ra',,
T.C
" ir,, ,
-J4h
ş' b,
(3
vl
*', -t}r,
:] '!
İ.
'r,
-;
\'ı y'
lii lı
ılL-...;,_-... *,,V
qe--ğta.
1
r,
tt.ış
ERGANİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milti Eğitim Müdürlüğü
{a-*
q.Jı {.f.
Sayı
25l|2l20I4
: 2435594|184|.02.011 6888402
Konu: Üç Aylık Yurtiçi Burs Ücreti.
ıııÜoÜnrÜĞüşB
ERGANİ
2684 Sayılı Kanun gereğince, eğitime erişimin sağlanması arrıacıy|a maddi imkanları
sınrrlı ve başarılı öğrencilere Bakanlığımrzca burs hizmeti verilmektedir.
Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdi.lrlüğiiniin BUMKO iLerİnde yaptığı İnceleme
sonucunda; 2014 yıIı 3. ve 4. Üç aylık burs ücretleri ile ek olarak talep edilen geçmişe dönük
burs ücretleri ilgili saymanlık/mal müdiirlüklerine gönderildiği halde önemli bir kısmının
harcanmadığı tespit edildiği ile ilgili Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdilrlüğiinün
22.12,2014 tarih ve 675I54I sayılı yazıları ekte gönderilmiştir.
Okulunuzda öğrenim gören burslu öğrencilerden;2014 yılı 3. ve 4. Üç aylık burs
ücretini a|amayaıılar ile ek burs ücreti talep edilenlerin tespit edilerek, adına burs ücreti
gönderilen öğrenciler için en geç 25.12.2014 tarihine kadar ilgililere ödenmek üzere
saymanlık/mal müdürlüğünden burs ücretlerinin tahakkuk ettirilmesi hususunda;
Gereğini önemle rica ederim.
Servet
İlçe
YALÇIN
Milli Eğitim MüdürV.
EKLER:
1-
Bakanlık Yazısı ( 1 Sayfa)
»eĞıııHzı:
Tiim Ortaokul ve Ortaöğretim Okul Müdtirlüklerine
tJiıivegıli §Jektrorıik jmaafı
Asiı
ıtynıdır.
Z§.ı..lL.üzr"t!+".
İie
,,,,{:::İ,M#-{*{:
Bu ewak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr
adresindenc3la-b26a-3f7f-8706-a855 kodu ile
teYit edilebilir,
T.C.
ıııiı.ri gĞiriiızı
B
areNrıĞı
Ortaöğretim Genel Müdiirlüğü
ACELE
Sayı
: 59947035l841.02.0|1675154|
Konu
:Üç
22lI2l20I4
Aylık Yurtiçi Burs Ücreti
VALILIGINE
(il Milli Eğitim Müdüflüğü)
2684 Sayı1r Kanun gereğince, eğitime erişimin sağlanması amacıy|a maddi imkanlan
sınırlr ve başarılı öğrencilere Bakanlığımrzca burs hizmeti verilmektedir.
Genel Müdiirlüği,imüzce BUMKO iizerinde yapılan inceleme sonucunda;
2014 yıIı 3. ve 4. Üç aylık burs ücretleri ile ek olarak talep edilen geÇmiŞe dönük burs
ücretleri ilgili saymanlıVmal müdtirlüklerine gönderildiği halde önemli bir kısmrnrn
harcanmadığı tespit edilmiştir.
Müdiirlüği.imtize bağlı bütiin kurumlann uyarılarak,
okullarında öğrenim gören burslu öğrencileİden;2}I4 yılı 3. ve 4. Üç aylık burs ücretini
gönderilen
aIarrıayanlar iİe ek buİs ücreti talep edilenlerin tespit edilerek, adına burs ücreti
saymanlık/mal
üzere
tıgrenciler için en geç 25.I2.ZOIİ tarihine kadar ilgililere ödenmek
,rİtıomıtıgtırroen burs ücretlerinin tahakkuk ettirilmesinin sağlanmasını önemle rica ederim.
i|iniz dahilindeki Genel
Mustafa KIŞAN
Bakan a.
Daire Başkanı
DAĞITIM
B. Plönı
Atafiirk Blv. No:98 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gqv.tr
e-posta: [email protected]
Al,rınhlı bilgi için: Gtıller BÜYÜKKUZUKIRAN-Şef
Tel:(0312)4l3 1590
Faks: (0 3l2)4|8 07 39
ffiza1|eimzalanmıştır,http://evraksorgu.meb,gov.tradresindendfab-7dca.35fa-b68f-6dd8koduileteyitedilebilir
Download

yazı için tıklayınız - Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü