T.C.
MUT KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürtüğü
Sayı
Konu
:17858819 -824.0ıt
4
XÖ3
29l09l20l4
:Eserlerin Çoğaltılması
(
iı nıiııı
Eğitim Müdiırlüğiinün 24l09l20l4 tarıh ve 4150995 sayılı
'oEserlerin
Ç ğaltılm asr'' ile i|giIi y azıları ekte gönderilmi ştir.
o
Bilgilerinize rica ederim.
EKLER:
|-Yazıve Ekleri
Dağtıivı:
Tüm' Okul Müdürtüklerine
|ı
Eş
şğ
v
€Ş,/ §Eğ
,ö;p
E,iE Eğ ğşE
".ıE
ş§E
ş.t' ğöE €ş
§ö
iş
;at
ağ
tı, i.ı? !.: :ğEğ
-sE
E; ğ:ş F;
şİİ
iğ€
§
d
o\
al
oı
O
L
E
.i,
:
=tj=
=i,l
€J-:
:: 4. j
*.:5
-l
.--5..-:
:
:"
"i
n:'€ -ii
.-]
-E
>t
ç§o
aHx
-.-
İ F
=fr
İl o.
;,(t
\r'
\ >
ğf
A.a
,4-ı
ğa:
:)o9_
hoY
HIğ
,ğ§ı:
1
\ .,
€
j
a
c
>Ca
.3
r
ı
n
v
]
r
-
ı
^_
*ş§ sE ğ.ü5
8; E şdş ! şE €:t
eğ E§ bğ.f; 9,E
- Fi)
ü9
-ü
c _
tr=
3ş.z-Ç.s
=
Ğ_^1
=
: E'5
c ü.İ
E,b
v5v
-ilj
ıüq fE
'ş.q
oF
ıjj
J>
öE
.;.§
§
F
,E
,İ
şş.
EH'ğ **
ğ=E
_n5,
Eğ Ğ;:
EŞ
o,J i€s
,h0
,OE
2,3
H:=
*=
E
EE İE;ş€
şİĞğş
e > U.öE E c c
^Ç
s:
??€
Fii"ş:ili=
ğ,=
trçd.!ragJ<
9]
9
O
r-
rL
lı<,
.=]9
,5E'3E
ş5
-3E='E,s'E
p3E;:
*9
E}4 ü§a3
>,E .I .ıç=şENx€
E=
ğj
öE
^\,
EE
§ş
Ya
4A^
Ğ:G)
ıg;şEet
ğğ=şH;aşşğşiş:
*tşşğEEğŞr;Eşİ
)ü
Etr
\o'tr
@o
o\E
*o
94
rE]
..
;lJ
::
>.:
d.Y
aY
#FHE
iE
-=
ğ.o
:,: i.=
ğ=a'=tr
yİ6
=o
.ğs
E
İ ü*
ll
V3;
;< ğj
bE !
cqğ!
,El,il s
<l ii| A
alOlta
l)riio >|
:o
d)s5
2a
ö
rö
€O;?3
E
b
d
=
;
>
.<V
'=oE€
Jj.i?2
c.l
z
,5
.{,
O6
cl
z
,"]
z
İE
ı?i g
? ,azE
}s
iE,n
_-
Ğ
ğ
.E
, d.§
?=
,ıo
,Y
-ı --- ,,'
Ei-(:"
:J _:.-L]]\F
kEt#Ğ
-İ
İ;
,ğo
d
:
:
?
,=
İ'
.'1k
L; .i
t
ğ:n.
;-
;ai
:İ{,i
7ğ
a?
f; j?
*
üd
> -.Ç
.=
ı
-i ğ]
ı4* ii
6E
Ğg
,E..
,3
§
Ü
ŞH
ği:
O
5L
Et
.=d
gğ
:ğ
€
.!
c.a
ığ9;ğg
E]9-9;
=6vıö
=.lu
!oc
=.:'trd
OOdi
.>
O=O=
,=
o\
ol
h=
i3
Or5
i€-Y
,q0
O\
'i
\çl
tr.,
§.=
E-q
*,=
*
N,hij
6E]
üv
g
Eğ ğ
i
E,ğ" ,E
ş.9
.
,
EE in
ş=,
d3 Ğs.
-;:
ın ._,
,şo
.=
a
=
;;
*
a
J
.=
*
aa
,ö§
EĞ :E
ö
E} ,ğE
p
N
s
4
9
E
.§
8
j
€
*ğN
$x
ffi
€
V g'!|3,=
aı35ö
-)(Jç
,3
.l
§4
:E,^a.Eo
^C.l'=Ğ |=
l=
+-ğ:59
,§a
#
lE
€
l§
l-
lF
l
l_
|§
*l>
til ,r
ilT
.ı:.]l-
.:
l-E
o
lJ
lE
l*
ltr
l5
lV
>l
.""
,ol
E
lil,-
El1
E
E
@
l
PV
,a
;9
ş<
Fcq
e
Download

Dağtıivı: - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü