Özel okullarda Ögrenİm
§jırlc9ı< Öğrencilere Verilecek,Eğitim Ve öğretim
Desteği,ne
Ilişkin
Sıkça Sorulan SoruIar ve Cevİpları ğ- ---
1'
Özel okulların MEBBİS üzerinden başvuruları
hangi tarihlerde yaprlacaktır?
Eğitim ve Öğretim.Desteğinden yararlanmak.isteyen
özel okullar 8_18 Ağustos 2014 tarihleri
arasırıda MEBBİS't'
a|an özel öğretim
Y'i
başwrularını
yapacaktır.
'i;;ı;r;;;d;'"uir,no"n
2'
Öğrencilerin e-Okul üzerinden başvuruları
hangi tarihlerde yapılacaktır?
Eğitim ve Ögretim
yararlanmak isteyen öğrenci velisi/vasisi
e-okuldak i özel
Kurumlar Eğitim ve ?:steğing:n
Ögretim nestegi Menüsü tır"İirJ"r, 8-18
Ağustos
2014
tarihleri arasrnda
yapacaktır.
3.
Ögrenci ve okulların ilçe onay işIemleri
hangi tarihlerde yapılacaktır?
Ögrenci baŞıurusu baŞwru yapılan
Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
*49" 8-18
isteYen^ozel okulların
iiç;-;"y işıemıeri ıı-ii- agustos zöıi iurır,ı..i
;""'#ffi,"lffihffi:n
4'
,'rŞffL#;'l'fiTr""rXİOkullann
ve destekten yararlandırııacak öğrenciıerin
iıanı hangi
Destekten Yararlandırılacak öğrenciler
ve özel okulların ilanları
yapılacaktır.
5'
6'
7'
28
Ağusto
s
2014 tarihinde
Destek verilecek Özel okul Kontenjanlarrnın
ilanı hangi tarihlerde yayrnlanacaktır?
Destek verilecek özel okulların kontenja
nları 4Eylül 2014 tarıhinde yayımlanacaktır.
Destekten Yararlanacak Öğrenciler
tercihlerini hangi tarih aralrğında yapacaktır
Destekten yararlanmak isteyen öğrenciler
tercihlerini 5-9 Eylül 2014 tarihnde yapacaklardır.
?
]İ#':HHİi$'-
desteğinden yararlanacak öğrencilerin
yerleştirme sonuçları ne zaman
Eğitim ve Öğretim desteğinden
ıarar]ymak isteyip tercih yapanöğrenciler için 10 Eylnl2014
tarihinde Yerleştirme S onuçları iİan
edilecekt ir.
8'
Eğitim ve öğretim desteğinden
Yararlanacak öğrencilerin kesin kayıtları hangi tarihlerde
alrnacaktır?
Eğitim ve Öğretim Desteğinden yaraflaıwıaya
hak kazananöğrenciler kesin kayıtlarını
10_1s
Eylnl 20 1 4 tarihlerinde crzel okullarına yapacaklardır.
,:"
9'
Eğitim ve öğretim_desteğinden yara_rlanacak öğrencilerin
kesin kayıt sonra§I yedek öğrenci
kayıtlarınrn ilanı hangi tarihte açıklanacaktırİ
yedek öğencilerin kayıtlarının
ilanı l9 Eylül 2014 tarıhnde yapılacaktır.
10.
ll'
yedek öğrenci kayıtlan hangi
tarihlerde alrnacaktır?
Yedek öğrenci kayıtları 22-30 Eylül 2014 tanhleri
arasında yapılacaktır.
2014'2015 Eğitim ve Öğretim
Yılında Özel Okullarda öğrenim Gören öğrenciler
için
Eğitim ve Öğretim nestegi Verilmest"; İllşk;'}.Ullg'O.-ye"
alao okul türlerine
göre
toplam kaç öğrenciye destek verilecektir?
Okul öncesi 50,000, ilkokul 50.000, ortaokul 75.000,
ortaöğetim/temel lise 75.000 öğrenci
olmak üzere toPlam 250.000 öğenciye eğitim
ve cıgreİim desteği verilecektir.
12.
Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek okul öncesi
kademesinde, destek tutarları ve öğrenci
sayrcı ne kadardır?
50.000 okul öncesi öğrencimiz adına 2014-20|5
eğitim öğretim
kaydo ldukl arı özel okullarına ödenecektir.
"'r".U'J;T#örEretim
ar
ı
2,500
özel okullarına ödenecektir
yılı için
14' Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek
Ortaokul kademesinde, destek
sayrcr ne kadardır?
75,000 ortaokul öğrencimiz adına
3.000
bedel
Eğitim ve Öğretim Desteği verile_cek
tutarları ve öğrenci sayısr ne kadardır?
eğitim
l' öğretim
vğrvluu yılı
lYr 3.500
Jrrr için
orta
TL
bedel
tutarları ve öğrenci
.2014-2015
kaydolduklanözelokullarınaödenecektir
15'
TL
Desteği verilecek ilkokul kademesinde, destek
tutarları ve öğrenci sayrsı
50,000 ilkokul öğrencimiz adına 20.14-2015 eğitim
öğretim
kaydo ldukl
yılı için
TL
bedel
öğretim ve temel lise kademesinde, destek
75,000 ortaöğretim öğrencimiz udT1 2014-2015
eğitim öğretim yılı için 3.500 TL, temel lise
öğrencilerimiz iÇin ise 3.000 TL bedel kaydolduklu.İtır.ı
okullarına ödenecektir.
16'
okul öncesi eğitim kurumlannda eğitim öğretim desteğinden
hangi yaş aratrğrndaki yer
alan öğrenciler başvuru yapabileceklerdir? Okul öncesi eğitimde 16 Mart 2009 ile15 Eylül201Otarihleri
arasrnda doğmuş olmak,
17'
okul öncesi eğitim kurumlarında olan
gerçekleştirilecektir?
öğrencilerin
başvuru işlemleri
ğ-
nasrl
/i.
kyld-Tda
okul öncesi eğitim
(anaokulu ve anasınıfları) öğrenim görecek
yaşları 48-66 ay
arasında olan öğrencilerin velileri/vasileri
;.- öİr.tim desteği için resmi okullardan eokuldaki Özel kurumlar Eğitim ve Öğretim "eitiöesteği ıuı.ıtıru tizerinden başwru yapabilecektir.
18'
ve öğretim desteğinden yararlanmak istey_en ve herhangi
bir okulda kaydı
görünmeyen okul öncesi öğrencilerin başvurulan
nauı yapıacaktır?
Eğitim ve öğretim desteğinden
Yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda
kaydı görtinmeyen
-r"r-i
Eğİtim
okul öncesi öğrencilerin veliler7vasileri okul öncesi
yuprİurr
okullara aday
kaYıtlarını YaPtırarak eğitim ve öğretim desteği İçi, "^ğtttr;
Kurumlar
Eğitim ve
oğretim Desteği Menüsü tızerinden -başvuru yupuiiı"."ttir.
"_otrldaki'özel
19' İıı<okuı, ortaokul ve ortaöğretim
yapıIacaktır?
okullannda öğrenim gören öğrencilerin başvuruları
nasıl
BaŞvurular öğrencilerimizinkayıt|ıolduğu resmi
okul müdtirlüklerinde yapılacaktır.
20' Azınhk okulunda öğrenim gören öğrenciler
nereye başvuru yapabileceklerdir?
Azınlık okulunda okuYan öğrenciler kayıtlı oldukları okul
müdtirlüklerinde
yapacaklardr.
başvurularını
21' Eğitim öğretim.desteği alınaYa hak
kazanan; ilkokul, ortaokul ve orta öğretim
okul
türlerinde öğrenim gören öğrencilerin, destekteo
y""u.ıroma süresi ne kadardır?
Eğitim ve öğretim desteğinden
Yararlanmaya hak kazananöğrenci okulun eğitim süresince bu
haktan Yararlanacaktr, Örneğin ilkokul birinci
,rnrftr, d«ırdtıncıı sınıf sonuna kadar, beşinci
srnıftan sekizinci sınıfin
kadar, dokuzuncu .*rtr, on ikinci sınıfin
sonuna kadar eğitim
ve öğretim desteğinden'o'r.ru
öğrenci yararlandırılacaktır. Geçişlerde öğrenci 4*rca
destekten
yararlanmak için başvuru yapabilecektir.
22'Eğitim
öğretim_ desteği alınaya hak kazanan
öğrenciler hangi durumlarda destekten
yararlanma haklarını kaybederler?
Uzun süreli tedavi_gördüğiinü sağlıkraporuyla belgelendirenler
hariç sınıf tekrarı yapan öğrenci
eğitim ve öğretim desteği hakkını kayb"d...ttir.
23' Eğitim ve öğretim desteği almaya h:T
hlTan öğrencilerden belirtilen tarihlerde kaydı
yapılmayan öğrenciler destekten faydalanabilecek
İi?
Eğitim ve Öğretim.Desteği almaya hak kazanan
öğrenci belirtilen tarihlerde özel okula kaydını
yaptırmaz ise bu hakkını kaybedecektir.
24'
Tercih sonrasrnda YerleŞmeye hak l<azanan öğrenciler
başvurularrnr
yapacaklardır?
nereye
YerleŞmeYe hakka_zanan öğrenciler eğitim ve
öğretim desteği almayahakkazandıkları özel
okul
müdıirlüğüne kayıtlarını belirtilen tariilerde yupLu.utt,r.
riü
25' Eğitİm ve öğretim desteği almaya hak
kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek
bedeti
nasıl ödenecektir?
ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğencilerin
eğitim ve öğretim destek bedeli
Yo35'i Kasım, Yo35'i Şubat ve o/o30'u Hazıran
aylarında olmak ljzerc öğrenim gördükleri
okullarına ödenecektir.
Pğ_ıtim
26' Eğİtim ve öEretim desteği almaya hak
kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek
bedeli
öğrenciye mi, öğrenim gördüğü okula mı ödeme
y?pılacaktır?
Eğitim ve öğretim desteği almaYa
k?=u"?n öğrencilerin eğitim ve öğretim destek
bedeli
,\*
ve
Yo30'u Hazitan'aylarında olilak uzere öğrenim
Şubat
gördtikleri
f'rİffi'il,
{İİr:;
27'Ye|i|erlvasiler, okullann
ilan etmiş
oldukları yıIlık eğitim ücretinin Bakanlıkça
karŞıIanacak eğitim ve öğretim desteğinin o,ş,ro,
ı.rlan bedelini ödeyecekler mi?
Veliler/vasiler, okulların ilan etmiş_ oldukları yıllık
eğitim ücretinin Bakanlftça karşılanacak
eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan
beİelini a}.rıca okula ödeyeceklerdir. Bu nedenle
okulların ücretleri ve aiger
hakkında
l "iı;i
t*fİ*İTfiij:i*"rl*ıracakları
uiüi-"ai,ip
28. Öğrenciler tercihlerini yaparken nelere
dikkat etmelidir?
ögrenci velileri, tercih etmeyi düşündükle ri özelokulların
kayıt ücretlerine ve şartlarına dikkat
edeceklerdir.
29' Eğitim ve öğretİm desteği almaYa h:k_
öğrencilerin Bakanlrkça eğitim ve öğretim
FT"an
desteği verilen ve Şartlan taşıyan farkh
bir okuİa nakil olmalan halinde, destek devam
edecek mi?
Eğitim ve öğretim desteği almaya
öğrencilerin Bakanlıkça eğitim ve öğretim
.h.ak .kazanan
desteği verilen ve Şartları iuŞryan farklı
bir okula ,uk'iı olmaıu., ıruiirrJ", ogr"rrciye nakil
olduğu
okulun ttirıine göre eğitim ve «ıgretim desteği
devam edilir. g,, o*u*oaki öğrenciler
iÇin YaPılacak ödemeler, ödeme-clonemlerind?
okuluna yapılır.
tıJe;;;.
"JiT "ıJrcu
30. Nakil olan öğrencilerin ödemeleri hangi
kuruma yapıhr?
Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler,
ödeme dönemlerinde nakil olduğu okuluna
yapılır.
31' Eğitim ve öğretim
$esjesİ almaya hak kazanan öğrencilerin
o- -----^!ıı& velileri/vasileri
kayıtlarını
' v'ııvı
yaptırırken hangi belgeler
istenecektir?
varsa uluslararası federasyonlarca yapılmrş
olimp iyatlarakatıldığına ilişkin belgenin veya
_olan
resmi makamlarca ulusal veYa il adzeyina"
Jırrru, derecelere (birinci,
ikinci, üçüncü) ait belgenin onaylı örneği,
'dr-#yarışmalardu
Öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine
ait 2014 yılı Hazıran ayl toplam gelir durumunu
gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri
veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan
alınacak
belge,
Ailede Öğrenim Gören Diğer
Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya2014-2.015
eğitim
ö ğretim Yılında üniversit ede
okumaya
hak kazanaİcı ğrenc lıerin belge leri,
HarP veYa vazife malulü sayılanların
ilk ve orta öğrenim çağındaki çocuklarıyla haklarında
verilen çocukların belgeleri,
kayıt esnasında özel okula teslim edilir.
koruma bakım veya barrnma
k*-,
32. Dönüşüm programrna alrnan okullar
destekten faydalanabilecek mi?
e-Kılaı'uzun YaYımlandığı tarih itibariyle Bakanlıkça
Dönüşüm programr Kabul Formu
düzenlenen ve 28 Ağustos 2014 tarıhıne
kadar kurum açma izni ile işyeri açma
ve çalışma
rüsatı alan kurumlardan; Yönetmeliğin 4S'inci
madd.sinin
1 ve 3,tinc,ı nk usr.roa ve Ek 2,nci
'arşındaki
madde hi,ikümlerinde baŞvuru ile ilgili
şurıağer--lartıarı yerine getiren
kurumlar07l08/2014 tarih ve 2g08l say-ıh
Resmi Gazetede yuyrrİıurrur, 2014-2015 Eğitim
ve
Öğretim Yılında Özel okullrro"
dj."r"iı"r'Io;;;;;t,r"
oğretim
Desteği
Verilmesine İıiŞkin Tebliği ile bu e-Kİlavuzdu
y.. uıun'haklardan yararlanacaktır.
Ogr"ffiÖ;
"',İİ1;lffih:[}lffi|j,l'İklerinin
iŞIemleri usulüne uygun ve zamanında yapabiımeıeri
Tüm İl Müdıırlükl erine yazılı talimatlar gönderildi.
Eksik görülen hususlar, mail ve telefon
görüşmeleriyle takip edilmektedir.
34.
okul öncesinde eğitim gören öğrencilerde aranacak
şartlar nelerdir?
okul öncesi eğitimde
16 Mart 2009 ile15
Eylül201Otarihleri arasırıda doğmuş olmak.
35. İıkokul 1.srnıfta eğitim gören öğrencilerde
aranacak şartlar nelerdir?
İıkokuı birinci sınıflarda 15 Eylül 2014 tanhiitibariyle
kayıt şartlarına sahip
'u'uo"İİ*'}.';r'$'*
olmak,
hatiP ortaokulu S.sınrflarrna kayıt yaptıracak
öğrencilerinin başvuru
İİ,?İTr"Tİ'",li:'İ]
itibariYle ortaokul ve imam-hatip ortaokuıu
beşinci sınıflarına kayıt
37. Ortaöğretim kurumlarrnrn 9, ve
hazırlık sınıflanna kayıt yaptrracak öğrencilerin
başvuru
şartları nelerdir?
Ortaöğretim kurumlarınrn 9' uncu ve l,zırlık
srnıflarrna kayıt olacakların başvurabilmeleri
için;
ortaokulu veya imam-hatip ortaokulunu bitirmiş
ve 15 Eyıtıı 2014 tarıhl itiu"rid-it yuş-,
bitirmemiş olmak,
15
38'
Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak
isteyen özel okullann yapacağı işIemler
nelerdir?
2014'2015 ÖŞrelim Yılı Eğitim ve Öğretim
Desteği Başvu_ru ve yerleştirme Takviminde
belirtilen tarihlerde özel okuiyöneticileri,"MEngİsİe
yer alan özel öğretim Kurumları
Modülü
üzerinden başvurularıru yupu"uktr.
39' Öğrenci baŞvuruIarrnr alacak resmi
okulların ve azınlrk okullannın yapacakları işlemler
nelerdir?
okul Yöneticileri varsa Yönetmelik eki Eğitim ve
ögretim Desteği Verilebilecek öğrencilerin
Tespit Formu (Ek-12)'nunl'inci maddesiıin b,
- -' C,
-' d flkralarında yer alan bilgileri Modüle
işleyecektir,
okul Yöneticileri Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim
Desteği Verilebilecek öğrencilerin Tespit
belirtilenJ aiı."i, Ay"ıık T";i;;b"ıirĞ iıişı<in
t.ıg"y"
İİ#,,[fl:;l'^}#ffi'H:#ifİ:''o;
okul Yöneticileri Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim
D.esteği.Verilebilecek
Formu (Ek-l2)'nun3'üncü maddes]'nde ueıirtİıen;--aiıJe-öer.İ';örenöğrencilerin Tespit
Diğer çocuklar
bölümünde üniversitede okuYan vey.a 2014,2!!5
tıg."tiİ
yrırrrda- tırrir.rritede okumaya
---'
hakkazanan öğrenci bilgilerini Modile girecektir. "gitiÖzel okul Yöneticileri Yönetmelik eki
Pğir",, ve Öğre_tim Desteği Verilebilecek öğrencilerin
TesPit Formu (Ek-12)'nun6'ncı maddesinİe
belirtilen'; 5580 sayılı Kanunun 13,üncümaddesine
göre 2013'2014 eğitim öğretim yılında
kurumlarında tıcretsiz ;ğ;.;r- gören öğrencilerin
bilgilerini Modüle girecektir.
okul Yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim
Desteği yerilebilecek öğrencilerin Tespit
Formu (Ek-l2)'nda Yer alan bilgi ve belgeleri"kontrol
eoel!ı1 M;h;l;İeyeceklerdir. Başvuru
çfttısının onaylı bir örneği veliye/vasiye ,ierilecek bir cırnegi de
okul müdürlfülerinde muhafaza
edilecektir.
Yukarıda belirtilen belgelerin aslı görülerek bir
örneği okul müdürlüğü tarafindan teslim
alınacaktır.
40' D.estekten
Yararlanmak isteyen öğrenci velilerinin/vasilerinin yapacakları
işlemler
Veliler/vasiler, öğrencinin kaYıtlı bulunduğu
resmi veya azınlık okul müdiirlüklerinde,
okuldaki Özel Kurumlar Eğitim
öğr;ir" b;r;;İİ4"nüsü iizerinden başwrularrnı yapacaktır.e_
""
Veliler/vasiler, uluslararası federasyon_larca._ yapılmış
olan ve öğrencinin katılmış olduğu
_
olimPiYatlar ve resmi makamlarca uüsal_ve
tı aü;.yihle yapılan yarışmalarda alınan derecelere
(birinci, ikinci,
ait belgelerin bir ör*ğİİ;rriıui., i6ri'
11ı.ıln99)
esnasında okul müdürlüklerine tes]im edecektir.
"|*k suretiyle başwru
Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak
öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine
ait
2014 Yılı Haziran aYı toPlam gelir duİımunu g«ıİ-ere,
,".gi
dairesi, -rfiu..u. birimleri veya
ilgili kiŞi, kurum ve kuruluŞlarJan alınacak U.lj*
L"İ^r*,
okul müdürlüğüne teslim
edecektir.
"rrrurında
Veliler/vasiler, tiniversitede öğrenim gören diğer
kardeşlerin öğrenim durumunu veya
tiniversitede okumaYa hak kazandğını gösteren
beğeleri başvuru esnasında okul müdiirlfülerine
teslim edecektir.
lİ)
4l. Öğrencilere kaç tercih haklı verilecektir?
Eğitim ve öğretim desteği almaYa hgk.ka_zgnan
öğrencilerin velileri/vasileri 5-9 Eylül 2014
tarihleri arasrnda e-okul tıierinden erıfazla
15 okul t"?iıri yapacaktır.
milli eğitim müdürlüklerinin yapacakları işlemler
nelerdir?
İlÇe Milli Eğitim. Müdiirlükleri; ücıetsiz
.öğrenim gören harp veya vazife malulü kişilerin
çocuklarının belgelerini kontrol ederek onuyıu}u.utir.özel okullar tarafindan başvuru esnasında Modüle girilen yönetmelik
eki Eğitim ve Öğretim
Desteği Verilebilecek okuliarın TespitIorTi
(Ek-İıjlau u"ıirtilen bilgileri belgeleriyle kontrol
ederek Modül
ğellıdgn otluY '"rİ"eklerdir.'naşvuru çıktısırıın onaylı bir örneği özel okula
verilecek bir örneği
de ilçe miııi egitim müdıırliiklerina" mrıruaza
edilecektir.
42. ilçe
43.
Bakanlıkça yapılacak işlemler nelerdir?
Bakanlık, eğitim ve öğretim desteğinden
.yarar|aımaya hak kazanan özel okullar ve
kontenjanlarını ve destekten yar arlanmaya
hak kazanan ö ğrencileri takvimde belirtilen
tarihlerde
ilan edecektir.
