T.C. MEZİTLİ KAYMAKAMLlGI ılçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı:
96359153/821.05/5680014
Konu: Resim Yarışması
25i11/2014
...................MÜOCRLÜKLERiNE ilgi
:il Milli Eğitim Müdürlüğünün 21/1112014 tarihli ve 5565824 sayılı yazısı.
Türk Hava Kuvvetleri komutanlığı' nın ı 04' üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri
çerçevesinde, Türkiye geneli resmi ve özel !üm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik
"istikbal göklerdedir" konulu resim yarışması düzenleneceği ilgi yazı ile bildirilmiştir.
Söz konusu yarışma şartnamesi ekte
belirtilen adrese gönderilmesi hususunda;
gönderilmiş
olup, eserlerin doğrudan
şartnamede
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ahmet YALKIN Müdür a. Şube Müdürü EKLER
1- Şartname
DAGI1T\1
i - Tüm Resmi ve ÖzelOkul Müdürlükleri
Güvenli Elektronik Imza"
(1~1ı ile Aynıdır.
L:'!!>.Ji1..J20.11t
Fatma Ş~4HJI\'
~~f=~
McZITL! ILÇE MiLLİ EGiTiM MÜDURLÜGÜ
Y.,:nı
Moh,Q M.K.illJlııarı Mezitli Sana)'ii Sitesi Girışi Ç'c!i;';' Apt.Kal 2
~IEZITLiIMLRSIN
c-po5ıa:mezı\[email protected]
-
n:{324 )358)464
Faks.(324)3S9744­
AynnLı!ı
\,,'cb: http://mezitli.mebgov.tr
Temel
bi:gi
ıçın
InibJ\"
EBiıim Şubesi
UmuıUZUN
Bu evrak güvealı elektronik imza ile i:nıalnnmışl!r. http://cvraksorgu,meb.gov.t: .acrcs.indcn54eb-76ab-3202-bb3 7-dcda kodu ile Leyit edıll..'bilır.
r>......,
1) VS
T.C.
@
MERSİN VAIJLlG:I
tl1\mn F.Aitlm MOdadOlU
t
~A'Y\HJ~D~.
EK...
TASNIFOISI
Sayı
PER.: 460Cı68ı9M670-1C)14w14!Por.pt Vı'l.O, Dla.Ua.Ş. ŞhlGaıitttKs
,935259311821.0515565824
Konu: R.e!im Yan~ma.o;ı
2111112014 2() Ekım 2014
·ISTIt<aAı. GOt<teRııeDIR" K"""W
OORENClLER A.RA$t IlUHCU RESIM YAfUŞMASI
~ESI
l..-G<!W. .-._...____.KAYMAKAMLlG:lNA
Tork HWlllilCllıOırnn gcliomiı Glk.,.,., .yrıı yılllilfda b8fIitCbOl ~ki farkındaiıCı artırmak.. htrY9C4Iıl( N'V'iIf.1ııJn y8)9~m aı')Iitm8l(. ~ ~ttıOe o(ırerım QOmJ ~."nçilerin mJr"n sanmına (tıÇi' MIUIERIIInı MQdUTlDlQ)
olan iIQtU'd artıı'I'Mt ve yıll1ItıeI ~.nı ~emek .iTllClyiii HYK)ıUıOı·İ.U~ Goldel'dedl(' kOnU/d 1tıi 1 MEB Yenilik Ye Ellitim Telcro!ojileri Genel Mlldrırltı~ilrıUn 19/1112014 tariMi ve Vı.ııcu
821.0515500165 sayılı yazısı, 2
çerçevesinde. TUrki)'e geneli resmi ve Gzel tthn ilkokul, ortaokul Ve lise ö~rencilerirıe
yönelik,. "Istlkba. Cökkrdedlr'" konulu temm yanşmo.sı d(i:r.eıılc:oecegi ilgi yazı ile
3
?'
.ıng
~
.
5. SEeIC! KVBUlye OEUemNO{ftME
SeÇld kurul HvXI(. Hv.K.Kt.ıLBJok .• Hv.K.f>M.Bıpt wl 1DbMIk 6ı)relltn kımım!anmn /)y&lm'indan Seçlci kt.ll'\rl. aargilem. M DdlJle !eylk ~ 2<l15 )"ifı Nı"n ayında Ankara'd. !opl.arıarBk ~. ~tn'IIt; #koı;uf. ı:wt.eokul. IM II., wert ıı..r va grızeı ~ lı.eIı)n dm.. Czerııt dorl Ahmel A YJ)()(;AN
V.II a.
oı~!r,
grup:. ~k1lr.
MadOr Yardımtı,ı
8
eSERLERIN IESıJyl
Eaorler 01 Mun 2015 tpMIno Mdar Hava K~ Korm..ıtlıılIQl birlill wl kwnımlan.ı.a etuen teelim ~ yede; Hava Kuvftıtltıri PMOrıeI aeıkartl41 00100 ~!aı1ANKAAA ad~ bul1.lııacu ..,Idlda POWUı. vaya Lı:arQO le gO~. " . . weya karpod. meydanii QelebBeeek DflIı'IIrd!lil'l Hv.KKlıOı aoıumlu deolki!r. ~ ~tı. . . . MILm ~ 6::1010 layık gMlIocek 0II0rier HvJ{ KhQI tarafırn:l.." :tOf9D~ h&ıır blfe getI~. 8f\-1/'
\
Cı\'{yJ'
7
Hilal
'i.ı-\.ıl'y
oootlER
I.>Iı)eJteodlrme
hat grupbii f.ıçer .,.. olmak
Sl\.81~~!CEN
",,\1
!lttQlul
Ortaoııut
"
bu
"'"* w-ı!ı dek1nıı:ıii: iıııw.
'10 iınaIıımı'IU"
i'
hııı>~u.,.... ~,k ldıWı~eeOa..fi'7 1-3Snı-9$2c-mJ tıxııı. !ıcı ırril c:dıtelıı.Iir.
"
U,e
.M:- Us. ve Out. SM Us.
Adrc:J: :).femn tl Milli EliliM MGdOrIOId PmıJupı1'Nllil' MIIh. CMX.,. BuMin J.mo y c:m~hınMER.S!N
T~i :&(324)329 1481
Ddlii: 109
Fu; o(:U4)l21)j ·I~ ~ :[email protected]:b.gov.tı
-I,
Di_"_
GRUPlAR:
re- - - - - ",,-. _QO!ltll-
~ L \ 1.\).tl,:·
J)) ..... .
Atil. sIMSEK {~f)
r_
Qıere
her gnıptM bU ognıınc:iye ~ ÖdOO wrilacekıit.
Jlt.Ld:.\\~\\
:;,~~ıt\~~{\\d\l
Bi/ill~i:n:
i
!
KONUSU
oI~, K.atıfımCJ tanıtım mrmuııu ~ mtıminirı atlc:asl;'tı!l yapıştrnıcıık:b,. .
1~
6Qrenlm g6ren oo.'1mCIltr~.
yt.R!SfM ES.AStABf
Her tOrlC!'res!m teknlOl \'tl mul.:ı:emeıt kuflanmM serbesttir. Heır t4rtncl. yııışmayfl iki M(tf il& kmıla!ıHif. Yarl$f"l\8ya katıhacak eterter ÖZOt:in CIaeıIk ve dana ooce basılmı, ~ yapıblış eserı&rden kopya Şartname
DAG:ITIlIf Ilçe Milli Ellitim MiMllrlUklerine ~
.,
Söz konusu YI111Ştna Şl1rtnıınıesi ek1e gönderilmiş olup; ilçenız resmi ve özel ttim
ilkokuL. ortaoku] ve Hselerine duyurulmasını~ eser.lerin dogrudan şaıtrıamede belirtilen adrese
gönderilmesini rica ederim.
\ \.
YARıNA
ilkokul, ortQul W
lstllı:.blt Göklemiadir.
biJdirilmiştir.
\'
dll!el'llenıl'rI!Jıır MTILlM
YlltrıtmaY'l
Ttlrk Hava Kuvvetleri Konıutaulıgı' nın 104' 0nC0. kutuluş yıl dônUmtı etkinlikleri
V,
tRJm )'3tl1i!'lııa,1
TASNif
--.
PIŞj
-'
topiam; 12 acet 0ıW ı:tletr1nd9rı yapı~. Ayrıca !!':'" ItFESA
E\Il'IENSEV ODOlO_
........ .. KrlII1aIAoı
+K/"1a.tIfAm
T~\&~T
T_
..
.....,...
KriııhI Anı
_
F_.
. MMSIYON
000,0
---'~.
• I(rlcaa! AIrt
'­
.--".
""
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - mersin