T.C.
ivıirr,i n Ğiriıvı naxaıvr-rĞr
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sayı
: 89505372/820/30l0015
19/03/201.5
Konu: Sandık Kurulu Görevlilerinin Eğitimi
VALİLiĞiNE
(Il
Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: Ytlksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın|0/03/2015 tarih ve2052 sayılı yazısı.
yüksek seçim kurulu Başkanlığı ile Hayat Boyu Ögrenme
Genel
Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla Türkiye genelinde bulunantüm halk eğitimmerkezlerinde
"Sandık Kurulu Görevlilerinin Eğitimi" konulu sertifika programmın başlatılması için Hayat
Boyu Ögrenme Genel Müdürlüğü'ni:rrı 26/0l/2015 tarihli onayl ile hazırlanan modül, intemet
sayfamızda Yaygın Eğilim Programları ve Foet Kodlan bölümünde Adalet başlığı altında
yayımlanmaya başlamıştır.
Bu ÇerÇevede, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ek ilgi yazı i|e 81 il ve ilçede bu
eğitim proglamın başlatılması için talepte bulunmuştur.
Bu kapsamda; Genel Müdürlüğümiize bağlı il ve ilçelerde bulunan kurumlarda bu
eğitim programmın başlatılması için yıLzışma ve duyurunun yapılarak gerekli hassasiyetin
gösterilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Şaban
CENGİZ
Bakan a.
Genel MüdürV.
EK: İlgi yazı (| sayfa)
DAĞITIM:
Gereği:
B Planı
Emniyet Mh.. Boğaziçi Sk. No:23 06500 Teknikokullar/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta:
XXXXXXX)O(XXXX
Bu ewak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr
Bilgi:
Yiiksek ާi+ ilurulu Başkan|ğ1
§eçmen ğ(ütüğü Genel Müdürlüğü)
Ayrıntılı bilgi için: XX»O«)O(
Tel: (03l2) 2|26880
Faks: (0 3|2)21299 58
adresinden28b4-9a 54-3272-8e37-205
l
toou ile teyit edilebilir,
Download

yüksek seçim kurulu Başkanlığı ile Hayat Boyu Ögrenme Genel