T.C.
ıı.l,Nisa vAl,iı,iĞi
iı ıvııın Eğtim Müdürıüğü
Sayı
20lll120|4
: 27092994130015546636
konu: Üniversite Tanıtımr
KAyMAKAMLıĞrNa
(İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdilrlüğünün 19.11.20|4 tarih ve 5500171
sayılı yazısı.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdilflüğilniln ilgi tarih ve sayılı, "Üniversite
Tanıtrmrll konulu yazısl ekte gönderilmiştir.Konıınıın ilçenizde bulunan resmi/özel tiim lise
ve dengi okul müdiirliiklerine duyurulmasr hususunda;
Bilgilerinize ve gereğini rica ederim.
Mustafa ALTINSOY
Vali
a.
Milli Eğitim Müdiirü
EKLER:
l- İlgi Sayılı YazıveEkleri
( 3 Sayfa)
oeĞıııııı:
1-17 İlçe Kaymakamlığına (İtçe
MEM)
Nişancıpaşa Mah. Atatiırk Blv. No:2 45020
Merkez/lVIanisa
Elektroıik Ağ: manisa.meb. gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Halit DURMAZ-MEMUR
Tel: (0 236)
Faks: (0236)
e-posta: [email protected] gov.tr
Bu ewak gUvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://ewaksorgu.meb.gov.tr
adresinden
;
4535-de28-3de5-967b-7e9b
23l 46 08
23| 12 5l
kodu ite teyit edilebilir
r"ğ1
q#/
Sayı
uiı,ıi
T.C.
BĞiriıvı
n
«ı.ıvr,rĞr
Yenilik ve Eğtim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
: 8801 33371821.991 5500l-7
l
19llll20I4
Konu: Beykent Üniversitesi Meslek Tanıtımı
VALİLİĞİNE
1İl
İlgi
:
lı,ılııi Eğitim Müdiırlüğü)
Beykent Üniversitesi'nin 04. l | .20|4 tarihli ve 1 69l9
1
8
5-929-3446 sayılı yazısı.
ve eğitim koordinatörleri Mustafa ENGİN ile
Faruk KUÇUKODUK'tIn bölümlerini tanıhnak amacıyla, "Meslek Seçimi, Geleceğin
Meslekleri ve Doğru Tercih" konulannda Tiirkiye geneli son srnıf öğrencilerine yönelik
sunun, panel, söyleşi gibi bilgilendirme toplantılan diızenleme taleplerine ilişkin llgi yazı
Qey|şent Üniversitesi akademisyenleri
incelenmiştir.
Tiırkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Tiirk Milli
Eğitiminin genel amaçlanna uygun olarak, ilgili yasal diizenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykınlık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, iVilçe milli eğitim
müdiirltikleri tarafindan gerçekleştirilmek, eğitim öğretimi aksafinamak ve gönüllüliik esasma
göre söz konusu etkinliğin yapılması uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
M. Sadık ARSLAN
Bakan a.
Genel Müdiirv.
EK: İlgi yaz|veekleri
oıĞııııı,ı
(2 sayfa)
:
Gereği:
B Planı
Bilgi:
Ortaögretim Genel Müdtırlügü
Din Ofoetimi Genel Müdilrlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdiirlügü
Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdiırlüğü
Beykent Üniversitesi
Aynnılı
Konya Yolrı/T.Okullar/ANKARA
Elektronik Ağ: wrrw.meb.gov.tr
[email protected]
bilgi için: Yaşar ŞAHİN (Uz. Öğretmen)
Tel: (0312) 2969440
Faks: (0312) 2238736
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb,gov.tr
;
adresinden
l|cd-76l7-3dl2-979b-5990
kodu ile teyit edilebilir
T"C.
