T.C.
MUT KAYMAKAMLIĞI
Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe
Sayı
Konu
:17858819.604ü
:
?-hogızoıa
Q7?-L
Bilimsel Proje Hazrrlama Kulübü
rvıÜuÜnı,ÜĞÜNn
İİ
nıiİİi Eğitim Müdürlüğü' nün 18/09l2}I4tarih ve sayılı "Bilimsel Proje Hazrrlama
ekte gönderilmiştir.
Kulübü" ile ilgili yazıIarı
Bilimsel Proje Hazırlama Kulübü oluşturulmasında yaz:ımız ekinde gönderilen Bilimsel
Proje Hazırlama Kulübü Yıllık Çalışma Planr, Tüzüğü ve Sosyal Etkin]ikler yönetmeliği
doğrultusunda çalışmaların yapılmasr hususunda:
Harun
ĞrnciN
rb
EKLER:
1- Bilimsel Proje Hazır|ama Kulübü yıltık Çalışma Planı
2- Bilimsel Proje Hazır|amaKulübü İç Tüzüğü
3- Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
DAĞITIM:
ıLise Müd.
§*"*"#'-o,
*§L -g
fuW
qğğüı
4dğğF
ne
Mut İiçe Milii Eğitim Müdürlüğü
Doğancİ Mah. Hükümet Konağl
2. Kat ,3360ü MutJ MERSİN
TĞİ :(ğ324)7v4 1ğ ü7-30
Faks : (0324\774 17 07
Web : http:/İmut.meb.gov.tr
-rffi
sğ
.&
T;#.
. hı§RsİN v^tıLİAı
ıı Mıtıi Eğıtıın §ıüdıırlüğü
§ayı ; 347?S?ü2lSt}4l4*1i§S5
ı§tJüşl2*},ı
Konu: Biiiıns*l Prııje flazırlama Kulübü
:
{ıış.İ.tr.l..ii.ı+***"".
{i}çe
*.ji.ıt r . .*,** * ;
"
ffişHAK.4MhİAİ]§,A
ıy
i§iliı Eğitim *1üdürlüğü}
IIgi: ü4.ü9.20t4 tafih ve 3?28529 sayılı yazımız.
İ|kngrerım ve ürta ÖŞ*t* Kunımları Sıısyal §tkİnlikler
Yiinetııcliği
-u;;*,;İ,
öğrenciierimizin bilinışgl çalışma.|ara ilgiierini urn,r*uıllçenizc
liselerde "Biiimştl Proj* Haarı*m*kuıübü,, oıuştr",İ*on,;ı;
_ Bakanllsı.ıryz
.
doğruİhıtunda
ı;;;;;;;
|iğ]i,::Ti*.rl,ve
1İe bıl(;ılrl İınIiitır,
...§İ." ilc ilgili
*İarak İİÇ*nİzc lıağlı nrtaokul vc lisglcrıle "}i]inısci pr*jı* }Iazırlaınıı
oluŞruıulmasında va;ımız ekİncie. göndeı,i|eır §iliınstl.. prcıjc
Hazırfu;;ıd;
§:llbü'
'İ;";;ı
Yıllık."Çalı,sma Planı, Tiıziigü ve MEB ilÜöğretiın ve oııa öğreti*
x*orn,ı;;,
Etkiniikicr Yönehnciiği titığruiru*ıında çaıı,tmaıain yapııııır*;h;;***;;;;
;;;; -;;;;;;.
,_
|:]
i
t
I
;-;;j;i
şrnı ÖznrırııR
Ytli a.
i}iiili Efftim Müdür V.
§k:,
'
t
u§itirrışçl#ştj*
,
i:[ıığ ı ri a rına K
i"§iiinıxei'Prğj* i{azır]*ııığ
u
iü bü
Yı tlık üai*pma iliaııı
İd'İıii}b{i İç T*rlİgln
3-§ıısya l EtkinIilçler Yönetrneliği
i}nğltım:
:
t3 l içe Kayıııaka*ılık} g*:ı
( l 3 llçe Milli l3ğitim Müdtırliik|eri}
Mcrsiıı..il [4illi İi,ğiıinı MÜı!.Dııırılupınw Mah- üMK 8ulvan
Suphi önr,r Oğretnıtn*vf Yauı 33 l3{}l'cnişehır,t{ER§İN
tiehtronik Ağ: unww"metsiıı.mctı. gtıu. ı r
e-ixü*lı : aışe3_1{ğşla§. 96ç.ş
13ııaı,ı*i gııt*nli *lehtş<ıııik iııe*ı
i3tı i;?ıitrüaırmr&ır.
iı*şi/*çıalştıreu,.;
ı}
Download

Harun ĞrnciN - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü