T.c,
KARAMANVALİLİĞİ
iı G.da, Tanm ve HıyvancıIık Müdürtüğü
Sayı
Konu
05l01lzal5
:47550398.243.02.02l
:Ç.M.K, Bütçeleri
KARAMAN BELED|YE BAŞKANLİĞİNA
hayvan süipleri arasındaki
Çiftçi mallarının korunması ve arazi sahipleriyleyürtirliiktedir.
Bu tanuna göre;
anıaşmazııüarın giderilmesi için 408i sayılı ç.M.K. kaıunu
etmek Koruma ve
koruma kadro ve-bütçesini, koruma tarifesi ve yasak saha kararını tanzin-i
hazırlarken
bu
belgeleri
İhtiyar Meclislerinin gorevİerindendir. Koruma-ve Ihtiyar Meclisleri
şu hususlara dikkat etrnelidir.
1-Bütçe çiftçilerin fıkir ve görüşleri de dikkate alınarak hazırlanmalıdır,
ile ilgili
2_201i ilıı, Ç.M,K. BütçJsini, hazırlamadan önce, 2014 yrlr harcanıaları
salınaıı koruma
evraklaıın İı cıaa, İu.r- ,r" Hayvancılık Müdürlüğiince kontrol edilecek,
harcanmadığl
paralan ile uygulanan para cezalannın usuliine uygun harcanlp haıcarınadığı,
İse bakiye parİnın 20l3 yiı Ç.M.K. Bütçesine aktanlması_sağlanacaktır,
ı.çıı.r. Bütçeleii ocak ayından'itibaıen geçerli o1mak üzere tanzim edilmeli ve Mart
ayı içerisinde İ1 Grdİ Tu.r- ,e Hayvancılık Müdürlüğüne.teslim edilecektir,
4.20|5 Yılı Asgari Ücret İşverene Toplam Maliyeti
ASGARİ ÜCRETiN NET HESABI VE iŞVERENE MALiYETİ
01.01.2015 _ 30.06.2015
ascAEi ücnEr
1.201,50
l68,2l
sCK PRİMİ
İSsizLiK siG.FoNU % ı
GEiif vERGİsİ % ı5
ASGAPJ GEÇiM iNDiRIMi
% 14
|2,02
63,08
90,1l
9,|2
pavca Vntcİsi% 07 ,59
rp§ıNrııun ropıaııı
252,43
949,07
NET ASGARI ÜCRET
KARAMAN
t.201 ,50
l85,2-3
ASGARI UCRET
SC(FEMİ% iS,S (işveren Payı) (***)
]§vERENESiZaiK sico&!rylig\u %2
€Vİak
24,03
[email protected]
.
-t
iiı,
5]
sı
E-posia: karam.n,[email protected] Eteklıonik,Ağ
:
Müdürlüğij
\\J.
u( a.\i i,İ\or".
Ayİlnüh bilgi için irtibat: ismailÇIFTÇi
Dahili TğlNo i 423
www,kaİamangth, gov,tr
lS.
-Tarlh:
1.4||"76
cumhuri}et Mah, ?03, sk, No: t5 (?0]00)_KARnMAN
üU
ZlJ 49 80
3JE) 2l3
Faks : (0 338)
Faks:
(0 ı':t)
16
2l3 ıe
Tel : (o
]38) zı:
EE
KayIt
uJ
l-
Me-,na ıı.c\ı.t§u
T.c.
KARAMAN VA.LİLİĞİ
İl Gıda, Tarım ve fIayvıncıtrk Müdiirlüğü
Glo^ TAtlM VE HAYIANCIUK
8^,C^NllÖ(
AsGARi ÜcnnrİN NETiNİN HESABI (TL/,dY)
01.07.2015
ASGARi ÜCRET
SGK PRiMİ % ı4
iŞsJzLlK sİG.FoNU % l
GELiR vERGisi % ı5
aacnil aEafo aNbizuMı
DAMGA VERGİsi o/o 0,1,59
KESlN,fİLER ToPLAMI
NET ASGARİ ÜCRET
-
31
.|2-2015
l.?,73.50
|78,29
12,7
4
90,1
l
,12,26
9,67
212,96
1.000,54
i§ivınnNı ııı,yir-rri rrvey)
Asa^ilÜCRET
|,273,5o
iSVERENE TOPLAM MALiYET
|
SGK PRIMİ % l5,5 (İşveren Payı) (+**)
İŞVEREN İŞSiZLiK SiGoRTA FoNU % 2
|9,7,39
25,47
.496,36
S-Bekçi nıasrafları haricindeki, diğer harcamalar, toplam bekçi masrafinııı 7o 30'ırnu
geçmemelidir. Ç.M.K. bekçileri 22 yaşından küçük ve 60 yaşından büyük olamaz, Aranacak
vaiıflaı iyi huyiu, herkezle iyi geçinecek, kumar, içki vs. kötü alışkanlıkları olmayacak ve
sabıkası olmayacaktır. Görevleri l . Maddede belirtilen korunacak çiftçi mallaıı koruyacak ve
24. Maddede belirtileıı yasak saha ihlallerinden dolayı zabıt varakası düzenleyecektir. Olağan
tistii halleı haricinde, göıevleri haricinde başka görevlerde çalıştırılmayacaktır.
