T.C.
MUT KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
Konu
W
'rı
.-. Çü, ,,4
.
L§!!.qe_
+o'
O
:17858819-8W 365
:ResmiMührün-BeratrnKaybolması.
16107120|4
ıvıÜ»Ünı,ÜĞüxn
İl Milli Eğitim Müdürlüğtınnn08107l2014 tarihli ve 2857129 sayılı Resmi Mührün_
Beratın Kaybolması ile ilgili yazısı ilişikte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
^^ffi
Müdür a.
Şube Müdürü
EKLER:
I-Yazı (1 Sayfa)
DAĞITIM
:
Bütün Okul/Kurum Müdürliiklerine.
16107l20l4
VHKİ
:
H.MAvİLİ
1610712014 Şet
**. Muı ı,Lçş. pşiııi ş.Ğ,ivğnç *ı$pilnıü*ğı}
r'_çgh].fo
A&g*ı
& '*.
i:. ü s*r**ı lb§*h. İüühiiıİrirt İ(oıı*ğı
J , §/
"
13€a4 Mu$?.4e*iıt
L ff_*lg**_ "tr
şı Ş
üeŞt*k-iıı-ışat§ımilakliİıımtfl*ri$uhe 4!üfudııilı*ğü
ttrK
W ,,if
ld* lll*1 "Y74lü,W rak;ü (§ü4!?7.41?ü7
.
§iXçiİçİıı:
illjtc?üxf]tı}ğ,rl/i:eTns-,İrf
iı,ş,ıbaı Tei; ğ324i?4ıo§&Dafüli _9
t-Pu, ;ır:nııızın*rııs*ğşııı*il,şçııı
Wab,http;/lrıLü;çfteb&ç,ı"ır
,
lffi?l
W"--kf@ü
T.{]"
MERsiN vaıiıiĞi
iı nrın Eğitim Müdürıüğii
Sayı
: 9352593|180312857 I29
08la7l20I4
Konu : Resmi Mührün-Beratın Kaybolması
(Ilçe
Milli Eğitim Müdürlügü)
ilGİ:a)Gaziantep Valiliği İl Milli Eğitirn MüdüIüğünıin 24llo4/z}l4Tarih ve l660668 sayılı yazıları
b) KaYseri Valitiği Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğıinıin 30/a4/20L4 Tarih ve 1732l82sayılı
yazılan
c) Eskişehir Valiliği lt Milli Eğitim Müdürlüğünün 06/a5D0l4 tarih ve l798847
sayılı yazıları
d) Acıyaman
e)
Şımak
Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünıin
Valiliği
İl
07105/2014 tarih ve l813688 sayılı yazıları
Mitli Eğitim Müdürlüg iııün 20 / 05 / 20|4 tarihve
20o l 130 sayılı
yazıları
Konya valiliği İl Milli Eğitim Müdıirlüğıinün 28105/201 tarih ve213284,,tsayılı yazıIarı
g)Tekirdağ VaiiliğiİlMiliiEğitimMüdürlüğünlin3O/a5D0:4tarıhve21959l9sayılıyazıları
h) AnkaraValiliği İI Milti EğitimMüdürlüğıinıin 03/06/2014 tarihve 2232874
sayılı yazıları
f)
ı) Kırıkkale
Valiliği
k) Mardin Valiliği İl
İl Milli Eğitinı Müdülüğünün t l/06/2014 tarih ve 2389358 sayılı yazıları
Milli Eğitim Müdürlüğiınij 18 l06l2al4 hrihye 2395247 sayılı yazıları
İıgi (a) tarih ve saylh ya^
ile Gaziantep İli şahinbey İlçesi Gaziantep Lisesi
_
ait.resmi mühür beratrnın taybolduğu; ilgi (b) tarih ve sayııı yazı ile
Kayseri
YügYlüğYg_
YahYalı llÇesi Büyiıkçalflr İkokulu Müdiırlüglir".1lt İesmi mühür beratının
kaybolduğu,
lıgi (") tarih ve saylh yaz| ile Eskişehir İli Tepebaşı ilçesi Pilot Binbaşı Ali
Tekin llkokulu
Müdürlüğül:. uit resmi mühür beratının kaybolduğu, ilgi (d) tarih ve
sayd1 yazı I|e
Adıyaman Ili Merkez Toptepe iıkkokoıu Müdürlüğline aiiresmi miihrün
kaybolduğu, ilgi
(e) tarih ve sayılı yazı 1le Şıınak iıi
.Merkez Rehuerıit Araştırma Merkezi Müdürlüğüne ait
resmi mühür Beratının_kaybolduğu, ilgi (0 tarih ve sayııı'yazı Iıe
n.;;;lffi;;;it
Atatiırk Lisesi Müg.ı]ilüğüne ait resmi mühür beratının kaytolduğu; iıgİ
1g; tu.ih ve sayılı
Yazı ||e,lekiftğ. İıi İı rgitim Denetmenlerine ait 17. seri A: 409159 nolu resmi
mühriin
|1YboldıSu; Ilgi (h) tarih ve sayılı yazı i|e Ankara ili lvıamak iıç"ri ş"niİıiı< ortaokuıu
MüdürlüğüPe ait resmi mühür ve beratının kaybolduğu; İlgi (ı)
İarih ve sayıh
Krıkkale Ili Merkez 17 Ağustos Lisesi Müdürlüğüne ui1 .esmi mühür ve yazı ||e
beratının
ili
il;;i
19 tarih ve sayılı yazı lle \,drd*T'-D;.;;;lİ;.rİŞ*,"rıı iıkokulu
5Y9:'9Eqİıgi
Müdi]Iiüğiüne ait
resmi mührirn kaybolduğu bildirilmiştir.
Söz konusu okulların kaybolan resmi miüürlerinin ve beratrnın
her hangi bir
usulsüz işlemde kullanılmaması için gereğini önemle rica
ederim
Behzat
Vali a.
Şube Müdürü
DAGITIM:
İlçe Kaymakamlığına
(Ilçe Milli Eğitim Müdür|ügü)
1.S
Bu belge, 5070 sayıtı Elektronik
EGILMEZ
imz";m;.,
Dumlupınar Mah.G.M.K.BulvarıYenişehir/ Meısin
Elektronik Ağ:http:/imersin.meb. gov.tr
e-posta: egitimaraç[email protected] gov.tr
çüvenli Elektronik İıızaiı
,4slı
iğe Avnrdır
.nK.|.o..,\.ı 2r,/4
l
*uoo"
Alnntılıbilgi için: Ahmet BAYKUŞ V.lr.l<.İ
Tel: (0 324)329 14 81-82
Faks: (0 324) 327 35 18 -l
Download

lffi?l - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü