T.c.
\
Sayı
MEZİTLİ KAIT{AKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim MüdürIüğü
t
: 28835733 /903.031
17
17/02/20|5
627 55
Konu: Cezalarııı İşlenmesi
MÜDÜRLÜĞÜNE
İıgı
:
iı MEv.n
ı;
ıı
l 2/
02/201 5 tarihli ve 8241 89
1
0l
903.03.0
l/
l
5
86803 sayılr yazısl.
6l l l Sayılı Kanunıın 116, maddesi ile Devlet Memurlan Kanununa eklenen geçici 36.
Maddenin (C) fıkrası gereğince son dört yılhk sicil not ortalamalan 90 ve daha iizeri olanlar
için 25l02l20l l tarihinden itibaren 4 yıl disiplin cezası almamış olanlar için bir kademe
verilmesi çalışmalan başlamış bulunmaktadır.
Söz konusu terfinin verilmesi aşamasmda MEBBİS modiilü dikkate alınacağından;
özellikle 25l02l20l1 tarihinden sonra verilen disiplin cezalannrn modiile işlenmiş olması
gerekmektedir.
Okulunuzda görevli personelden disiplin cezası alanlann cezalannın MEBBİS
sistemine işlenmesi, işlenemeyen cezalann 27 Şubat Cuma giinü mesai bitimine kadar
Müdiirlüğümilz İnsan Kaynaklan Şubesine bildirilmesini, aksi halde işlenmeyen cezalardan
okul idaresinin sorumlu tutulacağının bilinmesini önemle rica ederim.
Kamil DURDU
Müdür a.
Şube Müdürü
EK: Yazı (l
adeı
ı
Yeni Mah. GMK BIı. Mezitli saİı.sl Girişi çelik Apt. MEZrILİ
Elektonik Ağ: wwrı.n]ezitli.meb.gov.tI
e-posta: mezitliozluk.] gmail.com
Bu ew6k güventi el€ktroni!
ümza ile
/
MERSN
A}nntrlı bilgi için: çiğdem YILMAZ - Ş€f
Tcl: (0 324) 358 54 64
Faks: (0 324)359 ?4 44
inzalanm§tır http://evraİsorgu meb.gov.tr adresinden932a- l c92-3e49-9l l c-Ed6c kodu ile tevit edi]ebilir.
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı