w
,:
T.C.
MUTKAYMAKAMLIĞI
İlçe Mitli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
22109120|4
4bb9
:62488008-912.02l
Konu : Hususi (Yeşil) pasaport
Formu giincellemesi
ıı,rününıüĞüNn
ve 8241891019|2.0213949706 sayllı Hususi
yaziları ve ekleri ekte gönderilmiştir.
tveşlıl pasaport iormu güncelle-mesi ile iügiti
iı Milli Egitim Miidtırtüğüııi.ın
16109/2014 tarihli
görevli tilm Personele imza
Bilgilerinizi ve ekli yazıda belirtilen açıklamaların okuliKurunruruzda
tuşı,g,,ia"Juı.-lmasıııı
rica
ederin.
CX"ffi
EKLER:
1-n M. Eğt. Md. Yazısı (1 adet)
2- Yeni Hususi(yeşil) Pasaport Formu arkalı ön_lü
(l
adeQ
DAĞITDI:
Büün oLıİ X,.jıı:m \lüiürlüİ.leriıe
Adres : Doğancı Mah. Hiikiımet cad.
Hiiktimet Konağı Kat :3
33
600MUTA4ERS1N
Elektronik Ağ: http//mut.meb.gov.tr
e-posta: mutmem33(ağmail.com)
A}Tıntılı Bilgi İçin: i.DİK V.H,K.İ.
Tel,. 0324't't4 l030- 1007 (Dahili 20)
FaVs: 0324 7'l4 |'707
İnsan Kaynakları Şube Müd.(Özlük)
Şb.Md. A.GÖRGÜN
,o- {ğ
T.c.
\,*
MERsiN VALiLİĞİ
iı ııım ngıtı- nrüdürıüğü
LeJi*diJ
ğaü
.,9
tl
.t{ı 4r'
Sayı
16l09/2014
: 824189|0-1912.02/3949706
Konu : Hususi (Yeşil) pasaport
foımu güncellemesi
lı
.tv
,
_,
§t.1.... ...................KAYMAKAMLIĞINA
1iıçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
.MUDURLUGL]NE
hali ekte gönderilmiş o1up, aynca
güncellenmiştir.
Ilçenizde/kuıumunuzda görevli hususi
adresinde
http://mersin.meb.gov.tr.
(yeşil) ve hizmet damgalı pasapoıt alacak öğretmen ve diğer personele
http://mersin.meb.gov.tr. diğer bağlantılar-dokiiımanlar linkindeki pasaport formunu
açıklamalar doğrultusunda pasaport alacakların kimlik bilgilerini esas alarak hatasız bir
şekilde önlü arkalı doldurduktan sonra flaş belleğe kayıt ederek formun bir çıktısını (önlü
arkalı tek suret) alarak flaş bellek,3'er adet biyometrik fotoğraf, kimlik fotokopileri,
okul]arından alacakları hizmeıbelgesi ; ayrıca hizırret damgalı pasaport alacaklar bunlara
ilaveten yuı1 dışı izin çıkış onayıyla birlikte 11 Milli Eğitim Müdürlüğü Insan Kaynakları 3
(özlük) şubesine doğrudan (okul ve I1çe Milli Eğitim Müdürlüğünden üst yazı almaksızın)
başıuruda bulunacaklardır.
Bilgilerinizi ve ilçenizde/kurumunuzda görevli tüm personele imza karşıhğında
dulurulmasını rica ederim.
Hususi (Yeşil) pasaport formunun yeni
Yalçın YILMAZ
Vali a.
Müdür yardımcısı
EK : Yeni Hususi (yeşil)
Pasaport Formu
DAĞITIM:
-t3 İlçe Kaymakamlığına
-Suphi Öner Ögretmenevi ve ASO Müd.
-Hizmet Şubelerine
GMKBlv, Dumlupmaİ 33t30 Y.ŞehirMERsIN
Elekt onik Ağ: www.mersin, meb.gov.lr
e_posta: ozlü[email protected]
Bu evrak güvenli elektroılik iııza ile imzalanmlştlr. http://evrak5orgu,meb gov tr adresinden
,
.'.
i.
,, ._
'-
.."ı
,.,:ii. ı:ı;İı
1İ._ü
,e"*iı il*
.
i
..,.,..,.].....","
Aynidır
i9fı
a'""""
Ayııntılı bilgi için: N.AYAZ Şef
Tel: (0 324) 329l481-2l3
Faks: (0 324) 32735l8_19
aa54-'lf96-337 |-b2a6-2643 kodu
ile teyit edi]ebitir.
MERSiN
f.c
VALiLiĞi
iı Miıli Eğitim Müdürıüğü
Sayı : 824l8910-912.02.01-1(
Konu
)
Tarih:
:
...................iL EMNİYET MüDüRrüĞüNE
5682 sayılı pasaport Kanunu gereği aşağüda açık kimliği, göIev unvant, kadro derecesi Ve öğrenim durumu
belirtilen pelsonele, eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmesini arlrica edeıim.
Yeüili Amlı
imzası
FoT9ĞRAF
FoToĞRAF
(KENDiSD
(EŞD-,
FoToĞRAF
(ÇoCIJ,I()
(MühüI)
(Mühü,
(Mühü)
(Mutlaka Dolacak)
" rorbenap
(ÇocUK)
FoToĞRAF
(ÇoClrK)
(Mühür)
(Mühüı)
N
TI F,
Il s - H
I1VIY
E
T-K
A
YI)
KAYlTLI
lli
itçesi
Mahatlei(öy
Cilt No.
Aile Sıra No.
Sıra No.
Verildiği Yer
Veriliş Tarihi
Cüzdan Seri-No
kurum siçil No
personelin Görev
UnVanı
Personelin
öğrenim Durumu
KADRo
1-
657 SDMK. Tabii
(
)
,
derece kadrodadıı.
DERECESi
personelin
Adı Soyadı
.,-
j MUHUR
imzası
"'
Formdaki bilgilerin ve diğer hususların
doğruluğunu onaylarım.
i
,, , ."''
:
........l...,.,..,,/.,..,,....
Persone] Birim Amiri
|.ormun Arka Yüzü
PASAİORT ALACAK ÇOCUK VARSA PERSONTL TAILAj,INDAN DOLDURULACAKTIR.
(TAAHHÜT BELCESİ)
Kendisine hususi damgalı pasaport talebinde bulunduğum ergin ve veya,/ergin olmayan çocuğum-/Çocuklarımın
öğrenci olduğunu, herhangi bir işte çalışmadığını, öğenim durumu hariçinde birlikte yaşadığımızı, bekar olduğunu ayrıca
bİ hususıarın degişmesi halinde hakkımdan dolayı aldığım/alacağım pasaportu iade edeceğimi taahhüt ederim. 11/09l20l4
Personelin
Adı Soyadı
lMzA
GEREKLi OLAN BELGELER
1-
2_
T.C. kimlik numarası bulunan fotoğrafll nüfus cüzdanl aslı.
Pasaport alacak her bir kişi için iki adet Biometrik fotoğraf (cepheden çekilmiş, arka fon rengi beyaz ve ICAo
Standartlarına uygun)
3-Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen cüzdan bedelinin yatürıldlğına dair dekont,
45-
6_
z_
Daha önce herhangi bir pasaport alınmışsa getirilmesi.
Reşit olmayan çocuklar için kanuni mümessillerinin muvafakatnamesi,
Öğrenim gören çocuklar için öğrenim belgesi (öğrenim belgesinin aslı gerekmektedt,)
sedensel zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç dururnda
bulunan çocuklar için resmi sağllk kurumlarının düzenlediği sağhk raporu ile velayet veya Vasi kararı.
DiĞER IruSUSLAR
Bu form düzenlendiği tarihten itibaren Altrnış (60) giin geçerlidiı,
Bu form üzerindeki bilgilerin eksik veya hatalı olması durumunda talep eden kurumun yetkilisi sorumludur.
Formun ön ve arka yüzü tek sayfada olmalıdıİ.
Merkez ve taşrada İulunan tiiin kurumlar çalışan vd Ömekli olan personelin hususi damgalı pasaport talep formu ve
belgelerini irrua|amaya yetkili kılınan kişilerin imza sirkülerini birer yıllık dönemler halinde her yılın l ocak tarihine
kadar bulundukları yerin İl Emniyet Müdürlüğüne göndelmeleri gerekmektedir.
,Talep formu imzalamaya yetkili kılınan kişilerce imzalanmalı ve mühiirlü olmalıdır.
Talep. formunu imzaiamaya yetkili kllınan kişinin değişmesi halinde derhal kurumun bulunduğu
il
Emniyet
Müdürlüğüne bildililmesi gerekmektediI.
Hususi dimgalı pasaport hak sahibiıin kadİo deİecesinin değişmesi, başka bir kuruma geçmesi veya eşiıden boşanrnası
durumunda, kurum tarafından derhal pasaport aldftları İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilir.
Bu form hükiimlü ve fuhıklular için düzeni,enmez (eş ve çocuklar dahil)
Bu form Devlet memurluğu Ve mesleklen çftartılmış olanlar ile çeşitli nedenlerle görevinden
,.
uzaklaştırılmış olanlar için düzenlenmez.
Download

CX"ffi - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü