DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI)
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
AKTİF KALEMLER
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(30/06/2014)
(31/12/2013)
I.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
2.277.993
II.
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
101.394
3.079.736
106.541
III.
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
759.560
1.028.119
IV.
BANKALAR VE PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
3.823.931
3.524.639
V.
ZORUNLU KARŞILIKLAR
6.448.001
6.078.584
VI.
KREDİLER VE KREDİ BENZERİ ALACAKLAR
60.323.701
56.466.368
VII.
YATIRIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIKLAR
9.250.585
7.494.412
7.1.
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net)
6.177.614
4.922.950
7.2.
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Varlıklar (Net)
3.072.971
2.571.462
VIII.
TİCARİ ALACAKLAR
IX.
SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR
X.
STOKLAR
XI.
İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
XII.
ŞEREFİYE (Net)
XIII.
-
-
7.840
8.051
18.571
18.556
869
869
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
413.653
409.454
XIV.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
145.551
162.194
XV.
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
126.857
119.573
XVI.
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
106.235
127.705
XVII.
DİĞER AKTİFLER
1.679.766
1.042.991
AKTİF TOPLAMI
85.484.507
79.667.792
PASİF KALEMLER
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(30/06/2014)
(31/12/2013)
I.
MEVDUAT
1.1
Bankalar M evduatı
2.952.872
2.754.238
1.2
M üşteri M evduatı
52.762.275
49.702.292
II.
TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
445.591
454.826
III.
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
498.864
761.305
IV.
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.147.820
1.620.133
V.
ALINAN KREDİLER
11.740.999
10.984.826
VI.
TİCARİ BORÇLAR
68.226
158.309
VII.
ÇALIŞAN HAKLARI KARŞILIĞI
101.847
88.245
VIII.
KURUMLAR VERGİSİ KARŞILIĞI
190.199
138.791
IX.
SİGORTA TEKNİK KARŞILIKLARI (Net)
X.
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLAR
XI.
ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
10.969
2.991
XII.
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
3.314.301
2.353.810
XIII.
ÖZKAYNAKLAR
6.709.767
6.088.368
13.1
Ödenmiş Sermaye
905.264
905.264
13.1.1 Ödenmiş Sermaye
716.100
716.100
13.1.2 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
189.164
189.164
13.2
Hisse Senedi İhraç Primleri
13.3
55.715.147
52.456.530
-
-
4.540.777
4.559.658
98.411
98.411
M enkul Değer Değerleme Farkları
(220.813)
(350.504)
13.4
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
(399.737)
(424.151)
13.5
Yabancı Para Çevrim Farkları
384.582
418.103
13.6
Yasal Yedekler
149.561
149.561
13.7
Diğer Yedekler
4.108.376
3.654.221
13.8
Birikmiş Kâr/Zarar
1.678.176
1.600.171
13.9
Azınlık Payları
5.947
37.292
85.484.507
79.667.792
PASİF VE ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
(*) “Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ”in 5.madde 8.paragrafına istinaden finansal olmayan bağlı
ortaklıkları da içerecek şekilde hazırlanan konsolide finansal tablolar
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN
DÖNEMLERE AİT KONSOLİDE GELİR TABLOLARI
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01-30/06/2014)
(01/01-30/06/2013)
I.
FAİZ GELİRLERİ
3.396.688
2.615.724
1.1
Kredilerden Alınan Faizler
2.829.093
2.162.243
1.2
Bankalardan Alınan Faizler
24.585
4.636
1.3
M enkul Değerlerden Alınan Faizler
391.948
367.993
1.4
Finansal Kiralama Gelirleri
80.539
60.641
1.5
Diğer Faiz Gelirleri
II.
FAİZ GİDERLERİ
2.1
M evduata Verilen Faizler
2.2
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
2.3
Sermaye Benzeri Kredilere Verilen Faizler
2.4
Diğer Faiz Giderleri
III.
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I-II)
IV.
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
4.1
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.2
Verilen Ücret ve Komisyonlar
150.835
118.239
V.
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
(280.491)
191.861
5.1
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
(470.591)
531.371
5.2
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
190.100
(339.510)
VI.
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
308.467
171.193
6.1
Üretim /İmalat Faaliyetleri Gelirleri
-
-
6.2
Sigortacılık Faaliyetleri Gelirleri (Net)
-
-
6.3
Yatırım Faaliyetleri Gelirleri
6.4
Diğer Faaliyet Gelirleri
VII.
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI(III+IV+V+VI)
VIII.
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
IX.
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
9.1
70.523
20.211
1.719.003
1.064.366
1.267.842
842.367
196.081
127.564
83.986
13.472
171.094
80.963
1.677.685
1.551.358
483.003
352.568
633.838
470.807
-
-
308.467
171.193
2.188.664
2.266.980
408.724
568.052
1.142.156
901.941
Üretim /İmalat Faaliyetleri Giderleri
-
-
9.2
Sigortacılık Faaliyetleri Giderleri (Net)
-
-
9.3
Yatırım Faaliyetleri Giderleri
-
-
9.4
Diğer Faaliyet Giderleri
1.142.156
901.941
X.
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VII-VIII-IX)
637.784
796.987
XI.
TEMETTÜ GELİRLERİ
1.302
3.012
XII.
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
XIII.
VERGİ ÖNCESİ K/Z (X+XI+XII)
XIV.
VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
14.1
Cari Vergi Karşılığı
14.2
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
XV.
NET DÖNEM KARI /ZARARI (XIII-XIV)
15.1
Grubun Kârı/Zararı
15.2
Azınlık Payları Kârı / Zararı
Hisse Başına Kar / Zarar
-
-
639.086
799.999
(133.113)
(181.362)
(139.129)
(55.711)
6.016
(125.651)
505.973
618.637
505.162
618.769
811
(132)
0,71
0,86
(*) “Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ”in 5.madde 8.paragrafına istinaden finansal olmayan bağlı
ortaklıkları da içerecek şekilde hazırlanan konsolide finansal tablolar
Download

Denizbank Anonim Şirketi