s.KARAiNcin rariıröyü işı,nruE Koopnnıriri
"z;şffiivÖlşrrinı
KURULU rıaıİyrT RAPORU
s.
Kooperatifimizin03.03.2013tarihindeyapılanGenelKurulToplantısındasizlerinoylarıile
uŞug'ou Yazr|ı' hizmetleri Ve faaliYetleri
başlamış
yönetim
r,rruı,rm*
çalışmalanna
seçilen
"gerçekleştirmiştir.
ffi
l amış
j:9*3j},İH*}#tffi
cut arıtma tesi si 1 99 3 yı l 1n{a
:]"ı:ı;ra"n önceki yönetim tarufındarı
Bu nedinle,
ve işlevini tam olarak yerine g"tiremez-d,r rr*ru,g"ı^işir.
yaruna
plark aİanı içerisinde bulunan arıtma iinitemizin
Planında
imar
2012
Kasrm
turoi* edilmesi DatÇa BelediYesi'nden taleP
yenisinin yapılabiimesi_ için gerekli
Y*lryı
talihi;;';;;;
,i;;r.l;r*rru
hattının bir
'u"*'u$'orr*, imimiz2013 yılııda göreve geldikten._sonra, arıima tssisi ve kanalizasYon
arıtm7 tesisinin
ile. onca şifai görüŞmeler YaPılmıŞ '
kısmrnrn yenilenmesi konusunda seıeoiy* fetkilileri
jeni'bir Yire YaPılması isteğimiz ifade edilmiŞ
yeraltına alınması veya mevcut arıtma.iJsiri*ny*ı.r*lda
yazılı olarak iletilmiştir,
ve akabinde ls.oı.zbıı tarihinde talebimiz
y*İ-j.ğişikliği taleplerimiz DatÇa BeiediYesi
Ançak arrtma tesisinin yeraltına alııırrıasr ,*vu
arıtma
ioıı iry", yarisinda kullanmakta olduğumuz
tarafindan kabul görmemekle uııitte ıvıavt'*
talePlerimiz
ırJ*run Yenilenmesi konusundaki
tesisinin mevcut yerinde olmak iizercve kanalizasyo,
Kbruma Kuruluna iletilmiştir,
-kanalizasyon
ııygun bulunarak lrİrEİ- r"İffir Varlıklannı
.,on hattırun.yenilenrnesi,
hattının venile
ve
antrna
tesisi
ou
-uorruıı*,
Kurulun 26.10.2013 tarihli topı*trrl,
Kasım
denetimiıde yapılmasına karar verilmiŞtir,
bakım onanrilaİının Müze Müdürlüğü
uuşı**ğr korıı,sıında bilgi amaÇlr Yazrlar
ayında Miize Müj;ıiiğü,;" ,. B.üiryp-|uırş**ı*u
tesisiyle ilgili ön
Haziratı, Temmuz,. Ağustos 1vlarınd1 Antma
da,
f;|:'ffijXf
'*"*§#:||İm bu alanda
jo.ıış*_]il_ı:r,_,:ıştır, Yapılan gönişmeler
ç*irş*J;i,çot .ı"nu iı"
ve
çalrşmalara başlamış,
iilİlh,.'/}K ,dRIiMA sİsrgııırgnİ ııar' ıNş' SaN'
sonuçunda firmaıardan teklifler uır*,Ş- ;;
alınmasıru takibsn firmaYa siPariŞ verilmiŞtir'
TiC. LTD.şT1. ile anlaşma sağlanmştıı. Gerekli izinlerin
a§apı çal§ry*q baş}amıştır, Aralık ayında
Bu kapsamda Kasrm aynda arrtma tesisi ve ,kanalizasyon
bulunan
1. caddeye"tomŞu uauı*arı.i toPrak altında
1. caddedeki kanalizasyon tutt y"Ji"rmiştir.
siteYe
tarihinde
Araiık
y"* pakei Arıtma tiniteleri 25
rögarlarıı yiikseitme işlemine uaşıun iucuktt.
başlanmıştır,
faaliyetine
getirilmiş oiup ryontaj jalışmaları iamamianarak işletme
ffiğegirenyeniÇevr9-Yasası.nedeniy1earıtma.deşatıiziıbe1ge1eri.vediğer
ve
ı.o**J u* gerekli tedbiılerin alınmasıru sağlamakEkim
işlemlerin takibinin yapıimasr,
?iy.r:.ıı"g.riuı*
ve stiresi
yönetimi torr**a* y*ttiii bir flrma sözleşme yapıımlŞtır. -5 Yılda bir Yenilenen
çevre
ı.ğıi firma Koopeıatif adına iŞlemleri YfirütmeYe
2013 ayısonunda bitecek oıan aeşar;-;;4ı"*İi"
iŞlemi
rutin olarak her ay bir İçez sitemize geierek arıtma
başlamrştır. ngili fırmadan bir çevre *tıt*rrai*i
bahÇesi
ile
Çocuk
*ırt -ırrir' 8. sokak
ile ilgili işleri kontrol etmektedir. Ayrıca deşaıj ,ryo urriurrru
yenileneçektit,
Utllarİti"Oİ bulunan lasmr krş sezonunda
uyannca.Antmatesislerinde kullanıian
Bilindiği ;,izerc2872 sayıIıÇ";;?*;;; i|..maödesi
ıgıiı nakjıkÇa iŞletrnelere teŞvik amaÇlı geri
elelüİrik enerjisi giderlerinin ır*. yri^ uı, t.*r*o
Ekim ZaIa tarih,27716 sayıtı Yönetmelik Çıkarılarak iŞleme
ödenmesine ilişkiıT esasları belirleyen 30
konulmuştur.
yer almış olmasına rağmen bugüne kadar bu
işletme kooperatifimizde bu kapsaıriıri içerisinde
konuda hiçbir işlem yapılmadığı görülmüştiit,
Bukonu Yönetimimizce takip edilmektedir,
ffiyapı1anGene1Kuru1:Top1antısındaalınankaraıdoğru1fusundao1asıbiryangm
alimı yapılarak Mayıs ayında yerlerine
,a&s\.frtr
halinde kullanılmak tizere yeterli ,ry-rau va"g*
ryfuaİınln
tn*
rnonte edilmiştir. Konulan tıiorantıaıın Ğordinatlarİ
hesaplanmıştır.
-
site YerleŞimini kaPsaYacak Şekilde
f
1
Temmuz ayında Sarılimanın üst krsmında ( yol üzerindeki ormanlık arazide) kısa stireli ornan
yangml çıkmıştır. orman ekiplerince anmda müdahale yapılarak kısa siirede söndtirülmüşti,ir
Çevremizdeki yangmlar için Orman İdaresine hidrantlard4n'su alabilecekleri iletilmiştir.
DSİ:
2ü11 yılında yayımlanarak yiiriirlüğe giren kanuna göre Yer altı Suyu Kullanma belgelerinin
yenilenmesi ve kuyulara sayaç takrlmasr zorunluluğu getirilmiştir.
Bu nedenle 2012 yılında sitemize su sağlayan kuyular için, D.S.İ. nezdinde gerekli girişimler
yapılarak 2üI3 Mayıs ayında yer aJtı suyu kullanma belge}epi yeniden çıkarılmıştır.
D.S.İ tarafından kuyuiarımı zdan çekilebilçcek su miktan nüfus yoğuntuğumı}z ve arazi yüzölçümü
dikkate almarak tespit edilrniş ve gerekli tahsisat yapılpıştır. ( Yıilık 61300 tondan-111300 tona
çıkarılmıştır.)
Suyun çok verimli ve tasamıflu kullanıiması gerekr5ıektedir. Aksi takdirde kuyulaırmızda su olsa
dahi su tfüetim miktarıru erken bitirirsek kuyulaıdan su alma imkanımız kalmayacaktır.
Danışma Bürosunun Durumu: ( Bekci Kulübesi}:
Datça Belediye Başkarılığından Koopsratifimize yazıları 18.02.2013 tarihli yazıda Tatilköytimüz
girişinde bulrınan Danrşmanrn (Bekçi Kulübesi) kötii görilntii yaratması, kamuya ait alanda yapılmış
olması ve aynta Belediyede hiçbiı kaydırun olmadığı belirtilerek 30 g{in içerisinde kaldırılması talep
edilmiştir. Bunun tizerine Yönetim Kurulunun 15.04.2013 taıihli toplarrtısında konu görüşülmüş ve
yürütmenin durdurulması amacıyla dava açılmasina karar verilmiştir. Muğla İdare Mahkemesine açmlş
olduğumuz davada yiinitmenin durdurulması talebimiz uygun görülmemiştir. Söz konusu dava esastan
görüşiilmeye devam etmektedir.
Kamuva Terk Edilen Alanlar:
Özel Çevre Koruma Kırrulrrnca 2007 yrlrnda onaylanaır Datça-Krzianaltr Mevkii Emecik Köyu
Karaincir Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli İmar Planına göre Kamuya terk edilen ancak malikleri tarafinda
halen kamu kullanımına bırakıimayan yeni İmar Plarında Park, Denize yenİ ulaşım yolu ve otopark
otarak göztiken bu alanların kamunun kuIlanrmina açılwası içirı Mart ayında Datça Belediyesine
mtiracaat edilmiştir. Bu durum aynca Çewe İl lltldtlrltlğüne ve Datça Kaymakamlığına bildirilmiştir.
DaiçaBelediyesinin Kooperatifımize yazdığı cevabi yazısrnda Muğla 1.İdare Mahkemesinde söz konusu
yerler için eski ma]iklerince açrlan davanrn devam ettiği belirtilerek ortaklık payının değişmesi olasılığı
ifade edilmiş bu nedenle dava sonuçlandildan sonıa kamuya terk işlemlerini yapabileceklerini
bildirmişlerdir. Konu yönetimimi zce taL<ıp edilmektedir.
ış sağlığı ve İs Güvenliği:
@ayıiıİşSağ1ığıveGüven1iğiYasasındadeğişik1ikleryapı1mıştu.Busebep1e
kooperatifımizde sigortalı işçi çaliştınlması nedeniyle yasa gereği Risk aıa|izraporlannın ve acil durum
yapılmİı, İş Analİzlerinin tetkiki, gerekli raporlann hazırlanması, İşyeri İşçi Sağlığı ve İş
plaıılarının
-Güvenliğinin
temin edilmesi ve çalışanlara İş Sağlığı ve İş Güvenliği konulannda gerekli eğitimlerin
verilmesi amacıyla yasa gereği yetkiti bir firma ile anlaşma yapılxak bu konudaki yasal yaptırrmlar
yerine getirilıniştir. Bu kapsamda çalışanların sağlık taramalan Datça sağlık Ocağında yaptırılmıştır.
Muğla SGK'ya işyerimizin İş Kazası ve Mes|e|ı Hastalığı Prim tarifesİnde, en alt srnrfta
yeralmasınr sağlayacak diizenleme için miiraeaat edilerek'gerekli düzeltme yaptınlmış ve iŞyerimizin
İe}ıiike derecesinin en alt sırufta olması sağlanmıştır. Bunun sonucunda bu kanuna bağlı Doktor ve İŞ
güveıliği ıpz1naff| bulrındurma, personel eğitim sertifikalqn, yeniieme gibi siirelerde 2-3 Yı| gibi bir siire
kazanrlrnıştır.
Elektrik :(Avdem)
konutlara elektrik enerjisi veren ve caddelerin aydmiatmasını sağlayan bazı
@
beton elektrik direklerinde uzun yıllardan beri çevre ve hav4 şartlarından dolayı hasarlar meYdana gelmiŞ,
beton çatlakları ve beton demirieri ortaya çıkmıştır- Bu tehlikeli durumun giderilmesi amacıYla Nisan
2ü13 aynda Aydem'e mixacaat yapılmıştır. Ekim ayında bu konuyla ilgili hiÇbir iŞlem YaPılmadığı
yurr*rİ|u ilgili kuruma hatırlatıimİşar. Aralık ayında Muğla Aydem yetkilileriYle YaPtığımız Şifai
gorüşmeıerde bu konuyu 2014 yatırım progfamına aldıklqnnı ve bu İŞlemleri 2014 Ocak veYa Şubat
-aylarında yapabileceklerini ifade etmişlerdit.
/
ffişL fr6
Bankamatik:
Sitemize ATM makinasının konu]ması için Kooperatif hesaplarının takip edildiği Iş ve Ziraat
Bankalarına Nisan 2aI3 1arlhinde müracaat|ar yapılmıştİr. Ziraat Bankası bizim gibi talebi olan diğer
yerleşim beidtlerininde ( Mesudiye, Palamutbiikü v.s.) faleplerini topluca Genel Müdlirlüğüne iletmiş
ancak hiçbir yer için olumlu görüş alamadıklanru belirtmişlerdir. İş Bankası ise yaz sezonunda yoğunluk
çalrşmasr yapılıp ona göre karaı verilebileceğini bildirmişlerdir. Bu tarihe kadar İş Bankasının bu
konudaki 20|4 yı|ı yatırım programı belli olmamıştır.
Kuyular, Su Deposu ve Su Tesisatı:
Kuyular, su deposu ve antma tesisine mekanik ve elektronik sistemler monte edilerek depodaki su
seviyesi, ev, bahçe ve antma sisteminde kul]anılan su miktariarı giinltik olarak takip edilebilir hale
getirilmiştir. Bu sayede yaz sezonu bolunca sitenin tümünde herhangi bir su kesintisine ihtiyaç
dulıılmamrştır.
Kuyulardan depoya gelen ana su borusu hattının özel şahıs arazilerinden geçen 400 metrelik
l«smı sezon öncesi ( Mayıs ayında) yenilenmiştir. Sezon boyunca sitemizde 20 kez texrıiz su kaçağı
tespit edilmiş ve ayru gün içerisinde tamiratları yapılmaya çalışılmıştır. Yaz sezonunda sürekli, su anzasl
meydana gelen 8. ve 9. sokaklardaki temiz su boru hatları Kasim ayında yenilenmiştir. 9. sokakdaki ana
boru ile evlerin bağlantısı tamamlanmıştır. 8. sokakda ise bu işlem devam etrnektedfu. 9.sokakdaki
kanalizasyon ile bağlantı rögarlanndan yol seviyesi altında kalan 7 adet rögat normal seviyeye
getirilmiştir . Aynca 1. Caddeye komşu olan E,D,C ada konutiannın verenda ve bahçelerden geçen 160
metrelik temiz su hattı yenilenecektir..
Datça Halk Sağlığı yetkilileri ile yapılan görüşmelerde sitemizde kullanılan suyun düzenli olarak
klorlanması gerektiği belirtilmiştir. Bıinun tizerine önçeki yillarda alımr gerçekleştirilen fakat
kullanılmayan klor dozaj makinesinin tamir ve ayarlarr yapriaıak faaliyete sokulmuştur. Aynca
arıtmadaki klorlama işlemine başlanıimıştır. Üç ayda bir rulin oiarak yapılan temiz ve atrk su analizleri
sonuçlannın normal olduğu görülmüşhir.
Su kuyulannın, kumaııdaadası bakımı ve tarnin ile su depo§unrrn çewe temizliği yapılmıştır.
Site dışında olup şebekemizden su kullananlar tesbit edilerek bağlantılan kesilmiştir. (Yaklaşık 10
civarında konut)
ılaclama ( sivrisinek" karasinek ve hasaratla mücadele) :
Mart ayı başlarında sinekle mücadelede kullanıları araç gereçlerin envanteri çıkartılarak mevcut
makinelerin bakım ve onanml yapılmış, ayr,ca sessiz çalışan seyyar akülü ilaçlama makinesi alınmıştır.
İlaçlama firması elemanıyla birlikte geniş bir alan çalışması yapılarak, sivrisinek iireme alaniaı
tesbit edilmiş, gerek larva gerek yetişkin dönemde nasıl ve hangi periyotta ve hangi dozajöa ilaçlama
iapıiacağı konulannda ilgili personeiimize eğitimler verilerek mart ayından itibaren ekim ayı sonuna
kadar hava şartlarına bağiı olarak sinekle mücadele çalışması yapılmıştır.
Yaz sezonunda geceieri traktör iizerinde ULV makinesi ile genei amaçlr Llaç|ama
gerçekleştirilmiş, ayrtcag,in içird, sessiz çalışan akiilü sewaı ilaçlamamakiıesi i]e bir üeman siirekli
qlarak adalar bazındg kısmı ilaçlama yapmıştır.
Cevre Temizliği:
Bahçelerde çıkan çöplerin (çalı-çırpı-ağaç dalları v.§.) özel şahıs aıazilerine dökülmesi
konusrındaki problemleri ortadan kaldırmak amacıyla dal öğütme makinesi düştinülmüş ve mayls ayında
alımı gerçekleştirilerek hizmete konulmuştur.
Traktor ve çöp kamyonunun bakımlan yaptınlar4k, lastikleri yenilenmiş ve sezona hazlr hale
getirilmiştir. Traktör arkasına bağlanabiien 5 tonluk su tankrnrn çürüyen saç aksamları değiştirilmiştir.
Söz konusu tank Cadde ve sokaklardaki bazı ağaç i ve bitkilerin sulanmasrnda sezon boyunca
-kullanılmıştır.
6 adet yeni çöp konteyner alınarak ihtiyaç duyulan yerlere konmuştur, Mevcut çöp
konteynerlerlnln tamirati yapılmış, tamarnı boyanarak hizmete sunulmuştur. Sezonda çöp
konteynerlerıırrn yıkanması ve ilaçlanması periyodik olarak yapılmıştır. Aynca site içerisinde bulurıan
paslr tabela ve direkler sezon öncesi boyanmıştır.
2012 yılında haftada bir giin Belediye tarafındaş. alınan mutfak çöpleri Belediye iie görüşmeler
sollucunda tekrar 3 giine çıkanimıştır. Yaz sezonunda Bqlediye tarafindan haftanın 3 günü {Pzt, Çar-
flr+Ş ,{ tr
gün) kooPeratif
Cuma ) olmak ıızercmutfak çöpleri alınmıştır. Bugünlerin dışında ise bu iŞiem( haftada 4
tarafindaır yapılmı ştır.
narrçe çöpieri haftada 3 kez olmak lızere gerekli oldukça her giin kooPoratif tarafindan
toplanmıştrİ. a"u Cadde ve Sokaklar başta olryak tizere Ada içerisindeki yollarda yol ve Çevre temizliği
.")o1 boyunca devam etmiştir. çevre temizHğlne azami özen gösterilmeye çalıŞılmıŞtır. Ana Yoldan site
girişine i<aaar olan yoldaki çukur ve kasisler kooperatif taıaflndan sezon baŞında ve sezon sonunda
asfaltla tamiratlan yapılmıştır.
konuimuştur. Ayrıca darıışmadaki
Sitemiz girişi anayol kenarına KARAİNCİR yazılı tabela
tabela ışıklandırılarak yeniIenmiştir.
Sahilin Durumu:
Srhrld. k"llanılan kum temizleme (elerye) makinasrnrn motor ve şanztman bakımı YaPtınlmıŞtırKumsaiın temizlenmesi için sezon boyunca perİyOdik olarak kullanllmıŞtır.
Her yıl olduğu ğibi o.*r* şamandıra ve güveniik şeritleri çekilmiş, iskele ve sal Yerlerine
konmuştur. Aynca yür*; amaçlı ahşap tiyeleritnizin büyıik çoğunluğunun kullanabileceği düzgün bir
iskele yaprlmas, konusunda Muğla Çevte Müdürlüğü'ne Nisan ayında mtiracaat edilmiŞtir. Çevre
Müdürlüğü yetkilileri Ekim ayında sitemize gelerek gerekli inçelemeierde bulunmuşlar, iskelenin nereYe
konulacağı konusunda koordinatlar yeniden belirlenmiş olup söz konusu ÇahŞmalar Yönetimimizce takiP
edilmektedir.
Denız layısında ilıtiyaç duyulan loyafet değiştirme için ahşap kabinler YaPtınlarak hizmete
konulmuşfur
Kumsalda kullanılan yaz|ıkhasrr şemsiyelere ilaveten 10 adet şemsiye alınmıŞtır.
Sezon boyunca rutin olarak her gün sahİl temizliği yapdmıştır. Sahilde bırlunan duŞ, tuvalet ve
görevlendirilmiştir.
çevre temizliğini sağlamak için bir eleman stnekli olaşak sahilde
züI3 yılında kumsalin kiraya verilme işlemi yapılmamıştır. Bu konuda herhangi bir kiralama
bedeli ödenmemiştir.
Personel Konusu:
@ani4persone1eiiavetenyazSezonundaçalıştın1makiizeregeçici4personelişe
alınmıştrr. Bu eİemanlardan biri danışma{a diğerleri sahada görevlendirilmiŞtir. GeÇici alınan
personelden 2 kişinin, ayrrca siirekli çalışan bir slemarunda her ttirlü yasal hakları ödenerek Ekim aYı
sonu itibariyle, diğer geçici personelinde Kaslm ayr sonunda kooperatifımizle iliŞkileri kesilmiŞtir.
Dördtıncü geçici personel iş yoğunluğu nedeıliyle halen çalıştınlmaktadır. Personele izinler saatlik ve
Srinlük formlaı doldurularak verilmesi uygulanmaya konulmuştur,
Aynca, Daruşman oiarak bir Mali MüşaVit iie anlaşma yapilmıştır,
Talen f,'ormuve haftalü
ve tel<nil< işlemlerin daha dtizenli yiirtitiilmesini sağlamak tizere çalışmalar yapılmrŞ,
ihtiyaç duyulan ma|zeme a]ımlannın Malzçme talep formu doldurulmak suretiyle gerekli onaylardan
sonıa malzemelerin alınması gerçekleştiriirrıiştir. Aynca kooperatif<leki çalışmalat haftalık raporlara
dönüştiaiilmüşttiı.
Wen savfasr ve e-mail
:
Karaincir- Datca.&om.adresli bir web sayfasr dtizenlemesi tamamlanarak
intemet ortamında hizmete sunulmuştur. Geıiel olarak web sayfamızda yapıları çalışmalar hakkı.nda
rrti}
Sitem1u;İ a\t
ortaklanmıza dfazerıliolarak bitgiler sunmak, sitemizin tanrtımr, yıltık ödeme planr, aylıkfaaliyet raporlan
yayınlamak amaçlanmaktadır. Aynca bir mail adresi oluşturulmuştur. Mail adresimiz
Ü[email protected] dir. Bu sayede elektronik ortamda haberleşme imkanr
sağlanmıştr. Aynca; Ankara biiromuza ihtiyacı olan bir adet bilgisayzır ve her iki btiroya birer yazıcı
alınmıştır.
Sayın ortaklanmıza sağlık ve mutluluk diler bu vesile ile yeni yrlıruzr kutlanz.
:
yöNEtiıa KuRuLu
Ş.Şidasi ERDEM
Çprı,
Download

ssKARAiNcin rariıröyü işı,nruE Koopnnıriri