t
EK5
KoNyA ir ııairı-i gĞirivı ııüılünrüĞü
iı-ro rur ıı ıııününı-üĞ ürxp
KoNYA
Aşağıcla bilgiIeri yazılı ve velisi bulııırdıığun-ı iiğrenciııriıı İrrO HAFIZ ÖĞlrnXCİ
ytrTİşTtRN{E PR.OJESİ kırpsaırrırıda test şekliııcle 1,apıılacak Ögrenci Sevivc lleliricnıe Sırıavı'ııa.
ıı-ıiila.kata girıııe.ve l-ıali kazaırırsa 1,apılacak ıııülakat sInavtıla da katılır'ıasıııı i;tirtıı'tııır.
Yazılı&miilakat şeklinde yapılacak sınavlaı, ve prcıje ile ilgili gcrekli bilgileri eclincliın,
bıı Sıııav
soı1].1ctı
PROJEDE ÖĞıınııcİıvrİx ynn ALMASINI
isriyonuM:
..........
isrpwriyoRuM:
(stekie iigili olan yer veli tarafındaıı işaretlenmeli veya inızalanmalıdır.)
Oğrencinin;
Velisinin;
Adı-Soyadı
Adi-Soyadı
TC Kimlik No
Yakınlığı
Okulu
Tel Ncı
Siırıf - No
Adres
lılOT: Bu dilekçe oliul idaresiııe verilecektır.
]'arih:
ögrenci iırrza:
İletişim: konyahafi [email protected] I.com
Ögrenci Velisi İınza:
Download

gĞirivı ııüılünrüĞü