T.e.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii Say. : 88013337/821.05/2366549
Konu: Kanguru Matematik Smavl
03/03/2015
............. "~il.i(}~
(11 Milli Egitim MUdiirIUgU)
tIgi: Ozel Ogretim Kurumlan Genel MiidiirlUgll'nUn 10/02/2015 tarihli ve 937788091
405.99/1464642 saydl yaztSl.
faaliyette bu1unan Ozel Fen Bilimleri Ortaokulu
istanbul iii Kartal i1~esinde
MUdiirliigll'niin, Association Kangaurou Sans Frontieres (AKSF) kurumu He yaptlgl sozle~me
~e~evesinde, Tiirkiye geneli
resmilozel tUm ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul
ogrencilerine yonelik "Kanguru Matematik Smavl" diizenlemek istediklerine i1i~kin ilgi
yazl ve ekleri incelenmi~tir.
Soz konusu etkinligin; Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel Kanunu
He Tiirk Milli Egitiminin gene1 amaylanna uygun olarak, ilgili yasal diizenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve amaylara aykmhk te~kil etmeyecek ~kilde, denetimleri ilgili okul,
ilIil~e milli egitim mUdiirlUkleri tarafmdan geryekle~irilmek iizere, gonilllilliik esasma gore
yapdmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Dinyer ATE:' Bakan a. Genel MUdiir EK: ilgi yazt ve ekleri (17 sayfa) Not: Etkinlik detaylanna YEGlTEK'e ait ~daki adres Ozerinden ul~bilecektir. http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-ve-etkinlik-duyurularilk:ategorilI8 DAGITIM: Geregi:
BPlam
Bilgi: Teme1 Egitim Genel Miidiirliigii Ortaogretim Genel MiidiirlUgu
Din Ogretimi Genel Miidiirliigu
Mesleki ve Teknik Egitim Genel MiidiirliigU
Ozel Ogretim Kurumlan Genel MUdiirliigll
Oze1 Fen Bilimleri Ortaokulu MUdiirliigii
Etkinlik Bilgi: 0532 225 04 83 (OzgllrOz<iemir)
Teknikokullar - 06500 Yenimahalle/ANKARA
ElektronikAg: www.meb.gov.tr
[email protected]
Aynntlll bilgi i~in :Harun CETJNKAYA (Uzm. Ogrt.)
Tel: (0 312) 29694 00-9431
Faks: (0 312)223 8736
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanm~r. htlp:llevraksorgu.meb.gov.tr adresindend627-3b3f-3414-8e2e-3371 kodu ile teyit edilebilir.
T.e. MiLLi EGtriM BAKANLIGI OzelOgretim Kurumlan Genel MiidiirUigii SaYI : 93778809/405.9911464642
Konu: Kanguru Matematik: Smavl
10/02/2015
YENtLiK VE EGiTiM TEKNOLOJiLERi GENEL MUDURLUGUNE
Dgi : a) istanbul Valiligi
il Milli Egitim MiidfirliigOnOn 04/02/2015 tarihli ve 1243463 saYlh
YazISl,
b) 07/03/2012 tarihli ve B.08.0.YET.00.20.00.0/3616 (2012/13) saYlh Genelge.
istanbul ilinde faaliyette bulunan Ozel Fen Bilimleri Ortaokulu MiidfirliigOnOn Tfirkiye
genelinde tUm ilkokul, ortaokul ve lise ogrencilerine yoneIik ''I(anguru Matematik Smavl"
diizenlemek istediklerine ili~kin ilgi (a) yazl ve ekleri incelenmi~tir.
Soz konusu yan~manm geryekle~tirilmesinde, it valiliklerinin kontrolOnde diizenleme
yapdarak belirtilen ozel okullarm yan~aya kattlmasl Genel Miidfirliigiimiizce uygun
gorUlmekte olup ilgi (b) Genelge yen;evesinde Genel MiidfirliigOniizce degerlendirilmek
iizere ilgi (a) yazl ve ekleri ekte gonderilmi~tir.
Bilgilerinizi ve geregini arz ederim.
Orner Faruk YELKENCi
Genel Miidfir V.
EK: l-iIgi yazl ve ekleri MEB Be~vlerKamptlsii E Blok
Be~vler/ANKARA
Elektronik Ag: http://ookgm.meb.gov.tt
Aynntth bilgi ifi:in:
Tel: (0 312) 4133433
Faks: (0312) 2239926
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imza1anm~r. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden9563-de4b-3c32-b4a3-7dfS kodu ile teyit edilebilir.
T.e.
iSTANBUL V ALiLiGi il Milli Egitim MiidiirIiigii SaYI : 50720270/40511243463
Konu: Kanguru Matematik Smavi
04/02/2015
MiLLi EGiTiM BAKANLIGINA (Oze1 Ogretim Kurum1an Gene1 Miidiir1iigii) i1gi
:a) 02/02/2015 tarih ve 40284809/405/1155508 saydl yazlSI.
b )2010112015 tarih ve 40284809/405/644924 saydl yazlSl.
ilimiz Sanyer
ilgesinde faaliyette bu1unan Oze1 Fen Bilim1eri Ortaoku1u' nun
Tiirkiye genelinde ki i1koku1, ortaoku1 ve lise ogrencilerine yonelik "Kanguru Matematik
SmavI" diizenlemek istedikleri ilgi yazdan ile talep edilmekte olup yazlmlz ekinde
sunulmu~tur.
Arz ederim.
Dr.Muammer YILDIZ
Vali a
Milli Egitim Miidiirii
Ek: ilgi yazl ve ekleri
Atatiirk Blv. 06648 KlzIiay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntlii bilgi i.,:in: Ad SOYAD Dnvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0312) XXX XX XX
Bu evrak giivenli elektronik irnza ile irnzalanrm~. http://evraksorgu.rneb.gov.tradresinden2aaf-2928-31db-a84b-f548kodu ile teyit edilebilir.
T.e.
KARTAL KAYMAKAMLIGI D..re Milli qitim Miidiirliigu SaYI :40284809/405/644924
Konu :Kanguru Matematik SlDavl
2010112015
iSTANBUL MiLLi EGiTiM MODORLOoDNE
(Ozel Ogretim Kurumlan -Ozel Okullar B5liimu)
ilgi: Ozel Fen Bilimieri Ortaokulu MUdiirIugtintin 14/0112015 tarih ve 4 saydl yazlSl.
il~emizde faaliyette bulunan Ozel Fen Bilimleri Ortaokulu MudiirIugtintin "Kanguru
Matematik SmavI" konulu ilgi YazISI ve eki ili~ikte sunulm~tur.
Arzederim
Harun TDYSDZ
Milli Egitim Mudiirti
Eki: l-Dosya
Adres: Karhk:tepe Mahallesi Spor Caddesi No: 17 KartaI-1STANBUL
Telefon : 0216 4732590-91
Fales: 0216353 6687
UgurKARA
E-Posta : [email protected]
Bu evrak gOvenli elektronik imza He imzalanm~. http://evraksorgu.meb.gov,tradresinden8ade-5e69-30b7-bae5-16b7kodu ile teyit edilebilir.
T.e.
KARTAL KAYMAKAMLIGI Ozel Fen Billmleri Ortaokulu Miidiirliigii SAYI : 26104698.405.01~
KURUM KODU : 999~204
KONU: Kanguru Ma~matik Smavi
14/0112014
iLc;E MiLLi EGiTiM MOOfJRLUGUNE
KARTAL
Ogrencilerin mateIl1f1tige ilgisini yekmek ve matematik ogrenmelerini motive etmek amaclyla
l<,anguru Matematik Y an~masma her yll 6 milyondan fazla ogrenci
katIlmaktadtr. Smava in4okul, ortaokul ve lise 5grencileri katllabilmektedir. Ttlrkiye'de bir smav
merkezi bulunmayan b~ yan~maya, Ttlrk 5grenciler farkh Ulkeler Uzerinden ba~ru yaparak
katIlmakta ve onemli b~arilar elde etmektedir. Bunlann belgeleri yazlmlz ekinde bulunmaktadrr.
Fen Bilimleri Okullan !olarak, Kanguru Matematik Smavml tUm dtinyada yapan Association
Kangaurou Sans Frontietes (AKSF) ile s()zle~me yaparak Kanguru Matematik yan~masl TUrkiye
merkezi gorevini Ustle~i~ bulunmaktaYlz.
DOnyada Mart aYIDtn U9UncU haftasl yapllan bu prestijli SlDaVI TUrkiye genelinde ilkokul,
ortaokul ve lise ogrencil~rine yaparak dfinya o.Ikeleri arasmda Ulkemizin matematik ogretimindeki
yerini gorebilme, gerekliyse oniem alma veya te~vik etme gibi sonu9lan eide edebilecegimiz bu
smaVl Milli Egitim Baka'hgtmIZln koordinasyonunda gergekle~tirmek arzusundaYlz.
Bu nedenle konu
ilgili yazl~ma ve prosedUrlerin tamamlanmaSl hususunda geregini arz
ederim.
'
tOm dtinyada yapllan
ilq
EKi: -Kanguru Matematt Yan~masl tamtIm yazlSl
-TUrkiye ka1l1un velelde edilen b~aniar
-TamtIm bro~i1rii I,
<;ar~l
Mah.Enis Akaygen ~ok.No:2 Yakaclk
Tel (02]6) 377 27 57 G~M (0530) 3801010
Faks (0216) 3772744 !
www.fenhilimleriokullariik12.tr
Fen Bilimleri Okullan 2014-2015 Eiitim~Ogretim Yd. KANG'llU MATEMATiK Y~MA SINAVI ~ARTNAMESi . KURUM
SINAVIN TURU
SINAVIN AMACI
Association Kangaurou Sans Frontieres( AkSF)
Fen Bilimleri OkulMm
• .:y;..
grencilerin Matematikderslerinde edindikleri
becerilerin u1uslararasl dilzeyde sergilemelerini
s~amak,
• Ulusal ve Uluslararasl diizeyde matematik bilgi ve
sevgisinin yaygmla!jtmlmasl,
• Uluslararasl dilzeyde ortak bir Matematik killtilrilnUn
olu~lup yaygmlaJtmImasl,
• Tiirk ogrencilerinin ezbere dayalJ matematik
bilgilerinden ziyade yarattci matematik d~Unce
sistemlerini gel~tirmelerini saAJamak,
JlF.DEF KlTLE
SINAVTAK
SINAV~'E
VE KO~GLLARI
Tilm TOrkiye' deki;
1Ikokull,2,3,4.s1mflar
. Ortaokul 5,6,7,8. Smtflar
Lise 9 10 11 12.slDlflar
SmavmDuyuru masl: 15 OCAK 2015
B~vurular i~in SOD Tarih: 6 MART 2015
Smav Tarihi: 21 MART 2015 Saat: 10.00
Sonuylann Dan EdiImesi: 4 Nisan 2015
Odiil ve Sertiftkalaon GOnderiImesi: 10 Nisan 2015
1.2014-2015 Egitim vegretim yt mda lkokul,ortaokul veya
lise slmflanndan herhangi birine (1-12. smtflanna) devam
ediyor olmak.
2.6 Mart 2015 saat 23.59' a kaOO smav ba!jvurusu iyin
~vrimi~i(online) olarak web sitesi ilzerinden kaYlt yapml~
oImak,
3. KaYlt slrasmda verilen sway giri~ belgesi ve niifus ciizdam
ite Smav gtinu, sway yerinde ve zamanmda haZJr olmak.
Smavda sorulacak sorudagdtmlart ve puanlarl a!j8g.dadtr.
3'er puanhk 10 soru
4'er puanhk 10 soru
5'er puanltk 10 soru olmak Uzere
120 puan Uzerinden 30 80m 8Orulacaktlr.
Smav silresi: 75 dakika
.'Bapurular:·
Smav b~vlmdan www,kanguru-tr.com adresinden veya Fen
. BilimleriOkullan /yakaotk okulumuzun web sitesinden
~...••..~~~~~~
Fen Bilimleri okullan adresi:
1 Mah. Kartal Cad. Ellis .Aka
FENBiLiMLERi0 KULLARI
I-O,tuoku
-Anadolu
Lisesi
Yakaclk- Kartall
Fen Bilimleri okullan ileti~im bilgileri;
Web 8itesi;··_;il'tntPlmmilimJ~d:12.U1
Tel: 0216 3772757
F.~.0416
3772744
Okullardan son b~vuru tarihinden soma ul~ ba~vurular
degerlendinneye almmayacaktlf.
SlDav ko,ullanyla ilgili bilgi almak ve ~vurulann ula,.p
u1llfmadaglm ogrenmek ~in RfaiJdaki telefon ve e-posta
adresinden n~im kurabllirsiniz.
Matematik Ogretmeni Ozgiir Ozdemir
e-posta; oz~I~I_k12.tr
Tel; 0532 2250483
.
Smava katllan her ogrenciye
I. Uluslararast get;erliligi olan katthm sertifikasl verilecektir.
2. Uzerinde smavm amblemi ve ismi olan rozet verilecektir.
OdiiBer;
1. Her seviyede ilk 5 dereceye giren ogrencilere uluslararasl
g~erliligi olan b~ar1 sertifikasl,
2. Her seviyede ilk 3 dereceye giren ogrencilere ~ar1
madalyasl verilecektir.
3. B~ar1h Ogrencilerin oldugu okullara h~l plaketi.
4. Her seviyede ilk 3 dereceye giren ogrencilere hir sonraki
sene smava dogrudan ginne hili].
KANGURU NEOiR?
Kanguru Matematik SlnaVl
"Kangourou Sans Frontieres" Dernegi'nin
duzenledigi Uluslararasl Kanguru Matematik
SmaVl 1991'den bu yana yaplbyor. Her ytl 6
miIyonun iizerinde ogrencinin kabldl~ smav
ilk defa bu sene Tiirkiye'de de yapJlmaya
f-","··~"~lamyor;~Sizc'lie. btr irliyiik ·orga:n:i:tasyom:ta:·-c "~--"",."
yerinizi aIm.
Iletifim
Telefon: 0 532 225 04 83
Email: [email protected]
Web Adresi: www.kanauru-tt.com
Uluslararasl Site: www.aksf.org
TQrkiye
Sinav Hakklnda
Kanguru smaVl 1. SlDu'l:an 12. Smlfa
kadar 6 kategoride yapdmaktadJr.
SlDavda 4. Smlfa kadar Z4 soru, 5.
Slnlftan U. SlDlla kadar 30 SOni
bulunmaktachr. 90 daklka s1lren
.;:oktan
sepneli
SlDaVln
diU
!
TUrk.;:e'dlr.
Ne zaman?
Smav Tiirkiye'de 21 Mart Cumartesi
glinu saat lO'da yapdacaktlr.
Kimler Katllabilir?
Tum Turkiye'de yapllmasl planlanan
smava 1. Smlftan 12. Smlfa kadar
herkes katIlabilir. Smava kendi
okulunuzdan ya da online olarak
sitemiz iizerinden kaYit olabilirsiniz.
Son kaVlt taribi 6 Mart 20tS'tir.
l/".
...
Kanguru Matematik Yanfmasl
Her Yilin Mart aym," uc;unpO haftasl bOtiin dOnyada milyonlarca (6 milyondan fazla) o~renci Onemli bir
uluslararasl matematik orga~izasyonun pa~SI oImakta, Kanguru Matematik yanvmaslna katllmaktadlrlar.
!
Yarl~ma va smavlarla ogrer1eilerin matematiga olan ilglsln! c,tekmek ve matematikte yetenekli ogrencileri daha
da motive etmek eskiden bEtri tOm dOnyada var olan bir dQ~uneedir. Bu kapsamada yapllan yok fazla smav
vardlr. Bunlardan en onemlisj Ulusiararasl Matematik OlimpiyatlandJr (IMO). 55.si dOzenlenan IMO'ya 100 i.ilks
en iyi 6 agrencisi ila
katlhy~.
"Kanguru Matematik Smavl" da her yll 6 milyon elvan katllan ogrenei say,slyla
IMO kadar yaygm ve Onemli Pir matematik yan~mas,dlr. Ancak Kanguru Matematik Yanfmasl yogu yOnden bu
uiusiararasl matematlk oIimptyatlarlndan tarkhdJr. Her ya~ (7-18) OQreneinin 6 tarkll kategoride katllabileceOi
!
Kanguru smavi kategorilere ~re 24- 30 arasl sorudan oIufmakta va smav 75- 90 dakika sOrmektadir. IMO'da
ogrenciler yOksek seviyadet<i 6 sorunun c;OzOmO loin 2 gOn UOrai1rlal"ken Kanguru smavlnda sorular
OOrancilarin Ilgisini 99kecek,
etmii olan "matematigin zor
~unlOk
hayalla baOlantl1i ve hatta eQlencelidir. B6y1ellkle ogrencilerin kafasmda yer
,
va slkIC'" olduOu yOnOndekL fikirlerini degiftirmeyi, matematiQi OQrencller aras,nda
daha popUler hale getirmeyi ijedeflemektadlr.
Tarlh~
1991 Ylhnda Andre Deledieq ve Jean Pierre Boudlna isimli ikl matematikc;i Avustralya'daki bir smavdan
esinienerek Matematik Kangyru isimli benzer bir smavi Fransa'da yapmaya karar verdiler. 1993 Ylhnda Paris'te
yapllan bir taplantl lie AVl'ljlpa'dan bafka Olkalerin de katJllmlyla Avrupa Kanguru Slnavmln yapllmasl
karana§tmldl. 1994 Ylhnm +iran aYlnda Strasburg'daki Avrupa Konseyi toplantlsmda 10 Avrupa OIkesinin
OnculOOOnde Kanguru Dem~i (Association Kangourou Sans Frontleres (AKSF» kuruldu. 1993't9O bu yana
her Ylhn ekim~kas'm aylann; uluslararasl bir 1?P1antl diizenlenerek 0 yllm sorulaflnm ~imi ge~ekle§tirildi.
DemeQin baikanhOlnl SI~ya Ljubljana Universitesi'nd matematik profesOrO alan Gregor Dolinar
yOrOtmei<tedir. Gregor Dolinar aym zamanda Uluslar arasl Maternatik OIimpiyatlan'nda da Genel Sekreterlik
yapmaktadlr. ~u anda 55 Oy~ Olkesi bulunan demek matematiOi daha tazla sevdirmek va yaymak amaclyla
c;all§malanna bOyOyerek dewim ediyor.
i
Yandakl graflkte ylll. . g~
Katlluncl saydarl yeralmaktatdl'.
Dernegin Uluslar arasl internet sitesi www.aksf..&rg duro Bu sitede hem y8r1\>1Tl8 hem uye Olkeler hakkmda daha
geni~
Armenia
Brazil
COsta Rica
E.s.tOllia
Greece
Israel
latvia
Mongolia
Parilguay
bUgi yer almaktadlr. ~gldaki harita fU andaki Oye lilkeleri gOstennektedir.
Austria
BuItIIria
Croatia
finlltnd
8arIg~
8elilftlS
Ci.maflt
Belgium
OIile
Bolivill
Colombia
HoI\Ouras
Italy
Jamaica
CiltlIloRi&
CtMft· Republic
Georgia
Indor.esia
Kilz1!khstan
Utltullllia
Macedonia
Ma~sia
r.Iexico
!~
Nethrrtands
Nigerlil
Peru
Pol_
Siovakia
Turkey
Norway
Portugal
Pakistan
Puerto Rico
Panama
Romltnia
SIoweniil
ukrairle
'SpaUr
Sweden
United KIIIIIdDm
Unit:f:G States
Russia
Serbia
Switzerlw
TUDisia
Urugl.lay
Venuye!.a
CypnIS
Fral'lCe
Hungary
Deftmill"k
Ecuedor
Germany
Ghana
Ireland
Iran
KorclI
KyrgylstMl
Dernegin YOnetim Kurulu ayalari
,U
~kildedir
(2014):
Dernek Bqkanl: Gregor Dolinar (Slovenya)
Sekreter va Ba,kan Yard'l'nCISl: Luis Caceres (Porto Riko) Ba,kan Yarduncllafl: Susanne Gennow (isvet;) Andrew Jobbings (ingiltare) Oyeter:
Marta Berini (Katalonya)
Jean-Philippe Deledicq
(Fran~)
Andriy Dobosevych (Ukrayna) Robert Geretschlager (Avusturya) Alexander Unger (AJmanya) Onursal Bafkan: Andre Deledicq (Fransa) Sayman: Claude Deschamps (Fransa ) Olkemlzde Kanguru
TOrkiye'deKanguru smavi ,imdiye kadar hiybir uyguiaylci kurum olmadlgl iyin uygulanamlyordu. Buna ragmen
Avrupa Ulkeleriyle ili~kileri oIan kim; okullar bu smavlara bu Olkeler azerinden kay,t olarak girrnekte va Onemli
ba~rllar
aide etmekteydl. Bu da ortaya garip bir durum ylkarmaktaydl: TOrkiye'den kaMan oOrencller ba{lka
lilkeler adina, ba,~a dildeslnavlara giriyordu. Smith saYlda Ogrenci Ue katlldlQlmlz eski yarJlimalardan alman
Onemli
ba~anlar
A~Olda
ve bu ba~nlar ilo i1gili yapllan yaymlar bu Slnavtn belli oranda tamnmasma da yol aytl.
bu sanava katJlan bazl 6Qrenciler ve okullar ile yaymlanmlf haber va bilgiler yer almakta.
Matematlk ,ampiyonu Turk kanguru
. . ate_.
C;allltllsl!lf1ly LlrieU,OzvGr can
ENn,
Kaagurusu" YB"fIDIISlnda I
mIIyon a§rendyf gerIda blrakarak. "DOnye
Mlltemadk l}IIunpIyomI'" oIdu. VIne
G~v UMlI,gzem Till dag'uncu
_de yar aldl.
~f.
u.-a IIIIMmatifJ V a " ' . _~ 'ilknda Fransa'da
....~JJt~~&dI'an" '..
. ..... '. iluyi6 milyon IIUrem
. . . . . - . . . . , Uteli9'uncu 1JItlIf~""IF. • (~; tom sorulan
.....~Iada oIaA~~",,,.'lUncu-ddu. Eren, OdQl.
• • ~akraillanya"''''~
En aOiemIIOIm 1I.!r5 atatemIII:ik
1991 ydind<Jn ben dlilzan/emm ve dQAya 1J8flelinde, her dilde va her yagtillki 6ArallCiIaf afiillJlnda aynt gfln vtI 8aat!:~ yapllan Kanguru
Uluslararllllli Matematilt Y~iI IIIn iyi daNcevl alan 10 1I0renc/yi Paris'b.I yapllan final smaVlllda gllllide btrakan Eren, ge9ln yll
bl! yall§l1'tada ikinci olmlJ9hl.
oyuftglbi
HEll y. Mart aylFlda, aynl gOnde, 41Hllbde a - 18. yill!l araSlFldiliki yalda,* 6 m~von Frankofofl ejjitimi alan liseli aynl 50rulardan olu!jan
c;;oktan 1I~1i bie ovm-YBII!jmanlfl eorulannl yanltkyor. Artan zoriuk derecesina sahlp Kanguru ovuo-yan,mM1I'lIn finalleri hazJranda
yilplkyor.
takBo . . . . .uzvar
yrt1.t:\ft..I)f.~. . .!~~~:~~.~M
- ..... JIl¢.~ .. ~~._~.;.;"
s!lylemez. Dersleri bil:iktinnez, dOzenli Galilif.
Makbule Eren {Anna, tip doktoru): Aijesine 9lk duyg~" lCardegine dO,IWn. Yaf131 yok, kendillinden daha /yi olsun diyen bir tabiab
var. SorurnhJlt.lGunu..., bin. Bazan bir av c;8IIgmaz, Bmav ~i onu halledar. OzgQr'e benbugOne Icadar "del'll c;aII§~ dediOimizi
hatlrtamtyorum. eu',ubir adamn duvilnllluplayacak puzzle istivor. Ailee• .,an,ma izlemekten ho§laNr.
k . . . . like......"~~...........Jllftli ·., ... V. . . . . . katlldl Alba bu s_ekiolai~dUl ~ biUmlcri. . . ~.~ potitiU~l RlC!I\I'V.lni (op:1uy.or ! llle;! A OjmtCl5l£_ r.IIfliiVl!r twt. . . ._p,pnadlit S.~I
L~il Ign bIlyOlt blr !!IIlUf!
"rna da l'Ia birmllOi,
0
kulumw: rnatl.'l'llatik bO/O.mu ~ !ene ~de edllten
I1'IQ.kemmdson~lBf.
\WI ere sun.
mal<;t:an gufur duyuyor; kat.lan 1M2 Dfjnmd. iiI~nd.n, ~ otrencimiz lit<: 4O'deyel' akI. II;~n Tu#<ul
1'1, Efe Oin~.f 41:" oIdu.
au 51F11111_illlnt _ _ llse5hId:elClmaDmlK* 4!lJllmlaia kd-aM~ \Ie blu Ol! 0lt"end­
lerirmzln~al'l_flI tebril< _kdu;uyor.
Aym ,gOn tUm okuUaroa yapllan; dGnyaclIClnlO buyar1tma, i<>rlull:u
sot'liphj;erly<>r.
Ya"'lflW!mn arm",,,. IMnt.p, becerty~. fj\1J~meyl!. day&1! sowlaJ1a
~ini
6fttIrmak.
gltti~'MtlIn,
9lkUln ~eli 24
o&r~ndl~rln mIIteffiIItile
olanilgile·
MATEMATiKTE IlUHYA <;APINDA BA~Rl
A!Jl1i.mya~nJn
smavmda
tlu )ill 20. sillli dUzenledigi.yakla~lk 900.00G ogrencinin ka,tlldlgl 2Q. 03.20 t4 tarihi"deki KAHGURLI ,1MTE)A,..,TiK
uluslararasl ba~an elde etti.
ok~llum~lz ogIencile~H)UllY<I ~apmda
, O-Fl den Oilrencirniz Cern
SEVlt~,kendt
kategoosinde smCi!\la giren yakla\ilk 30.000 ogrenci il;inde ilk 50 'ye gkmeyi ba~ardl. 11-C den ogreHcimiz Tl;llga KiRKAU,kenc!i kategorisinde small;;' gin~n yakta:!jlk 13.00r.ftigrooci 19imde ilk 80 'e~ 9·fL dell ogl'!!fICimiz lactln TOf'LU ve9·g del'! Yagmur MEliN,kendl kategOfisinde :illlaVa giren yakla~lk 5G.OOO ogrenci i.;inde i1k1 O()'t! ~ lO-FL den ti~'I~Milerilnlz He Ekrern ER VI!' SeOOI:lay Slftt,.kendi kategorisindeslnaVi1 giren 30. aoa tI~tencll9t"lde ilk '1"50 lye girm@'Yi tla/jardl. Smalla katli;an tum ogreocileri~izj kutltly~J b~anfanrmr del(at1l1f1l dlUYOfUZ. yakla~ik
06.a7.2006 Anasayfa I Af§iv j Mat,ematik birinclsi TUrk kl2l Hniil oldu Mata""liIh!indst Turk·1aa Hllit eidQ
fiiiiFH§i}
Hambulltda....nll ....,.....lIai. 480 bin kitlnin
""'~"
Google rek!am~nyla sizi
buJmalannl saglaYln.
PI katdd. . . . . . . .k,.....lnda ...plnel ......
I AvrupM TOJlclUn,lUlUNeldu.
·~biiIfe matIR MHIf
II Demeii-
HAMBURG- Hamtug~a Kanguru Matematik Y8119ma
t895;1tPdaa ben ~oareRdfelitespit
etmek krinergamize ettiQi!vebu v'mart aymda Almanya
1 00 TL Reklam
gene1iPde 4900GfWlda 400bift GQfencm katt1dIIlt
I! ....ate~.. KafJj~' isimllyan!jlflada son~1ar
la.;.tldanlrite~ bi&irdiAH0d;102l~Co!§kuAIuo~ldlQ.
beliRendi.Coklim SEl9meli. 30 soru i2erinden yapilan
Goo~ irndhaRdan 117.so,9iDtyiiksekbir Ptan-aIl, Almanya
_ _ _·_,_ _
.... geRelinde 8. sJnlffar ara$IOda
olan HiW
Kredisi Bizden.
~.-. ·~,~"~"~·"~,~,,",,~· ..~~,,c,_-
'"·~_·,·~ J
ef)~6Drenci
(12), guM kaynaQl oldu. Afmanya ~aplflda uygulanan
imtiban 3. ve R stnlftar afflSlRda ger~elde~rken, HiI""in ~dikkat c;ekic.iyd~. 2006ders yUlfllnhirinci
dtl"enl karnesinde, matematik notu 4o\aD Hili!, bGyUk bir sl~rama yapacM,naematik yan~maslnda
bifimr.ilik kursOsOne otunnaYi ba$a«lL 8aba Ibrahim Co~A ise klzt HiW iIe gucur
okufda
aldlCl nottann klzlUn: gerC;ekkapasi1:esini: yansitmadlClnt d~ugun(t vurguladl >
Enis Hisarll Kanguru Matematik YaflimaSI Finaline katlhyor UlwsJ....... "KIU\ailni M"tnaJk Yamtmalt", 1.5 Mart 2012 Pe,.embe
gtl,aS,lnta
1.1...I'Mltt ~1etu.
ties YI~. dUzenlecl~imll tJIUslala'8S1 "Kang~u. Matemalil<;
....<1"0...... dOAYlUM
(l1~~tlIkeleti!ldeki f"«I~~ltim
~. ~ mIlYOQda~~ll!nkailh~~n
~~ F~aI!lsa.'ya gon:~IIdf, ~~I)
ba,i8n1t OQreootter
~
va ~Itll
T.e.
KARTAL KAYMAKAMLIGI
iI~e Milli Elitim MiidiirlfiAii
SaYI :40284809/405/1155508
Konu: Kanguru Matematik Smavi
02/02/2015
iSTANBUL MiLLi EOiTiM MODORLUOUNE
(Ozel Ogretim Kurumlan - Ozel Okullar BoiOmu)
ilgi: a) 20/0112015 tarih ve 40284809/4051644924 saytlt yazllTIlZ,
b) 23/0112015 tarih ve 50720270/4051790173 saytb yazunz.
il~emizde faaliyette bulunan Ozel Fen Bilimleri Ortaokul MudiirlUgtinlin dlizenlemek
istedikleri Tiirkiye geneli ilkokul, ortaokul ve lise ogrencilerine yonelik "Kanguru
Matematik Smavl" konulu dosya ilgi (a) yaztmlZla gonderilmi~, ancak ilgi (b) yaztntzla
Sosyal Etkinlikler kapsammda degerlendirilmesi istenmi~tir.
Soz konusu smavm Tiirkiye genelinde yaptlmasl talep edildiginden ve Sosyal
Etkinlikler kapsammda MudiirliigOmlizce degerlendirilmesi mOmklin olmadlgmdan gerekli
iznin verilmesi hususunu;
Arzederim.
Fatih CELEBi
Milli Egitim MudiirU V.
Adres: Karhktepe Mahallesi Spor Caddesi No: 17 Karta\-tSTANBUL
Telefon : 0216473 2590 -91
Faks : 02163536687
UgtrrKARA
E·Posta : karta\[email protected]
Bu evrak gilvenli elektronik imza ile imzalanml~r. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden974f-943f-3b5f-9cf2-4a3c kodu ile teyit edilebilir.
Download

MiLLi EGiTiM BAKANLIGI