ELEKTRONiK BANKACılıK
VakıfBank
-re. Nı~
HizMETLERi
DÜZENıi ÖOEME BAŞVURU FORMU
Di
:
,
.
-
SOYADı
ADRESi
.
POSTA KODU
;
.
TELEFON I~UiV\ARASI
.
F,l\TURA TUTARLARıNıN TAHSiL EDilECEGi
8ANKOMAT-724
HESAP NO
fQli2IIJs ııi ol oı :CIIJ
i D]
i
i. GENEl ÖDEMELER
(BANKA iARAF!NOAN DOLDURUlACM)
(MÜŞ TERi TARAfiNDAN DOLOURUl~.G'X)
KURUM ADI
ABONE
TESisAT
KURUM
ÖDEME
NOn
f\10 C""')
KODU
KODU
ın
IT]
[]i]
1
2
0=0
!
[]i]
i
4
t
!
i
i
i
i
J
C') A80NE NO BÖLÜMÜNE
TELEFON FATURASı içiN
C") SÖZLEŞME/SAYAÇ
i
CD
[]i]
[]i]
r:
ı
'-'-'-1
i_i_
i
ın
NO BÖLÜMÜNE
ALAf'J KODU+ TELEFON N U ı'v\.'\R AS i
iSTANBUL ELEKTRiK FATURASı içiN
SU FATURASı iÇiN (iSKi)
ABONE NO
SÖZLEŞME NO (8 HANE SAYıSAL)
TESisAT NO+
KARNE SIRA NO
8EOAŞ içiN
TESisAT NO+
iGDAŞ içiH
TEsisM NO (11 HANEHATURA
ASKi
vt'ızsu ıçiN
NO
Kt,RNE SIRA NO
IL ÖZEl ÖOEMElER
;\DI ve. SOYADı
ÖDENECEK
ÖDEME
ÖDEME
ÖDEfviE
ÖDEfviE
ÖOEl'vlE
ÖDEiV\E
HESAP r~o
ZArvı,Af\!1
SAYıSı
TUTAR!
TÜRÜ
KODU
PERiYODU
...........
[]i] IT]
LLU IT]
...........
[]i] IT]
-i
2
3
ÖDEME
Zi"':,i/.J~ı
AYıN KAÇıNCı GÜNÜ OLDUGUNU GÖSTERiR
öDElv1E )f\iTj!
ÖDEME SAYıSı BELiRLENECEK
ÖDEME PE~tı{l}flU
01-HER GÜN, 02-HER HAFTA, 03-HER AY, Dil-HER
ÖDEME
8l-KiRA, 82-MAAŞ, 8HATURA, 84-SENET, sS-AiOA!,
BilGi GIR'!SiNf YAPAN PERSONEl
ADı
üç ,L-Y, (L)-~::? AU!
/',Y, 06-HER YILI GÖSiERiR
87-0iGER
Ti~,RIH:
./.
./.
.
-ıv r s e-cc .rı
iıvıZRsı
TU,RKin
VAKıFLAR BANKAsı T.A.O.
lın"ii~..f.JNf.\N~mAe.\(EI.ŞUBEsi
ELEKTRONiK
BANKACılıK
HİZMETLERi
DÜZENıi ÖDEME TAAHHÜTNAMESi
Bu taahhütnamenin
konusu;
8an<cnll1 kurumlarla vaoacaöı jkili enlasrneler cercevesinde kurumlar tarafından rnüstenlere çıkarılan muhtelif fatura bedelleri gibi düzenli
IJGemeh::f;nin ve ini};teii!erin bGŞ'~UfU fOımunda belirtiien d'iğer ödemelerinin mü~terinin Banka nezdindeki hesabından elektronik Bankacılık
f~le ,~c;i He pcfi)'1.rcik G~afôk ödernesıru kapsar.
lunim Bankomat-7Z4, Maestro. Eleetron. visa. Eurocard. ıv\astercard. 8ankanın daha sonra Bankacılık hizmetlerinde
kU!!2rulmak üzere çıkarılacağı her türlü Banka ve kredi kartlar: "KART",
Darb tat Lad'iBanKomat
Kart Hamilleri ve bu taahhütnameyi imzalayanlar "MÜŞTERi",
Telefon tuşları kullanılarak, Telefon Bankacılığı işlemlerinin yapıldığı sisteme "iNFOBANK"
sistemi,
Banka tarafından DÜZENli ÖDEMEolarak müşterinin hizmetine sunulmuş oları,
Mü~teri tarafindan kartlarla ATM ohazlenndan, telefonla infobank sisteminden ve şubeıerden veya eiektrarıık virman yaparak hesabına ödeme
mıkten, komisyon, vergi ve masraf tutarı kadar para yatırarak veya bulundurarak ilgili kişi ve kuruluşlar hesebma benkaca elektronik virman
ve ileride uygulamaya konulacak olan diğer yöntemlerle ve sisrernlerle ektanlrnası işlemınin tamamı "ELEKTRONiK BANKACIUK YONTEMLER!"
olarak anılacaktır.
i - Bankamza vermiş olduğum elektronik Baı~kacılıkhizmetleriyle düzenli ödeme başvuru formunda belirttiğim hesabımdan yine aynı formda
belirttiğim Bankanın, tahsilat konusunda anlaştığı kurum ve diğer şahısların hesabına elektrorsk Bankacııık yöntemleri ile yapılan işlemlerin
sıstem gereği irnzarn olmadan yapılacağını, işlem tamamlandıktan sonra bu işlemden rücu etmenin mümkün olmadığım, anlaşrnalann sona
ermesini, Basın vasıtasıyla yapılan açıklamalardan ve Banka birimlerinin açıklamalarından öğrenilebileceğinden, bilgimin olmamaşından dolayı
Sankiının sorumlu aimayacağını, kabul ve beyan ederim.
S~n Meme yrı
,'fiGe ,fe elektronik virman i~lemfnjn yapılacağı saatte hesapla ödeme miktarı kadar para bulunmaması veya hesabın
cjiii; ~a-~}Esl::\nmüsait olmaması nedentyle ödernerıtn yapılmamasından Bankanın sorumlu olmayaecijım kabul ve beyan ederim.
·heitıa.i1çı1 bt, sebeple ödemeyi kabul etmemesi halinde Bankanın fatura bedehni ilgili hesabıma iade etmesini kabul
:: y.a}}\;ıış olduğum yanlış ödemelerden Bankanın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan ederim.
F2}c
-rır.Dmat-724 hesabırum bulunduqu şubeden. hesap eksirest a!abileceğimden, Bankanın Düzenli
;::tıa-ah he.:~pözeti çönderrneveceqini kabul ve beyan ederim.
~"jiiJlu~!0r!a Ve kişilerle vuku bulacak ihtilaflarda Bankanın taraf olmayacağını herhangi bir sebeple
hallerde itirazım olmayacağını ve gecikme cezalannın taraflılla ait olduğunu kabul ve beyan
Bıit\py(;ef!ç~12:şmHediğj
geçilmesi, Bankaca sağlanan kredi ürniünin yeterli olması veya 3. şahıslarm havaie qönderrnes: gibi
rnasreftan, karşılarnas, sonucu, ödeme işleminin gerçekleşmesine, elektronik virman işlemifjj"
"'-i;:~hesabtffidan para çekilmesi halinde ödeme işleminin vapılernarnasına bir ttirazımın olmevecaö.ru kabul ve beyan
,;;.:i~i;Jl~
..:::;>=,-<.
~ c..:"".;
"~·O"'UC=.·
'/?iÇ:, ~-mI5Yl'n 'le
8-, işbu taahhütname yamnda daha önce Bankanızia irnzalarruş olduğum Bankomat-72 4 kullanma teahhütnarnesı kredi kartları sözleşrnesı
gibi sözleşmelerimin de geçerli olduğunu kabul ve beyan ederim.
9- Herhangi bir sebeple hesabımı kapattığirn takdirde elektronikBankacılık
ederim. .
hizmetlerinden yararlanma irnkanırrun kalmadiğını kabul ve beyan
.
10- Başvuru formu ile ilgili herhangi bir değişikliği veya iptalleri Bankanızın matbu evraktyla veya yazıli olarak Bankaıma bildireceğimi, aksi
takdirde Bankanızın ödemeleri yapmasına devam etmesinden dolayı Bankanın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan
ederim.
11- Hesabıma haciz. tedbir, Bankanın alacaklarına karşılık Bloke konulması veya Bankanın alacaklarına kiliŞılık mahsup edilmesi sonucu
heseburun ödeme bedelini ve komisyon vergi masrafları karşılamaması halinde ödemenin yapılmayacağı ve bu konuda Bankaya hiçbir itirazım
olmayacağifll kabul ve beyan ederim,
12- Tebiigatların 8ankornat-724 başvuru formunda belirttiğim adrese yapılması halinde şansıma yapıldığı kabul ve beyan ederim.
13- Ön yüzdeki Başvuru Formu'nda yer alan bilgilerimin doğruluğunu teyit ederim.
14- Bankil ile aramda vuku bulacak anlaşmazlıklarda Ankara Mahkeme ve
kra dairelerinin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederim.
TARiH: .....
iMZA.:
II
..
Download

Numara Isim DonemOrtalama G1004.00045 LÜTFİYE KAHYA 4 131