,ı
"cT\
qfu
Sayı ı l78588
T.C.
MUT KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
26l||/20|4
19/604.0| l57 45637
Konu: Uluslararası Araştırma Projeleri
Yarışması
MUDURLUG[INE
Eğitim Müdürlüğünün 24/|1l2}l4tarih ve 5654287 sayılı ,,Uluslararası
Araştırma Projeleri Yarışmasr " ile ilgili yazıları ekte gönderilmiştir.
'
İİ İıİiİİl
Adem SEZER
Müdür a.
Şube Müdürü
EKLER:
|-Yazıve Ekleri
*
DAĞITIM:
ortaokul ve Lise Müdürlüklerine
Adres:
Mutİlçe MilliEğitim Müdürlüğü
Dogancı Mü.Hükümet Cad.Hükiirnet Konağı
Mut/Mersin
Shateji/Destek Şube Müdürlüğü
Te|:0324 7741030 Faks:0324 7741707
33600
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr
Güvenli Elektronik imeaı
Aslı ile Aynıdır.
.L
6..ı ..,ı
l.,.ıza,J +,,,.,,
;
.
Bilgi için:
Şef: MehmeiDEVAM
Memur: Fadime
ÜlÜr
İrtibat Tel:0324774l030
ŞaVl
E-Postİ:[email protected]
Web:http://mut.meb.gov.tr
adreslndenbaOf-38e5-3946-8b46-8370
l<oau ile teyit
edilebiliI
T.C.
MERsiN vALiLiĞi
iı ıvrıııi Eğitim Müdürıüğü
Sayı
24lll12014
: 347762021604.0|15654287
Konu: Uluslararası Araştırma Projeleri
Yanşması
KAYMAKAMLIGINA
(İlçe
Milli Eğitim Müdürtüğü)
İlgi: VEn Avrupa Birliğive Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünnn 24111l2\l4tarih ve 4817390
sayılı yazısı
İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde faaliyet gösteren Özel MEF Okullarının, hedef kitlesi
ulusal ve uluslararası düzeydeki ttim lise ve dengi okul öğrencileri olan "24. Ulusiararası
Araştırma Projeleri Yarışması" düzenlemek istedikleri ve yarışmanın Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun
olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek
şekilde, denetimlerinin okul ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafindan gerçekleştirilmek
iLere söz konusu etkinliğin yapılmasının uygun görüldüğü ekte gönderilen Bakanlığımız
Avrupa Birliği ve Dış İüişkiler Genel Müdürlüğünün ilgi sayıh yazısı ile bildirilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Hasan GÜL
Vali a.
iı ıvrııı Eğitim Müdürü
EK:
l.Yazı Örneği
(1 Adet)
DAĞITIM:
İlçe Kaymakamlığı
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
13
Mersin İl
Milli
Eğitim Müd.Dumlupınar Mah. GMK Bulvarı
Suphi Öner Öğretmenevi Yanı 33 l 30Yenişehir/MERSİN
Elektronik Ağı www.mersin.meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nuray KAYA -Şef-Strateji (AR-GE)
Tel: (0 324)329 14 81-84 (325)
Faks: (0 324)327 35 18-19
E-po§ta: [email protected]
Bu evrak güvenli elektronik imza iIe imzalanınıştır. http://evraksorgu,meb,gov,tr
adresinderıe54C-64db-38ee-af4e-d4a6
kodu ile teyit edilebilir
"."-X\
'*#r*
[fuWJ
T.C.
nııir,ı,İ
n
Ğiriıvı BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
\rui
Sayı
24l10l20l4
48|7390
Konu: Uluslararası Araştırma Projeleri
Yarışması
: 88013337/82|.05/
VALİLiĞiNE
(İl
İlgi
Milli Eğitim Müdürlüğü)
:Özel Ögretim Kurumları Genel Müdürlüğü'niın 26,09.2014 tarih|i ve 95178074l
405.0| / 4230253 sayılı yaz§|.
İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde faaliyet gösteren Özel MEF Okulları'nın, hedef kitlesi
ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm lise ve dengi okul öğrencileri o|an "24. Uluslararası
Araştırma Projeleri Yarışması" düzenlemek istediklerine ilişkin ilgi yazısı incelenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Tiirk Milli
Eğitiminin genel amaçlanna uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, ülkemizdeki etkinliğin denetimleri okul ve illilçe
milli eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek izere söz konusu etkinliğin yapılması
uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.
EK : İlgi yanve ekleri
(45 sayfa)
Yarışma azı v e şartnamesi
y
http://yegitek.meb.gov.trlwww/yarisma-ve-etkinlik-duyurulari/kategori/l8
adresinden indirilebilir.
DAĞlTlM:
Gereği:
B Planı
Bilgi:
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Ozel Oğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
AB ve Yurtdışı İlişkiler Genel Müdürlüğü
Konya Yolu/T. Okullar/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb. gov.tr
[email protected]
Bu evrak güvenli elektronik imza ite imzalanmıştır. http://evraksorgu,meb,gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Yaşar ŞAHİN (UZ. Öğretmen)
Tel: (0 3 1 2) 2969440
Faks: (0312) 2238736
adresinden2324-4fb1-30c4-88c9-0fad
toOu ile teyit edilebilir
Download

"cT\ - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü