ToC.
器 需 鷲朧
tllr2l20l4
鴛 :瀾:Dw岬・
猟二毬諄
MUDURLUGUNE
BANAZ
11l yazlsl.
ilgi:い ak
ll Milli ELitim MuduJuttunun o2/11/2014tarihli Ve 5943938 s町
ntt M血 蜘
i::升 321甘淵1篭
議
臨
FⅧ
μ n“ 山
ぷ
1飛
“
面
Ⅲ
『
駅:灘 棚F洲 』霧脱 朧 翼・ ・
1」
BilgileriniZi Ve gCrcLini Hca Cderim.
HiiSCyln Umit GUN
Miidiir a.
i19c Milli ELitim Subc Midiilru
響鋤
EKLERI:
_Yazl(9 Sayfa)
l
ll:II111:。 rtaokul Miid.banaZ
l
l
l
l
l
l
l
iぶ
l
:灘 ImtiЧ tttntじ 計
ytttmM。
i昇
:枷 麟
posta:D]IiIII:1ll:;:==冨
ま
肥
臨
BanaZ USAK
E‐
l
l
Btl c・
V献 」 価 ¨ k"‖ 師
l
“
州e
goV
薫翼
==了
lt電 デ
l∬ が
tr adresinden4a16‐
la10-3574-b9b7-9ecl kOdu llc teyit Cdilcbilir
一
ToC。
ⅣIILLI
Yenilik ve Eこ itim
EGITIPI BAKANLIGI
Tekn010jileri Genel Ⅳ
Iudurluこ 饉
Sayl :88013337/821.05/5898622
01/12/2014
Konu:YaratlcI Fikirlcr Yarl,masl
VALILIGINE
(II Milli Ettitim MidiirluЁ u)
Gimc Amcrikan Univcrsitesi'nin 02.10.2014 tarihlive 10.14.ヽ
itgi:
4EB/01 0 saylll yazlsl.
Girllc Amcrikan Oniversitcsi'nin Tiirkiyc gcncli vc KKTC resmi/ё zc1 0rtaOkul vc
lise dengi okunardaki ёttrcnCilCrine yё nelik ``YaratlcI Fikirlcr Yarl§ masl'' dtizcnlemck
istediklerinc iH§ kin ilgi yazlsl incelerlrnistir.
TurkiyC Cumhllriyeti Anayasasl, Mini EEitim Temcl Kanunu ilc Turk Milli
Ettitirninin gcnel ama91arina uygun olarak,ilgili yasal diizenlcmelcrde bclirtilen ilke,esas ve
ama91ara ayklrlllk teskil etmcyecek§ ekildc, dcnctimlcri ilgili okul, i1/i19c milli cЁ itim
miidiirliiklcri taraflndan gcr9eklcstirilllnek iizerc sё
z konusu etkinligin yapllmasl uygun
gё riilinii§ tur.
Bilgilerinizi vc gcrcttini riCa cdcrim.
Dinger ATE$
Bakan a.
Genel MUdtir
EK:ngi yazl ve ekleri(5 sayfa)
DAGITIM:
GereЁ i:
Bilgi:
B Planl
Temel EЁ itim Gcnel ⅣIiidiirliiЁ u
Ortaogrctim Gcnel Mudurluttu
Din Ottretimi Gencl Mudiirluttu
Mcsleki vc Tcknik Ettitim Gencl Mudurluttu
Ozc1 0Erctim Kurumlan Gcncl MudurluЁ u
Gimc Amcrikan Onivcrsitcsi
(MCrSin Birimi)
Kolッ a
Yolu/T Okullar/ANKARA
Elcktronik Ag:ぃ 、
v、 v mcb.30V・
[email protected] tr
tr
Ayrin■
1l bilgi19in:Yasar sAHIN(Uz OgrCtmcn)
Tcl:(0312)2969440
Faks:(0312)2238736
Buevrakgtivenli elektronikimzaileimzalanmrqtrr http://evraksorgu.meb.gov.tradresindenebTl-0092-3ddd-90Q,-acldkodurteteviteaiteUr;r
1し
I:‐
1
l tl■ 111■ │ヽ
│ヽ
キ
i「 麒
る、
1
■││1 11111■ │ ││
1111i11111・ ギ │:│‐
11・
:
け
・
・
,
2 Ekil11 2014
Sayl:10.14.ン IE13/010
T,C
MII,I′ I ECITI〕 燿
BAKANLICI
Vcnilik ve Ettitinl Tekuoloj::● :(lenel卜 1薔 dttrl麟 滋麟
「
:
Girilc A11lcrikal1 0niversitcsi 30.Y11lni kutladlこ 12014-2015 aka(lcinik yIlinda漱 lkeヤ e gen,│1菫 in
geli,1lnille katklda bull11111layt, sc1191erc,dtillyanin ihtiya, duyduこ じycnilikler i,in,y=atic‐ l fl.К iIlcr:
性
轟nicr,hi/111ctlcr,tckrlolQlilCr,icatial・
ile 3 YaraticI Fikiricr YaI・
(〕
vc pr● eler uretine〉 `e tesvik etl■ eyi aF7u etmektedir.3■
ime Anlcrikan Univcrsitcsi 3.YaraticI FikiHcr)arisliasl 14…
25 ya,attisl ttm ttndere a,lk
olacaktir Orl clerlle t■ ,a11lasinctali s011寝 l katihnlollar ya,gruplarina gOrc kate3orilere a■
tlygun go「
Sa1-grl:rrr
amac
lsnlasinlぶ er,eklestirrlleri plan!allll, bLlluninaktaylz.
通│(lilュ 麟taktlirtle
btlド
al.1,1llall‖ l dl17Cniellllle、 ini llntlsaadcIじ rirtizヾ
71・
llacakl藁ふlr,
arz edcFi11.
rnlr.
よ(1ヾ ││、
:`■
,
°
1
(■ 4ヒ
│■ t:・
PFO■
1)1■
Sadli(
REKTOR(、・)
tlK:
1- Krrfilrm KoSullarr
University Drive′ Girne′
TRNC,via Mersin 10 TuRKEY
I +903926502000
F +9o3926502061
一
¨・一
癬
一¨
・
一
・・
・
・
・
ド
ずざ
[email protected]
www,9au.edu.tr
GiRNE AMERIKANじ NiVERSiTESi 3.YARATiC:FIK:RLER YAR:5MASi
GENEL KAT:LiM,AIFtTLAR:
■)Yar:,maya KKTC ve/veya Tc sin:r:ari19eriSinde ikamet eden KKTC′
14‐ 25
TC ve/veya yabanc:uyruklu
yas arasitom gen91er kattl:rn gё sterebilir.
2)Kat!!imcliardan dunyan!n ihtiva,iarina yanit verebilecek,yarat:ci ve yen‖
beklenmektedir.Yarattci fikir kapsaminda veni bir iirOn′
lk,1■ kirierini sunmalarl
hizmet ve/Veya icat ile yarl,mava
teori′
katll:m gё sterileb‖ ir.
3)Katihmclann 24 Haziran 2015 ta“ hinde ger,eklesecek yansmanin lnaline ka匈 Imava hak
kazanma:ari i,In ёn e!emeden gecmeleri gerekmektedir ″Ba,vuru 19in GereklI Belge:erり
ver alan
beigelerle
en
ge,
24
Nisan
2015
tarihine
kadar ba,vuruda
gerekmektedir Ceretti belgeler s02 kOnuSu tanhe kadar httOプ
let‖ mesi gerekmektedir.
Yap‖ acak il百
klsmlnda
bulunmaiari
/vansmaiar.23u.edu・ tr adresine
dettenendirmesinln ard:ndan On eleme sonu91a自 l Mayts 2015 tarihinde
httpゾ /vattsmaiar.gau.edu.tr web sヒ
egnde ag‖anacakt:r On elemeden ge9en yan,maabr
yarat:ci fikirlerinin detayll prOie sunumiar:ni 20 Mayis 2015 tarihine kadar Cirne Amerikan
On市 ersttesi Halk13 1‖ ,kiler ve Etkinlik ModO‖ 1首 une posta Y01u ile veya elden tesiim edilmesi
gerekmektedir.ikinci bir iOn dette‖ endirmesinde proleler dettenendinlecek ve in31 yan,masina
ka口 imava
hak ka2anan ya‖ ,m801ar 31 M8ys tatthinde httpプ /v31Smab`.gau.edu.tr web
sitesinde duYurulacaktir. 4 Haziran 2015 tarihinde ise universitemiz hirnavelerlnde yapllacak
yan5manin ina‖ nde yansmaα lar
proiele● nin sunumia‖ ni ger,ekle,o「 ecektir.Final yarttmas:n:n
sonunda varl,macllar 090ncl ve son iun dette‖ endirmesine tabi tutulacaktir.Final yan,masinin
ardindan dttzenienecek olan odlltOreninde kalananiara 6dO‖ eri teslim edilecektir,
4)Yansmava katilanlar′ lki‖ e‖ nin kend‖ enne aた Olduttunu beyan ve taahhat etmi,sayll:r.
5)Y8「 野
maya
ya日 ,mada
gё ndeniecek ttk計 ′
teorち prOle ve/veya icat daha ё
nce d02enlenmi5 herhangi bir
ёdulalmam崎
01masi gerekmektedir.Aksi takdirde proieler i jO百
arastlrmas:nln
ardindan yine,Ori karar:ile yar:,mad:5:b:rak:1lr:ar
6)Yar● maya kablan Oこ renci/tak:miar′ prtte/Orun ve kttisel fotottrat 86rselle● nin yan,may:ve
dOzenleyen kuru:u,lan tanitmak Ozere ya2:│:/gOrsel medyada ve bas:│:malzemelerde
kullan:lacattin!kabul etml SayllI「
7}Ya■ 5ma OrganizatOrlen veya jo●
Ovelennin binnci dereceden akrabalan varttmava kaulamaJar.
8}JO‖ nin karan kesindir ve de首 l,● Jlemez.
9)Yarttmaya en faJa b"nkir′
teOri′ icat′
prole ve/Veya orOn ile kaむ
hm gOste“ lebllinir.
10)Yansmava kaui:mcnar btteYSel olarak veya en fa2ia O,kisiden Oiu,an bir taklm ile kat:labi‖
11)Kabllm ,art18日 bu madde dahi1 1l maddeden o:usur.Her kaコ
‖er.
:lmcl yarttmanin kati:m
ko,uilannl kabul etmi5 sayl::「 .Cirne Ame“ kan Oniversに esi ka"1lm sartlarlnl deこ btirme hakklni
sakli tutar.
3A5VURU iCiN GEREKLi BELGELER
―Yaratic:flkrini bevan edecek olan vari5mac!nkrini a9:klavan 2500 kelimellk bir kompo21SyOn yazmas:
gereklidir.{1lpt Calibn fOnt)Sorulardan en az dё rdunOn cevapianmasi gerekmekle beraber l.
sorunun cevaplanmas1 20runludur.
1.Yaratic:lk“ n:z hangi sorunu veya lhtivaci ele almaktadir?SunduttunuZ,620mO ayrint:l:
o:arak aclklayln12.
2.Hedef kiJeniz nedir?sunduこ unuz ttrOn′ teo百 ′servis veya teknoloil kimler taraindan
ku‖
anllacak veva talep gOrecektir?
3.DOnvada sunmし ,oldutunuZ fikire yakln teoriler′ dO,OnCe:er′ Ornek:er ve/veya icatiar var
ml?Var ise sizinkinin diこ erlerinden fark:nedir?
4.Yaratlc:fikrinizi daha llerive ta,ima kararl ailrsaniz sizde bulunan hangi Oze‖ lkier bunu bir
ba,an ёykOsa haline geurmenize varar sa薔 18yaCak ve,a::,maniZln kendi alan:nda Fark
yaratmaslna neden oiacaktir?
5.Si2Ce bu nkir kendi alaninda veni bir pa2ar Veya veni biris kolu yaratab‖ tr mi?
6.Mevcut yarat:c:nkrinizi′ 2amanla daha Fazla geli,urmek′
strateii uygulamak mumkln Olur
mu?Nas‖ ?A,:kiaviniz.
7.Yaraticl Flkriniz ba,arly18 havata ge,irilmesi durumunda ne gibi favdalarl olacaktir?Basarlyla
uyguianmasi durumunda sa薔 !avacattl ekOnOmik′
50Syal′ kOLOrei ve/veya gevresel katk:lanni bel:rtiniz.
‐
l Adet vesikailk resim
‐
Nttfus C12da‖ fOtokopiSi
‐0こ renci
3e:gesi
PUAN TABLOSU
urln, teOri′ hizmet ve/veya iCadin yaz:ll o:arak detayl:tanimi ve b3,Vuru belge:erivle
beraber 19 Nisan 2013 tanhine kadar teslim edilecektir{Puan detten:20)
Yaratic:lkir′
ё2gonllk/Veni‖
k● 1:k{Puan
dtte● :40)
Y3n,ma gecesinde ka匈 ::mcl yan,maya kaコ │:m gё sterdiこ l lriin′ teo● /hi2met Ve/veva iCadln sunumunu
ger,eklestirecektir.J● rt yap:lan sunumlarl be!irlenen detteriendirme kriterler1 9ercevesinde 40 puan
uzerinden deЁ erlendirecektir.
YAR:5MA TAKV:M:
> Son ba,vuru tarihi:17 Nisan 2015
> On Eleme Sonuc:artnin A,:k!an口 n3Si:29 NIsan 2015
> Detav“
Prtte res‖ m Tarih::20 Mavis 2015
> Jiiri Deger:endirmesi:20 Mav:s2015‐ 29 Mavls 2015
> Final Varismas:na Kat:lmava Hak Kazanan Vari,mac:larin A,:klanmas::01 Ha2iran,20■
5
> Fina:Yar:,maSt Ve(bdl:Toreni Tar:hi:5 Haziran 2015
6DULLER
ar ve ka″ dile嗜ne rera々 at edece々 」々な′0ご J′
γarrF膚 oごo/J● α′ソcr′ Jm● sln● 力α々たozo■ ●,yarr5J710C′ ′
′
∫rafrarr y,Fr,may′
CFrne κα麟″お 口
:JrenFne々 atrrma々 J晨,re C′ meハ merttα ●」,ive6漱
"e tJm ttα
"′
た
‖
彙
0●
frang`α
niveぉ
ite
taraffn崚
″
trrtrm
oran」
讚 rreye″
,etrrde mJ50/ir Orara々 ″αtrル 層 力α々胸
"ε
々α′α
オ
′
∴
"aco々
_
o■
ere′ ng∫ οrlυ fra″
FerFeveshde berirrereraた
o′
α■力er々ateク o′rya oze′ 」ご●rrer verilece餞7.
3iLGi VE BA5VURU― httD://Varismalar.gau.edu・ tr
AdreS:Girne Amerikan UniversitestUniVersite Caddesi′ Girne KKTC
Halkla l‖
,kiler ve Etkinilk YOnetimi Departman:
lleti,im:6502000-1165
gauprOgau.edu.tr/
http://vansm31ar.gau.edu.tr
Download