ıııiııf gĞiriıı geKAMJĞı
Ortaöğrşıim Genşl Müdüıtüğıı
09/ı0/20ı4
Sayı : S403756l/821,99i4443|42
nMşlek Scçimi.Geleceğin Meslekleıi
Konu:
ve Doğru Tcrcih" hk.
yENlLiK VE EĞiTiM TEKhIoLoJiLERi GENEL M[rDüRtüĞrrşE
İıgı
: a}0?/0212013 ıarihlive B.080.YET.00.20.00.0/3616sayıiı yazı (Genelge No:2012ll3),
b) Beykent ünivef§iteşi Persoıçl Daire 3aşkınlığnın 76lüi?ğl4 tarihli vc
t69 t 9 l 85-929 -3446 sayılı yazsı
Beykent Üniver§itesinin okullarda tanıtım yapma§ı ilgi (b) yaa ite talep edilmiŞ olup
konunun ilgi (a) Cenelge doğrulfusunda Genel Miidürlüğüntizce değcrlcndirİlrşeşi huşusunda
Bilgilerinizi ve gerğini arz ederim.
Yaşır KOÇAK
Daire Başkanı
EK: İlgi yazı.
Aynnutı bilgi içiı: Muımmer AX§OY Eğiıim Uzmını
TeL (0 3li)4t3 lJ 13
fıks:(0 3l2} 4180? 39
§Aatİık Blv. 06d48 KızıIa1,/ANKARA
Eltltroni} Ağ; ıtuıı,^meb.gov.ır
ğ-po§iüi [email protected]
Bu e}ıar( güığ!J:i
elckııoıit im:a i|c imzılanmışır. htıp:/1cvra*ıorgu ııc§.şov.lr adrtsindea 768e{f863a3a-9304-E66§ lrıdu ılc leı'ıl cdıletıılır
0
B§y{Bfrşk
nıhş ıışıxıırıırı
pER§oı{Et
§irı ııS9l91i§ş29,üiıL
l(ııı ı "i,ftılık S.dınL ÇdıAü{fo Mıdçilcıt
ıc
Do|nıTıtü-ldı ffi
'&ğtı.roıı{
ıüıttı E§khü nıxırııııĞrşı
onr*üğırıiıı
tliün - Ög*n iılııdı ıeçııiı yıll§dı deİu gibl Tı*iıı
iihd. ıtımi ıç jod qrrılğııİn h]r§dıııı llıaolııcalatniz ıır Eliüıı
&ivzıiıı-ıiıkı 2üll
pınılgd
cEı.ıEL ı{ODüru,üöüıIE
-
20lS
F§Jlı XrÇrKÖDÜi( ib ııtııdıftEli§h.l gşlığytıÜolgd.ıinizlıtrünı
alşgunluaoOlr. Bu ffiuiı 'l\ıi.sbk §oçini, rostlı Ucal*lııl rc l}oğnı Tcıtih"
Lmıiııındı bilıi ııEEık rcıuyiı BoüEı Ünlııçalıad hftıııı ıılffiııdı ıoıt& okalluıı
l(oodffilııiniz
donlrdı; ngrı esrct sğ]ds vo bııolır
iıımediı.
gı:bi
Ulgiladiffi 6plı,ııılgn ınıinıt
lrİıtındÜ bcüüila İffiıkıı willştgc sSfu - ğ&üoıl ı}çıtınaı{ıul Mİ}lİ Eıiıiın
Hıılı|!'ııı nliınııhııu uygııı dı* Ohıl M0drlğidı lıı*llfin gri! dümlşcıbiı.
Uygııı $ğıüldülü iıldldü $ı!*ü irıln ıışihgd hır§gffidı 3cıtğbl
6düıim"
PıOü frr.
ı
ıarrrrü.ırıİdhryıııııı
ı
,t
ılttİr
bey{rcnledııtr
ı lıfıÜıııbıı
FİA.lrlYıı|ı*aı
tm&,}ğ*lEüı
rfulüQür§0.4
l*lüıttçiıdıb
MGh?t §rirı I(ARA}IAN
ı !ıyffi&nııiıı
rcııl*|ıı
S.ış,,r.l.yolrbııı'
kpıErığ
ıılğılınlı E
s76
nCıSf
ı ı*tüıı*
l.rrrll{.t*
lırıılÇıııagaı
kırİ,aı!6rüaı
Download

oeĞıııııı: - Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü