Evrak Tarih ve Sayısı: 11102120154747
l
T.C.
llil l|il] ll lffilil lil
* B E N UKK7
|ı]il
lil
lil lil
lill
7 *
Pin: 8515X
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
Sayı
Konu
:73584642-77 4.0I.08-
:Aşere Takrib Kursunu Drşarıdan
Okuyanlar İçin Açılacak Snav
MANisA veririĞiNB
(il Müftiilüğü)
İlgi
: 04.02.2015tarihli 73584642-774,0912334sayılı
onay.
Kendi imkdnlan ve özel gayretleriyle Aşere-Takrib eğitimi ahp Başkanlığwıızca verilen "Hizmet İÇi
Eğitim Belgesi" ne sahip olmak isteyenler için yazı|ı ve sözlü srnav açrlması İlgİ onay İle uygun
görülmüşttir.
Halen teşkil atrmızbünyesinde ya da diğer kurumlarda çahşanlar ile serbest meslek sahibi oluP hafizlık
ve Aşere-Takrib icazet bel gesi olanlar slnava mürac aat edebileceklerdir.
Sınava miiracaat edenler için oluşfurulacak listelerde icazet belgesini Veren hocalann isimleri ile
ic azet b el ge sinin verildiği tarih y er alac aktır .
Sınav yeri, tarihi ve srnav safahatıyla ilgili bilgiler bilahare Başkanlığımız Web sayfasından
duyuruiacak ol,ç, aynca tebiigat yapılıaayacaktırBaşkanlığımız personelinden müracaat edenlerin sadece isim listesi, diğer kurumlarda çalışanlar ile
serbest meslek sahibi olanların dilekçeleriyle birlikte isim listeleri ayrı ayrı oluşturulacaktır.
oluşturulan listelerin 24 Nisan 2015 tarihine kadar [email protected], e posta adresİ
veya 03 12 287 68 59 nolu faksa bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Prof. Dr. Ali ERBAŞ
Başkan a.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdiirü
DAGITIM:
81 il Vaiiliğine
(İl Müftiilügü)
GüvenliElel.ircniiı
Mah. Dumlupınar Bulv No : 147lA 06800
Çankaya/Ankaıa Aynntılı bilgi
Eili
;ıi;
için irtibat: HüseYin Yöriikoğlu
ağ:www.diyanet.gov.tr __ . Tel: 2İ58.04t Faks: (312),287 68 59
Bu belgJ, sO7o?aİ]lİ Elerİronik imza Kahununİ göİe Güv.enli El_ektronik lmza ite imzalanm_ıştır.
E_posta: [email protected] Çlektronik
i
ğ;grıamaii t ttpİlİju"İgİ aÖgİrÜmİ.dİyİn-et.gov.trlBelgeDogrulama.aspx?V=BENUKK77
adresinden yapılabiIir. (PlN:
Download

MANisA veririĞiNB - Manisa İl Müftülüğü