6-yasak saha karan hazırlarurken anlaşılır ve net ifadeler kullanılacak, yasak saharun
hangi tarihler arası yasak olduğu ve yasak sahada hangi ekilişlerin bulunduğu belirtilecektir.
Aynca yasak saha iĞ ilgili kroki hazırlanacaktır. Krokide belirtilen yasak saha srnrrları detaYlı
olarak belirtilmeli, ilerde doğabilecek anlaşmazhklara meydan verilmernelidir,
7_Yasık saha kararr, salma listesi ve koruma tarifesi tanzim edildikten sonra 10 iş günü
askıda bıraliılnrık suretiyle ve çeşitti şekillerde ilan edilerek halka mutlaka
duvurulacak. bii belgeler ilan iştemi bittikten sonra bütçe ve askıdan indirme tutanağı ile
6lffi]J-İi ırl"rakabi Heyetine onaylatılmak üzere il Gıda, Taııın ve Hayvancılrk
Müdürlüğiine getirilecektir. Askı siiresince bütçeye herhangi bir itiraz olması_ durumunda
ihtiyar hJyeti iİirazı nutlaka değerlendirecektir. İhtiyaç duyulması halinde İl. Gıda, Tarım ve
Hayvancıİrk Müdürlüğünden teknik bilgide istenebilir. En az 10 iş giinü askıda brrakılması
gerekli belgelerin, fiilen asılıp asılmadığı kontro1 edilecektir.
8_koruma ücretieri makul seviyede olacak ve çiftçilerin ödeme imkanlaıırun olduğu
zamanlarda taksit taksit tahsil edileceği bütçede belirtitecektir. Koruma tarifesi ihtiYaÇ
duyulan bekçi ücretini karşılayacak kadar olmalıdır.
KARAMAN
1653 Faks:(0338)2l34980
Cumhuriyct Mah. 7o3. sk. No: l5 (7oloo)
Tel : (o 338) 2l3
E.posta: [email protected]
Elektfonik Ağ
:
Ayrmttlı bilgi içinjrtibat: lsrnailÇlFTÇİ
Dahili Tel No ] ,ı23
www.karamanqth.gov.tr
T.C.
KARAMAN VALrLİĞi
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
GDA İInM vEtt^yv^Nclll(
9_koruma listeleri tanzim edilirken ekili dikili arazileı, küçükbaş ve büytiü<baş
hayvanlar dikkate aiınrr. F'lora ve Konaklama Ücret Tespit komisyonunun belirlediği tarife
üzerinden an ailesi de koruma tarifesine dAhil edilebilir.
10-Ek bUtçeye ihtiyaç var ise Nisan ayında yazılacak en geç Mayıs ayı içerisinde İl
Gıda, Tarım ve Hayva.ırcılık Müdtirlüğiine teslim edilecektir.
11_4081 sayılı Çiftçi Mallaıı Koruma Kanunun 1 inci maddesi kapsamındaki
korunacak çiftçi mallannı zarar verenler köy veya Belde oturınayan ençok başka bir köy veya
Belde hudutlarını ihlal edenlere 24 saat içerisinde zabıt varakası tanzim edilerek zaİar veİen
veya hududa ihla] eden]ere verilecektir. Zarar veren veya hududa ihlal edenler zabıt vaıakasınr
almaz ise Adı ve Soyadı yazılarak altına "İmzadan İmtina Etti" ibaresi yazılıp en geç 7 giin
içeıisinde PTT aracılığıyla ilgililere gönderilecektir.
Gıda, Taıım ve Hayvancılık Müdürlüği.lmiıze
|2_Daha fazla bilgi için
İl
başvurulacaktır.
Gereğiıin buna göre yapılmasınr ve hazırlanan evraklaıın en geç 02.03,2015 tarihine
kadar İı Müdtiİlüğümi.ize gönderilmesini rica ederim.
9.I,JA',
IŞIKTAŞ
Vali a.
vali yardımcısı
Sezer
DAĞITIM:
5 İlçe Kayrnakam hğına
(İlçe Gıda, Tarrm ve Hayvancılık Müdürlüğü)
Merkez İlçeye bağlı 88 Köy Muhtarlığına
Kasaba ve Merkez İlçe Ç.M.K. Başkanlıklarına
cııtrüüİiy.t Mah. 703. sk, No: 15 (7o l o0) KARAMAN
T.i : (o 3i8) 2l3 16 53 Faks : (0 338) 2l3 49 80
E-posta: [email protected],gov.tr Elektİonik Ağ
:
Ayrıntılı bitgi için irtibat lsmail ÇlFTÇl
Dahj|i Tğl No | 423
www.karİımangÜ.qov,tr
T.c.
KARAMANVALiLİĞi
İl Gıda, Tanm ve Eıyvancıhk Müdürlüğü
GıDA T^ı$,ü,
Sayı
VtJ|A!İA}ıclll(
; 47550398,243.02.01/
Konu : Ç.M.K.2015 Yılı
f,
b}
06/0112015
ıdarı para cezaları
KARAMAN BELED|YE BAşKANL|Ğ|NA
çiftçi Malları Koruma Kanunundaki idari para cezaları ile ilgili 213 Sayılı Vergi_Usul
Kan r.ruiırun 298 nci maddesinin (B) fikasında yeniden değerlendirme otanı, değerlendirıne
vapılacak yılım Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye
İrtutirtil, Iİu-rnrn* Üİetici Fiyatlan Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışı
oranıdır. Bu oran Maliye Bakanhğınca Resmi Gazete ile ilan edilir hükmü yer almaktadır. Bu
hükiiıın uyaıınca yenidİn değerlendirme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül onbir) olarak
tespit edilmiştir.
Buna göre 2015 yılında 4081 sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanunun 31 ırci Maddesi_
(Degişik:23l1720 08-5728/|12 md.) göre "Murakabe heyetlerinin 8 inci maddenin (V)
numaralı bendine göre ittihaz edecekleri tedbirlere aykırı harekette bulunanlara, koruma veYa
Lirasından 423,35
ihtiyar nıeclislerince 84,67 (senkendört virgül atmlşyedD
(döğiizyirmiüç virgül otuzbeş) Lirasına kadar, sahip buluııduğu halvanlan mahalli_ adetlere
aykırı olarak başıboş bırakan kişiye, koruma veya ihtiyar meclisi tarafrndan, başıboş bırakılan
her bir halvanla ilgili olarak 16,72 (onaltı virgül yetmişiki) Türk Lirası İdari para cezası
verilmesi gerekınekledir. Ancak her defasında verilecek ceza 335,28 (üçyiDoluzbeş viıgül
yirmisekiz) Tiirk Lirasından fazla olmayacaktır.
Bu Kanun lıtjkümleri uyartnca verilen idari para cezalarından tüsil edilen miktaıın
tamamr koruma sandığına irat kaydedilecektir.
2015 Yıh Ç.M.K. Kanunundaki idari para cezaları yukanda açıklanan şekilde
uygulanmasını rica ederim.
Tiı*
Vali a.
vali yardımcısı
DAĞITIM
:
-5 İlçe Kaymakamlığına
(lçe Gıda, tarım ve Hayvancılık MüdiirlüğU)
-Karaman BeIediye Başkanlığına
-Belde Belediye Başkanlığına
-Merkez Köy Muhtarlıklarına
*o*o-o§'?'",
KayltNo:
Evlak
üJ.
''lıl,
? Jt H',.z.HJ:
ü)
r,T* u**!!s'
Miidürlüğü
i15ı
(ARAMAN
Ayrıntltı bilgi için irtibaı: lsmaiı ÇtFTÇİ
cumhuriyct Mah. 703. sk. No: !5 (70100)
DahiliT.ıNo : 42]
Faks : (0 338) 213 49 80
Tel : (o 33E) 2l3 ı6
E_posta: t.İim @karanı8 gtht,gov.t. EleLlronik Ag : www.karamanPth,gov,tr
53
o,,-B
Download

i,- uJ