,]-
\
{' ü,
*ı;,ii;:r,iaı
T.C
bru
ERGANİ KAYMAKAMLIĞI
'1
4, r)
n'.,\rı
:."
1 gf
lrü
Y*,İ:.:,gr-ü,ğ
İö1ü,
,
tö
.ü
\4ı 1İı-Y
Sayı
İlçe Milti Eğitim Müdürtüğü
ı6l1212014
5|l|00l 6492215
Konu: Yetenek Sınavı Duyurusu
: 246827
ilimiz yenişehir İlçesi Güzel Sanatlar Lisesinin Müzik bölümünde 9. sınıflarda açık
nın
bulunan 8 kişilik kontenjan için Ek Yetenek Sınavı ile ilgili Yenişehir Kaymakamlığı'
0|l|2l20|4 tarih ve 5864014 say/lıyazıları ekte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Ahmet ATABEY
İlçe Milli Eğitim Müdürü.
EK:
Yazı(3 Sayfa)
oeĞıııııı
:
Ti.im Lise Müdürlüklerine
Güven!i Eiektronik lmzalı
As!ı İle Aynıdır,
.!.6,.,ı..niza./8"
.l"tıl,,t
".,
Kemertaş Mah.Hükiimet Konağı Kat 3 ERGANI
Elektronik Ağ: www.meb. gov.tr
e-posta: ergani2
1
@meb.gol.tr
"
*r"6k{u,
|,,
^|,
3u
rtfüdt}rtı
Ayrıntılı bilgi için: Mehmet İsmail YAPICI V,H,K,İ,
Tel: (0 4l2) 6l 15023-1 18
Faks: (0 412) 6ll5730
u.meb.gov.tradresinden3339-9b10-3da6-8tila.c272koduileteyitedilebilir
{-
;n,* .
,*
"g
T.C.
uiyanna.xrn va.r-iı,iĞi
İı ıvııııi Eğitim Müdürlüğü
0|l12l20|4
Sayı : 99316390l|00/5890499
Konu: Yetenek Sınavı Duyurusu
...KAYMAKAMLIGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne)
ilimiz Yenişehir İlçesi Giizel Sanatlar Lisesinin Müzik bölümünde 9. sınıflarda aÇık
bulunan 8 kişilik kontenjan için Ek Yetenek Sınavı ile ilgili Yenişehir Kaymakamlığı' nın
0lll2l2014 tarih ve 5864014 sayıIıyazıları ekte gönderilmiştir.
Söz konusu srnava başvuru için lise ve dengi okullarında öğrenim gören 9. Sınıf
öğrencilerine duyurulması hususunda;
Gereğini rica ederim.
Ercan YILDIZ
Vali
a.
Milli Eğitim Müd. Yrd.
EK:
Yazı(3 Sayfa)
n MEMortaöğretim Şub.
Elektronik Ağ: : ortaöğretim.meb.gov.tr
l
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb,gov.tr
Ayrıntılı bilgi için:S.EKİN Memur
Tel: (0 412)226 58 50
Faks: (0 4l2)22658 28
adresinden384e-3cd5,36f6,9a36,b485
toOu ile teYit edilebilir
j'",.,,
",\r qü-
T.C
""*
yENişEHin xayvrax.q.MlrĞr
r*n
;
\r'
%-*.*,i,X
''%**,a'M
#**
T:
İlçe Milti Eğitim MüdürIüğü
Sayı : 5779948211251 5864014
01/I2l2014
Konu: Açık Kalan Kontenjan İçin
Ek yetenek sınavı
DİyARBAKIR iL MiLLi pĞiriıı vıününrüĞüıNp
(Ortaöğretim Şubesine)
İlÇemiz Güzel Sanatlar Lisesinin Müzik bölümünde açlk bulunan 8 kişilik kontenjan
iÇin Ek Yetenek Sınavı yapılması talebi ile ilgili 27.1I.2014 tarih ve 292 sayılı y*rİuı
yaz|mız ekinde snulmuş olup, gerekli onayınverilmesi hususunda;
Gereğini arz ederim.
Mehmet
Özpr
Kaymakam
Yenişehir Mah. Hintli Baba 2. Sokak No:8
Elektronik Ağ: http://yenisehirmem2 1.meb.gov.tr
e-posta: y eneglogr27
B u evrak
Ayrıntılı bilgi için: İbrahim KOLAKLl Meınur
Tel: (0 412) 2283024
@gıılail.com
gUvenli elektronık iınza i]e imzalaı-ım
Faks:
ıştı r. Iıttp://evraksorgu
ıneb go\ tr adres inden9ce8 _b l fe-3 4eb- 8 l
5 3
(04l2) 2283034
-e l eb kodu ı]e tey it
ed
ilebi]ir
T.C.
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Güzel Sanatlar Lisesi Müdiirlüğü
Sayı
: j()_']6270]
-774.0].07/292
Konıı :.,\çık Kalan Kııntenİaıı
Ek yeteııck sınar
27,,l l 12011
lçİı.ı
ı
iı-q,n
nıiı.ı.i ı:Ği,ı,iırı ırıılııı,ırı-il(;tjNn
(
Ortıöğretim Şuhesi
)
},ENİŞEHiR
İlgi : Vlill; lıiitiı,ıı l]akaıılığı liiO9/20l4 Tarih]i ()rtaiiğreıinı Kıırı.ınıları \,önctnıcligi .i9
\,1ıtliicııin 5. Rentline giirt,
()rtıilğretiın Kurıınılaı,ı Y()nctıncliğindc ]
-]i09/]0 l.} l-aıihi ilibari.v-lc ı,apılan
değişiklikler soırucrında J9. lr,'Iadı-lcniıı _5. Bcndinde veıalan ..CiizeI sanat]ar lisclcri i]c
sPor liselerilrde aÇık kı-ıntcı'ı.İatı brılunn,ıası halincle: diğer ortaöğrctim ktırrınılarıı-ıın 9
uııÇl.ı sınıl'larlndan l]akanlıkça bclirlcncn csas]aı,a giire kasıın avtı]ıı,ı soıı hattasıntja
1aPılacak r'ÇtÇnck sınavı ile iiğrenci nakil ıc gcçişi ı,apılabiliı " şekliııdc itbdc çdi]ı.ııcsi
iizeriııe t)ku|ııı'ıııız li,lüzik Blil(iı-ı'ıüırtle açık buluııaı,ı.9 kişilik kiınteııjaıı için vatrıılınası
planlanın ek 1ctc:ıck sıııav takr iırıi ekte sı"ını,ı!ı.ııı.ıştı-ır, Licrtk]i tııııı,ııı ı]ıı]n-ıAsı
hı.ısusuntı:
Arz cdcriı,ıı.
KoÇYİCİl
Miidıirü V.
Lk : Sıııar Takrinıi ( l Savliı
ffiffiffi
YelliŞehir Gdzel sanatlJr Ve spor tisesi M(idıirlüğij
5illevmJn DemireL Eğitim Kampü5İ
ElaZığ Yot! Ljzeri 8. Xm.
21
1
20 Yctrj5ehir/DiYAR8AXlR
E. Po5ta : 9_6788 ].rlı_!elr_.k
1
?.
t
I
Te[eion ] 0412 262]1/9 Ber8egecer : 411 2623577
ı:
\l,=ş ,f
,Iila
l,,,'cİıı
Ön Kayıt Başvuru Tarihi : 28/II/2O|4
Sınav Tar]hi
:
O2l12/2074
Kesin Kayıt
:
a3/1,2l2O1a
-
OI/12/2014
K0{:YİĞİT,
ıİ
rü{.;dai,,ij
Download

yazı için tıklayınız - Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü