iV î
T.C.
K O C A E L İ V A L İL İĞ İ
G ençlik Hizmetleri ve Spor İl M ü d ü rlü ğ ü
M . .GENÇLİK VE SPOR
S J U BAKANLIĞI
.ğ ?
İHALE İLAN DUYURUSU
İl M üdürlüğüm üz Tesislerinden Gebze Alaettin Kurt Stadyum u büfesi 4 (Dört) aylık
süre için aşağıda belirtilen şartlarda 2886 sayılı Devlet İhale K anunu’nun 45. m addesine
istinaden A çık T eklif U sulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.
Kiraya V erilecek Yerler
: Gebze Alaettin Kurt Stadyumu Büfesi
Evrak Teslim Tarihi
: 09.09.2014 saat 14.30’a kadar.
İhale Günü
09.09.2014 Sah günü.
İhale Saati
Gebze Alaettin Kurt Stadyum u Büfesi ihalesi 15.00‘da
M uham m en Bedel
1.200,00 TL (KDV+Pay hariç)
Geçici Tem inat
İstekli M uham m en Bedel üzerinden % 10 oranında
geçici tem inat yatıracaktır.
İhale U sulü
2886 sayılı Devlet İhale K anunu’nun 45. m addesine
istinaden Açık Teklif Usulü.
İhalenin Yapıldığı Yer
Kocaeli G ençlik Hizmetleri ve Spor İl M üdürlüğü
N ihat Erim Caddesi Ç enesuyu-D erince / KOCAELİ
1- İHALEYE K ATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
A- ŞİRKETLER İÇİN
a) Ticaret Belgesi
b) İm za sirküleri
c) Yetki belgesi
d) Geçici tem inat bedeli belgesi
e) İhaleye katılm ak istediğini belirtir dilekçe
f) Şartname alındı belgesi
B- ŞAHISLAR İÇİN
a) İkam etgah Belgesi
b ) Nüfus Cüzdan sureti
c) 3 adet fotoğraf
d) Geçici tem inat bedeli belgesi
e) İhaleye katılmak istediğini belirtir dilekçe
f) Şartname alındı belgesi
2- İstenen belgeler son üç ay tasdikli olmalıdır.
3- 2886 sayılı kanunun 29. maddesi gereği, kom isyonum uz gerekçesini belirtm ek
suretiyle ihaleyi yapıp yapm am akta serbesttir.
4-Şartnam eler N ihat Erim Caddesi İsmetpaşa Stadyumu yanı Çenesuyu - Derince /
KOCAELİ adresindeki G ençlik Hizm etleri ve Spor İl M üdürlüğünden 25 TL karşılığında
temin edilir.
İLAN
OLUNUR.
Download

i V î - Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü