Il/08 20t{ U8:MtI
0?rl.lr{t309
TNESTEZI I'OLO,]I
T,C.
CERRAHPA$A
TIp FAKULTESIUpr.ArvlrGr
AnesteziyoloJivc RoanlmasyonAnabllin Dah Bagkanh[r
Sayr : 12109855t1238
Konu :
SaynTUrkAnesteziyoloiive
Reanimasyon
DernegiBagkanr
Blr stlrediryofunlu$uartanbir gekildeAnabilimDalrmrza,
T.C.
Kamu HaslaneleriBlrliklerinden
gelen resmi yazrlarda,ilgili
Anestezlyoloji
ve Reanimasyon
uzmantmesleklaglanmrzrn,'algoloji
amacryla
6 (altr)ay silreileegitimalmalarr
talepleriiletilmcktedir.
yandaluzmanltgrnrn
Algoloji
s6zkonusuoldugubir kogutda,
6 ay
bOylesi
ileilkeselbirgeliglti
e$itimler
endlgesini
olabilecegi
tagrmaktayrz,
Anesteziyolojive Reanlmaeyonuzmanlannrn6 ayhk ek bir eQi
verilecekbelge ile Atgolojiyandaluzmanlannaegdegerbir konuma ger
rn0talaanrzr
arz ederim.
.
.._. -..
. .1..
,. .
:
llllr.
r
.t J'1
^ /Prof.Dr
Anes
AnabilimDal
(u"f^
NotrYrntbnntldt yumarn gEnvc iyt:rnc belktllmcsiricr glun{rr.
l-.--!..t
L!..-r.--r
a---!
- - -- -,'
r. t'^r.--r
t.
-..
--
--
L--.
- rlF.
r.a ' ,,
6rr\
Download

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak. Yazısı