T.C.
KEMALPA Ş A BELEDIYE BA ŞKANLIĞI
Emlak İstimlak Müdürlüğü Kiralama servisi Alt Birimi
Sayı
Konu
: 61402621-936- qı
: İhale Ilan ı
4
3.3
.../03.2015
KEMALPAŞ A KAYMAKAMLIĞINA
Belediye Başkanl ığı m ı zı n özel mülkiyetinde olan taşı nmazlar 2886 sayı l ı Devlet İhale
Kanununun 45. maddesi gere ğince aç ı k teklif usulü ile kiralama ihalesi yap ı lacaktı r.
Ekte sunulan taşınmazlara ait ilan metninin 2886 say ı lı Kanunun 17. maddesi gere ğince
ilan edilerek yapı lan ilana ait tutanaktan iki (2) adet gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgileri ile gereğini arz ederim.
Ek: İlan metni( l sayfa)
M ohm
Ş
R
Baş
Belediye Ba ş •an Yard ı mc ı s ı
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ismet Inönü Caddesi No:111
Tel : 0232 - 878 13 18 - 10 79 - 43 21 Fax : 0232 - 878 10 31
www.izmir-kemalpasa.bel.tr
postaQinnir-kemalpasa.bel.tr
g i3/4?
TC KEMALPAŞ A BELE DIYE BA Ş KANLI Ğ INDAN TA Ş INMAZ K İ RALAMA IHALE İ LANI
NO
ADRES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
YUKARIKIZILCA MERKEZ MAH.ASARLIK PIKNIK ALANI
1
1.450,00-TL
İ STİ KLAL MH. S.AYDINEL CD.
ISTIKLAL MH.GAZ İ BULVARI
HÜRR İ YET MAH. KAZIM D İ R İ K CD.
YE Şİ LKÖY YOLU KÜMEEVLER İ
96
169/A
1.500,00-TL
2.000,00-TL
YEN İ MAH. Ş EH İ T ER BEK İ R VAROLCD.
YEN İ MAN. Ş EH İ T ER BEK İ R VAROLCD.
YEN İ MAH. BAHÇEL İ EVLER SK.
YEN İ MAH. BAHÇEL İ EVLER SK.
15
EGEMEN MAH. ÖREN OKUL SK.
EGEMEN MAH. ÖREN OKUL SK.
EGEMEN MAH. ÖREN OKUL SK.
75. YIL CUMHUR İ YET MAH ÖREN DEM İ R SK.
75. YIL CUMHUR İ YET MAH ÖREN DEM İ R SK.
75. YIL CUMHUR İ YET MAH ÖREN DEM İ R SK.
16
17
18
75.YIL CUMHUR İ YET MAH. TUNA CAD.
75.YIL CUMHUR İ YET MAH ÖREN TUNA CAD.
75.YIL CUMHUR İYET MAH ÖREN İ ZM İ R CD.
19
20
21
22
75.YIL CUMHUR İ YET MAH ÖREN SAKARYA CAD.
75.YIL CUMHUR İ YET MAH TUNA CD.
75.YIL CUMHUR İ YET MAH SAD İ BEY CADDES İ
75.YIL CUMHUR İ YET MAH SAD İ BEY CADDES İ
23
75.YIL CUMHUR İYET MAH SAD İ BEY CADDES İ
75.YIL CUMHUR İ YET MAH TURGUTLU CAD
11
12
13
14
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
MUHAMMEN
BEDEL(AYLIK)
75.YIL CUMHUR İ YET MAH TUNA CD.
75.YIL CUMHUR İ YET MAN. TUNA CAD.
ÖREN SAD İ BEY CADDES İ (KONUT ÜST KAT)
29 EKIM MAH.TURGUTLU CD.
YEN İ MAHALLE BAĞ YURDU BAHÇEL İ EVLER SK.
85.YIL CUMHUR İ YET MAH. KAZIM D İ R İ K CD.
ISTIKLAL MH.GAZ İ BULVARI
ISTIKLAL MH.GAZ İ BULVARI
DEREKÖY YOLU KÜME EVLERI
HAL İ LBEYL İ ATATÜRK CD.
8 EYLÜL MAH.134 SK
75.YIL CUMHUR İ YET MAH. ÖREN iZM İ R CAD.
75.YIL CUMHUR İ YET MAH. İ ZM İ R CD.
38-P / 6
74/B
600,00-TL
25,00-TL
9-B
9-D
1
180,00-TL
1/A
12
180,00-TL
400,00-TL
10
8
80,00-TL
80,00-TL
180,00-TL
2/D
2/E
2/F
3-A
No/13
12/1
N0:8
2/E
180,00-TL
180,00-TL
180,00-TL
180,00-TL
375,00-TL
160,00-TL
180,00-TL
1/A
NO/a/B
200,00-TL
150,00-TL
420,00-TL
130,00-TL
2/8
490,00-TL
NO./6
NO/1
280,00-TL
650,00-TL
260,00-TL
3/B
1/A
10
1/A
33/1
171/E
171/C
69-B
106
17/H
12/2
12
38-P/4
GEÇICI
TEMINAT
1.566,00
1.620,00
IHALE
SAATI
14:00
14:05
2.160,00
648,00
14:10
14:15
27,00
14:20
194,40
194,40
194,40
14:25
194,40
14:40
14:45
432,00
86,40
86,40
194,40
194,40
194,40
405,00
172,80
194,40
216,00
162,00
453,60
140,40
529,20
302,40
702,00
280,80
14:30
14:35
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
226,80
540,00
918,00
799,20
378,00
16:10
16:15
350,00-TL
30,00-TL
378,00
32,40
16:35
16:40
185,00-TL
180,00-TL
199,80
194,40
16:45
16:50
180,00-TL
135,00-TL
370,00-TL
194,40
145,80
16:55
17:00
210,00-TL
500,00-TL
850,00-TL
740,00-TL
350,00-TL
16:20
16:25
16:30
17:05
399,60
17:10
145,80
135,00-TL
28
- ..
- . ..
h uzurunda
Yukar ı daki ta şı nmaz.lar ı n 3 y ı l süreli kira 'balesi, I5/04/2015 Çar şamba gun u e e ıye .ncumul
HÜRR İ YET MAH.KAZIM D İ R İ K CD.
ÖRNEKKÖY MAH.BAYKAL CD.
s ı ras ıyla ş artnamesine göre yap ı lacakt ı r. isteklilerin % 3 oran ı ndaki geçici teminat ı n' ihale saatinden önce
Belediyemize yat ı rmalar ı şartt ı r. İ haleye kat ı labilmek için, isteklilerin:
a)Onayl ı ikametgal ı belgesini, telefon, fax bilgilerini. b)Nüfus Cüzdan Fotokopisi
c)Tüzel ki ş ilerin Vergi Levhas ı Fotokopilerini d)Belediyemize borcu olmad ığına dair belgeyi
e)Geçici teminat ı yat ı rd ı kları na dair makbuz ve dosya sat ı n al ı nd ığı na dair makbuz ibras ı ,
f)Tüzel ki ş iler Ticaret veya Sanayi Odas ı ndan ihalenin yap ı ld ığı yı l içinde al ı nm ış sicil kay ıt belgesi,
noterlikçe tasdik edilmi ş im ı a sirkülerinin veya vekalet varsa noter onayl ı vekaletname vermeleri,
İ lıale ile ilgili şartname Belediye ı niz Kiralama Servisinde görülebilir
2886 say ı l ı Yasan ı n 17. ve 18.maddeleri gere ği ilanen duyurulur.
Kemalpa şa Belediye Ba şkanl ığı
Download

İhale İlanı 2805