OBECNIURADLIBEZNiCE−STAVEBNIURAD
梱る晶ickd275,250鑓しめez壷e
Dne:30.10.2014
Spis.zn.:3677/14/SU
Cj.: 5059/14/SU/DPo
Vy許zLUe:Bc・DitaPo治dkova,DiS・
鋭麟高話諒高言融
Tel.,魚X:283981200;Mob.:773770898
Do割odne:
Uiednihodiny:Po,St8−12a13−17
E−mail: StaV.urad@libeznice・CZ
−4.廿2航
MatqiLenarth
Z。ra。。Vi− L 奇 坤
Moldavska1165β3,
∪岨橘∴薫…朝 一ヰ
04011Ko就ceあpad,Slova鵬a
Dor〟あvack
HabrOVd448
25064M捲れe
USNESENI
PRERUSENIRIZENIOODSTRANENISTAVBY
Vyrokovまく鉦t;
ObecnidぬdvLibeznicich,StaVebni辞ad,jakostavebn白鵬もdp龍lu凱ypodle§130dst・lpfsm・e)
stavebnihozakona5.183/2006Sb.,VeZnenipoz(埠単chpfedpisu,(dalejen’lstavebnizakon”),POdle
証著聞も‘らナナI品,1当 =一書 ̄・∼/一一m一一一 ̄1 −\i ̄ ̄ ̄“’ ̄ 〈 ̄ ̄ 重
鶉繕諒恕嶽
醜髄鞘 m
闘陶闘音容
preruSuJe
鞭騨繊⋮
§1290dst.2stavebnihozakona
rizenio odstranenistavby
PristFeSek(PergOIa)u bytovehodomuep・448
napOzemkuparc・6・127/120vkat・dzemiMeSiceuPrahy・
j弾mZvlastnikemJe
MatejLenarth,MoldavskAl165β3,04011KoSice−Zapad,SIovakia
(dalejen一一vlastnikstavby’一)・
麹tnki潅enlnan透せeVZtahuierozhQW:
Matqiljnarth,nar.18.6・1983,Moldavskal165/33,04011KoSice−Zapad・Slovakia
Od心vodneni:
Stavebn描adziistiljestavbajeprovedenabezrozhodnutineboopatrenistavebnih0品adu・a
protodorueenimopatieni鉦3678/14/SU/DPoze dne6・8・2014zah弾圧fzenio odstranenistavbya
oznamiljehozahaeniznamymheastnf鵬mrizeni・
〈 《一一一m
m一一へ、一 一 一mm ∼ ∼ 一一′・/′タイ/一、、mi−M一 一 へm一\一一 一 ̄一へ mi《 へ∼m  ̄
T。!/Tqx28398十〇〇湘∴3tqVL,Od@臨調ICeCZ縦W、W晶ezn−CeCZ
C.j.5059/14/SU/DPo
Str.2
Vlastnikstavbydne12.9.2014 poZadalpodle§1290dst・2stavebnihozakonaododateene
povolenistavby.Stavebnilぬdprotopodle§1290dst・2stavebnihozakonapreru細Liizenfoodstraneni
stavbyadalepovede龍eniopodaneZadosti・
Stavebnidねd rozhodl,jakje uvedeno ve vyroku rozhodnuti,ZaPOuZj宜ustanovenlPraVnich
Predp五兆vevyrokuuvedenych・
tkastnicifkenl−th7穂Idbiien50SOめ′:
ObecM速ice,Vlastnicipozemknparc・5・St・655,ParC・5・127/18,ParC・6・127/58,ParC・5・127/123 astavby
cp448
Pou6cmid astnik需
Protitomutousneseniselzepodle§760dst・5spravniho治duodvolatdo15dnGodednejeho
oznamenikKr年iskemu辞aduS証edoeeskehokraje、POdanim uzdく溢ihospravnihoorganu・Podle§76
0dst.5spravniho治duodvolaninenkodkladnyheinek・
Odvolanisepodav各spotiebnympo6temstgnopis誼tak,abyjedensteJnOPISZ芯talspravnimu
organu a aby kaZdy h6astnik dostaljeden stqinOPis・NepodaJi胱astnik potrebny poCet stqinopISu,
vyhotovijespravniorgannanakladydeastnika・OdvolanijenprotiodもvodnenfusnesenlJenePrlpuStne・
Stavebnidrad bude vHzenioodstranenistavby pokra60Vat PO ukoneen汗izeniododateenem
povolenistavby・Bude−listavbadodateCnepovolena・rizenizastavi・
OTISK率†
Bc.DitaPo治dkova,DiS.
vedoucfstaveblliho批adu
Ob仇雅くれoil砂を
MatqiLenarth,Habrovる448,25064M速ice
NbvあわmlI
ObecM驚ice,IDDS:md2bcts
tleastniciiizenipodle§850dst.2pfsm・b)stavebnihozakona,鉦osoby,jqiichZvlastnickenebojine
vecnepravoksousednfmstavbamanebosousednimpozemkumnebostavbamnanichm罷ebythzemnim
rozhodnutimpHmodoteeno,JSOuVOZnameniozah窮nirfzeniavdalSichtkonechvrizenidoru50VanyCh
ve拘nouvyhlaSkou,pOdle§870dst・3stavebnihozakonaidenti欣ovanioznaeenimpozemkdastaveb
evidovanychvkatastrunemovitosti・Vzhledemktomu,Zesejednaofizenfsvelkymp06tem胱astn描
ifzeni,budoutemtodeastn鵬mpISemnOStidoru50VanyprOStbdnictvimvergnevyhlaSky・
UeastniciFizenipodle§850dst.2pism・b)stavebnihoz各konajsouvlastnicipozemm:
煎土製三言一一「
parc・6・St・6551 parC・6・1271181 parCJe・127158,
astavbydか448
憾
圏囲囲圏
Tbtoozndmenimusl少tpoゐbu15d諸Y)ル諾enonadfedhidbscev艦尾0捗一、…m∽一三、…、…」
砂V緑nod姉 .=旧聞∴∴∴∴∴S融nodie・‘
Razhko・pO函∴乱J Razhkqpo函
Download

OBECNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE - STAVEBNÍ ÚŘAD