\
§ölt lı*
dP*
Sayı
ı
T.c.
MAıtisA vaı,iıiĞi
iı ivıııı Eğitim Müdürlüğü
25/ll/2014
: 270929941300/ 5674607
Konu: Endüstri Mühendisliği Tanıtımı
KAyMAKavıı-ıĞıNa
(İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüntın22.|1.2014 tarih ve 5606494
sayılı yazısı.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ilgi tarih ve sayılı, "Endüstri
Mühendisliği Tanıtımı" konulu ya^g ekte gönderilmiştir.Konunun ilçenizde bulunan
resmi/özel tiim lise ve dengi okul müdürlüklerine duyurulması hususunda;
Bilgilerinize ve gereğini rica ederim.
Mustafa ALTINSOY
Vali
a.
Milli Eğitim Müdürü
EKLER:
l-
İlgi Sayılı YazıveEkleri ( 5 Sayfa)
nAĞııııvı:
l- l 7 İlçe Kaymakamlığına (İlçe MEM)
Nişancıpaşa Mah. Atatürk Blv. No:2 45020 Merkez/\4anisa
Elektronik Ag: manisa.meb.gov.tr
e-posta: [email protected] gov. tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Halit DURMAZ-MEMUR
Tel:(0236)23l 46
Faks: (0236)
adresinden74a5-af]9-383d-9b4c-adfc
23l
ı<oau
08
12 5l
ile tevit edilebilır.
"r"-H\*
ıı,riı,ı,i Bel#ıv?naxaxlrĞr
ffiiYenilikveEğitimTeknotojileriGenetMüdürlüğü
Sayı
: 88013337/821.99/ 5606494
22l1|l20l4
Konu: Endüstri Mühendisliği Tanıtımı
VALiLiĞİNE
(İl
ilgi:
Milli Eğitim Müdürlüğü)
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 04.11.2014 tarihli
4949905 sayılı yazısı.
ve
84037561182l.99/
Endüstri Mühendisliği Toplulukları Birliği'nin (EMT), Türkiye geneli resmi ve özel
tüm lise ve dengi okullarda öğrenim gören son sınıf öğrencilerine yönelik, Endüstri
Mühendisliği'ni Türkiye'de hak ettiği konuma ulaştırma amaçlı broşür, afiş, video, sunum
vb. araÇlar i|e 2014/2015 eğitim/öğretim yılını kapsayan tanıtım etkinlikleri düzenlemek
istediklerine ilişkin ilgi yazısı incelenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaÇlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilçe milli eğitim
müdürlükleri tarafindan gerçekleştirilmek üzere söz konusu etkinliğin yapılması uygun
görülmüşttir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
M. Sadık ARSLAN
EK : İlgi yazıve ekleri
Bakan a.
Genel Müdür V.
(4 sayfa)
DAĞITIM:
Gereği:
Bilgi:
B Planı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Endüstri Mühendisliği Toplulukları Birliği
Konya Yolıı/T.Okul larlANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu,meb.gov,tr
Ayrıntılı bilgi için: Yaşar ŞAHİN (Uz. Öğretmen)
Tel: (03l2) 2969440
Faks: (0312) 2238736
adresinden2e59-c05 2-3369-a4b4-b;a2 k"d,,,ı" ,.üı,
"dtı"b,ı*
Download

MAıtisA vaı,iıiĞi - Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü