e ve Spor
Tesislerinin işleyişi Antalya B üyükşehir Belediyesi Engelli ve Engelli yakınları Sosyal Tesisi ve
U ygulam a
M erkezi Çalışm a
Usul ve
Esasları Hakkında Yö netm eliğe tabidir. Ö zel eğitim
ve
rehababilitasyon hizm etinden yararlanan özel gereksinim li bireyler ve aileleri bu birim lerden
ücretsiz yararlanabilirler. A ncak bunlar dışındakilerden alınacak ücretler belediye hesaplarına
aktarılır.
4- Özel Eğitim ve Rehabilitasyon H izm etleri dışındaki, Otel, Yem ekhane ve Spor Tesislerinin ihtiyaç
duyduğu her türlü m alzem enin tem in edilm esi, idari kadronun oluşturulm ası ve bunlara ait hak ve
yü kü m lü lü kle r A ntalya Büyükşehir Belediyesi'ne aittir.
5- Belediye M erkezin faaliyetleri için diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından personel gö revlendirilm esi
yoluyla
gereken
desteği verecektir.
Bu
am açla,
Kamu
Kurum
ve
Kuruluşlarıyla
anlaşm a
yapabilecektir.
6- İm ar planına ve tesislerin projesine aykırı olm am ak kaydıyla ilave edilecek yapı ve inşaat işleri Özel
G ereksinim li Bireyleri D esteklem e D erneğinin teklifi üzerine Belediye tarafından da uygun görülm esi
halinde inşaatlarını yapar / yaptırır.
7- M erkeze ulaşım için gereken servis araçlarını tahsis eder, şoför, servis hostesi ve yakıt giderlerini
karşılar ve gerektiği halde toplu taşım a desteği sağlar, B üyükşehir Belediyesi otobüs güzergâhlarını
düzenler. M erkezin elektrik, su, doğalgaz ve benzeri giderlerini karşılar.
8- M erkezin alt ve üst yapı çalışm alarını yapar, kurum un çevre düzenlem esini gerçekleştirir.
9- H izm et alanların beslenm e ihtiyaçlarını karşılar bu am açla m erkezde bulunan m utfağı kullanabilir
veya başka yerde ürettirdiği yem ekten birincil hizm et alanların ve verenlerin faydalanm asını sağlar.
1 0 -Belediyeden 4, derneğin yönlen dirdiği 3 uzm an tarafından (Özel Eğitim Uzm anı, Konuşm a Terapisti,
Tıp
Doktoru, Denetim
Elem anı, Sosyal Hizm et Uzm anı, Sosyolog, Pedagog, Psikolog, Eğitim
Yö neticisi vb.) oluşturu lacak" Üst Yö netim /D enetim Kurulu" ile m erkezi dörder aylık dönem lerde
m evzuat çerçevesinde d enetler ve denetim raporuna göre gerekli düzenlem eleri yapar. Kurulun
tespitleri
Özel G ereksinim li
Bireyleri
D esteklem e
Derneği ve A ntalya
B üyükşehir Belediyesi
tarafından koordineli olarak oluşturulup, işlenişe ve protokole uygun olarak karar altına alınır.
1 1 -M erkezin broşür, W EB Sayfası, CD ve SM S ile tanıtım ı ve halkın bilgilendirilm esine y ö n e lik her türlü
çalışm aları gerçekleştirir.
1 2 -M erkez tarafından engelli bireyler ve yakınları için planlanan her türlü projeyi m addi ve m anevi
anlam da destekler, gerekli mali desteği sağlar.
1 3 -Ö ze l
G ereksinim li Bireyleri D esteklem e D erneği'nin, iş Birliği Protokolü süresince Engelli ve Engelli
Yakınları
Sosyal Tesisi'nin
ana giriş
L/l
No'lu
odasını
(Çıplaklı
M ahallesi
2046
Cad.
No:3
D öşem ealtı/A N TA LYA ) dernek faaliyet odası olarak kullanm asına izin verir.
Tesislerin kullanım ı ve işletilm esi kapsam ında Özel G ereksinim li Bireyleri D e steklem e D erneği'nin
Hak ve Yü kü m lü lü kle ri;
1-Antalya B üyükşehir Belediyesi ile Özel G ereksinim li Bireyleri D esteklem e Derneği arasın da yapılan
işbirliği proto kolünde yer alan ve hizm ete açılan/açılacak olan,
Özel Eğitim O kulu/Ö zel Eğitim ve
R ehabilitasyon M erkezi/M esleki Eğitim M erkezi/iş U ygulam a M erkezi/Yaşam Evleri ve benzeri; 5580
Sayılı Özel Ö ğretim Kurum lan Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurum lan Yö netm eliği'nin
kurum açm a, devir, nakil ve işletilm esine ilişkin hüküm leri ve 18.05.2012 tarih ve 28 296 sayılı Milli
Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurum lan Yö netm eliğinin kurum ların açılm ası, işletilm esi,
kapatılm ası,
görev yetki ve sorum lulukların a ilişkin hüküm lerine uygun olarak işletilm esini sağlar.
2-M erkezin tanıtım ı ve faydalanıcıların hizm et m odüllerinden haberdar olabilm esi için saha çalışm ası ve
gerekli tanıtım ları B üyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde y a p a r / yaptırır.
3-Toplam
kapasitesi ortalam a 500 ve üzerinde olan rehabilitasyon hizm etine sunulan M erkezde, engelli
bireylerin hizm et alabilm esi için kadem eli hizm et planlam ası yapar/yaptırır ve B üyükşehir Belediyesini
bilgilendirir.
Özel Öğretim
Kurum lan
Yönetm eliği,
Özel
Eğitim
Kurum lan
Yö n e tm e liği ve
diğer
m evzuatlara uygun olarak faaliyet gösterecek kurum da/kurum larda ihtiyaç duyulan personeli istihdam
eder.
4-M erkezin ihtiyacı olan tıbbi m alzem eleri, araç ve gereçleri faydalanıcı sayısına bağlı o larak kadem eli
bir şekilde m erkeze yerleştirir ve kullanım a sunar.
5-M erkezden hizm et alanların bireysel gelişim lerini takip edip, ihtiyaçlarının giderilm esi için gerekli
çalışm aları m evzuata uygun olarak gerçekleştirir.
6-B üyükşehir Belediyesi, il Milli Eğitim
M üdürlüğü veya protokol kapsam ında oluştu ru lacak Üst
Yö n e tim /D e n e tim Kurulu tarafından yapılacak denetim lerin sonuç raporlarında belirtilen düzenlem eleri
yasal süresinde yerine getirir ve geri bildirim de bulunur.
7-M erkezden hizm et alacak ailelere danışm anlık desteği sağlayacak hizm et birim ini o lu ştu ru r ve düzenli
olarak uygulayacağı program lar hakkında B üyükşehir Belediyesini bilgilendirir.
8-
Özel G ereksinim li Bireyleri D esteklem e Derneği; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurum lan Ge
M üdürlüğünce istenilen ve Özel Ö ğretim /Eğitim M evzuatlarınca kurum da/kurum larda zorunlu olarak
uygulanm ası gerekli program ları uygulayacak, bunun haricinde uygulayacağı diğer program lardan
% 10'unu Büyükşehir Belediyesinin yönlendireceği ihtiyaç sahiplerine kullandıracaktır.
9- Özel G ereksinim li Bireyleri D esteklem e Derneği, her yıl bir sosyal projenin gerçekleştirilm esini sağlar.
Projeler dernekçe veya Sosyal H izm etler Dairesi Başkanlığınca önerilen ve her iki kurum un onayladığı
projelerden seçilir.
10 -B üyükşehir B elediyesi ile Özel G ereksinim li Bireyleri D esteklem e Derneği arasında belirlenecek süre
ve konularda ailelere ve faydalanıcılara eğitim ler verir.
11-A ntalya İlinde bulunan engellilere yönelik hizm etler veren dernekler/vakıflar ile ön em li gün ve
haftalarda işbirliği halinde program lar gerçekleştirip belediyeye destek sağlar.
