T.C.
REYHANLI KAYM AKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim M üdürlüğü
S ayı : 8 6 5 5 5 3 0 9 . 3 3 0 - / ^ 5 ^
1 3 /0 3 /2 0 1 4
K o n u :O k u lla ra ra s ı A b a G ü reşi
M ü sa b a k a la rı
...M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
REYHANLI
G e n ç lik H iz m e tle ri v e S p o r İl M ü d ü rlü ğ ü n ü n o k u lla ra ra sı a b a g ü reşi m ü s a b a k a la rı ile ilgili
1 /0 3 /2 0 1 4 ta rih v e 1564 sayılı y az ıla rı ek ted ir.
B ilg ile rin iz i v e g e re ğ in i ric a ed erim .
M .to ıiS r o N E K
İlçe M illi E ğ itim M ü d ü r V.
EK Î:1 A d. Y azı
D A Ğ IT IM :T Ü M O K U L M Ü D Ü R L Ü K L E R İN E
1 3 /0 3 /2 0 1 4 V H K İ: A .B İL E N
T .C .
H A T A Y V A L İL İĞ İ
İl M illî E ğitim M ü d ürlü ğü
Sayı : 6 8 5 3 1273/330/1075029
13/03/2014
K onu: O kullararası A ba
G üreşi M üsabakaları
.....................K A Y M A K A M L IĞ IN A
(İlçe M illi E ğitim M üdürlüğü)
İlgi
:G ençlik H izm etleri ve S por İl M ü dürlüğünün 11/03/2014 tarihli ve 1564 sayılı yazısı.
G eleneksel Spor D alları İl T em silciliğinin 2014 yılı faaliyet
pro g ram ın d a yer
alan O vakent O kullararası G ençler M inik ler ve Y ıldızlar A b a G üreşi M üsabakaları, 15 M art
2014 tarihinde O vakent B eldesinde yapılacak olup, teknik talim at ilgi y a z ıd a bildirilm iştir.
S öz konusu G üreş seçm e
hususunda, gereğini rica ederim .
m üsabakalarının
ilçeniz
ok u lların a
duyurulm ası
H alil SA N LI
V ali a.
İl M illi E ğ itim M üd ü r V.
EK
1- Yazı
(1 adet)
D A Ğ IT IM
T üm İlçe K aym akam lıklarına
(İlçe M E M )
Bıı b elge, 5070 sayılı E le k tro n ik İm za K anununun 5 inci m addesi g ereğ in ce güvenli elek tro n ik im za ile im zalan m ıştır
E v rak teyidi h ttp ://c v rak so rg u .m e b .g o v .tr ad resin d en 5 9 9 f-7 b d i-3 2 8 0 -b 6 3 3 -d 7 2 8 kodu ile y ap ılab ilir.
A y şe F itnat H anını C addesi 14. Sokak (Ö zb u ğ d ay L isesi Y aııı)
A n tak y a/H A T A Y
M ail :lıataym cnı(S)m eb. g o v .tr
A yrııntılı B ilgi İçiıı:m em u r-F a tm a B İL G İN
Santral :0 326- 2 2 7 6 8 6 8 -(ço k lu hat)
F aks
: 0 326 - 2 2 7 6 9 6 9
T.C.
HATA Y VALİLİĞİ
Gençlik Hizmetleri vc Spor İl M üdürlüğü
Sayı
Konu
: 3 7 0 14006/ Cf 9 O ^
:Okul!ar arası Aba
İ
i
G ü r eşi M ü sab ak alar
ss ni m
A....„ .d A k - ly i:.... kL>A.\.
G e le n e k s e l S p o r D a lla n İl T e m s ilc iliğ in in 2 0 1 4 y ılı fa a liy e t p rogram ın d a y e r alan O v a k c n t O k u llar
A rası G e n ç le r M in ik le r v e
Y ıld ız la r
A b a G ü reşi
M ü sab ak aları,
15 M art 2 0 1 4
tarih in d e O v a k c n t
S’. e ld e c in d e a şa ğ ıd a k i tek n ik talim at d oğru ltu su n d a y a p ıla ca k tır .
S ü z k on u su G ü reş se ç m e m ü sab ak aları iç in g e r e k li ö n le m le r in a lın m a sı h u su su n d a ;
G e r e ğ in i b ilg ile r in iz e a r z / rica ed erim .
T E K N İK T A L İM A T (KATİLİM ŞA R TLA R I) :
1-Sıkletler (M inik-Y ıldız):30.35.40.45.50.55(l 999-2001 doğum lular)
2 -G c n ç lc r: 60.65.70.75.80.+80 (1995 - 1998 doğum lular)
3-Y ıldız ve M iniklerde Süre 4+4+4 dakika
’ ' ¡enderde süre 5+5+5 dakika
^> L 'iv n u lcr okul m üdürlüğünden tasdikli listelerle m üsabakaya katılabilecekler.
DAĞITIM :
İi Milli Eğitim M üdürlüğüne / ARZ ( Tüm O kullara Duyurulmak Üzere)
İlçe M üdürlüklerine
Geleneksel Spor Dalları İl Tem silcisine
Güreş İl Tem silcisine (N aif SOYDAN)
Yayladağı Karakaya Spor Kulübüne (Ram azan K ARA KAYA)
Antrenörler: A hm et KARDAŞLAR - Cevdet EKİNCİ - Fatih DAVRAN
M. K. Ü. Spor Kulübüne ( İbrahim SADAY)
Antakya Belediye Spor Kulübüne
Dörtyol Belediye Spor Kulübüne
H A T A Y V A L İL İĞ İ
Payas Belediye Spor Kulübüne
iı iv?ini F ç .iiim
<Kökeni Bld. Spor Kulübüne
■pcl'k-vc Spor Kulübüne
> ,-¿7
y.. ¡ııseiıin M ursaloğlıı Spor Kulübüne (İskenderun)
t’alm iye G ençlik vc Spor Kulübüne (İskenderun)
Seben Oba Spor Kulübüne
Ya/ısm a A dresi
ijcıı^lik Hizmetleri vı-Spor İl MUdiirliığU Kanatlı Miiliiıllcsi A la lü ık 1.üJ.No:55 A nlak y<ı/l I A l A 'i
o-mml adresi
:lıatay(u)gsgnı.gnv.lr
Telefon
:0326 2142492 (209)
l-aks
:0326 21424VS
|
)
Y ~ \ ''
Download

Okullar Arası Aba Güreşi Müsabakaları