KL.OMO/jjo^
BAHADIR
T.C.
SİNOP ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
Sayı
Konu
: 2014/801 Muh
: 2015 yılı bilirkişi ilanları
30/09/2'
BOYABAT ADLI YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu gereğince bilirkişi ve tercümanlık
listelerinin, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre hukuk bilirkişi listelerinin
II Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca düzenlenmesi hakkındaki yönetmelik gereğince
Komisyonumuzca ayrı ayrı düzenlenen 30/09/2014 tarihli
Ceza ve Hukuk ile
Tercümanlık ilan metni ekte gönderilmiştir.
İlanların 01-15 Ekim 2014 tarihleri arasında mutad vasıtalarla ve adliye
ilan panosunda ilan edilmesi,
Başvuruların son müracaat tarihi olan 31 Ekim 2014 tarihine kadar bizzat
Sinop Adalet Komisyonuna yapılabileceği gibi mahalli C,Başsavcılıkları aracılığı ile veya
kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla, kayıtlı bulunulan oda aracılığıyla, ya da UYAP
bilirkişi bilgi sistemi üzerinden güvenli elektronik imza ile imzalanmak suretiyle ve
başvuruya esas belgelerin asılları veya onaylı örneklerinin ayrıca posta yolu ile
gönderilmek suretiyle de yapılabileceği hususunda,
Bilgi ve gereği rica olunur.
Şamil KOÇ-40852
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanı
A.C.M.Başkanı
c-imzalıdır
DAĞITIM/
1- Boyabat Adalet Kom.Bşk.(Boyabat ve Durağan Adliyeleri için)
2- Ayancık C.Başsavcılığına,
3- Gerze C.Başsavcılığına,
4- Türkeli C.Başsavcılığına.
EK: 3 adet ilan
3 adet başvuru formu
* F.vrak elektronik imza ile i m / a l a n m ı ; ve DYS üzerinden gönderilmiştir. Ayrıca fiziki olarak
UYAP Bilişim Sisteminde ver alan bu dokümana http://vatandas uvapnov tr adresinden
YytcWu/
- JQR8cJ4
gönderilmeyecektir.
- / 3 1 + O K z - 0 H K 0 5 w = kodu tle erişebilirsiniz
T.C
SİNOP ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU
İ
L
A
N
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun Göre Tercüman Listelerinin İl Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca Düzenlenmesi Hakkındaki
Yönetmelik gereğince İl Adalet
Komisyonumuz dahilinde "soruşturma ve kovuşturma evresinde mağdur, şüpheli, sanık ve tanığın
beyanlarını başka bir dilden veya işaret diliyle Türkçeye çevrilmesi için İngilizce, Almanca, Fransızca,
Rusça, Arapça, Gürcüce, Kürtçe ve diğer diller ile İşaret dili alanlarında düzenlenecek 2015 yılı tercüman
listeleri oluşturulacaktır.
T E R C Ü M A N LİSTESİNE KABUL ŞARTLARI
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
c) En az ilkokul mezunu olması,
ç) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,
d) Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar,
12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya
kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
e) Disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından
geçici olarak yasaklanmamış olması.
f) Komisyonun bağlı bulunduğu İl çevresinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmesi.
g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,
B A Ş V U R M A USULÜ
(www.sinop.adalet.gov.tr) adresinde yayımlanan Komisyonumuza ait ilan metninin ekinde
bulunan "Başvuru Dilekçe Örneğr'nin temini ile başvuruların şahsen yapılabileceği gibi Mahalli
Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden gönderilerek belge asılları veya Mahalli
C.Başsavcılıklarınca tasdikli örneklerinin komisyonumuza ulaştırılmak üzere gönderilmesi, son başvuru
tarihi olan 31 Ekim 2014 tarihinden sonra yapılan başvuruların değerlendirmeye alınamayacağı,.
BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER
Başvuru Formu ile birlikte T.C.Kimlik numarası ile IBAN hesap numarasının bildirilmesi,
a)
Adrese dayalı nüfûs kayıt örneği
b)
Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname,
sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda
tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı
c) İki adet vesikalık fotoğraf
d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,
e)
Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlar (a ve c) bentlerinde sayılan belgeleri
getireceklerdir.
M Ü R A C A A T YERİ VE TARİHİ
1- Müracaatlar Sinop Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına
bizzat yapılabileceği gibi Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına aracılığı ile de yapılabilecektir.
2- Müracaatlar 31 Ekim 2014 tarihinde saat 17.00'de sona erecektir.
3- Başvuruları kabul edilenlerin listesi (www.sinop.adalet.gov.tr) Internet adresinde ve
Adliye Divanhanesinde ilan edilecektir
YEMİN TARİHİ VE YERİ :
Listeye kabul edilenlerin; 12 Aralık 2014 Cuma günü saat 16.00'da Sinop Ceza
Mahkemeleri Duruşma Salonunda yeminleri yaptırılacaktır. ( Y E M İ N İÇİN AYRICA
DUYURU
YAPILMA YACAKTIR.)
İlan olunur. 30/09/2014
I .<_
SİNOP ADLİ YARGI İLK D E R E C E M A H K E M E S İ
ADALET KOMİSYONU
İ L A N
6100 sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunun 268.maddesine dayanılarak hazırlanan "Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı
Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik gereğince, İl Adalet Komisyonumuz
dahilinde hukuk mahkemelerinde belirlenmiş uzmanlık alanları doğrultusunda 2015 yılı Hukuk Mahkemeleri bilirkişi listelerinin
hazırlanmasına yönelik meslek ve uzmanlık alanları aşağıda belirtilmiştir.
Meslek ve Uzmanlık Alanları:
Elektrik-Elektronik-Haberleşme-Bilgisayar-İnşaat, Ziraat, Orman, Harita, Makine, Gemi, Endüstri, Maden, Kimya,
Tekstil, Gıda, Su ürünleri, Çevre, Jeofizik, Jeoloji, Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendislikleri, Arkeolog, Sanat Tarihi, Sosyal
Hizmet, Rehberlik uzmanları, İşitme Engelliler ve işaret dili ve Her dilde Tercüman (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça,
Farsça, Osmanlıca), Veteriner, Mimar, Hukukçu, Fen Memuru, Kadastro Teknisyeni, Mali Müşavir, Banka Uzmanı, Mali Tablolar
Analizi, Ticaret Muhasebecisi, Maliyet
Muhasebecisi, Sosyolog, Psikolog, Pedagog, Psikiyatrisi, Trafik Uzmanı, Şehir
planlamacısı, Sosyal Güvenlik Kurumu Hukuku, iş güvenliği uzmanı, Emlakçı, Gayrimenkul danışmanı, Yangın Uzmanı, Hesap
Uzmanı, Meslek Uzmanları ( Fotoğraf- Kamera çekimi, Sigortacı, Eczacı, Kuyumcu, Galerici, Oto-kaporta-boya-motor tamircisi,
Camcı, Çilingir, Marangoz, Demirci, Su tesisatçısı, Terzi, av malzemeleri satıcısı vb.),
BİLİRKİŞİ LİSTESİNE K A B U L Ş A R T L A R I
a)
b)
Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
Bilirkişilik yapacağı alanlarda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olması,
c ) Affa uğramış yada ertelenmiş olsa dahi Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat
karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,
ç) Disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak
yasaklı durumda olmamak,
d) Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,
e)
Komisyonun yargı çevresinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmek,
0
g)
Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,
Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartları haiz olmak,
ğ) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı
olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi,
yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak.
B A Ş V U R M A USULÜ
(www.sinop.adalet.gov.tr) adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait bilirkişi ilan metninin ekinde bulunan "Hukuk
Mahkemeleri Bilirkişi Başvuru Dilekçe Örneği"nin temini ile başvuruların, komisyona bizzat veya kayıtlı olunan oda, çalışılan
kurum ve kuruluş aracılığı ile de yapılabilir.
BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER
Başvuru Formu ile birlikte(Fotoğraflı)
a)
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C.Kimlik numarası, yabancılar için pasaport ve çalışma iznini
gösteren belge,
b ) Komisyonun yargı çevresinde oturduğu ya da mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair yazılı beyanı,
c) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi gibi belgelerin; bu belgeleri veren
kurum, kuruluş veya komisyonca onaylı örneği,
ç) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek
kuruluşuna üye olduğuna dair son bir ay içersinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi
d) Bilirkişilik yapacağı alanlarda en az Uç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge,
e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici
olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge,
f) Komisyonun bir önceki yıla ait hukuk bilirkişi listesinde kayıtlı olanlardan fotoğraflı başvuru formu ile
sadece (b), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
M Ü R A C A A T YERİ VE TARİHİ
1-Müracaatlar Sinop Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat yapılabileceği
gibi kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığı ile de müracaat edebileceklerdir.
2-Müracaatlar 31 Ekim 2014 tarihinde saat 17.00'de sona erecektir.
3-Başvuruları kabul edilenlerin listesi ( w w w . s i n o p . a d a l e t . g o v . t r ) Internet adresinde ve Adliye ilan panosunda
ilan edilecektir.
Y E M İ N TARİHİ VE YERİ:
Listeye kabul edilenlerin; 12 Aralık 2014 Cuma günü saat 16.00'da Sinop Adliyesi Hukuk Mahkemesi
Duruşma Salonunda yeminleri yaptırılacaktır.(FEA//A İÇİN AYRICA DUYURU
YAPILMAYACAKTIR.)
İlan olunur. 30/09/2014
T.C
SİNOP ADLİ YARGI İLK D E R E C E M A H K E M E S İ
ADALET KOMİSYONU
İ L A N
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca bilirkişi listelerinin
düzenlenmesi hakkındaki yönetmelik gereğince Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Ceza Mahkemelerinde uzmanlık alanlarında
2015 Yılı bilirkişi listelerinin hazırlanmasına yönelik meslek ve uzmanlık alanları aşağıda belirtilmiştir.
Meslek ve Uzmanlık Alanları:
Elektrik-Elektronik-Haberleşme-Bilgisayar-İnşaat-Ziraat-Gıda-Orman-Harita-Makine-Endüstri-Kimya-Bilgisayar
MUhendisi-Su Ürünleri-Çevre-Meteoroloji-Jeoloji-Gemi-Tekstil-Hidrojeoloji ile Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisleri,
Arkeolog, Sanat Tarihi Uzmanı, Müze araştırmacısı, Sosyal Hizmet Uzmanı, Rehberlik Uzmanı, Doktor(Adli Tabip),
Veteriner, Mimar, Peyzaj Mimarı, Fen Memuru, Kadastro Teknisyeni, Mali Müşavir, Banka Uzmanı, Muhasebeci, Psikolog,
Pedagog, Psikiyatrisi, Bilgisayar Programcısı, Grafoloji (imza ve yazı inceleme uzmanı), Trafik Uzmanı, Olay yeri inceleme
uzmanlığı, karayolları kaza yeri suç kusur tespit uzmanlığı, Şehir planlamacısı, iş ve sosyal güvenlik uzmanı, Yangın
Uzmanı, Hesap Uzmanı, Kriminal Uzman, Fikri Mülkiyet Suçları Uzmanı, Tekel ve Kaçakçılık Uzmanı, Meslek Uzmanları
( Fotoğraf-Kamera çekimi, Eczacı, Kuyumcu,Galerici, Oto tamircisi, Camcı, Çilingir, Marangoz, Demirci, Su tesisatçısı,
Terzi vb.),
BİLİRKİŞİ LİSTESİNE K A B U L ŞARTLARI
1- Gerçek Kişilerin;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b) Başvuru tarihinde yirmi beş yaşından küçük olmaması,
c) Bilirkişilik yapacağı alanlarda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olması,
d ) A f f a uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve
alım satımlara fesat karıştırma gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biri ile hükümlü bulunmaması.
e) Disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak
yasaklanmamış olması.
0 Komisyonun bağlı bulunduğu İl çevresinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmesi.
g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,
2- Tüzel Kişilerin;
a) Halen faaliyetine devam ediyor olması,
b ) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi yada kişilerin de listeye kabul
şartlarını taşımaları gerekir.
B A Ş V U R M A USULÜ
(www.sinop.adalet.gov.tr) adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait bilirkişi ilan metninin ekinde
bulunan "Bilirkişi Başvuru Dilekçe Örneği"nin temini ile Başvuruların şahsen yapılabileceği gibi kayıtlı olunan oda,
çalışılan kurum ve kuruluş aracılığı ile de yapılabilir.
B A Ş V U R U D A İSTENİLECEK BELGELER
Fotoğraflı Başvuru Formu ile birlikte (T.C.Kimlik numarası ile IBAN hesap numarasının bildirilmesi,)
a) Nüfus Cüzdan örneği,
b ) Komisyonun bulunduğu İl çevresinde oturduğu yada bu ilde mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge.
c) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,
d) Bilirkişilik yapacağı alanlarda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğu belge,
e) Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; Şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret
sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için halen faaliyetlerine devam ettiğini gösterir ilgili resmi kurumdan alınacak belgenin
ibraz edilmesi gerekir.
f ) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici
olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum ve kuruluştan alacağı belge.
g ) Bir önceki Ceza Bilirkişi listesinde kayıtlı bulunanlar başvuru formu ile birlikte sadece (b ve O
maddelerinde belirtilen belgeleri getireceklerdir.
M Ü R A C A A T YERİ VE TARİHİ
1- Yukarıda belirtilen şartları taşıyanların müracaatlarını Sinop Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet
Komisyonu Başkanlığına etmeleri gerekmektedir.
2- Müracaatlar 31 Ekim 2014 tarihine kadardır.
3- Başvuruları kabul edilenlerin listesi (www.sinop.adalct.gov.tr) Internet adresinde ve Adliye
Divanhanesinde ilan edilecektir.
YEMİN TARİHİ VE YERİ
Listeye kabul edilenlerin; 12 Aralık 2014 Cuma günü saat 16.00'de Sinop Adliyesi Ceza Mahkemeleri
Duruşma Salonunda yeminleri yaptırılacaktır.
İlan olunur. 30/09/2014
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLlCl'NA
SİNOP
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi l.istelerininin Düzenlenmesi Hakkındaki
Yönetmelik gereğince Sinop Adli Yargı Adalet Komisyonunuzca bu hususta yapılan ilan nedeniyle;
Aşağıda uzmanlık alanımı belirttiğim konularda bilirkişi listesine alınmak üzere ilanda belirtilen belgeler ekte sunulmuştur.
Gereğini takdirlerinize arz ederim
/ 1 0 / 2014
Adı Soyadı
İm/a
BİLİRKİŞİ BAŞVURU BİLGİLERİ
SİNOP
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Kuruınu
Adı
Cinsiyeti
Soyadı
Erkek O
Doğum Tarihi (GOn/Ay/Yıl)
Doğum Yeri
P
Bekar
•
Fotoğraf
Medeni Durumu
Evli
Baba Adı
Kadın
•
İli
Anne Adı
İlçesi
Aile No.
Bucağı
Cilt No.
Sayfa No.
Mahalle
BA ŞVIIRU N O
20115/
veya Köyü
İBAN H E S A P N U M A R A S İ
T.C. K İ M L İ K NO:
Mahkumiyete Neden Olan Suçu
Sabıka Kaydı Var Mı?
Var •
Yok
B A N K * ŞUBESİ
Mahkumiyeti Var İse:
•
Öğrenim Durumu
Süresi
Yıl
•
Ay
•
Gün
•
Belge TBrü (Diploma, Ruhsatname. Sertifika gibi)
Sonucu
Tecil
•
Af
•
Para Cez.
•
EN SON Ç A L I Ş T I Ğ I K U R U M V E Y A K U R U L U Ş
MESLEĞİ:
İnfaz
•
İ K A M E T G A H ETTİĞİ İL/İLÇE
BİLİRKİŞİ L İ S T E L E R İ N İ N D Ü Z E N L E N M E S İ N E E S A S A L I N A C A K O L A N
B Ö L f M VE UZMANLIK ALANLARI
SÛRESİ:
TEBLİGATA YARAR ADRES BİIGİLERİ
İŞ YERİ ADRESİ :
EV A D R E S İ :
İş T e l :
Ev T e l :
GSM :
Eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru formunu, aşağıdaki yazılı istenen evraklarla birlikte 31 Ekim 2014 tarihinde saat 17.00'ye
kadar teslim etmediğiniz takdirde talebinizin REDDİNE karar verileceği, listeye kabul edildiğiniz takdirde 12 Aralık 2014
C uına nünü Sinop Adliyesi Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonunda saat 16.00'da yemin etmek üzere hazır bulunmanız gerektifci
hususu tebliğ olunur. YEMİN İÇİN AYRİCA DUYURU
YAPILMAYACAKTIR.
EKLERİ:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C.Kimlik numarası, yabancılar için pasaport ve çalışma iznini gösteren belge,
b) Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu ya da bu ilde mesleki faaliyetini yürüttüğüne dair belge
c) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,
d) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge,
e) Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; Şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknan
diğer tüzel kişiler için halen faaliyetlerine devam ettiğini gösterir ilgili resmi kurumdan alınacak belge,
0 Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı
durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşa ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge.
g) Bir önceki Ceza Bilirkişi listesinde kayıtlı bulunanlar başvuru formu ile birlikte sadece (b-f)
maddelerinde
belirtilen belgeleri
getireceklerdir.
A D L İ Y A R G I İLK D E R K Ç E M A H K E M E S İ A D A L E T K O M İ S Y O N U
BAŞKANLI&'NA
SİNOP
6100 Sayılı Hukuk Muhıkemrsi Kanununa G8r* İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi l.istelerininin Düzenlenmesi Hakkındaki Y'Anetmelik
gereğince Sinop Adli Yargı Adalet Komisyonuııuzca bu hususta yapılan ilan nedeniyle;
Aşağıda uzmanlık alanımı belirttiğim konularda bilirkişi listesine alınmak üzere ilanda belirtilen belgeler ekte sunulmuştur.
Gereğini takdirlerinize ara ederim
/ 1 0 / 2014
Adı Soyadı
İmza
BİLİRKİŞİ BAŞVUR!' BİLGİLERİ
SİNOP
Kurumu
A d l i Y a r g ı İlk D e r e c e M a h k e m e s i A d a l e t K o m i s y o n u
Soyadı
Doğum Yeri
Cinsiyet»
Erkek •
Doğum Tarihi (Glln/Ay/Yıl)
kadın
Medeni Durumu
Evli
•
Bekar
•
•
Anne Adı
Baba Adı
İlçesi
C il» No.
Aile No.
Bucağı
Mahalle
veya KdyO
Sayfa No.
BAŞVURU NO
2015/
İBAN HESAP NUMARASI
T.C. KİMLİK NO:
Sabıka Kaydı Var Mı?
Var
•
Öğrenim Durumu
Mahkumiyete Neden Olan Sucu
BANKA ŞUBESİ
Mahkumiyeti Var İse;
Yok
Suresi
Sunucu
Belge Türü (Diploma. Ruhsatname. Sertifika gibi)
Yıl
n
Tecil
•
Ay
Gün
Af
Para Cez.
•
•
•
İnfaz
a
İKAMETGAH ETTİĞİ İL/İLÇE
EN SON ÇALIŞTIĞI KURUM VEYA KURULUŞ
BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİNE ESAS ALINACAK OLAN
BÖLÜM VE UZMANLIK ALANLARI
MESLEĞİ :
SÜRESİ :
TEBLİGATA YARAR ADRES BİLGİLERİ
EV ADRESİ :
İŞ YERİ ADRESİ:
Ev T e l :
GSM :
İş T e l :
Eksiksik olarak d o l d u r u l m u ş B a ş v u r u f o r m u n u a ş a ğ ı d a yazılı istenen belgelerle birlikte 31 F.kim 2 0 1 4 t a r i h i n d e saat 17.00'ye k a d a r
teslim e t m e d i ğ i n i z t a k d i r d e talebinizin R E D D İ N E k a r a r verileceği, listeye k a b u l edildiğini/, t a k d i r d e 12 Aralık
2014 Cuma
günü
S i n o p Vcilivesi H u k u k M a h k e m e l e r i D u r u ş m a S a l o n u n d a s a a t lfı.OO'da vcıniıı e l ı n e k ü z e r e h a z ı r b u l u n m a n ı z g e r e k l i ğ i
hususu tebliğ o l u n u r YEMİN
İÇİN
AYRICA
DVYVRV
YAPILMAYACAKTIR.
EKLERİ:
a) N ü f u s eilzdan örneği ( T ü r k i y e C u m h u r i y e t i v a t a n d a ş l a r ı için T . C . K i m l i k n u m a r a s ı , y a b a n c ı l a r için p a s a p o r t v e ç a l ı ş m a iznini gösteren belge)
b) K o m i s y o n u n b u l u n d u ğ u il ç e v r e s i n d e o t u r d u ğ u y a d a bu ilde mesleki faaliyetini y ü r ü t t ü ğ ü n e dair b e l g e
c) U z m a n l ı k a l a n ı n a ilişkin d i p l o m a , r u h s a t n a m e , s e r t i f i k a gibi belgelerin onaylı ö r n e ğ i ,
ç ) Mesleğini icra e d e b i l m e k için h e r h a n g i bir m e s l e k k u r u l u ş u n a kayıtlı o l m a k z o r u n d a olanlar için, meslek k u r u l u ş u n a ü y e o l d u ğ u n a dair son
bir ay içersinde a l ı n m ı ş o d a faaliyet belgesi v e y a o d a kayıt belgesi
d) Bilirkişilik y a p a c a ğ ı a l a n d a en az ü ç yıllık mesleki d e n e y i m e s a h i p o l d u ğ u n u gösterir belge,
e) Disiplin y ö n ü n d e n m e s l e k t e n y a d a m e m u r i y e t t e n ç ı k a r ı l m a cezası a l m a d ı ğ ı n a v e sanat i c r a s ı n d a n geçici olarak yasaklı d u r u m d a o l m a d ı ğ ı n a
dair kayıtlı o l d u ğ u m e s l e k k u r u l u ş u ya d a çalıştığı k u r u m veya k u r u l u ş t a n a l a c a ğ ı belge,
*Bir önceki H u k u k bilirkişi l i s t e s i n d e kayıtlı o l a n l a r d a n f o t o ğ r a f l ı b a ş v u r u f o r m u ile s a d e c e ( b ) , (ç), ( e ) b e r i l e r i n d e belirtilen
b e l g e l e r istenecektir.
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI NA
SİNOP
Crza Muhakemesi K a n u n u n a Göre İl Adli Vargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman l.istelerininin Düzenlenmesi Hakkındaki
Yönetmelik gereğince Sinop Adli Yargı Adalet Komisyonunuzca bu hususta yapılan ilan nedeniyle;
Tercüman listesine alınmak üzere ilanda belirtilen belgeler ekte sunulmuştur.
Gereğini takdirlerinize arz ederim
/ 10 / 2014
Adı Soyadı
İmza
BİLİRKİŞİ BAŞVURU BİLGİLERİ
SİNOP
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Kurumu
Cinsiyeti
Soyadı
Adı
Krkek •
Doğum Yeri
Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl)
•
Bekar
O
Fotoğraf
Medeni Durumu
Evli
D
İli
Anne Adı
Baba Adı
Kadın
İlçesi
Aile No
Bucağı
Cilt No
Sayfa No
Mahalle
BAŞVURU NO
2015/
vey a k ö v ü
İBAN H E S A P N U M A R A S I
T.C. K İ M L İ K NO:
Mahkumiyete Neden Olan Suçu
Sabıka Kaydı Var Mı?
Var •
Yok
BANKA ŞUBESİ
Mahkumiyeti Var İse,
D
Öğrenim Durumu
Süresi
Belge Türü (Diploma, Ruhsatname. Sertifika gibi)
Sonucu
Yıl
•
Ay
•
Gün
•
Tecil
•
Af
•
ParaCez.
O
İnfaz
O
İ K A M E T G A H ETTİĞİ İL/İLÇE
EN SON ÇALIŞTIĞI K U R U M VEYA K U R U L U Ş
T E R C Ü M A N L İ S T E L E R İ N İ N D Ü Z E N L E N M E S İ N E ESAS A L I N A C A K O L A N
MF.SLEĞI :
T E R C Ü M A N O L M A K İSTENİLEN DİLLER V E İŞARET DİLİ AI.A.NLARI
SÜRESİ:
T E B L İ G A T A Y A R A R A D R E S BİLGİLERİ
İŞ YERİ A D R E S İ :
EV A D R E S İ :
İş T e l :
Ev T e l :
GSM :
bksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru formunu, aşağıda yazılı istenen evraklarla birlikte 31/10/2014 larihinde saat 17.00'ye
kadar teslim edilmesi gerekmekle olup, listeye kabul edildiğiniz takdirde 12 Aralık 2014 Cuma giünü saat 16.00'da
Sinop Adliyesi Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonundu yemin etmek üzere hazır bulunmanız gerektiği hususu
tebliğ olunur. YEMİN İÇİN AYRICA DUYURU YAPILMAYACAKTIR.
EKLERİ:
a) Adrese dayalı nüfus kayıl örneği
b) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veyt
komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecck
derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı.
c) İki adet vesikalık fotoğraf
d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği.
e) Bir önceki listede kayıtlı olanların a-c berilerinde belgeleri getireceklerdir.
Download

KL.OMO/jjo^ BAHADIR T.C. SİNOP ADLÎ YARGI