Namazda Okunan Dua ve Tesbihat
Sübhaneke
Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve
tebêrakesmük ve teâlê ceddük (ve celle
senêük*) ve lê ilêhe ğayrük.
(* “Ve celle senâük” cenaze namazlarında okunur.)
Allah’ım! Sen her türlü noksanlıktan pak ve uzaksın. Seni
daima böyle anar ve sana hamd ederim. Senin adın pek
mübarektir. Senin şanın yücedir (Seni övmek yücedir) ve
Senden başka ilah yoktur.
Allâhümme Berik
Allâhümme bêrik alê Muhammediv ve alê êli
Muhammed. Kemê bêrakte alê İbrâhîme ve alê
êli İbrâhîm. İnneke hamîdüm mecîd.
Allah’ım! Hazreti İbrahim’e ve yakınlarına bereket verdiğin gibi,
Hazreti Muhammed (s.a.v.)’e ve yakınlarına da bereket ver.
Şüphesiz övgüye ve yüceliklere layık olan ancak Sensin.
Rabbenê êtina
Ettehiyyêtü
Rabbenê êtina fid'dünyê hasenetev ve fil'êhirati
hasenetev ve kınê azêbennâr.
Ey Rabbimiz! Bize dünyada ve ahrette iyilik ve güzellik ver. Bizi
cehennem azabından koru.
Ettehiyyêtü lillêhi vessalevêtü vettayyibêt.
Esselêmü aleyke eyyühen Nebiyyü ve
rahmetüllâhi ve berakêtüh. Esselêmü
aleynê ve alê ibêdillêhis Sâlihîn. Eşhedü el
lê ilâhe illallâh ve eşhedü enne
Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.
Her türlü hürmet, selam,yüceltmeler ve temiz ameller
Allah’a mahsustur. Ey Peygamber! Allah’ın selamı, rahmeti
ve bereketi senin üzerine olsun. Selam, bizlere ve Allah’ın
Salih kullarına da olsun. Ben şahadet ederim ki Allah’tan
başka ilah yoktur ve Muhammed (s.a.v.) O’nun kulu ve
elçisidir.
Rabbenêğfirlî
Rabbenêğfirlî ve li vêlideyye ve lil Mü'minîne
yevme yekûmü'l hısêb.
Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekildiği gün beni, annemi, babamı
ve bütün müminleri bağışla; affet.
Kunut 1
Allâhümme Salli
Allâhümme salli alê Muhammediv ve alê êli
Muhammed. Kemê salleyte alê İbrâhîme ve
alê êli İbrâhîm. İnneke hamîdüm mecîd.
Allah’ım! Hazreti İbrahim’e ve yakınlarına rahmet ettiğin
gibi, Hazreti Muhammed (s.a.v.)’e ve yakınlarına da
rahmet et. Şüphesiz övgüye ve yüceliklere layık olan ancak
Sensin.
Allâhümme innê nesteî’nüke ve nesteğfiruke ve
nestehdîk. Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. Ve
netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel hayra
küllehû neşküruke ve lê nekfüruke ve nehleu ve
netrukü mey yefcüruk.
Allah’ım! Ancak senden yardım dileriz, senden bağışlanmamızı ve
bizi doğru yola iletmeni isteriz. Sana inanır ve sana tövbe ederiz.
Sana güvenir ve seni överiz. Bütün hayırları senden bilir ve sana
şükrederiz. Nankörlük etmeyiz. Sana karşı gelenlerle ilişkimizi
keser ve onları terk ederiz.
Kunut 2
Allahü Teâlâ'nın varlığına ve birliğine inandım. Allahü
Teâlâ'nın meleklerine inandım; Allahü Teâlâ'nın kitaplarına
inandım. Allahü Teâlâ'nın gönderdiği Peygamberlerine
inandım. Âhiret gününe inandım. Kader, hayır, şer her
şeyin Allah'ın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten
sonra tekrar dirilmek haktır. Şehâdet ederim ki Allah'tan
başka hiç bir ilâh yoktur. Ve yine şehâdet ederim ki
Muhammed (aleyhisselâm) Allah'ın kulu ve elçisidir.
Ezan Duası
Allâhümme iyyêke na'büdü ve leke nüsallî ve
nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû
rahmeteke ve nahşê azêbeke inne azêbeke
bilküffêri mülhık.
Allah’ım! Ancak sana ibadet ederiz. Yalnız senin için namaz
kılar ve sana secde ederiz. Yalnız sana (senin rızana
ulaştıracak işlere) koşar ve senin hizmetinizde oluruz.
Rahmetini umar, azabından korkarız. Şüphe yok ki senin
azabın kafirlere ulaşır.
Ayet-el Kürsi –Bakara Suresi 255
Allâhümme Rabbe hêzihi'd-de'veti't-têmmeh,
ve's-salêti'l-kâimeh, êti Muhammedeni'lvesîlete ve'l-fedîlete veb'ashü mekâmemmahmûdeni'l-lezî ve'adteh.
“Ey bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın sahibi!
Muhammed'e vesîle'yi ve fazîleti ver. O'nu, vaat ettiğin
Makam-ı Mahmûd üzere dirilt" derse, ona kıyâmet günü
mutlaka şefaatim helal olur." (Buhârî, Ezân, 8; Ebû Dâvûd,
Salât, 28)
Allâhü lê ilêhe illê hüvel hayyül kayyûm, lê
te'huzühû sinetüv velê nevm, lehû mê
fissemêvêti ve mê fil ard, men zellezî yeşfeu
ı’ndehû illê biiznih, ya’lemü mê beyne eydîhim
ve mê halfehüm velê yühîtûne bişey'im min
ı’lmihî illê bimêşêe, vesi’a kürsiyyühüssemêvêti
vel'arda velê yeûdühû hıfzuhümê vehüvel
aliyyül azîm.
Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; O, hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin
hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli
kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden
hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri
içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O,
yücedir, büyüktür.
Namaz Tesbihatları ve Anlamı
-"Allahu Ekber" Allah en büyüktür.
(Namaza başlarken,
Rükuya eğilirken, secdeye inerken ve secdeden kalkarken
söylenir)
-"Sübhâne Rabbiyel Azîm"
Ey büyük Rabb'ım! Seni
bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. (Rükuya eğilince üç Defa
söylenir)
-"Semiallâhulimen hamideh"
Allah kendisine hamd
edenleri işitti. (Rükudan doğrulurken söylenir)
-"Rabbenê leke'l-hamd"
Ey Rabbımız! Her çeşit hamd
ancak sanadır. (Rükudan doğrulunca söylenir)
-"Sübhane Rabbiye'l-a’lê"
Ey Yüce Rabb'ım! Seni bütün
noksan sıfatlardan tenzih ederim. (Secdede üç defa söylenir)
-"Esselêmu aleykum ve rahmetullâh"
Allah'ın selamı üzerinize olsun. (Namaz bitince önce sağ tarafa
sonra sol tarafa selam verilir)
Amentü
Êmentü billêhi ve melêiketihî ve kütübihî ve
rusülihî vel yevmil êhiri ve bil kaderi hayrihî ve
şerrihî minallâhi teâlê velba’sü ba'del mevt.
Hakkun; Eşhedü el lê ilêhe illallâh ve eşhedü
enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.
www.imamhatib.com
Download

Namazda Okunan Dua ve Tesbihat Sübhânekellâhümme ve bi