TüRKçE
TÜnxçe
DERSHANE SİNAVLAR!NDA ÇİKMlŞ
2014 TEoG,DA çıKMıŞ soRULAR
"
MEB 2o14 TEoG,,A
soRuLAR
rirıeçıĞı
hşağıdaki metinlerden hangisi farklı bir kişi
ağzıyla anlatılmıştır?' .:
pi
A) Güneş denize yaklaşana kadar adada
dolanıyorum. Aıtık benden başka kimse
yaşan]ıyor bu adada. Başka bir canlı görme
A) Patika yoldan yürüyerek eve vardım. İhtiyar,
ba|ıkçı evinin bahçesinde oturuaordu. Bir sü-'
re sohbet
ettik.
fakültesi sınavına mum ışığında çalışmıştım.,
C) Deniz dalgalıydı. Sandalsu alıyordu. Neyse
kiyüzme biliyordu. Hiç korkmadı. Yerinden
doğrulciu. !/ıreklere asıldı.
.
D) Kitaplığa baktım. Boş yer kalmamıştı. Kendime yeni bir kitaplık almalıydım. Okumalanm sürecekti çünkü.
i
MEB 2014 TEoG, A KİTAPçıĞı
(i} Yazarın esprilive çocukça üslubu, hemen
çekiyor. {2) Dünyayı çocukla aynı
seviyecien gören bakış açısını pek az çocuk
yazarı bu kadar iyiyansıtabiliyor. (3} ivlavi
bir kitap ayracıyla piyasaya sunulan kitap,
yüz ikisayfatian oluşuyor. i4) Kahramanın
başından geçen olayları onun ağzından sade
ve sıcak bir dille okuyorsunuz.
Numaı,alandırılmış cümlelerden har gisi
belirttiği öznelve nesnel yarg: yönüyle
diğerIerinden farklıdır?
A)1
B)2
c)3
D)4
:
B) Haydarpaşa'ya inmiştim. Elimde bavulum,
Sirkeci'de bir otel bu|up sabah gireceğim tıp
PI ANALITIK YAYINLARI DENENIE
jcikkati
2
la an!atılmıştır?
C) Bahçenin kenarından geçerek Amavutköy'ün
üzere
yAyINLARI DENENIE
Aşağıdaki metinIerden hanqisi3. kişi ağzı,ı,
şansım yok mu diye düşünürken yanı başırnda kıir tavşan beliriyor.
B) Uzun, kahverengi bir ağaç gibi duruyordu
pencerenin ardında. Yüzünün genç çizgileriııde, dünyanın bütün gerçekieıini kabullendiğiniortaya koyan bir anlam vardı.
tepelerine doğnı yünjrken burnumuza h6Iğ
menekşe kokuları geliyordu. Zamanın nası|
geçtiğirıi fark etmedik.
D) CaideCe kısa bir gezinti yapmak
evcien çıktım. Sekak kapısının az ilerisinde
fenerin yanında birinigOrdUm" Bana tanıdık
gelen bu yüzüıı kirn otduğunu anlamak için
iyice yantna yaklaştım.
exııiTiK
§ıl Sa,i iaik, s,.ırüi.ıeyicı oynüler yaza|'ı yazaiia,Sımızdan biridir. (2) İll<.dönem ürünü öykü kitaplarında Adapazarı ile istanbul'daki çocukluk ve
ilk gençlik yıllarını anlattı. (3) Sonraki yapıtlarında şiire ait özellikleri öykülerine taşıdı. (4) "LüzumsuzAdam, lViahalle Kahvesi, Havada Bulut"
gibi eserlerinde esnaf, işsizler gibi dcrtli insanlara, toplumun acı çeken kesimlerine yöneldi.
Numaraianciırıimış cümlelerden hangisi be,
lirttiği öznelve nesnel yargı yönüyle cliğerlerinden fark!ıdır?
A)
1.
B)2.
c) 3.
Jl
1.
2
ZİRVE YAYINLARI DENEME r
Çcr geçrneCen ormanın öbür
Ücunda. birlııri ar-
kasına devrilen aöactarı. oittikce büvüven nıevdanları görünce nasıl bir tehlikenin yanaştığını
fark eder gibi olduk. Bu tehlikeyi gücümüzün
yettiği kadar kendimizden uzak tutmaya çabaladık. Fakat ormana düşen bu yara, yavaş yavaş yayıldı, kökleşti. En eski, en büyük ağaçlar, önünde bilmeden ürperdiğimiz, atalarımız
gibi çekindiğimiz ihtiyar gövdeler birbiri arkasına ddvriliyor, çıplak meydanlar gün günden ar-
MEB 2o14 TEoG, A KİTAPÇıĞı
Kitapta, beş duvumuzla tanıyıp
tıyordu.
1
Eu parçada geçen altı çizili sözcüklerden han-
hoştandığımız şeylerden, verimli calışmanın
gisi fiilimsi değildir?
doyulmaz sevincinden ve birbirimize duydu"
ğumuz sevqıden soz ecien şiirler bu!unuypl"
A) cjevriıen
B) oörünce
C) kökleşti
D) bilmeden
2
3Jg
Bu cümlede numaralandırılmış kelimelerden
hangisi İi.iüı:sjdir?
,
A)1
B)2
c)3
D)4
Hatır|arım daha dün gibi
.Emgklcdiğjn günleri
1
Anne deyince yanağınıa
2
Kondurduğun öpücükleri
Yaı,arnaz oyı.ıncaklarım
Sıra sıra dizilmişleı,
.)
Benimie konuilıannak ic;n
ı/
Birlikte karar vermişler
Bu dizelerdeki numara!annıış sözcükterCan
hang!si fiil!nısi deĞiidlr?
A)
.
MEB 2014 TEoG, A KİTAPçıĞ|
..-,tt
!şini üstünkörü yaptığı için istediği sonucu
elde edemedi.
Bu cümledekialtı çizili kelimenin anlamını
veren sözcük aşağıdakiierin hangisinde
vardır?
..,
,:'.
A) Dans etmeyi bir arkadaşından gelişigüzel
öğrendiğini söyledi.
B) Hafta sonu arkadaşlarıyla günübirlik bir gezi
planladı.
C) Tatilden önce giderayak bütün işlerini
tamamladı.
D) Dar sokaklarda başıboş dolaşır, eski Anadolu
evlerini seyrederdi.
1.
B) 2.
c)
3.
D)4
pi exaı-iTiK yAyINLARI DEI\,IEME
Danie| Defoe, Kı-aliçe Anne döneminde "Beview''.
adlı süreli yayın organünı hemen hemen tek basına ayakta tuttu.
Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak iste-
nen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varlığının sürmesini sağlamak
B) Yazı çalışmaIarına devam etmek
C) Çalışmalarını özveriyle sürdürmek
D) Geniş kesimlerce beğenilen çalısmalar yapmak
1
ZİRVE YAYINLARI DENEME
MEB 2014 raon, a
rirıeçıĞı
.;
Tekeriemelerin ard;ndan bıı diinyaya çeviririz gözierimizi; alabildiğinç etal budak satan
haya!lerimiz bu dUnyanın reniıii ve esrarlı
scnsuzluğu içinde clo!ıunı kazanı:," Yine bu
dünyanın mucizeleri ile küçük dünyamızı
l:,endin,izce o lıışturu,,, sih irli bir değnekle
Car sınırları lsteClğirnlz gibi genişletiriz.
Gön!ümüzç+ K.af Dağı'nın sultanı, gön!ümüzce periler üliıesinin devi olur.ız.
Metne göre yazarın "bıJ dünya" ifadesiyle
kastettiği tür aşağıdakilerden hangisidir?
A} Masal
B) HikAye
ö) Roman
D}
Anı
1
.
Atmacanın nAli oenl korkutuyordu. Fakat yaPllacak hiçbir şey yoktu. Şimdilik işi oluruna bıraFmaya karar vererek uyudum. Bütün gece, büYük
çınann altında kollarını açarak sabırsızca bekle-
yen atmacayı ve dudaklarının kenarında genlŞ
bir sevinç, soluk yanaklarında görülmemiş bir
pembelikle ona doğru koşan değirmencinin kızını gördüm. Fakat birbirinin kucağına atılacak,
ları zaman, şekli belli olmayan tuhaf bir cisim
ikisinin araslna giriyor, bir çark gibi fınl fırıl dönerek ve gittikçe büyüyerek onları ayırıyordu.
Bu parçanın anlatımı göz önüne alındığında
parça. hangi türden a|ınmış olabilir?
HikAye
C) Mektup
A)
B) Makale
D) Deneme
ZİRVE YAYINLARI DENEME
2
MEB 2014 TEoG, A KİTAPçıĞı
Okumak, insanın fikii ve hayal dünyasını
genişletiç zevklerini yükseltir. Okuyucu
kitaplarda yeni dünyalar keşfeder, kendisini
ve insanları daha iyitanır. Dilve anlatım
yönünden güzel eserler okumak insanın
sözcük dağarcığını ve üslubunu geliştirir.
Dünyaca tanınrnış ve başarı göstermiş bazı
kişileri n orta k sırl arı, kitapları sevmeleridir.
Bu metinde kitap okumayta ilgiliaşağıdakilerden hangisTne ulaşılamaz?
,,,l
A) Düşünce dünyasını geliştirir.
B) Kelime hazinesinİ zengin|eştirir.
C) Başkatarını daha iyianlamayı sağlar.
D) Seçici olmayı gerektirir
Oyuncular yan yana oturur" İçlerinden biri
oyunu başlatmak üzere seçilir. Tüm oyuncular önce ellerini iki kez bacak[arına vurur,
sonra iki kez el çırpar, sonra da iki kez
parmaklarını şıklatır. İlk oyuncu parmaklarını şıklatırken önce kendi adını sonra da
başka bir oyuncunun adını söyler" Sıra, adı
söytenen oyuncuya geçer. El hareketierinde ya da adlarını söylemede hata yapan
oyundan çıkar. Oyuncu sayısı azaldıkça
hareketler daha hızlı yapılır. En sona kalan
oyunu kazanır.
Bu oyun[a ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisine değinilmemistir?
A) NasıIoynandığına
B) Kaç kişiyle oynandığına
C) Nasıl tamamiandığına
D) Kazananın belirlenmesine
,
MEB 2014 TEoG, A KİTAPÇ!Ğı
ZİRVE YAYINLARI DENEME
ldebi eserler yazıldıkları dilin havasını
taşır. Yazmanın sırTı da yazarın soluduğu
Kasabanın yolunun yapılmasına başlandı bile,
bu havayı okurlara qolutmaktır. Ben de
eserlerirnde Tljrkcenin havasını okurlarır"na
solutmaya cabalarım. Mesela, dilimizdeki
renk adlarının pek çoğunu eserlerimde
bulabilirsiniz. Dil, yazının da yazarın da
cnurudur. Türkçc:ıi n havas:ııı cku,lu;usuna
solutan yazarlar, bu gerçeğe inananlardır,
Bankalardan borç alınmış, bilmem kaç senede
ödenecekmiş. Borç taksitlerine karşılık hastane
gelirlerinden biraz kırpılmış ve önümüzdeki se,;
ne eğitim kadrosu biraz kısılacakmış, lşin bura,
ya r"ra"a6,nı hiç düşünrnemiştim, Böylece hamama girenin terleyeceğini yaşayarak görmüş
olduk.
Bu parçada geçen altı çizili sözle asıl anla,
Yazar, bu metindeki altı çiziti ifadeyle aşağı-
tıIgnak.istenen aşağıdakilerden hangisidir?
dakilerden hangisini antatmak istemiştir?
A) Sıkıntı çekenlerirı daha çok iş yaptiğı
,A) Dll bilgisikurallarına sıkı sıkıya uyduğunu
B) Türkçenin getişmiş bir bilim dili oiduğunu
C) Eserleriniyazabilmek için çok enrek harca_
B) Para iıe her şeye sahip oiunacağı
C) Zcriuk çekmenin kc|aylıklan ardından geti-
receği
dığını
.
D) Dilin güzellik ve inceliklerini hissettirmeye
. ca[tştığını
MEB 2014 TEoG,
ı rirançıĞı
2
,:
D) Bir işe girişildiği zaman o işin zor|ukiarıyla
karşılaşılacağı
ZİRVE YAYINLARI DENEME
]
1
İİnette.,. Ben, diie Caydlı bir gösteri sanatının temsilcisiyim. Bu anlamda edebiyat
eğitimi almış olmam, kelime hazinemi
geliştirmeme ve kendirni doğru eümlelerle
ifade etmeme katkıda bulundu" Ayrıca, ruh
zenginliğimide artırdı. Felsefe eğitimi ise
dünyaya bakış açımı ve estetik anlayışımı
geliştirdi. Her ikisinin kaynaşması benim
sahnedeki başarımın temel etmenlerinden
biridir.
istiyorum. Batı'daki ilköğretim okullarında okuyan çocukların ders kitapları 71 .000 kelimeyle
yazılmıştır. Amerika'da 71.681 kelime, Almanya'da 70,400 kelime, Japonya'da 44,224 kelime,
İtalya'da 30.193 kelime ile yazılan ders kitaplan
var. Biz de ise bu rakam 5.000-6,000 civarındadır. Niçin Batı seviyesinde ilim ve fikir adamımız
yok? İşte hesap ortada: 70.000 kelimey|e okuyan, düşünen, konuşan, yazan insan|a 5000-
Sanatçı, bu metinde aşağıdaki soruların
hangisine cevap vermiştir?
aynı o|abilir mi? Gördüğünüz gibi sözcük sayısıyla insanın kendini yetişiirmesi doğru orantılı-
'
Bu soruya bazı örnekler vererek cevap vermek
6000 kelimeyle okuyan, düşünen, konuşan insan
dır,
A} Sanat yeteneği kendi kendine geliştirilebilir
mi?
B) Farklı alanlarda aldığınız eğiümlerin sanatınızai
katkısı oldu
mu?
:
C) Çok okumak hayatınıza yön verdi mi?
D) Eir sanaiçı belli kişisel becerilere sahip
olmalımıdır?
a
Bu sözleri söyIeyen kişi, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermiştir?
A) Ders kitaplarındaki sözcük sayısı niçin yetersizdir?
B) Söz dağarcığıyla insanın kendisini geliştir_
mesi arasında bir bağ var mıdır?
C) Batıdaki ders kitaplarının sözcük sayısının
fazla olmasını neye bağ|ıyorsunuz?
D) Sözcük dağarcığımızı geliştirmek için neler
yapmalıyız?
İ
ıvtEB 2014
raoo,
ı
xirnnçıĞı
tslr gün şiirlerimdeki Türkçe
sözcükler
'
tir tir titrİyordum.
Bu iki metinde sözü eCilen kitapların ortak
yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öneri
üzerine a|ınmaları
B) Ckuyucusunu etkilemeleri
,
C) Okuma alışkanlığı kaza.ndırrnaleri
D) Görsellerle desteklenmeleri ,'.
zİRvr YAYINLARI
,-
-
kullanmayıözendirmeieri
D) Yabancı dillerden alınmış ve dilimize yerleş_
miş sözcükleri sıkça kullanmaları
Okuduğum ilk ansiklopedi kara ciltii saman
kAğü baskılıydı, Kutupların ve Afril<a'nın keşfini anlatıyordu. Livingstone ile birlikte sanki
ben de Afrika'yı keşfe çlkmıştim. Zehirii bit_
kiler, yabani hayvanlar sanl<i beni ısırıyordu. Kutup,soğuklarını hisseCiyoı., cdamda
:
B) Sözcüklere Türkçe karşılık bulmada ioplumun görüşünü dikkate almalai.ı
. C) Yabancı sözcüklerin yerine Türkçeieı.ini
:
den almışilr,,ı. O kitapta yazann oltasına takılmış bu|Cum kendimi. Onunla düşünüyor,
'
odakJön
A) Söz varlığını zsnginleştinınş konusiına
vermeieri
$lOkuduğum ilk deneme kitabını kütüphaneonunla aynı dünyala:.a yolculuk yapıyorduıı.
Zaman ve mekAn önemini yitirmişti.
Geçen hafta bir seminer sonrası çok
sevdiğim şair arkadaşımia bahçede
bira: oturduk. Bana iyice yaklaşarak
"selfie" pozu ver de bu anı ölümsüzieştirelim, dedi. Eirden durgunlaştım"
Nedenini sorduğunda, Türk DiI Kurumu vatandaşlardan gelen öneriler doğru ltus unda "kendi fotoğrafını
çekmek;'
anlamına gelen "selfie'' yerine Türkçe
karşılık olarak "özçekim'' sözcüğünİi
seçti, sen de özçekimi kuilansaydın
mutlu olurdum, dedim.
Bu metinlerde vurgulanmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
DENEI\IE
"*-""-^';.
,j?
dediler ki: "Arkadaşi sen aynı şiirinde
hem Türkçe bir sözcük kullanıp anne
diyorsun hem de yabancı bir s"özcük
kullanıp valide diyorsun. Dizelerin
içine yabancı bir sözcük koyarsan bu
zengin bir dil kullanımı olmuyor. Ya
bizi seç ya da onları...'' Ben de başladım güzel dilimiz Türkçeyle yazmaya.
önern
axı.riTiK yAyINLARI
pi
DENEIVIE
2
!:ti,i:!ı
l;,lı'ııll
!
,l
yırtıcılardan
Kaı(ailar genel olarak diğer uçan yır
daha iri ve daha güçlüdürler ve kafa yapıları
daha büyüktür. Kartalların, diğer yırtıcı kuşlar gibi eğri gagaları, kaslı bacakları ve güç,,lü
pençe|erivardır. Eğri gaga yapısı avlarının
i etlerini söküp almaya yardımcı olur. Kartalar, kaslı bacakları ve kilit|enebilen pençeleri
sayesinde kendilerinden daha ağır avlan bile uçarak taşıyabilirler. Kaıtalların görme yetenÖkleri çok gelişnıiştir. Dik kayalık bölgelerde yaşar ve yuvalarını buralara kurarlar.
:
n^i^_
yv:rgı.
Doğanlar yuvalarını genellikte, sarp kayalıkların kenarına kurarlar. Nadir olarak da terk
edilrniş yuvaiari kullanı;,iar. Her kuluçka dönemind_e dişidoğan; yuvaya, kabuğu kirli
beyaz üstüne kızılımsı kahverengi benek ve
iekelerle,süslü dört ya da beş yumuıta b'ırakır. Doğanların kuluçka sürÖsi yaklaşık 28-
35 günCür. Yumurtadan çıkan yavrular 35
gün kadar yuvada kaiaral< ana-babası tarafından beslçnir.
..-..-**J,
Bu bilgilere göre aşağıdakjlerden hangisi her
iki kuşta da aynıdır?
A)
Kafa yapılannın büyüklüğü
B) Kayaiık bölgeierde yaşamaları
C) Görnıe yetenekleri
D) l(uiuçka
süı,eleri
.,;.,.
İ
:
2
d'
MEB 2014 TEoG, e xiraeçıĞı
1]
pi
axıririx
yıyINLARI DENEME
Zemin katia küçük bir lokanta vardı.
3. Ondan yukarıda ise terzilerin, mÜzisyen-
ı-l..
Renkler de kokulai,dan a.şa.ğı kainıaz.
3. Delikanlı, kalabalığın uzağında durarak
2'.
ilkbahardıl Aiıacolu kokuialria sırai iilsiini
leri;ı, doktorların tabelaları bulunuyordu.
e
iş merkezine aşağıdan yukİrıya doğru
şöyle bir göz gezdirdi"
4. Elektriklitabelanın bulunduğu ikinci
diş polikliniğiydi.
kat
ı
+.
l
5. Geniş pencereleriolan birinci katta çanta
5.
ve ayakkabı satan eiükkğnlar sıralıyciı.
6. Bina dört katlıydı.
A) 6, 5,
c)3.6,
'
lv'ienekşe mo;,u, sabıı çiçekieri sariyı, erQuvaın kendi acini taşlvan renEi getir;ı.
Kardelen|erin a|ıp giitiği beyaz reni:, pıpıaivalaı ve kurn zarnbakian iie geıi dö,ıcr,
dı
cümleler nasıl
4,3,1,2
A) 1,2,4,5,3
C) 4,3,2,5, j
n
B) 3,4,2,6, 1, 5
D) 6, 1,2,4,3, 5
1, 5,.{, 2
MEB 2014 TEoG, A KİTAPçıĞı
O.T.ln|:ı maziyi hİtırlatan gölgeli yo[lar,
sürü haiinde uçuşan,kuşlaı-neİl
CJl*"'
etkil:miştir.
,
Bu
:ü|nlİde virgütün kullanımıyia ilgili
aşağıdakilerden hangisl s tlylenenlllİİ
A) Blrbiriardınca sıralanan eş görevii
kelime
_.
hı,,
ÇayırCan çimencı*:ıı, çiçckieir ağaçıan,
yanınıza;
becjeniııi;,Jg
ge|ir
yanCan koku|:.r
gezinir ve üstünüze siner"
İ1
rtlmı§':çg6leieç mantık akışın a
göre nasıl sıralanmatıdır?
urnai,ale
N
2
ve kelime gruplarının
ts) Sıralı cümleieri birbirinden
".r.İn,
konmuştur,
1,onrrştrİ.
ry,;; ;;;'
C) Uzun.cümlelerde yüklemden
uzak düşmüş
olan özneyibelirtmek lçln
l<onmuşİ;;'"'_.
D} Cümle içindeki an sozleri
,*y"
tu*1.1"ri
ayırmak için konmuştur.
"r.
sıralanıııalıdır?
B) 2,3; i, ii,5
D) 5,4,li, ı,
MALTEPE YAYİNLARİ DENEME SİNAVİ4
'Söyle unutmayayım. göster hatırlayayım, yapttr
öğreneyim,"
|:'
(çin Atasözü)
Yukarıdaki atasözündeki virgüllerin kullanım
amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eş görevti sözcükleri ayırmak
:,.i
B)
]
Yüklernden uzak düşmüş özneyi belirtmek
C) Sıralı cümteler! birbirinden ayırmak
D)
Gümle içinde ara sözleri belirlmek
ASPİRİN DENEME SINAVI4
MEB 2o14 TEoG, A KİTAPç|Ğı
"Dönmek" sözcügü aşağıdaki cümlelerin
hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Evdeyken anahtarın gıcırtıyla döndüğünü
duydum.
B) Kısa sürede burada bir şeyler döndüğünı)
anladım.
C) Babam gazeie okurken birdenbire bana
döndü,
D) Ertesi gün aynı yoldan eve döndük.
. /Rçı:<" sözeüğü aşağıdaJtiü,ırln
ıiıeşaz aı,ıtrannıyia
hdrıgisinde
$irıl!snıl:nış,lır?
A) Bu saa,tte açık dükken bulamazsınız.
B)Açık balkon kepisından kafasını uzattı.
C) Gemiler birkaç gürı açıklaı,rja bekleCi.
.D)Lafı gev9l*mez, her zaman açık
konuşurdu.
ı
2
2074,2015 KAsıM AYıTE.G slNAV,NDA YAKALADıĞıMız
MATEMATıK soRULAR,
TEOG DENEME SINAVI
,frİ
U:untuğu */80 c;ı olan biı, tel, tj§ cm
uzunluğunda eş parçalara ayrıtdığında kaç
parça elde edilir?
A)4
B)8
c)16
7 8 şkj0
D)20
.,,,73
3)
.J7g
c)
metre uzunluğundaki bir demir
çubuk,
aynı ı_ızunlukta altı parçaya ayrılıyor.
na uöı"e,.b_u parçala rdan biri
metredİr?
P1
kt
ei.ızıE
Ç)ı 3/2
Bf
q
rı
i
n ıızı.ın
!
ıı
ğu
6/'
vtr
pi axaı,iTiK yAylNLARI DENEıffi
11
'iukarıdaki sayı doğrusunda şösterilen
k sayısı aşağıdakilerden hangisl ı|e']3Jr_?
A)
1
-,'87
D) v;,Ol
*
=
"6
,(.n8_ J4
Yukarıda verilen işlemin sonucu
* sembolü
ile eş-
leştirilmiştir.
* sembolünün sayı doğrusu üze,
rindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisi ola,
Buna göre,
bilir?
A)
*
B)
*
C)
D)
o@@
Başlangıç
1.
adım
2.
adım
ASPİRİN DENEME SINAVI
?
3-
aCım
l1
Yukarıda biı,fraktalın itk iki adımı ver:imiştir.
Bu frakialın
A)42
3. adımında kaç çember
B) 63
ar\ ötr
bülunur?
3
/:\
L,/
"f).
İ,
/,-..'l\ /\
[..'il,i,)
\J
1.
adım
6
" a\,,',.,,:)"Q"
.," )O ğ(
o(\_"-/
" \j_/
o
oö
adını
Y
3. adını
2.
D) 106
yukarıda ilk üç adımı verilen fraktalın
dördüncü adımında toptam kaç tane
çember vardır?
A)
85
B)
71
c)
48
D) 33
2014-2015 KAsıM Ayı TEoG sıNAvıNDA yAKALADıĞıMız MATEMATiK soRULARl
pi a.xariTiK yAyINLARI DENEME
Bir sınıfta günlük n{lEl.uy., kulianım sürelerine göre öğrenci sayılarının dağı!ımı,
aşağıdaki histograrnda verilmiştir.
1
Bir köydeki ailelerin bir yılda tiyatroya gittiği gün
sayısına ait histogram aşağıda verilmiştir.
Aile
Sayısı
Grafik: 9ilgisayar Kuilaı,,i lm Süretei,l
:l
,,ot'u"n"'
'"''''
l[:" ":"""1-1
E
,_l
l
iffiİj
3g3E
{r)
İİ
ıfl
(El
$ "P^" ç 4 .P i
Q ,b 'L' 4 .jD ,)$ ^
Süre
q)
İ\
(Dakika)
o
r.-
Histograma göre, öğrenciierin bilgisayar
kuilanım süreleriyie ilgiIi aşağıdakilerden
hangisi kes.ınlikle doğ rudur?
A) 79 dakika kul!anarı 6 öğrenci vardır.
B} En az 60 dakika kullanan 15 öğrenci vardır.
C) En çok 49 dakika kullanan 18 öğrenci vardır.
D) 60 dakikadan az kullananlar, sınıfın yarısından fazladır
"1(D)6
Gıln
Say,sı
Grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlik!e doğrudur?
A) Tiyatroya gittiği gün sayısl en az olan aile
sayısı 4 tür,
B) Tiyatroya
olan
,10
gittiği gün sayısı 23-27 aralığında
aile vardır.
C) Tiyatroya gittiği gün sayısı
en f,azla olan aile
sayısı 4 tür.
D) Tiyatroya gittiği gün sayısı 45-47 aralığında
olan 11 aile vardır.
pi axaı,iTiK yAyINLARI DE},ıENIE
(0,5)' ifadesi aşağıdak!ierden hangisine
eşittir?
l
UJ,l o
u ) .!Je.J
2
(0,4)2
işleminin sonucu aşağıdakiIerden hangisi_
dir?
nıa
, 16
o,
-'
1oo
c) 1,6
D)
,
,l00
16
A
pi axa,ı,iTiK yAyII{LARI DENEME
3i2 adet cevizi9 kardeş aralarında eşit
oİarak paylaşırsa her bir kardeşe kaç adet
ceviz düşer?
A)
3'o
B}
57
TL 125 kişiye eşit olarak paylaştırılacaktır,
Buna göre, bir kişiye düşen para miktarı kaç
TL'dir?
3'o
c)
3'
D) 3u
A)5
.l
B)52
c)
53
D) 54
2
l
2014-2015 KAsıM AYı TEoG sıNAVıNDA YAKALADıĞıMız MATEMATıK soRULAR|
pi
Uranüs gezegeninin güneşe uzaklığı yaklaşık
2 87f 000 000 km'dir. Bu uzaklığın bilimset
oösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2871.10§ km
c) 2,871.108 km
B) 2az, ı ,10; km
D) 2,871.109km
I
,,/0}5 +rjT,ğÖ işleminin sonucu kaçtır?
B) 1,90
^,2,21
c) 1,45
axıririx
A)38,44.1010
B)3,844.1010
C)3,844.1011
D) 3,844.10,
J6zs _ J-ıBo
işleminin sonucu kaçtır?
B)-0,8
C)_0,7
D)-0
ü
23. 3e ifadesi
aşağıdakil"r4gş h3.ıgisine
26. 57 işleminin
1
eSK77lü5
sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
2
62
B)
2.56
c)
5'
D) 6u
3
Ay ile dünya arasındaki uzaklık 384400 km olduğuna göre, ay ile dünya arasındaki uzaklığın
santimetre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)-0,9
D)0,64
yayINLARI DEI\EME
A) 5.10?
B) 2.10?
C) 5.106
D)2.106
o
85K35M7
afiElitik
dershaneIeri
MEB 2014 KASIM TEOG SlNAVıNDA yAKALADıĞırvıız oiıı rüı_rünü
1.
Merhaba arkadaşlar! Benim bir
kardeşim oldu, adını Kader koyduk.
Kader kelimesinin anlamını aşağıdaki
seçenekler araslndan bulmama
yardımcı olur musunuz?
vr AHLAK gilİlslSORuLARı
12. lşağıda verilen seçenekterden hangisinde
"kıder" kavramı tanımlanmaktadır?
A) Yüce Allah'ın her şeyi be|li bir ölçü, düzen
B)
ve uyum içerisinde programlamasına denir,
Zamanı gelOiğinOe olayların Al|ah'ın belirle-
diği programa uygun olarak gerçekleşmesine denir.
C) Yüce A|lah'a teslim olmak, güvenmek, dayanmak ve O'na sığınmak demektir,
D) Her canhnın'sahip olduğu yaşam süresine
denir.
A) Aıiah'ın canlılara verciiği nimetlerdir.
B) Kur'an'ın indirilmeye başlandığı geceCir.
C) Doğum ile ölüm arasında geçen zamandıı,.
Pi ANALıT|K YAY|NLAR| TEoG DENEME slNAV|
D) ,Allah'ın herşeyi bir ölçü ve düzene göre
S|NAV KODU: 438L2
p|anlamasıdır.
8.
q
;'Kornşr", açken tor yatdİ bizden değildirJ'
(Hadis-i Şerif)
Bu hadisi ilke edinen bir kimseden aşağıdaki davranıştardan hangisi beklenmez?
A) Yetim ve öksüzleı,i gözetmesi
B1 İhtiyaç sahiplerine yarJım etmesi
C) Çevresindekilere duyarsız kalması
D) Komşu hakkı konuısunda hassas dawanması
"Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir,"
Yukandaki hadis aşağıdakilerden hangisini
ortaya koymaktadır?
i"
i
İ
A) yardımlaşma maaol olaoileceği gibi sıkıntı,
lan paylaşma şeklinde de o|abilir,
B) İslam dini insanların kardeşçe yardımlaşma
kin ve
]düşmanlık duygulannı giderir,
D) Yardım yaparken, ihtiyaç sahipleri utandınl_
C) Yardımlaşmave paylaşma kıskançlık,
]
..
mamalıdır.
ZiRVE YAYINLAR| TEoG DENEME slNAV|
S|NAV KODU:
İnsan, söz ve "Javranışlarında sorumluluk
bil!nciyle davranmaiı, her zaman iyi ve doğ,
ru olanı tereih etmelidir. İsiemediği sonuç
karşısında da "Kaderim böyleymiş."' diye,
ıek sorumluluktan kaçmanıalıdır.
Bu metnin başiığı aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A} Hayatın Ai,nacı
B) Özgürtüğün Sertiveni
C} Akılve Düşüncenin Gücü
D) Özgür İrade ve Sorumluluk
1.
t38L2
Yapması gereken çalışmayı ve gayreti göstermeyen bir öğrenci sınav sonucunda aldığı düşük notu
öğrenince; "Kaderim buymuş." demiştir.
Buna göre, öğrenci aşağıdaki kavramlardan
hangisine uymayan bir davranış sergilgmiştir?
A) Tevekkül
B) Ecel
C) İrade
D)Ömür
PiANALiTIK YAYİNLARİ TEOG DENEME SİNAVİ
SlNAV KODU: 15OKYD8O3
16.
b" Allah'ın önceden takdir ettiği, programladı,
ğı şeylerin yeri ve zamanı gelince gerçek,
leşmesine denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler,
den hangisi gelmelidir?
A) Kaza
C) Ecet
B) Rızık
D) Emek
yüce Allah tarafın
dan önceden planlanan olaylann zamanı gelince gerçekleşmesidir,
Tüm tedbirlerialdıktan sonra sonu
cu Yüce Allah'a
bırakıp O'na
güvenmektir.
Öğretmenin sorusuna hangi öğrenci doğru
cevap vermiştir?
C)
Semih ,i
D) Sevgi
pinııaı-irix yAylNLARı TEoG DENEME slNAvl
SlNAV KODU:43811
'İ
8, Hz. Muhammed müslümanları bir bedenin
nrnanlarına hanzctmistir ornınlır arac,ınrla.
-l9..rr:-.
ki uyum, bedenin sağhkiı çalışmasını sağlar.
Benzer şekilde, bireyler arasındaki ilişkilerin
güçlü olması da toplumun bir|ik ve beraber.
liğinikorur. Bundan dolayı İslam dini, insan-
lara........."...
öğütler"
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) ibadetleri zamanında yapmayı
B) yardımlaşma ve dayanışmayı
C) kader ve kazaya inanmayı
D) çalışma ve üretmeyi
3.
]
ı
Hz. Muhammed (s.a.v), Müslümanları bir bedenin organlarına benzetmiştir. Bu organlar arasın-
daki ilişkinin güçlendirilmesi, bedenin uyumlu
çalışmasını sağlar. Bunun gibi toplumun bireyleri arasındaki bağın güçlendirilmesi de toplum_
sal uyu.mun sağlanması için önemlidir. Bundan
dolayı lslam dini, insan|ar arasında yardımlaş, , ma ve dayanışmayı öğütler.
Yukarıdaki paragrafta yardımlaşrnanın hangi
faydası üzerinde durulmuştur?
A) Toplumdaki birlik duygusunu geliştirmesi
B) İnsanları cömertliğeyöneltmesi
C) Toplumda hak ve adalet duygusunu yerleştirmesi
D) Bireysel ahlaka katkı sağlaması
PlANAL|TIK YAYİNLARİ TEOG DENEME SİNAVİ
S|NAV KODU: 43812
7
9"
Şam'da veba salgını olduğunu öğrenen
Hz. Ömer şehı:e, girmekten vazgeçer.
Ebu Ubeyde : "A!lah'ın kaderinden mi
kaçıyorsun?'. diye sorar.
Hz. ömer : "Evet, Allah'ın kaderinden
yine Allah'ın karlerine
.
kaçıyorum.'' der.
Bu parçada verilmek istenen ana fikir
.
r:
i
'bmer
(r.a); Şam'a yakın birbölğede bulaşı_
cıveöa salgını olduğu için oraya girmek isteme-
Hz.
miştir, Bazılarının, oradan uzaklaşİrak kaCerden
kaçılamayacağı iddiası üzerine,''Oradan uzak
durrnak da kaderdir." cevabını vermiştir.
Yukarıdakl örnskte Hz. Ömer'in (r.a) davranışını eleştirenlerin, hangi yanlıs tavır içerisinde oldukları söyienebilir?
A)' Kadere iman etmemektedirler.
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Kaderi, insan iradeİini göz ardı ederek
A) Veba bulaşıcı bir hastalıktır.
B) Hastalıklar Allah'ın takdiridir.
C) Allah her şeyi bilir, görür ve işitir.
D)Tercih etmek de tedbir almak da kaderdir.
C) Yüce Allah'a itimat etmemektedirler.
D) Hastalığı Yüce Allah'ın bir cezası olaral< gör-
de-
ğerlendirmektedirler.
mektadirler.
MALTEPE YAY|NLARI TEOG DENEME SlNAVİ
SlNAV KoDU:4/A
Tevekkül; insanın bir işi başarmak için gereken çalışmayı yaptıktan sonra sonucunu Allah'a havale etmesi ve O'na güvenmesidir.
11.
Tevekkül eden insan önce kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir.
;İji
jq§trİ
Fatih
Burak
Bu öğrencilerden hangisi tevekkül kavramını
vanlıs anlarnıştır?
A) Fatih
C) Zeynep
B) Naz
D) Burak
Aşağıdakiterden hangisi öğretmenin iiade etti,
ği tevekkül anlayışına uygun düşen bir davranış değildir?
A) Trafik ktırallarına göre araç kullanmak
B) Başarılı olmak için dersleri dinleyip ödevleri
zamanında yapmak
C) Doktorların verdiği ilaçları düzenli olarak kul:
lanmak
D) Düzenli ve sağlıklı beslenmemek
Pi ANALIT|K YAY|NLARl TEOG DENEME SlNAV|
SlNAV KODU: 15OKYD803
16. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Yüce Allah'ın
12" ı"Şüphes,z biz
ona doğru yolu gösıerdık,
isier şükredıcf olsun ıster nankör."
(İnsa.n suı,esi, 3. ay,311
," Km doğru yolu seçers e bunu ancak kendi iyiliği içın seçm§ o.1ı!r..;'
(lsra suresi. 15. ayet)
insantara doğru yolu gösterdiğini, ancak se,
çimlerinde özgür bıraktığını ifade.eder?
A) "Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden
ön-
cekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmaz,
lar mı?..." (FAtır suresi, 44. ayet)
B) "Ona ikiyolu (iyive kötüyü) gösterdik." (Be-
led suresi,10. ayet)
"(Öyle) Bir fitneden sakının ki aranızdan yalnız haksızlık edenlere erişmekle kalmaz (he. pinize erişir)..." (EnfAlsuresi, 25. ayet)
Bu ayetlerde vurgulanmak istenen
ana düsünce aşağıdakilerden hanğisidir?
C)
A) Kadere teslimiyetin önemi
B) İnsanın mükemmel yaratı|dığı
C) İnsanın tercihlerinde özgür o|duğu
D) Rızkın çalışarak elde edilebi|eceği
D) Allah size verdiği
rızkı kesiverse, size rızık ve-
rebilecek olan kimdir?..." (Mülk suresi, 21.
aye0
ziRVE YAYıNLAR| TEoG DENEME s|NAV!
SINAV KODU: L38I2
.l ,
"Allah'a itaat edin. Peygambere de ftaat
edin. Yüz çevirirseniz bilin ki eIçimize
düşen apaçık bir duyurmadır."
(Teğabun suresi, 12. ayet)
ll- Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Mümin,
ler yatnız Allah'a dayanıp güvensinler."
(Teğabun suresi, 13. ayet)
biz
seni şahit, müjdeci ve
ki
lll- "Şüphesiz
gönderdık."
uyarıcı olarak
tFetih suresl, 8" ayet}
|.
Yukarİdakl ayetlerin'han gisi n de tevekkü!den
bahsedilmektedir?
A) Yalnız l
C) Ive lll
B)Yalnız
D)ilve
|l
Ill
3.
O
O
'i...İnananlar yalnız Allah'a dayanıp güvensinler." (İbrahim suresi, 11. ayet)
'olümsüz ve daima diri olan Allah'a gilvenip dayan..." (FurkAn suresi, 58. ayet)
Yukprıdaki ayetlerde aşağıdakilerden hangi,
sine ortak vurgu vardır?
A) Tevekkületme
B) Dürüst olma
C) Helal rızık için çalışma
D) Yüce Allah'a irnan etme
MALTEPE YAY|NLAR| TEoG DENEME slNAV|
SlNAV KODU:4/A
20.
15, "Onlar kendi canları çekmesine rağmen ye,
meği yoksu la, yetime ye esire yedirirler. Biz
sızf A//ah rızası için doyuruyoruz; sizden
ne bir karşıIık ne de bir teşekkür bekliyoruz
(derler},"
(İnsan suresi, 8-9. ayetter.}
tsu ayetierde övgüyle bahsedi[en güzel dav,
ranış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paylaşma
C) Sabır
B) Dürüstlük
D)Adalet
f
I
I
"Onlar, kendi canları çekmesine rağmen }
yemeği yoksula, yetime ve esire yedirir- i
ler." (İnsan suresi, 8.
ou
da verilen ayete
ayet)
guygs
_:_
,-
davranışta bulu-
nulmuştur?
A) Hasan'ın çok sevdiği çikolatayı
deki fakir bir çocuğa vermesi
mahallesin_
]
B) Ayşe Hanım'ın, annesi ölen komşusunun
acısını paylaşması
C) Ahmet Bey'in Ramazan ayında fakirlere gıda yardımında bulunması
D) Elif'in kendisine küçük gelen elbisesini küçük kardeşine hediye etmesi
ZiRVE YAY|NLARI TEoG DENEME slNAV|
SlNAV KODU: 13812
16.
lnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Dijşünmesi
C)Yürümesi
B) Konuşmast
D) Beslenmesi
3. İnsan akıl ve irade sahibi bir varlıktır.O,
aklı sayesinde düşünür, karar verir, iyiyi
kötüden ayırt eder.Buna göre;
l. İnsan, özgür bir varlıktır.
ll. Allah külli iradeye sahiptir.
Ill. Tüm canlılar akıl ve irade sahibidir.
Yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız
C)lvell
pi
17
_
"
Peygamberler bir meslek edinerek çalış,
mışlar, rızıklarını kazanmışlardır. Örneğin
Hz. Davut demircilik, Hz. İsa marangc3iuk,
Hz. Mııhammecl d€ü ficaret vanmıstır_
3.
B)Yalnız ll
l
D) 1,1lve ltl
aııRı-irir YAYINLARI KoNU
TESTI
Yüce Allah'ın insanlara örnek olarak gönderdi-
gİjeygamOerler, emekleriyle geçinıierini sağlaİşlur r. çaİ,şmanın karşılıksız kalmayacağı bilinciyle hareket etmişlerdir,
Aşağıdakilerden hangisi bu konuya örnek
Bu paragrafta verilmek istenen ana,di]sg_Oğ
aşağıdakilerden hangisidir?
olarak verilemez?
A) Hz. İdris'in (a,s) terzilik yapması
B) Hz. Davut'un (a,s) demircilik yapması
CJ Hz. Yusuf'un (a,s) rüyaları yorumlaması
A) Meslek farklılıklarının önemli olduğu
B) Rızkın çalışarak elde eCilmesigerektiği
C) Allöh'ın insanlara peygamber gönderdiği
D) Peygarıberlerin diğer insanlardan farklı
O) He Muhammed'in
(s,a,v) ticaretle
uğraşması
olduğu
pi
ııını-irir yAyıNLARı TEoG
sİıınv KoDu:
2.
İslam dininin emek
ve rızık anlayışını vanşıtmaz?
'
A) Nimetlerin israf edilmesi haı:am kılınmıştır,
B) İnsanın rızkını helalyoldan elde etmesi
,
gerekir"
C) İnsan çalışmasa da Allah onun rıekınıverecektir.
D) Çalışmadan kazanmak ve üretmeden tüket-
1
t"_) Emeğe dayanmayan tefecilik ve kumar
gi_
bi kazançlar dinimizce haram sayılmıştır,
18" Aşağıdakilerden hangisi
DENEME sıNAvı
o
Yüce Allah'ın insanlara örnek olarak gönderdiği peygamberler, kendi emekleriyle
geçimlerini sağlamışlardır.
İnsan, çalışmalı ve rızkını helal yoldan temin
etmelidir. Aynca kazancını Yüce Allah'ın uy_
gun görmediği yerlerde harcamamalıdır.
"Emek ve Rızık" konusuyla ilgili yukarıda ve,
rilen bilgiler doğru ise başında bulunan ku_
tu içine "D", yaniış ise "Y" harfi yazıIdığında
aşağıdakilerden hangisi oluşur?
mek doğru değildir.
D)
\_
_.,,
\:..
i' .:ı
.,?)
ia
ZİRVE YAY|NLAR| TEoG DENEME slNAVI
SlNAV KODU: 13811
il
19. Hz. Muhammed Medine'ye hicret edince,
Mekkeli Müslüman|arla Medineli Müslü,
manları kardeş ilan etti. Medineli Müslü,
manlar evlerini ve eşyalarını hlekke'den
gelenlerle paylaştı lar.
9.
Peygamberimizin bu uyguIamasının amacı
aşağıdakilerden hangis idir?
İslam'ın ilk dönemlerinde Hz. Peygamberimizve
arkadaşlan, paylaşma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergilemişlerdir. Örneğin Mekkeli Müslümanlar baskı|ar sonucunda bütün mal
varlıklarını bırakarak Medine'ye göç etmişlerdir.
Medineli Müslümanlar ise sahip oldukları bütün
imkAnları Mekke'den gelenlerle paylaşmışlardır.
Yukarıdaki paragrafta anlatılan ve yaptıkları
fedakArlıktan dolayı Medineli Müs|ümanla-
A) Medineli Yahudilerle iyi geçinmek
B) Bütün Araplar arasında birliği sağlarııak
C) Mekkeli puperestlere karşı güç biriiğiyaprnak
ra aşağıdaki isimlerden hangisi verilmiştir?
Ensar,
C) Mübarek
A)
D) l,ılüslümanları yardımlaşmaya yönlendirmek
pİaNelirir
B) Muhacir
D) Kardeş
YAYINLAR| TEoG DENEME sıNAVt
SINAV KODU: 43812
ilah y;oktur. o, hayat sahibi,
dir ve diridir. Kendjsine ne uyku gelir ne de
uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi
O'nundur. İznf olmadan a'nıJn katında kim
şefaat edebilir? O, kullannın yaptıklarını ve
yapacaklarını bilir. Kullar O'nıJn dilediRIeri
dışında O'nun itminden hiçbir şeyi kuşata,
mazlar. Kürsıjsü gökleri ve yeri kaplamıştır.
anları korumak O'na zor gelmez. O yücedir,
büyüktür."
(Bakara suresi, 255. ayet)
2a. "Altah'tan başka
Bu ayette 1§ete'l- Kürsi) aşağıdakilerden
han gisi
n
den
şiiısdİİEenişlit?
A) Allah'ın her şeyi UllaiğlnOen
B) Allah'tan başka ilah olmadığından
C) Peygamberlerin örnek alınması gereKiğinden
D)Yerde ve gökteki her şeyin Altah'a ait
olduğundan
20.
"Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten
(kayyum)dir. o'nu ne uyuklama tutar ne de uy-.
ku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur." (Bakhra suresi, 255. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarı-
lamaz?
A) Yüce Allah uyumamaktadır.
B) İlahhk sadece Vuc'e Rllan'a mahsustur.
C) YüceAllah kendisine inananları sevmektedir.
D) Bütün canlılar Yüce Allah'ın yönetimindedir.
piaııaliri« yAyıNLARı TEoG
SlNAV KODU:
1
DENEME sıNAvı
DERSHANE SİNAVİARİNDA ÇlKMİŞ
sonuı-ını
FEN VE TEKNoLoJi
MALTEPE YAYINLARI DENEME
5.
l9.
aşagıoa DNA'nın çitt:hci.irde bulunan oüklcolltleın ka.şillkı olalak dizlJi]iori gJ5ıcü]lmiş!ir.
_lV
()
/
/
'\ 7-1-__1,]_rj,J./'
--.".A
r( /
(i
}
lJ
:.]
tek zincirİ gösterilmİştİr. Bu yapıya göre
A) @, losfat molekülünü temsil eder.
A)
B)
.,
şeker molekülünü temsiI eder.
C)
.i,,
Can!ıların beiii,li çevre koşullarında yaşama
ve üreme şansını artıran kalıtsaI özellikleri
sayesinde oriama uyum sağlamasına adaptasyon denir.
'',,:,
Aşağtdakilerden hangisi adaptasyon nede.
niyle kazanılmış bir özellik deoildir?
A)
B)
C)
D)
Ördekierin perdeli ayakları sayesinde hızlı
yüzmesi
Bukalemun|arın renk değiştkerek düşman_
larından korunması
Halter sporuyta uğraşan bir kişinin kc| kas_
larının gelişmesi
Kaktüsıerin su depolayan gövdeye sahip
olması
I
lı
FoŞfat Şeker
|V
ik
Fo5fal
Şeker Oqa.ik Fosfa:
Şt,keı
Foslat
o,9anik
Şvkgr
bau
D)
Şğker Fosfat
orqao k
ba2
1.1ükleolil
ASPiRİN DENEME SrNAVI
E.
Oevelerde.
,
,
",
. Hörgüçlgnnılğ yağ depo ğlme + Yağ| suya
ni]şturerak 3 hata susuz yaşan]3sinl sağlar.
dö.
l'iılijfer biıkisjnde,
. yapüaklanndaki hava boş[ıkları
-
Suda yü:en
can yeleği gibi çiçeğin batmasınl engeller,
KutLp ayıslnd3.
. Beyaz relükli olrnasl
-
Karda düŞmanlarl taralIl]_
dan talkcdllmemesini sagla,,
Yukarıda bazı
enlılar ve viicııt yap
larü hiıkkln,Ja
büİgıler veıtlüniştir,
Buna griıa, aşağldJkj kaYramlardan hangisi ör.
irilm işt ir?
ne kle nd
:
seleksiyon
c) ModiFikasyon
A) Doğal
.a ,.
|!l
orgar
bal
etmektedir. ],,
D) Bu tek zincirde toplam 12 nükleotid vardır.
.,
.
\-,'
'
C) K, L. M ve N farklı organik bazları temsil
7.
l
Buoa g6,o numa.aIarla (,Jdslerlıen yellere
DNA ile ilgill aşağıdaki yaİıılardan hangıleri
yaıllma||dır?
aşağldakiıerden hangisi van|ıstır?'
§,
g,-l
*/
ll
Yukarıdaki'şekilde bir DNA molekülünün
B1
.
r"ı
/"
\},]G.'(c -!-..ü ). '-,ııl
|
,
\
B) Adaplnsyoı)
D) lvlutasyo(İ
6
4
DERSHANE slNAVLARINDA
çıKMlŞ
FEN VE TEKNoLoJi
2014 TEoG,DA
çıKMış soRuıAR
ı''İ
.txaıirix
soRuı-ını
yıyI),{LARI
DEI.{ENIE 3
1, Tabloda bazı canlı tür|erinin vücut hücrele,
rindeki kromozom sayıtarı verilmiŞtir.
İ
Kromozom sayısı
(2n)
'
soğan
bahğı
otu
Patales
Moli
"Krornozom §a,/ısı aynl olan iki canlı, aynı
türden olmayabilir" görıişünün doğru oldu-
nıınıı nösternıek isiei.,en biı öğrcı;i, tabio_
daki "?" yerine aşağıdak,lerden hangisini
yazmalıdır?
Eğralli
]
45
5{,0
43
yukarldakl tabloda
bazı cal]Iıların kr )mozom sa.
ytlar1
İ
göslerilmaştir.
Tablodan yararlanılarak yapılan aşağ|daki yorumlardan hangisi doğrudur?
A) Canlının yaplSl basilleştikçe krotrozom
A)
B)
j
u
D
2.
)
l u!,
Kromorom sayısı (2n)
Faı.ı|es
-:.
i)tzgi,/e
l,.,l
Bakla
l:
B) Canlınln liziksel ozellikleri ile kron ozom sayısı
birbiri ile bağlanlllıdır.
a1
[Jcnai-os
SaytSl
azallr.
c) Aynl
kromozom sayılarına Sahjp canlılar farKll
türlere Ve özeIllklere sahip olatJilir.
D) Kromozom sayllar ndaki artış canlılarln üreme
şekil'erini etkiler.
oyr:'T,i ailesinin saç şekll özelliği (dış göıünüş) bakımından kalıtımı şenıatik olarİr
ASPİRİN DENEME SlNAVl
3
verilmiştir"
7.
._,:UlL:it|rry
[:
l
I
Kız çocu k
(KlVılcık saçl|)
Bu şemaya bakılarak aşağıCakilerden
han-
gisi söyienebiIir? (İnsanlarOa kıvrrcrk
saİtr.
lık başkın, düz saçlıiık ise çekinil; ;;"lllkİ;l
A) Alşe, anne Ve babacıan yainl?ca birinin
genlerini alrnıstır.
9) A.yşe, anne ve babadan yalnız.a t,as\ın
genleri airnıstır.
C) Ayşe'ııiıı tüm baskiıı öeellıkleri
]
aktarIirn lş tlr.
Dl1I::: saç şekii ö:el|iğı
_ drjldiır the.leroziuotj
çoı:ııkl311116
bakımından mele:
§rlek Bir1,
şiekiicieki sovığaiında ıeıık kÖnı biıa},Ier tarcfııllüstlr.
Buna göre. soyağacında verilen İrire}car ile ilgili
aşağıdaki acıklamalardan han9i6i dogıu cleQii-
di(,
{Renk korlüğü
geı,]le tşlı,}ıİ:)
A) Borı
X ktcn]o:rınıu üıeriıds ı;ek:ııih bir
h;ı§tailk geı]ini sacecş annesııcien
:ılm:.n_
tı r,
B) Bora'nın kı; kaıtlesleri renk koıİığÜ hakınıınc-ın
taşı_vı,;:cJıı
C} Eorc ve Aslı'niıı doğı,:ck ikinr:i erkek çor:ııkİ;ııı_
nın ı*nk körü olııı olısılığı 9n '1C0 ciür.
Di Eoı.a Ve A§ll'ııin doğıcck oiıı kı: çoctıilaı.ı ıe;:k
köılüğü geni b:rkınllndün
iısıyıcı
olabilir.
DERSHANE SlNAVLAR|NDA ÇİKMİŞ
2014 TEoG,DA
çıKMlş soRuıAR
FEN VE TE KNoLoJ
9. Suda
çözünmeyen özdeş K. L ve M cisimle.
ri bir iPle
şekildeki dinamometreye bağlanmıŞtır. M cismi suyun içine batacak
şekilde
olÇüm yapıldığında dinamometre 30 N.u
gös termektediı
i
_s_oRu
ııRı
KUWET_HAREKET TESTİ
9.
,],
Hİtııntıi,cııtl,ı uıg
la-
nğriİ t,uı'lÇiE rJrld|d,
ııtt. X cıirı 1+tll<tuİl
gtbı dlng.dirkcdr dl.
.-.{ıi!4aFn$rşdr oİıınaadĞğr.25 [l ölğTol1
gliiın ııil içintian
ş.
Eiınrln*a {İİn,.!m.]İİıcİıB.
nİı 9t6tĞrrJtğl üiEqĞf
e4ağıılıkİorıkıt hıirlisi
A1
9
gihi ç|ıhjlir ?
Hı|ğ'
ciili
§i ıı,
Buna göre, başka bir değişiklik yapmadan l
yalnızca L ve M arasındakİ ip ltesllİrse
ainarnometre tae ll.u gösterebilir?
A)24
B) 20
;
c)
16
,,
D) lp
-
,i....
,,.;,:,İ-'"'---"10. Fatih, bir metal bilyeyi havada ve sıvı icinde şekilde gösterilrliği gibi bir Olnamom"İre
ile tartryor.
ZİRVE YAYINLARI DENENIE
",ffi;;;;;ö.s
't1. Bircisimözdeşdinala havada ve
şekildeki gibi
yor.
.1
suda
tartllF
,
fi
İl
*
ş
K ve L dinamom"u
relerinin gö§teİdiğa
değerler ve 3ıvı ta,
rafından cisme uygulanan kaldırma kuvveti
aşağıdakilerden hangisl giba olabilir?
A)
B)
c)
K Dinamo,
metresl
L Dlnamo_
metresi
20N
30N
15N
20N
10N
15N
'2oN
D),
ff
İi,li',i
A) 4,5
# Hl'[:'-'Jf"l
il,
li :tfl
D)
ı,e
,s,
m
20N
Kaıdırma
Kuweti
5N
15N
15N
15 N.
2
2014 TEoG,DA
çlKMış soRuLAR
]9İn'dolu
cam küreye etkieden kaldırma
kuwetinin, sıvının voğunluğuna bağlı olduğunu göstermek isteyen Ayşe. aşağıdaki
dEnErfiZe-6eTlefiffie-n-T-a
bu amacına ulaşır?
n g is in
i
s e ç e rs
Pİ
e
ANALİTİK yAyINLAzu DEI.{ENIE
,
1
4.
Sena, yapacağı deneyle afkadaşlarına "kaldır,
ma kuwetinin sıvının yoğunluğuna bağlı oluP
olmadlğını'' göSterecektir.
Bunun için Sena, deneyinde aşağıdaki mal,
zeme gruplarlndan hangİsine ihtiyaç duyar?
Il"E
S.
i*,,**
ı
So
i
..
metre
ğ
cısımler
'S,E.LI
l
ıidinamo-
:
metre
,
a
''*EiEl_
18. lçerisinde sıvı bulunan kaba içi dolu kü-'
resel K cismi bırakıldığında şeklldeki gibi
askıda kalıyor.
idinamo-
,i
İarkll büyüklükte
KUVVET_HAREKET TESTİ
11.
şctİıci§kl cıil*
fur;llrlğııir{ruf
lçi dolu X. Y ve Z cisimleri K cismj ile avnı
maddeden yapılmış,..arklı büyüklükte
cisimIerdir.
Buna göre, kaptan K cismi çıkarılıp X, Y ve
Z cisimteri kaba bırakılCıgında sıvİ içindeki
konıımiarı asağıdakiterden lıang1.1_jİİİ-"'
o]abilir?
A)
ın,:,jın,
ıiııcI-c
t
hıciffi
ğitıu:
$luş.4İl li,ir,
ciİio çıvı içşd,'.
rlcngltdcrllı
i
Stını çt!rı, ıl,İıı t|srıiiıı.
r'ı ıııı kçtiliiı ılırır!ığlııı, ,
;li jfnr!çivl
içtin.{tr+iY4,
ıL"-.,;J.^._J|
[..".'l
!:
.
i.,*
i
f .l
:.
i:,'_'l
ı
I
}
-l:
i--,,,,.,.[
tıİ dcng+ üJuaulril s*d_
ğt.ir&ilGğİltrn
hirnşllııf
üthı]irfE?
ır
l1.i:E3,; I
.ii
l .,''':
,, ,...:i
l,
B)
!üf
A]
fılıııı
İ:: ı v* ii|
l
ij],'!'!{::,r i)
[ıi
l, il rü lıi
2
''
]ti,ı.!'.'.
".;.,,;;,1,1
'tr'si1' "'
1iı,lğıi:İi,. ::]ri,f
l,.
.a
"l,
DERSHANE sıNAyLARıNDA
çıKMıŞ
20ı4 TEoG,DA çıKMlş soRuLAR
FEN VE TEKNoLoJi
,)İ
:,!
"
3.
soRuı-anı
Bir öğrenci, aynı ortamda iki farklı bitki ile
Şekildeki uygulamaIarı yapıyor. Saksıların
büyükiükleri. toprak özellikleri ve verilen su
Pİ
aNaıiri« yeyıNLARI
DENEME
miktartarı aynıdır.
i
\i 'İ,.
-".
t
-f
l.
Bitkinin büyümesi
/ğ. -i(iı
_n.rıı
-#7' ı l
{
.
Çilek dahndan yeni çilek elde edilmesi
Yukarldaki resimlerde iki farklı olay anlatllmışhr.
Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi yalnlzca birinde görülür?
Gül.dalı kesilip başka bir
diki|iyor.
sak3ıya
)'eııi oul
Öğrsncinin aşağ ıdaki ifacieleriııc'en
bı.ı
3;i:..:si
han
gisi
uygulamalarla ilgiti doğru bir çıkarırnCır'2
A) Fasulye bitkisieşeysi: ürerne ile gül bitkisi
eşeyii üreme ile çoğaltılnıışıir.
B) Fasulye tohumlarınCaı gelişen yani 'oitl.:ilerin
genotipleri birbirinin tanıaınen ay-n ı sıCı r.
C) fuliioz bölünnıe: fasulye biikisinin büyü:"nesin_
:de, gül bitkisinin henı büyürnesinıe hen de
'çoğalmasında
i,
etkiliolnıush:r.
0) Gül bitkisinin kesilen dallarından aynı
c,-te;.n.
da üretilen yeni gül bitkiierinin genctip ve
fenotipleri birbirinCen kesinlikle fark!ı clur.
A) Hücrelerin mitoz iİe bölünmesi
B) Vejetatif üreme
C) Ana canlı ile yeni oluşan hücrelerin kalltsal
özetljğinin aynl olmasl
D) Eşeyli ürenıe
3
sıNAvıNDA
itıxıuap TARiHi vE ATATÜRKçÜLÜK DERsl 2o14 KAşıM TE9G
YAKALADıG|Mlz SoRULAR
BENZER SORULAR
_ıı ,. A t_lı i
l
slNAV
a.
Yarariı Camlyotlor
üii nyada Tüı,lıtcr hıP.,
kınoa yapttan hai<sıı
ve yaİ;rn propaganda,
Çukurova Bölgesi'nin
Fıansiztaı ve Ernncni
tarafından işgal adi
lara ba:ın vc yayın yo,
l
' Bu eİmlyet'şrjen
hangis| vsya
I
hanE||e;i
Adana ve çavreslnCeii işgallere tepl<i ol-arak
etmİştır.
ıturulmuşiur?
Diyagramda numaralanilırıiarak bos bırakı"
lan "?" yerlere, aşağııiakileı,den hangileri
getirilmelıCiı,?
A)
B)
lt :
.
C)tve lll
S),/ainı:
:
lV. .
D)
ill
1,1!
v-,
.]
'j
:
-._ii__CemL
Niilli Konçre
i(likyalılar Cemi-
yeii
A) Yatnız
.
yei!
,.
Maltepe Yayınları
4
ı
Kiiikyalılar Cenıiyati
Milli Kongre Cemiyeti
:
c) lzmir
Trakya-Paşaeli
RedC-iİihai,.
t,4üdafaa_i Hukuk
Cemiyeti
Canıiyeti
D)
Trab:cn N{uhafaıa-i
Doğu,Aııadolu
Müdafaa_i Hukuk
Cemiyeti
|-iukuk_ı Milliye
Cemiyeti
9.'"Y.b.n"ı
bir milletin hlmaie ve etendİİİÇiııi
ı,'l arı ndaıı yoks u i,ı "
luğu, acl,:lik ve miskinliği itiraftan başka bir
kabu ! etrnek, insan!ık vas
şeYld"ğiİd'','
.'
'
,i
|ılustafa Kemar
'. Bu sözüyle Mustafa l.iemal, karşı olduğu
., aşağıdaki anlayışlardan.han5isinivurguta.
...
A) Bağnazlık
. C) hııtiiıaziık
Erzurum
-:
5) Krallık
D) l;'lanCacı{ık
A)
B)
C)
D)
pi
.,ı
Sömürgcciliğiirı
[ılilti egemerıliç;iı
Saltanatın
Ta.-n
,.
bağı,nsızilgın
ıxaıiı,ix yıyNLAIı
i,i.ü ı:.;vn},t] :
İruxıuap rnnirıi ve
ırerÜnxçÜı_Ük oensi
vaknı_ıoıĞırvıız soRU LAR
SlNAV SORULARI
J. Selanik şehrinde Türkteı
Rumlar, Bulgarlar,,
gibi milletler
İ,İplur, İahudiler ve Errneniler
BENZER SORULAR,
!+. alr osmanlİkentiolan
Selanik,te, Türklerle birlikte
Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler ve Ermeniler
yaşamaktaydı.
yapın.ın.
Selanik şehrindeki bu çok uluslu
uİu0,0utll"rden hangisine ortam hazırladı_
ğı sövlenemez?
A) lnanç birtiğinin sağlanmasına
B) Kültürel zenginliğin oluşrnasına
C) Kültüı,cl etk,i!eşirnin yaşanmasına
oİ T:plı:
İıg,iİE
+.'
a1ı!
!.9ss
o
"1ron
geliş mesi
2o14 KAsıM TEoG sıNAvıNDA
Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisinin en az olduğu söylenebilir?
A)
B)
e)
n
e
pi
ltJ*Çğa$__eJÇgü Osrnın!ı,
D)
Baskıcı bir yönetimin oluşmasında
Zengin bir kültürel yapının oluşmasında
Birden fazla dilin konuşulmasında
Farklı inançların görülmesinde
eııaıiTiK yAyINLARI
,,
Devleti, iıem gelişen sanayimiı içln ucuz
ham madde kaynağı henı de mamul ürünle
rimiz için,kirıı blr
l,
]
pazar.
eal
.,,
kan ülkeleri ve Osmanlı Devle(!'ni kuiianaO.t. Doğu'da etkinlikşağla}abiliriz.
'r.k
"
fransa Basbakanı R. Pcincjİİ İİoinke.ıı,l:
Osmantı Devleti, tarih bcyunca biıe
topraktarında tlcari, siyasi, dihl va sosyal
:- j.,,;.: ,
haklar tanıCı. ı
'..],:,]"l
"
:
,
.
,||",i
Verilen bilgi|ere göre lngiltere, Alıınanya ve
Fransa'nın Qsmanl: Devleti h:P.P.ındaki dü_
şüncelerinden çıkaı,ıiabiiecek oı,tak sön ı,c,
aşağıdakilerdeı,i hangiİidir?
:"
"i"
: ",,,,
,i
:.,.,::
:
i,.
A) Osmanlı Devieti'ni aralarınia palıiaşnıışiardır
.,
" B) Osmanlı Dev,leü üzerinde çıkarları sö; konu
C) Osmanlı Devleti ile ittifak yapmak istemiş''];" ıerdır. . ]: ,., ,'
,..'
D) Osmanlı Devieti'nin toprak bütünlüğünü
:
korumayı
amablamıslardır.
:
,i1
:i.n"
li|,f,.1.1]
DENuLIE
3.'
iı,ıxııap TARiHl vE ATATüRKçüLüK DERsi 2o14 KA-sıM rEo'G SıNAVINDA
Mlz soRutAE_ __
SİNAV
'. SORULARİ;
,,1.
,
MUSTAFAKEMAL
ATATüRK,ÜN
rişiı-lıı
AsKERLı(
özeıı-IĞi
HAYAT| lı-e lı.ciı-İ oLAYLAR
Çanakkale Cephesi'nde "Size
ben taarruz emretmiycrUfiı,: '
ölmeyi emı,ediyorum!" emrini
ı
3ENZER SORULAR
4. Aşağıdaki şeınada Mustafa Kemal ite ilgill hazı
biigilersembo|lerlegösterilmişth .,.. ;i..,,
;
'Dünyanın en güçlü ordularıy.
]a nasıl savaşılır?" diyenlare;
ıl
ara olacak, ordu olacak, bu
>İr
di
Llderliği
1906'da Vatan va Hürriyeı Cerniyeti.
nl ı(urması
Çaı':akkale'ie iüşmanııı n3,edan Çt,
kaıına
:önc:diı biiı;esi
Ein:ıci Oünya Sava$il;ıCa Türk cri,-:.
jufi a Alrjaıı, subalriar;rl lıomuta :iın e-
]
lleri
sine kaışı çıknas;
Görüşlülüğü
:,
Trablusgarp Savaşı'na
Osmanlı Devleti ordu gönde.
ııl remeyincı gazetsci kıiığıyia
bölgeye gitmiş, yerli halkı
:
Çanakkale'de düşmanın
çıkarma yapacağı yer!eri
tahmih etmiş ve o bölgeleri
Ümitsizliğe Yer,
Vermemesi
]
-|', Yukarıdaki tabloda Mustafa Kemat Atatürk'ün
]l
askerlik'hayatı ile ilgili bazı olaylar, kişilik
'özelllkleriyle yantls ellestirilmistir.
Hangi numaralı
'., u
o[aylar karşıtıklı yer
,
değişti.
rilirse eşleştirme doğru yapılmış olur?
A) lve ll
C) llve lV
B) lve lll
D) lll ve lV
Mustafa Kdinal, Manastır Asken' Idadlsi
yıllarında;
]
. arkadaşı Naci Bey'deİ etkilenerek şiire,
öğretmeni Mehmet revtlX Bey sayesinde
tarihe daha fazla yönelmiş,
2.
,,:
:,
;
,
,
.
:,'
il
'ı
Y:J: i
:
l"_
9ıvl.Jqcaı
jY,:'.'.l
|ğl
_Y.ij:',
ı ruııııııış,
Roussea
u
(
R usso)
::,-
güzel konu§ma sanatı ile ilgilenmiştir.
Verilen bitgiye göre aşağıdakiterden hangisi
Manastır Askert İdadislnln Mustafa Kemal'e
sağladığı kazanımiardan biri olamazİ
A) Tarihe ilgisinin
artmas|
B) Askeri yeteneğinln gelişmesi
C) Edebiyata ilgisinin artması
D) Hitabet yeteneğinin güçlenmesi
'
3.Atatürk, öğrencilik yıllarından itibarÖn tarihe
büyük ilgi 'duymuş. okuduklarının büyük bir
kısmını tarih kitapları oluşturmuştur. Bu
durumunAtatürk'e, ,:,: :.:..
l.Zengin bir fikri yap|ya sahip olma
ll.Türkmilletini.yakından tanıma ] .l 1
l!l.Türk milletinin yapabilecekleri konusunda
fikir sahibi olma konularının hangisl ya da
hangilerinde katkıda bulunduğu
,
savunulabilir?
A)Yatnızl .
B)lvell
|
]
C) ll ve lll
D) 1,1lve ltl
ASPİRİN DE}{E,-ME
sIN.^^\/! 3
inıxıLap renirı| ve nrerünxçüı_üx oensi 2o14 KAsıM TEoG SıNAvıNDA
YAKALADİĞİİVİİZ SORULAR
SİNAV SORULAR!
i'
1
M il[ cem iyetter, faaliyet gösterdik ieri b ö ge.
:.', leri kurtarma amacındaydılar.
Kurulcluxıaİı
bölgelerde halkı örgütlüyorlar, kongre ve
protesto mitinglerİ düzenliyorlar, işgal güç.
. lerine karşı silahlı direnişte bulunuyorlardı.'
2.
l
,
Bu bilgiye göre miIli cemiyetler içİn aşağı-
, daki]erden hangisi s,ivleneııqzJ
.
i.,..:
: :'.'".
, i
A) Kuruluşlarından itibaren birlikte hİreket
eimişİerdir.
,:.ı
B) Bağımİızlık ruhuyla lİurulmuslarOİİ;]
C) lşgalci devletlere karşı mücadele vernişlerdiı:
:
D) Etıiundtıi<iaıı bölgeieri* halkı teşkiiatiaııdır.
,i
c)
D)
ıxaıiTiK
pi
13. "Birincİ TBMM'nin teme! heceflerİnJİn birisi
, de otoritesini hukukiyoltardın güçtendirmekti." diyen bir öğre.nci, aşağıdakil'erden
hangisini söylerse çelişkili konuşmuş olur?,
.... .,
,i,.],,
.'
:
1
2.
yAITI,{LARI DENENIE
TBMM'de_ 19 Ağustos
.l
Mahkemelerini kurrnuştur.
C) ivlectis, isyanlan bastırrnak için liiyanet-i
Vataniye Kanunu'nu çıkarmışiır.
D) fuleclisteki bazı milletvekilieri. İsianbut
Hükümeti taraftarı Reşit Faşa'nın iildürüimesini önermişlerdir.
.
920 yıhnda yapılan top-
lantıda,'Sevr Barış Antlaşması'nı imzalayanta-
nn ve onaylayantarın vatan hainİ İlan edilmeıe-
.
:
A) Meclis, Teşkilat-ı Esasi'yi kabute.miştir.
B) Meclis, isyancıları yarg:lamak içln lsİl<lal.
2;
',
i
.
,
'
Sevr A4llaşması'nın,'
l. Kapitülasyonlardan
nacak.
':
'
'
bütün Cevletler yararla..
ll. Doğu'Anadolu'da
iki yeni devlet kurulacak.:
ıİl. İimlr dahil Ege Bölgesi ve Batı Trakya yu:
nanisQn'a
bırakılacak
"
:
maddelerinden hangiterinin bu kararın almaA) ,lv91|
pi
C) llve lll
'
ıxııiTiK
il,,
yAyINLARI DENENIE
3i
)
1
4..
,.
:"§erİAn[iaşinisı'n ın aşağıdaki m atiC elİrin-,
a"n hangisi, ekonomik bİgınısızl:ğımızı yok
]
etmeye yöne|İktİr?
,
A) Doğu Anadolu'da ikiyeniCevlet kurulacak.
B) Azınlıkiara gen[ş hakiar
C) Kapitülasyonlardan bütün devletler yaıarla-
verilecek.
l. _ Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıka(ılması,
l|. lstik|al fulahkemelerinin kuruli.ıası,
lll. Yunanlılar ile barış antlaşnıasının inı:alanması
i
hangilerinin y*r alr{ığı söiı|enııbilir?
,
nacak. .
D) Ağır silahlardan arındırılrnış elli bin kişilik bir
':..
.
ordu
buiundurulacak.
T8fulM,nin kendlsine karşı çıı<an aya!<laıımalar
karşısında aldığı önlemler arasında;
A) Yalnız l
,.:..'
C) llve
pi
lll
B)
,
Şi
ivell
l. l!ve lll
exaıirix yıyINLARI
DENENIE 2
-ij.]r -lii.:, j,}lril.]L,5t.
iı.ıciuizce
oensi
*.-^ -
-...
2üi4 TEoG, e xiu.pçıĞı
AsPiRİN DENEME slNAVı
SalIy : My friend'Tim often gets bad marks
student : when there are a
Dad
understand it.
Teacher : ...................You don't have to
know all the words in a text.
l,'lıF,B
9.
-. ..__..i:",
2o14KAsıM TEOG SİNAVİN DA YAKALADİĞİMİZ SORULAR
in exams. He's not hardworking
enough. What can l do for him?
: ........................ He'll be successful
in time.
8
1)
lot of
unknown words in a text, l don't
.
A)You had beter write every unknown word
A) You had better congratu|ate him.
B) You shouıo thank hİm for his heIp.
C) You should help him develop good study
habits.
D) You had better be generous and share your
possessions.
B}You must stop reading when you don't
understand.
C)You should look up your dictionary for
every word
D)You can guess the meaning of unknown
words from the text.
MEB 2014 TEoG, A KİTAPçıĞı
MALTEPE YAYıNLAR| DENEME slNAVı4
17.
3.
Peter : Would you like
to eat pizza?
Gökçe : ............ lt's healthier.
Peter : Yes, but pizza is still my favourite
The tourist .,....-..............:.
Volkan
is very crowded city in Tur-
key. There are |ots of museums, art
food.
A) l do sports reguiar|y.
B) l'd rather have sa|ad.
C) l prefer having a rest.
D) l never eat vegetables.
: İstanbul
,
',
,
galleries and churches. You musn't
take photographs in the museum. lf
İstanbul, you
you'd like to drive
in
should get a map of the city. You
musn't talk in the mosque,
Diyaloğu tamamlayan ifadeyi bulunuz.
A) Would you like Turkish tea?
B)Would you İike to give us some advice and
warnings about İstanbul?
C) What would you like to eat pizza in İstanbul?
D)Why do you want to visit İstanbul?
MEB 2014 TEoG, A K|TAPÇıĞı
ASPıRıN DENEME sıNAVl
1
10.Aşağıda verilen cevaba uygun soru k'alıbını
8. Jack
Ece
Jack
some problems with Bob.
He sometimes acts selfishly.
: t have got
:
:
want him to be an understanding
friend.
l
A) What
B) What
C) What
D) What
does he look like?
do you expect him to do?
are his personai qualities?
does he do in his spare time?
işaretleyiniz.
'
A:........................................?
B:My father is handsome. He is tall with blue
eyes and blond hair. He is medium-weight. He
has got oval face.
A)What does your father like
B)What does your father looks like
C)Wha does your father look Iike
n\\^rh^+r. .,a,,ı fa+haı lil,^
'lı
,..
iı.ıciı_izce DERsl 2014 KAsıM TEoG SıNAV|NDA YAKALADıĞıMız soRULAR
zoıa
rİoİ,
A
KiTApçıĞı
AsP|RıN DENEME slNAVı8
i
14. Aşağıda verilen karşılıktı konuşmaya göre
soruları yukarıda veri|en bilgilere
göre cevaplayınız.
9. ve 10.
doğru ifadeyi işaretleyiniz.
I am a verbal learner.l prefer speaking to
writing.l can express my thoughts easily in
l learn be$er wıth demonstratıons
and pıctures. ı forget names but
remember faces.
words.(Berrin)
l look,at situations in a practicalway and
ldeal with them realistically. (Ayça)
|'m good at sportİİn'EEİTİTİğ
something wlth my hands. l
remember everything l do with
friends.
l think about things in a detailed way
and l analyze to understand things.(Zeki
l am very intuitive, lcan understand
situations with my feelings.(Arif )
9)...........:....is very good at talking to other
people.
Tuğçe
A) Arif
C} Ayça
A) Tuğçe |ikes building something with her
hands.
B) Tuğçe isn't good at remembering names.
C) Bob isn't good at physical activities.
10)Arif is very intuitive because he uses his
......to understand situations.
*.
D) Bob likes demonstrations.
1
3.
-
B) Berrin
D) Zeki
A) |ogic
C) feelings
B) mind
D) language
MEB 2014 TEOG, a xİi;iı,_;:Ği
AsPıRiN DENEME SıNAVı
ğ da var;i"ii rn-.i* g ar;
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.
""*;Jİ"
Aşa
ı
'^luhll learns through moving and touching.
She likes making experiments and doing
sports."
A)
B)
a
. . l learn best by doing.
8) |'m
l'm good at aıts, crafts, physical education and
experiments, l can't sit for long periods. like
walking around the classroom.
l
A)kinaesthetic learner
B)auditory learner
C)visual learner
D)mathematical inteIligence
;
!l
8
.'İil,il
:l',.
iııciuizce DERsl
l, - |:"""İ
2o14 KAstM TEoG sıNAVıNDA vAKALADıĞıMıZ SoRULAR
,I
*y:B
2014
TEoG, A KiTApçıĞı
zinve DENEME .,*or,'İ
15-16 ve r7.;;;lr;aşağıda
veriten
re qöre CeVAniarıın,-
1.
Diana: We're very lucky to have such a
........ Grandma. She gives us
_
presents
whenever we visit her.
,
Cjndy: You should visit her very often then.
reliable
C) generous
A)
B) quiet
D) social
ZİRVE DENEME sıNAVl
i
1
]
i
]
j
15.
Mary is social but she isn't ...........
A) naugh§
C) helpful
16.
...........
B) generous
D) lazy
'
i,1
.._
A) treat our friends kindly
B) are kind to one another
C) come home from school late
D) don't get on well with each other
B) Maıy / Mike
D) David / Mary
AspiRiN DENİME sıNAvı
2
5)
ln my dream, l saw a big angry
dog.
Ece : Sorry.
Can you repeat that,
' please?
Ronny : Aren't you listening to me? lsaw
an angry dog in my dream. lt was
running towards me!
A)
B)
C)
D)
We :.*:ır-ı___.
oio"rıo
MEB 2014 TEOG, a xİraeçıĞı
Il
-fight.
is cheerful but........... isn,t.
A) tı,tike / Helen
C) Helen / David
4. Ronny
shares his toys with me and we alwavs
.
is hardworking but not polite.
"J]'.|"
17.
.,..,,....,
11,.. RlcharO is very rude and selfish.
He never
:
Yesterday, somebody stole my bike
from our garden. l called the police.
The policemen arrived at my house in
a short time. They tried very hard
but
l couldn't see it.
lwanted to shout.
A) they could get some footprints
l couldn't hear 5ı9tı.
l was reallv afraid.
i|
B) they couldn't find my house
ttıev couldn't catch the thief
iı.ıciı_izce oensi 2014 KAslM TEoG sıNAVıNDA YAKALADıĞlMız soRULAR
MEB 2014 TEoG, a xirepçıĞı
1.
AsPiRıN DENEME slNAVl4
Why don't we have lunch together?
Mark
l'm very hungry. Let'J go to a
caf6.
I]nu
:
:
2|
A) Unfortunately! B) Don't
worry!
C) Never
D) Great ideaİ
mind!
Meriç : My dog can play the piano!
Merve:
A) Poor you!
B) How awfu|!
C) That's incredibleeI
D)What a shame!
...*
MEB 2014 TEoG, A KİTAPçıĞ|
AsPıRıN DENEME SıNAV|6
3)
2.
Alice
Bob: How is Bill?
Julia: He is very happy
Bob:Why?
Julia:Because we decided to get married
Bob :...........
could beat adults at chess at the
age of 5.
Ivteg : ............ l don't belİeve
İt
:l
A) Really?
C) As a resuit,
B) Absolutelyl
D) Thank Godl
Bu diyalogda boş bırakılan yere
aşağıdaki[erden hangisi qetirilemez?
A) Congratulations
B)AbsolutelyI
C) lncredible
D)What nice news
!
!
MEB 2014 TEoG, A
6. Clara
Buket
KiTAPçlĞı
.
I
ASPıRİN DENEME slNAVı
3
10) A: ..............was the Maths exam, Kerem?
:....................,...
usually get up early in the morning.
l take a shower and then lgo to
schoo]. After school l go to the gym.
:t
A) Hoıv do you spend a day?
B) Where do you want to go?
C) Why do you eat junk food?
D) What do you want to do?
B: l think, l will fail. l'm sorry dad
A)Why
C) How
B)What
D)Where
I
,1" ,ift:irtri
_, .
i-İfEii-:ll],]i:r
iı.ıciı_izce oensİ 2014 KASıM TEOG SıNAVıNDAYAKALApıĞırvıız SoRuLAR
MEB 2014 TEoG, a
xirençıĞı
11. Aşağıdaki tabloda verilen listenin başlığı
olabilecek seçeneği işaretieyiniz.
=ş lılake a p!an.
...* Study regularly.
exercise.
-=ş Do
Have a rest.
=+ Repeat the lessons.
A) Tips to Be Successful at Schocl
B) Tips to Be Strong and Energetic
C) Tips to Have a Healthy Life
D) Tips to Gain Some Weight
espiniı.ı DENEME sıNAvı
-
8
HANDY TİPS FOR A SUCCESSFUL
SCHOOL LIFE
.
Take notes.
. Don't miss classes.
. Do your homework.
. Listen to your teachers carefulIy.
Yukarıda verilen bilgilere göre
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
notes.
shouldn't rewrite your
B)lf you listen to your teachers carefully,
will be nnore successful.
you
C)|f you have trouble with homework, get help.
]
]
Download

" soRuLAR