,oKt,L
öNctsi orĞrnun şĞirirvıi
YARDiMLAşMA-
ETKiNLiKADı
KİRMİZİTOP
işıgrırı,ı DEĞER
KuLı.ANıı_AN
KıRMızlToP
,YE
MATEYAİİER
AMAcı
YARDMu§MAYi DR^MA YoLuYı-A PEKişl,iRıJiEK
{.
Hikiyeye uygun şekilde dört öğreqci §örevlendirir: FiikAye.nrmu."İı kısımlarda durularak
öSenciler tarafindan canlandırı]ır- ı
..
Numaralı kisımlara gelinöğindecanlanclırıian bölümden sonra "asİl bi' davranıŞ "... ı
'dranıaya devam edilir,
sergilenmesi gerektiği tiıİmayı İrl.yçn öğrencilere sorulur. Daiıa_ sonra
*
*
{.
bir süre
Drama sonunda bencillih işbiiliği, payla.şrrıa ve yardımseverlik karlmlan ile ilgili
:.'
',.'..
_
Her bir öğrenciye bu kavramlu4" llglll sergilediği davranışları veyİ evde, yakın çevresinde
KlRMızıToP
Ahmet'e babası biı. gün güzel kırrnı:ı bir top alır. Ahmet sevinerek sokağa iner ve oynamaYa baŞlaı'.
yanına ge!!p onun yeni kırn;zı topuyla. oynamak isteyen arkadaşlqrı Yusuf veSacid'e ise izin
vermez.(1} Bir süre daha tök başına oynayan Ahmet sıkılarak topu dyağı ile havaya vurmaya baŞlarTopu havaya vurduğu sırada top şansslz bir şekilde ağacın datına takılır. Topü indirmek i;in ne kadar
Ahmet üzgün bir
çabatasa da başarıtı olamaz. Yükeklilİ korkusu olduğu için ağaca tırmanamaya.n
Ahmet'in bu durumunu gören
şekilde bir kenara oturur ve kara l<ala.,'İ,e yapacağını düşünmeye başlar.
Ahmet onlara topu oynaİçnasa da yardım etmeye karar verirler.İZ)Vusuf evine giderek
arkadaştarı,
merdiven getırır. Sacid ise merdivenşırmanarak ağacın dalından topu aln":ayı baŞarır-(3) ToPuna
kavuşan Ahmet çok sevinse de biraz ütanmıştır çünkü biraz önce topunu oyı]atmadlğı arkadaŞları
onun topunu ağacın datından kurtarmıştır. Ahmet hatasını telafi etmek için arkadaşlarını Çağırarak
birlikte top oynamayı tektif etmiş ve arkadaşları da bu nazik tekl'ifi kabul ederek oyi,:irnaya
tqP
baştamışlardır. yorulana kadar oynadıktan sonra Ahmet arkadaşlarıııa buncİan sonra'heP birlikte
oynayabileceklerini söyter ve onlara teşekkür ederek oradan ayrılır_(+)
DEĞERLENDiRnıg:
Download

yardımlaşma değeri etkinlik örnekleri