Öxnnııİ: EK 2 VE EK 5 ARKALI ÖxıÜ çrcrİı,ir ÖĞnnxcİ vnıtr,nnİnn
çöNnnnir,EcEK.
EK:2
KoNyA iı, trir,ı,i nĞirinr ıvıüıünı.üĞü
irro öĞnsNci LERİ HAFIz vurişrinıvın
VE DERS
-^'i
§iX^l*'ü'-ti*}l'
PRo GRA M I
Program kapsaınında Konya il merkezindeki Oıtaokullardan beiirleıren kriterlerle öğrenciler seçilir.
Bu öğrencilerin okullarıyla beraber, ders başarılafına zarar vermeden, dört yılda, kademeli ve kararlı
bir şekilde hafızlıklarnı yapmaları sağlanır. Bununla beraber takviye progı,amlarla ders başarılarını
artırmalarrrıa yardımcı olunur. Sosyal etkinliklerle de topluma katılım sürecine destek olunur.
Öğrenci Seçimi; Ögrenci seçiınleri Milli Eğitiın Müdürlüğü tarafindan belirlenen öğretınenlerden
oluşaıı bir komisyon tarafindan yapılır. Birinci aşamada başvuruda bulunan öğrenciler bir "seviye
belirleme srnayrna alınırlar".
Sınavda başarılı olan ilk 180 öğrenci arasından mülakat yöııtemiyle ve öğrencilerin velileriyle de
görüşülerek 60 öğrenci programa seçilir. Ögrenci seçiminde ders başarısı, ezberleme kabiliyeti, Kur'an
okuma becerisi, aile desteği önemli ve belirleyici olur.
Programa her yıl 5 .sınıf kademesinde 60 erkek * 60 kız olı,ırak üzere sadeçe 120 öğrenci alınır.
Eğitim Öğretim Süreci; Seçileıı öğrencilerin program için pilot okul olarak be]irlenen İmam Hatip
Ortaokullarında, prograın için açılan sınıflarda eğitiın öğretime devam etmeleri sağlanır. Öğrenciler
nakille bu okullara alınırlar. Öğrenciler sabahları önce hafizlık çalışınalarına ardmdan okullarında
derslerine katılırlar. Hafızlık çahşmaları hafta içi her gün yapı[ır. Hafta sonlarr sadece Cumartesi günü
öğleden önce ek ders çalışmaları, öğleden soırra da sosyal faaliyetler plaırlaııır. Hafizlık faaliyetleri
okula yakın derslik sistemine sahip farklı bir mekanda gruplara ayrılarak yapılır.
Erkekler için; Hazıın Uluşahin İınaııı Hatip Oftaokulu pilot okııl olarak belirlenıniştir. Öğrenciler
burada özel olarak açılaır sınıflarda toplanacaktır. Uygun servis lıatları bulrınn,ıakla birlikte
öğrencilerin okrıia u laşımları öğrenc i velileri sorumluluğundadır.
Kızlar için de Aliyaİzzetbegoviç İmam Hatip Oıtaokulu (Bosna Hersek Mh.) pilot okul olarak
belirlenmiştir. Kız öğrenciler hafizlık çalışmalarını Yunus Emre Kız kuran Kursunda (Bosna Hersek
Mh.) yürüteceklerdir. İkametleri okrıla uzak olan öğrenciler için yurtta kalma iınkanı bı"ılunmaktadır.
Eğitim Öğretim; Eğitim öğretim sürecinde öSenciler en fazla 12'şer kişilik gruplara ayrılır" Her grup
içiıı bir hafızlık hocası belirlenir. Öğreticilerin İlahiyat Fakültesi mezunu olmasına dikkat edilir.
Ders başarısını aıttırmak için hafta sonları Milli Eğitim biinyesinden proglamln önemini kavrayan
öğretmenler görevlendirilir. Bu öğretmenler Tiirkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal bilgiler...vs
gibi alanlarda dal-ıa çok uygulamaya yönelik eğitim verirler. Bununla beraber Arapça ve İngilizce
yabancı dil eğitiırri de program dahilinde öğrencilere sunulacaktır.
Bu çalışmalarla beraber her grup için bir grup lideri seçilir. Grup liderleri İlahiyat Fakülteleri ve İmam
Hatip Liseleriırde okumakta olaıl, daha öııce çeşitli eğitim faaliyetlerinde görev almış tecrübeli
gençlerdeıı seçilir. Grup liderleri; grubunun oryantasyon sürecinden, rehberlik faaliyetlerinden ve
sosyal etkinliklerinden sıırumludur. Aynı zaınanda düzenli olarak öğrenciyi takip ederek hazırladıkları
raporiarı program yöneticisine sunarlar.
Hafızlık Çalışmalaıı; Hafızlık çaiışınalan genel itibariyle dört yılda tamamlaııaçak şekilde
planlanııııştır. İll< yl hazırhk, son yıl da tekrar yapılacağındaıı ezberleme faaliyetlerinin iki yılda
tamamlaıınrası ö
1mektedir. I{afızlık
Iarı şu aşaınalarda yapılır:
5.
SINiF (hazırlık)
Her cüzden ilk 5
sayfa haftzlığa lıazır
hale gelecek biçimde
yüzünden
okutturulacak
5, SINIF
Ders döneminde
çalışılan 5 sayfa
ezberleııeçek
İletişiın : konyahafi [email protected],com
6. SJNIF
okula ara verilecek.
llcr ctizdcıı l0 sal,fa
daha (5-1 5 arası)
ezberlenecek. Bö1"lecc
]4
haizlık
tamaın]anacak
SiNlF
Her cüzden son 5'er
8. SINIF
Hafizhk tekrar
sayfa ezberleneçek ve
hafizlık (ham olarak)
edilerek
sağlamlaştırılacak
7-
tamamlanacak
Download

§iX^l*`ü`-ti*}l` - Milli Eğitim Bakanlığı