t t a G A Y R İM E N K U L
A N
O
N 1 M
!$ İ K K
K T
i
G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜNDEN
DUYURU
tta Gayrim enkul A.Ş. (Kuruluş) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer
alan taşınm azlar “Satış” yöntem i ile özelleştirilecektir.
SIR A
NO
İH A L E K O N U SU
G E Ç İC İ
T E M İN A T
T U T A R I (TL)
İH A L E
Ş A R T N A M E Sİ
B E D E L İ (TL)
SO N T E K L İF
VERM E
T A R İH İ
1
Aydın
ili,
Kuyucak
ilçesi,
Aydınoğlu
M ahallesi, 198 ada, 22 no.lu parseldeki 239,47
m2 yüzölçüm lü Konut Alanı imarlı taşınmaz.
2.000
200
17/02/2015
2
Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güveııevler
M ahallesi, 5534 ada, 1 no.lu parseldeki
19.691,69 m 2 yüzölçüm lü (M erkezi İş Alanı,
Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel,
Sağlık, Konut, Alışveriş M erkezi, Kapalı
Otopark imarlı) taşınm az üzerindeki binalarla
birlikte.
1.500.000
2.000
17/02/2015
3
Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevleı*
M ahallesi, 5534 ada, 2 no.lu parseldeki
13.842,58 m2 yüzölçüm lü (M erkezi İş Alanı,
Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel,
Sağlık, Konut, Alışveriş M erkezi, Kapalı
Otopark imarlı) taşınm az üzerindeki binalarla
birlikte.
1.000.000
1.500
17/02/2015
4
Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler
M ahallesi, 5534 ada, 3 no.lu parseldeki
9.308,71 m2 yüzölçüm lü (M erkezi İş Alanı,
Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel,
Sağlık, Konut, Alışveriş M erkezi, Kapalı
O topark imarlı) taşınmaz.
500.000
1.000
17/02/2015
5
Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler
M ahallesi, 5534 ada, 5 no.lu parseldeki
9.000,00 m2 yüzölçüm lü (M erkezi İş Alanı,
Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel,
Sağlık, Konut, Alışveriş M erkezi, Kapalı
Otopark imarlı) taşınm az üzerindeki binalarla
birlikte.
500.000
1.000
17/02/2015
6
Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler
M ahallesi, 5534 ada, 6 no.lu parseldeki
9.000,00 m2 yüzölçüm lü (M erkezi İş Alanı,
Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel,
Sağlık, Konut, Alışveriş M erkezi, Kapalı
O topark imarlı) taşınm az üzerindeki binalarla
birlikte.
500.000
1.000
17/02/2015
1/2
7
Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güveııevler
M ahallesi, 5534 ada, 7 no.lu parseldeki
9.000,00 m2 yüzölçüm lü (M erkezi İş Alanı,
Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel,
Sağlık, Konut, Alışveriş M erkezi, Kapalı
Otopark imarlı) taşınmaz.
500.000
1.000
17/02/2015
8
Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler
M ahallesi, 5534 ada, 8 no.lu parseldeki
9.000,00 nryüzölçüm tü (Merkezi İş Alanı,
Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel,
Sağlık, Konut, Alışveriş M erkezi, Kapalı
Otopark imarlı) taşınmaz.
500.000
1.000
17/02/2015
500.000
1.000
17/02/2015
Van ili, İpekyolu ilçesi, Çarşı M ahallesi 1061
ada;
9
- 69 no.lu parseldeki 308,90 m 2 yüzölçüm lü
(Resmi Kurum Alanı imarlı),
- 70 no.lu parseldeki 1.395,65 m2 yüzölçüm lü
(Ticaret ve Resmi Kurum Alanı imarlı)
taşınm azlar üzerindeki binalar ve müştemilatı
ile birlikte bir bütün halinde,
1) İhaleler, p a z a rlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Kom isyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler,
pazarlık görüşm esine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık aıtırm a suretiyle
sonuçlandırılabilecektir.
2) K atılım cılar ayrı ayrı olm ak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.
3) İhaleye katılabilm ek için taşınm azlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin K u ru lu şu n
a şağ ıd a k i a d re sin e son te k lif verm e günü s a a t 16.00*ya k a d a r elden teslim edilmesi zorunludur.
4) İhalelere katılm ak için “İhale Ş artn am esin in satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; K uruluş’un;
T.C. Ziraat Bankası Gazi M ahallesi Şubesi/ANKARA nezdindeki TR21 0001 0008 9802 3640 5768 41
no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine girilecek taşınm azın İhale
Şartnam esi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya
ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adm tn belirtildiği dekont
karşılığında, Kuruluşun aşağıda bildirilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade
edilmez.
5) İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale K anunu’na tâbi olmayıp, Kuruluş, ihaleleri yapıp yapm am akta,
dilediğine yapm akta ve tek lif verm e süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe
kadar uzatm akta serbesttir.
6) Özelleştirm e işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
7) İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnam esinde yer almaktadır.
tta G A Y R İM E N K U L A.Ş.
G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜ
Balıçekapı M ahallesi Atatürk Orm an Çiftliği Serpmeleri No: 4
(06370) A.O.Ç. Etim esgut/ANKARA
Tel: (312)211 08 37-211 22 91 F ak s: (312) 211 08 86
w w w.ttagayrim enkul.gov.tr
2/2
Download

ilan metnini indirmek için tıklayınız