T.C,
DüzcE üNiVERsiTEsi
sAĞı.lK 8itiMtERi ENsTiTüsü MüDüRtüĞü
BEDEN eĞiTiMiVE sPoR ANABiLiMDAtl
(oü _ D.ü. oRTAxYüKSEK LisANs BiıiM sıNAVlTUTANAĞl
27.08.2014 Tarihinde Beden Eğitimıve spor Anabilim Daıl'nda Bilim
slnavl'na giren ortakYüksek Lisans öğrenciadayıarlna jlişkin sınavsonuçları aşağ|da belirtjlmiştir.
YABANCI
DiL PUANI
%ra
T.C. KiMLiK NO
SALIH ONER
SEVGiACARi
AYKUT AKSU
ERHAN ŞAHiN
VOLKAN DUMAN
BAŞARlLı
AHMET MURATTE(F
sERKAN özcAN
DiD!M KANBUR
MUSTAFA (EMAL SAFCI
öMER GüNAY
79,19
BAşARlLı
CAN YILDIRIM
HüsEyiN ERBA(ıcl
MUHARREM KlLÇl(
BAşARlLı
T.C,
DğzcE üNiVERsiTEsi
sAĞLlK BitiMtERi ENsTiTüsü MüDüRtüĞü
BEDEN EĞiTiMiVE sPoR ANABiLiMDAL|
(oü _ D.ü. oRTAKYüKSEK tisANs BiLiM s|NAV|TuTANAĞI
27'08'2014 Tarihinde Beden Eğitimi ve sporAnabilim Dall'nda Bilim sünavl'na gi.en
ortak Yüksek tisans öğrenciadaylarına iıişkin slnav sonuçıan aşağlda belirtiımiştiİ.
DiPLoMA
T,C. KiMLiK
BATUHAN IRMAK
ZüBEYDE AKüzüM
No
DiL PıJANl
%7A
ta,4
DiL PUAN
BiLiM
SlNAV
%10
%2A
TOPLAM
18,73
83.9
GöKHAN çoLAK
78,5
ESRA ŞENTÜRK
84,6
FATMA GÜNGöR
YABANCi
NOTU
37,78
23,75
ALiDEMiRBoĞA
NADiR BUĞRA SAYGıLl
CiHAN özDEMiR
DiLEK
ARsıAN
BAHADlR ALiGüL
CEYDA SERiN
GüRCAN YAzıc]
EBRU DEMiRAY
oĞUzHAN AKIN
HitAL DEriGöz
YEDEK
21,25
2A,a7
7,753
58,88
57,03
T.C.
DüzcE üNiVERsiTEsi
SAĞLIK BiLiMLERi ENsTiTüsü
MüDüRrüĞü
B€DtN EĞiTiMiVE sPoR ANABiLiMDAL|
_
Koü D.ü. oRTAK YüKsEK LisANs BiLiM sıNAVl TUTANAĞl
DiPLOMA
AD
SOYADI
T,C.
KiMLi( No
DiPLOMA
NOTU
NOIL'
%ta
ALES
ALES
%50
YABANC]
DiL PUANI
DiL PUAN
BiLiM
B LIM
5 NAVI
%rc
SINAV
%20
M
ÜLA(AI
%74
65,93
6,s93
79,32
39,66
15
1,6
20
4
s0
5
s6,85
YFDEK
34
ARiF GökHAN cALlSKAN
GOKHAN COSAR
11,4
7,14
16,21
38,13
14
t,4
25
5
50
5
56,67
YEDEK
35
NAz ANUŞoĞLU
89,03
8,903
65,09
32,55
26
2,6
10
2
100
10
56,05
YEDEK
36
CiHAD G.J7FI
8,086
69,02
34,51
22,5
2,25
30
6
50
s
55,85
37
YUNUS BALCI
80,86
a2
a,)
78,32
J9,16
22
2,2
10
2
4
55,56
YEDEK
38
3g
OZAN iLKUTLU
76,66
1,666
40,37
40,19
76
1,6
10
2
40
40
4
YFDFK
z
50
5
55,45
55,36
40
TANER SOYTÜRK
30
3
55,O5
YEDEK
41
GOZDE SEZER
33
]LHAN ŞERlF
A
4) TURGUT EMRE CAKAR
43 GOKHAN I]NFR
44 OSMAN YILMAZ
4\ UĞUR KAYA
46 FUAT YILMAZ
47 AYSE YAMAN
4A oKAN ÇAGLAR AYDEMlR
67,73
6,r t3
74,84
37,44
47,5
4,75
10
76,40
80
1,64
80,01
40,o1
14
1,4
15
8
35,80
36
3,6
10
2
50
5
54,40
BAŞARl5lZ
68,73
6,47 3
77,6t
62,34
37,17
20
4
100
10
54,24
4,273
73,29
36,64
22
28
2,2
82,7 3
77,'13
68,42
34.27
7t,25
66,86
7,713
6,586
70,34
35,17
71,25
2,L25
2,125
69,9
6,99
61,31
30,66
21,25
67,1
6,71
61,45
30,73
34
72,46
7,246
74,rO
37,O5
31,2s
YEDEK
t7
3,4
30
54,72
BAşARlslZ
BAŞARlslz
25
5
50
5
54,05
8AşARlslZ
6
40
53,98
BAŞARls]Z
4
'l00
4
2,t25
30
20
10
53,71
BASARISIZ
3,4
30
6
60
6
52,84
BAşARlslZ
3,125
L2
2,4
30
3
57,42
BASARISIZ
T.C.
DÜzcE ÜNiVERsiTE5i
sAĞLl( BitiMtERi ENsTiTüsü MüDüRtÜĞÜ
BEDEN EĞiTiMi VE sPoR ANABiLiMDALI
Koü - D.ü. oRTAK YüKSEK LisANs BiLiM slNAV|TuTANAĞt
27.0a.2014 Tarihinde aeden Eğitimi ve spor Anabilim Dalı'nda Bitim slnavl'na 8iren ortak Yüksek Lisans öğrenci adaylarlna iIişkin slnav sonuçları aşağlda
belirtilmiştir.
BiLiM
ALES
ADI SOYADI
DiPLOMA
NOTU
NOTU
%70
T,C. K MLiK NO
YABANC]
ALES
DiL PUAN]
%54
BiLiM
SINAVI
S]NAVI
%24
MÜLAKAT
MÜLAKAT
%10
8,743
1,363
65,51
32,80
21,25
2,r25
12
2,4
70
7
s2,53
BAŞARls z
DUYGU BILEK
42,o3
/3,63
67,56
33,78
30
3
20
4
40
4
52,14
BASAR S Z
51
CANER AK
71
7,I
65,00
32,50
0
0
10
2
100
10
51,60
52
OZAN YILMAZ
19,3
7,93
66,92
33,46
37,2s
3,125
10
2
50
5
51,51
BAŞAR]s 7
BASAR s 7
53
TI]GBA KARA
77,6
7,16
65,30
32,65
18
1.8
29
5,8
30
3
51,01
54
CAHIDE ELALTUNKARA
83,9
8,39
55,40
)7,70
71,5
7,75
15
100
10
50,84
BAşAR s 7
BASAR s 7
50
5
50,54
BAŞAR SlZ
48,80
BASAR SI7
49
SABIT SELVI
50
55
HAKAN ALTUN
80
8
63,47
31,74
38
3,8
10
)
56
EMINE KARABULUT
J6,9
7,69
13,03
36,51
1F,
7,6
0
0
30
3
57
GULSUM YILMAZ
AZiz cFM ı(t]ci]K
1,44
7
3,39
36,69
45
13,7s
4,5
0
0
0
0
44,67
BASAR stz
1,315
0
0
0
0
48,16
BAŞARlslZ
2A
')
2S
5
50
5
57,56
BASARISIZ
2,125
10
2
30
3
46,34
BAŞARlslz
58
-14,4
74,33
7,433
a,7a
6,133
7,036
66,70
33,35
60
UĞUR ALEMDAR
GONIJI TFLIIOGI
6L
FAT|H ŞiMŞEK
62
63
MEHMET 5ÜMER
GURAY GUVEN
18,06
1,806
68,27
34,13
0
0
0
0
64
FS N AYGIN
12
1,2
58,45
29,22
0
0
0
0
59
87.8
L]
61,33
70,36
7
4,6
73,55
36,14
64,96
32,48
58,87
29,43
18
1,8
10
2
30
3
43,27
BASARISIZ
7,46
70,24
35,14
0
0
0
0
0
0
42,60
BAŞARlslZ
0
o
0
41,94
BASARISIZ
0
36,42
BAşARls Z
Download

(oü _ - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü