o SBAK'.L"-\:'i.Lı[,~.
,,> 'o, SiV\S' 1'AL 1TtZM~"'"~T
ı.c tc r ı: ","o'E KL-~
r~Nr
.
B
~ Aı)
nı 1 Ll LL:\' vı~onrv
ı; t....v\....,l)-K L~Jl\~J~l\/.:
11<
..U1\,n
i/Ili T •.
jt-~,ı 1'.1_,
MÜDÜRLÜGÜ İLE GÖNÜLLÜ ANNELER DER.NEGİ ARASINDAKİ İŞBlRLİGi
i
TC'
i
1
.lo
PROTOKOLÜ
TARAFLAR
Madde 1 - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Gönüllü
Anneler Derneği arasındaki iş birliği protokolü aşağıdaki şartlarda tanzim edilerek taraf1arca
imzalanınıştır .
ADRESLER
Madde 2a) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü:
UlusAnkara
Anafartalar Cd. No:69
Telefon: 0312 310 24 60
b) Gönüllü Anneler Derneği: Amiral Necdet Uran Cd. Koru Apt. 16/3 Bahçelievler / İST.
Telefon: 0212 442 6080
Tanımlar
Madde
•
•
•
•
•
3- Bu protokolde geçen;
Sosyal Hizmetler ve Çocuk esirgeme Kurumu (SHÇEK)
Sosyal Hizmetler ve Çocuk esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü "GENEL MÜDÜRLÜK"
Gönüllü Anneler Derneği "DERNEK"
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü "İL MÜDÜRLÜGÜ"
Şeyh Zayed Çocuk Yuvası 0-12 Yaş Grubu "KURULUŞ" olarak anılacaktır.
AMAÇ
Madde 4- Bu protokolün amacı;
Kuruluşun tüm faaliyet ve hizmetlerine derneğin imkanları ölçüsünde destek verilmesidir.
KAPSAM
Madde 5- Bu protokolün kapsamı;
Bu protokol, İstanbul Şeyh Zayed Çocuk Yuvasına bağlı Bahçelievlerdeki
bölümünün hizmet ve faaliyetlerini kapsamaktadır.
0-12 yaş grubu
DAYANAK
Madde 6- 2828 sayılı SHÇEK kurumunun 4.maddesinin
(b) bendinde ifade edilen sosyal
hizmetler alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kurul uşJarı ile gönüllü kurul uşlar
arasında koordinasyon
ve işbirliği tesis edilerek güç birliği sağlanır ve mevcut kaynaklara en
verimli şekilde işlerlik kazandırılır. Hükmü protokolün yasal dayanağıdır.
\
\j
,~
L
'"
ı,
i
J
n,,'ı,
ıL
!
i
r.
(
i
t-
A) DERNEGİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 7a) Kuruluş bünyesinde açılacak. olan spor tesisleri, sosyal faaliyet alanları gibi bina veya
bölümlerin projelerini, yapımına ve tefrişine derneğin imkanları ölçüsünde katkıda
bulunmak,
b) Kuruluş idaresinin talebi üzerine kuruluş bünyesindeki revir ünitesi, ı. ve 2. bebek
evleri, özürlü çocuklar ünitesindeki çocukların hizmetinde istihdam edilmek üzere
çocuk doktoru, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişim ve eğitim uzmanı, çocuk eğiticisi
ve hemşire temin etmek, bu personelin ücretlerini ödemek, mesai saatlerini kuruluş ile
iş birliği içerisinde ortaklaşa düzenlemek,
c) Kuruluşta kalan çocukların sosyal aktivitelerini arttırmak, duygusal gelişimlerine
katkıda bulunmak ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla gezi, piknik, kültürel
ve sportif etkinlikler gibi faaliyetler planlamak. organize etmek ve kuruluş idaresiyle
işbirliği içerisinde icra etmek,
d) Çocuklara yönelik yabancı dil eğitimi verile bilmesi amacıyla personel, araç gereç ve
uygun ortam yaratmak ve eğitimin verilmesini temin etmek,
e) İlgili mevzuat çerçevesinde kuruluşun gönüllü anne hizmetlerine katkıda bulunmak ve
gönüllü annelerin eğitiminde görevalmak.,
f) Çocukların sağlık sorunlarının çözümünde ve tedavi süreçlerinde hastanelerle iş birliği
ve koordinasyon sağlamak ve çocukların hastanelerdeki refakat hizmetlerine gönüllü
anneler aracılığı ile katkıda bulunmak,
g) Kuruluşta görevli bakım ve temizlik elemanlarının moral ve motivasyonunu arttırmak
amacıyla kuruluş idaresiyle işbirliği içerisinde sosyal faaliyetler ve etkinlikler
düzenlemek.
B) GENEL MÜDÜRLÜGÜN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERi
Madde 8a) Protokol kapsamındaki
faaliyetlerin yürütülmesinde,
yürürlükteki mevzuatlar
doğrultusunda ve İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün bilgisi dahilinde
kuruluş idaresi tarafından iş birliği ve koordinasyonu sağlamak,
b) Protokol kapsamındaki iş ve işlemlerle ilgili kuruluş ihtiyaçlarının belirlenerek
derneğe bildiri,
PROTOKOLÜN SÜRESİ
Madde 9- Bu protokol, yürürlük tarihinden başlamak üzere 5 (beş) yıl süreli olup, sürenin
bitimi tarihinden en az 6 (altı) ay önce taraflardan birisince yazılı olarak. uzatılmayacağı
bildirilmediği taktirde 5 (beş) yıl daha uzar.
PROTOKOLÜN FESHİ
Madde ı0- Protokol ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hizmet verilmediğinin tespıtı
durumunda, verilecek sürede gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde protokol her iki
taraflarca da tek taraflı olarak fesih edebilir.
Madde 11- Bu protokol hükümlülerinin uygulanmasından
intikali halinde İstanbul ilindeki mahkemeler yetkilidir.
doğan uyuşmazlıkların
yargıya
DİGER HÜKÜMLER
Madde 12- Bu protokol de yer almayan konular yürürlükteki kanun ve ilgili diğer mevzuat
çerçevesinde yürütülür.
Madde 13- Taraflar, protokol süresi içinde ortaya çıkabilecek yenilikler çerçevesinde hizmetin
daha iyi yürütülebilmesini teyminen, protokolde değişiklik yapılmasını isteyebilir.
YÜRÜTME
Madde 14- Bu protokol hükümlüleri, 2828 sayılı yasada
doğrultusunda Genel Müdürlük ve Demek tarafından yürütülür.
yer alan esas ve usuller
YÜRÜRLÜK
Madde 15- 3 sayfa ve 15 maddeden oluşan iş bu protokol, taraflarca imzalanıp ilgili Devlet
Bakanı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer
İsmail BARIŞ
EK Genel Müdür V.
Monik İPEKEL
Gönüllü Anneler Derneği Başkanı
1flJiılOÖNOLLO ANN!L!R DlRNIOI
AnirII Necdet Urwı Cld.Kcıu/tfA.
No:3 BIhçeIieYIer~STANBUL
KOtOk No:34-1331181
Nimet ÇUBUKÇU
Devlet Baknı
Download

gönüllü anneler derneği ve shcek arasında işbiliği prptokolü