Evrak Tarih ve Sayısı: 12/01/2016-E.1220
*BEL55CBE*
T.C.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul Müdürlüğü
Sayı : 60403350-902.03
Konu : Arş.Gör.Ön Değerlendirme
REKTÖRLÜK MAKAMINA
(Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü)
25/12/2015 tarihinde http://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa adresinde yayımlanan Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Araştırma Görevlisi Kadrosuna
müracaat eden adayların 12/01/2016 tarihinde saat 10.00' da yüksekokulumuzda yapılan ön
değerlendirme sonuçları Üniversitemiz Web sayfasında yayınlanmak üzere ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
e-imzalıdır
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer SELÇUK
Yüksekokul Müdürü
Ek:Arş.Gör. Alımı ile ilgili ön değerlendirme Sınav Tutanağı (2 sayfa)
Adres:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü Zeve
Kampüsü 65080 Tuşba / Van
Telefon:+90 432 251010 Faks+90 432 251010
e-Posta:[email protected] Elektronik Ağ:+90 432 251010
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Yakup URUK
Unvanı: Bilgisayar İşletmeni
Dahili No: 5807
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak Tarih ve Sayısı: 12/01/2016-E.1220
BED EN eĞ iri ıvıi
Ğü
vE spoR yü rsexoxu ı,u ıvıü oü nı-ü
r,ı
e
sınavına baŞvuruda
Bölümü Araştırma Görevlisi giriŞ
Yüksekokulunuz Antrenörlük Eğitimi
yüksek öğretim
incelenmiş olup'
bulunan
yedi ( 7 )
adaya ilişkin belgeler jürimiz tarafından
naklen veya açıktan yapılacak
Dışındaki öğretim Elemanı kadrolarına
kurulunun öğretim üyesi
atamalardauygulanacakmerkezisınavilegirişsınavlarınailişkinusulveesaslarhakkındaki
yönetmeliğin10.Maddesigereğincejürimiztarafındanyapılanöndeğerlendirmesonuçlarıdilekçemiz
ekinde sunulmuştu
r, t2,07,2ot6
Adres: YYU BESO
VAN
Jüri Başkanı
EK. 2 Adet Ön Değerlendirme Sonucu,
vi,ıi]ıci] vıı t"şh,[frliı t§l
o{?
l l/g
9ç3
ı /aııL
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak Tarih ve Sayısı: 12/01/2016-E.1220
aıırneııönuüx
6
Adı Soyadı
Mücahit Sarıkaya
ömer Faruk yazıcı
Haluk Çavğa
Yunus Emre Yarayan
Yunus Emre Cingöz
Yusuf Dumlu
7
Faruk Çelikel
Sıra
1
2
3
4
5
B
yüxseroKulu _
. _:
BEDEN eĞiriıııi vE spoR
soNUÇLARı
oeĞEnı-eı'ıoiRıvıe
Öı,ı
slNAVı
ciniş
eĞiriıııi aöLüıvıü ARAşTıRMe cönevı-isi
Açıklama
Sonuç
Yabacı Dal%40
Ales%60
Yabacı Dil
Ales
şınava tşıret)llı]
80,437182
34,8
45,637182
87
76,06197
sınava Girebııır
72,758134
25
47,758134
62,5
79,59689
sınava Glrebalir
72,277602
27
45,277602
67,5
75,46267
sınava Girebilir
68,563966
22
46,563966
55
77,60661
sınava uıremez
67,86792
21
46,86792
52.5
78,1132
Şlnava glrelIlez.
65,046052
20,5
44 546052
51,25
74,24342
sınava Giremez
65,029458
21
73,38243
52,5
Yüksek Öğretim Kurulunun öğretim üyesi dlşındaki Öğretim
44,029458
E,:T.""]9g:|xi:,1l1-=:::1,]§L5|J'ffj"l1x1;:ieİJşil:xx"ff
ilan edildiği gibidir.
Yr6 Ooç. Or. Muzaffer SELÇU K
Jüri Başkanı
YrO. Ooç. Or . M. Bülent
ASMA
Jüri Üyesi
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Y.Gökhan GENCER
Jüri Üyesi
Download

Arş.Gör.Ön Değerlendirme - Yüzüncü Yıl Üniversitesi