T.C.
oüzcE ÜNivERsiTİsl
sAĞLıx BıüMLERı ENsTiıüsü ııüoüaıüĞü
xEMşıREüK EsAstARı ANAsitjM oALi
Yü(s€( risANs BaLıM slNAvITt TANAĞı
23
ü01,2oı5 tarihinde Hemşirelik Esaslaİi Alabiıim Daı'nda ğilirıı sııavana
gıĞn
Yü
kJet
Llsa ns
öğf€nci
adaYla.ına iIişkiİ s|nav sonuçıarı a9iğlda belıİtiım ıştır.
oüzcE üNİvEİslTİsI
sAĞUK BıLiMtEf,l ENsTlTüsÜ MÜDtiRtÜĞÜ
H€MşiRELil( EsAsLARl ANAB|ıiM DAu
yürsEx LısANs BıL|M slNAvı TUTANAĞ|
23,ol2oı5 tarihiıde Hemşi.irlik €sarla.l Anabİlim oali'ıda
Bl|ıin sınavina 8iren Yükşek tisanr öğrenci adaılarlna
ili'kin stnav
sonğ'çJa n
.ş.ğda beli.tilm iştir.
Download

Yü(s€( risANs BaLıM slNAvITt TANAĞı