12-Ö zel
eğitim hizm eti verecek M erkezde gönüllü olarak ücretsiz çalışm ak ve hizm et ve rm e k isteyen kişi
ve kurum lara yönelik esasları belirler, bu konuyu Antalya Büyükşehir B elediyesi'nin bilgisine sunar ve
gerekli yönlen dirm eleri yapar. B üyükşehir Belediyesi ve Özel G ereksinim li Bireyleri Desteklem e
D erneği'ne yasal anlam da so rum luluk ve m ali yük getirm eyecek tedbirlerin alınm ası halinde bu işiem
tesis edilir.
13-
Özel G ereksinim li Bireyleri D esteklem e Derneği, B üyükşehir Belediyesinden onay a lm ak kaydıyla
Özel Eğitim ve Engellilerin M esleki Eğitim i için açacağı sın ıf ve atölyeler olm ası halinde İl /ilçe Milli
Eğitim M üdürlüğü ile işbirliği protokolleri düzenleyebilir.
14- Özel G ereksinim li Bireyleri D esteklem e Derneği, B üyükşehir B elediyesinden onay alm ak kaydıyla
Özel Eğitim ve
M esleki Eğitim
alanlarında yapılacak her türlü eğitim
etkinliğinde
(Üniversite
R ektörlükleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Engelli Dernek ve Federasyonları, Kamu Kurum larıyla ) geçici
gö revlendirm e dahil olm ak üzere İşbirliği Protokolleri yapar.
15-M ali durum a ilişkin bilgi ve belgelerle B üyükşehir Belediyesince istenecek belgeleri yılda en az iki kez
B üyükşehir B elediyesine ibraz eder.
8-TE SİSLE R İN T E S LİM İ VE P R O T O K O LÜ N FESHİ
1. Tesisler, protokolün sona erm esi halinde B üyükşehir B elediyesine teslim edilecektir. Bunun için
taraflar herhangi bir hak ve bedel talebinde bulunm ayacaklardır.
2. A ntalya B üyükşehir Belediyesi, derneğin protokol hüküm lerine aykırı ya da hizm eti aksatan tutum ve
kararlarının, denetim e yetkili birim lerin raporlarıyla tespit ettirm esi halinde gerektiğinde protokolü
tek taraflı olarak fesih edebilir.
3. Genel Kurulca, Özel G ereksinim li Bireyleri D esteklem e D erneği'nin kapatılm asına karar verilm esi
durum unda Özel G ereksinim li Bireyleri Desteklem e Derneği'nin mal varlığı A ntalya Büyükşehir
B elediyesi'ne devredilir.
9 -U Y U Ş M A Z LIK LA R IN HALİ:
Bu protokolün tatbikatınd an doğacak ihtilaflar Antalya İl M erkezi M ahkem elerinde çözüm lenir.
1 0 -U Y G U LA N A C A K
H Ü K Ü M LE R :
1- Bu protokolde
hüküm
bulunm ayan
durum larda
5393 sayılı Belediye
Kanunu, 5216 sayılı
B üyükşehir Belediyesi Kanunu, 6360 sayılı O n Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Y irm i Yedi İlçe
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılm asına Dair
Kanunun, 5580 Sayılı Özel Ö ğretim Kurum lan Kanunu ile sair m evzuat hüküm leri uygulanacaktır.
Doç Dr. Şükran TA Ç O Y
Geçici Yönetim Kurulu Başkanı
Özel G ereksinim li Bireyleri D esteklem e Derneği Adına
M enderes TÜ R EL
B üyükşehir Belediye Başkanı
A ntalya B üyükşehir Belediyesi Adına
T.C.
A N T A L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İY E S İ
1. H u k u k M ü şa v irliğ i
EXP02ülE
S A Y I : 99313561/ c? u
K O N U :İşbirliği Protokol feshi ve protokol taslağı hk.
14/07/2014
S O S Y A L H İZ M İT L E R D A İR E S İ B A Ş K A N L IĞ I
Engeli Hizmetleri Şube M üdürlüğüne
İlgi: 14.07.2014 tarihli ve 1844-18451064 sayılı yazılarınız.
İlgi yazınız ve eki işbirliği prokol fesih taslağı ile yazınız eki protokol taslağı
incelendi.
İlgi yazınıza konu işbirliği prokol feshi taslağı ile protokol taslağında hukuka aykırılık
bulunm adığı görüşündeyim.
Bilgilerinize arz ve rica ederim.
/
Av.Z.Betül U Ç A R
Hukuk
/
/
S G S Y A L H İZ M E T L E R D A İR E S İ B A Ş K A N LIĞ I
T A R İH İ j 5
'G f la
S A Y I ’tCj tŞ
Ji j
Yaşlı H izm sii'jri Şube N'UidüıiOg..
Toplum Hizm etleri ju b ü Müdürlüğü
Ayniyat Şube Müdürlüğü
A dres: Kazım Özalp cad. Sarılar İşhanı Kat:5 Dai:15 ANTALYA Tel:.0242 247 69 47
Fax: 0242 248 23 58
ÖZEL GEREKSİNİM Lİ BİREYLERİ DESTEKLEME DERNEĞİ BAŞKANLIĞI
Sayı: 2014/4
11/07/2014
Konu: İşbirliği Protokolü
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
(Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na)
Antalya İlimizde yaşayan özel gereksinim li bireyleri destekleme amacıyla kurulmuş, hiçbir
kar amacı gütm eyen, tamamen kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşu olan Özel
Gereksinim li Bireyleri Destekleme Derneği'ni kurmuş ve faaliyete başlamış bulunm aktayız.
Bizimle benzeri am açlan gerçekleştirmek üzere kurulmuş olan, Döşemealtı İlçesi Çıplaklı
M ahallesi 641 parsel üzerinde yer alan Özel Büyükşehir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni
Belediyeniz ile yapılan İşbirliği Protokolü doğrultusunda işleten Engelli Bireyler Derneği'nin
yetkililerinin İşbirliği Protokolünü sonlandırm ak istediğini öğrendik.
Söz konusu Özel Büyükşehir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon M erkezi'nin iktisadi işletmesini
ve tüzel kişiliğini Derneğimize devralm ak istemekteyiz. Başkanlığınızca uygun görülm esi halinde
Belediyeniz ile Derneğim iz arasında düzenlenecek İşbirliği Protokolü çerçevesinde Engelli Bireyler
Derneği tüzel
kişiliğinde faaliyetlerini sürdürmekte olan Özel Büyükşehir Özel
Eğitim ve
Rehabilitasyon M erkezi'ni Milli Eğitim Bakanlığı M evzuatlarının kurum devirlerinde öngördüğü
hususlara uygun olarak, Derneğim iz tüzel kişiliği üzerine alarak işletmek istiyoruz. Konuya ilişkin
Dernek Yönetim Kurulum uzun karar örneği ekte sunulmuştur. Engelli Bireyler Derneği ile devam
eden söz konusu işbirliği protokolünün sonlandırılmasmı müteakip Merkezin işletilm esi için
Büyükşehir Belediyeniz ile Özel Gereksinim li Bireyleri Destekleme Derneğimiz arasında yeni bir
işbirliği protokolü düzenlenm esini arzu etmekteyiz. Bu konuda hazırlam ış olduğumuz taslak işbirliği
protokolü yazım ız ekinde sunulm uştur.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
S O S Y A L H İZ M E T L E R D A İR E S İ B A Ş K A N L IĞ I
1
~~
3Î
"
•
Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü
Doç.Dr. Şükran TAÇOY
Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Yaşlı Hizmetleri Şube Miidiirüiğü
Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Ayniyat Şube Müdürlüğü
Ek: 1-Dernek Yönetim Kurulu Karar Örneği
2-İşbirliği Protokolü Taslağı (4 Sayfa)
Özel Gereksinimli Bireyleri Destekleme Derneği Başkanı
Download

Gündemin 86.Maddesi - Antalya Belediyesi