44.Kıyıt alacak özel okullarrn yapacakları işlemler
nelerdir?
uluslararası federasyonlarca yapılmış olan
olimp iyat|ara.katıldığına ilişkin belgenin
veya resmi
makamlarca ulusa-l veYa il Otır"yirO" yupr|un
uiiru,
w.şİuıurou
o"i"..ı.r.
(birinci,
ikinci,
üçiincü) ait belgenin onaylı örneği,
Öğrencinin birlikte YaŞadğı aile bireylerine
gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri
belge,
ait 2014 yılı Haziranayı toplam
gelir durumunu
-ı.rrrı,rşlardan
veya İıgİıi tişi, kurum ,.
alınacak
Ailede Öğrenim_Gören Diğer
Çocuklar böliimünde üniversited9
öğretim Yılında üniversitede okumaya halı<azaİİİtığr.rr.lı..l,
9kuyan veya2014-2015 eğitim
belgeleri,
HarP veYa vazife malulü saYılanların. ilk ve
orta öğrenim
haklarınd4..}
nakhrm
koruma bakım veya barınmuiururrverilen
.çağındaki çocuklarıyla
'çlrkrarlyla
çocuklarıırfelgeleri,
kayıt esnasında özel okullar tarafindan teslim
alınarak muhafazaedilecektir.
45.
Gelir beyanın da hangi tarihbazalınacaktır?
Öğrencinin birlikte YaŞadığı aile bireylerine
ait toplam gelir durumunu gösteren belgenin
tarihi
20 l 4 yılı Hazır an ayı olacak.
46.
Kontenjanlar hangi kriterlere göre belirlendi?
Yörenin kalkınmada öncelik derecesi, gelişmişlik
durumu, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı,
derslik_ başına düşen öğrenci ,uyr., ,"
illerdeki özel okul sayrlun göz 5nünde
kontenjanlar belirlenmiştir.
bulunOurularaİ
47. Yerleştirme hangi
kriterlere göre yapılacaktır?
Eğitim ve Öğretim Desteği verilebilecek öğrencilerin
tespitinde; öğrencinin başarı durumu,
ailesinin aYlık geliri, ailedelğrenim
;;;;rr,
an ri babanın-drr,r.r, öğrencinin aldığı
şö.:1k"G
disiPlin cezaları gibi faktörler belirleyici
oıacaltn Eğitim ve öğretim Desteği verilebilecek
okulların tesPitinde ise; okulun bulunjuğu iıi"
t"İ"İı. bölgesi, okulun öğrenci puan ortalamasr,
ücretsiz öğrenim gören harP veya uurif" malulıı
kişilerİn ço"rtıur*.' .uyrrr, derslik başına
düŞen öğrenci saYıları, özel okul ;rlrr,.o.g.*;
;;;;" düşen öğrenci say§,, okuldaki öğretmen
saytsr, bina kontenjanı gibi faktörlei belirĞyici
oıu.utto.
48'
Özel okullarda kaYıtlı veYa ilk. defa kayıt yapacak
öğrenciler eğitim
_
desteğinden faydalanabilecekler
midir?
]
ve
öğretim
Eğitim ve Ö&etim. Desteğinden yararlanabilmek için
resmi okullarda kayıtlı
gerekmektedir, Özel
kİyıth
oıan ögrenciı.,
9kulda
18 Ağustos 2014 tarihleri
arasında Eğitiİn
müdıirlüklerinden başwru yapabilirler.
olmak
resmi ok;ıi;, almaları halinde 8_
Desteğine nakil oldukları resmi okul
nJıı.iini
,. öğ;İ;
19' İıı<oı<uı 1,2,3, ve 4, Sınrfi özel okulda
okuyup 5. Srnıfi özel
öğrenci eğitim ve öğretim desteğinden rayolıanabilecekler
okulda devam etmek isteyen
midir?
Bu öğrencilerin velileri; ikametlerine uygun olan resmi
okula aday kayıt yaptırarak eğitim ve
öğretim desteğine başı,urabilirler.
50'
okul Öncesi eğitim kurumlarında
ge_çen yıl kayıt olup ta bu yıl tekrar
devam edecek olan
öğrenciler eğitim ve öğretim desteğind-en iaydaianuuiı...ıı."
midir?
48'66 ay arasında olan öğrencilerimizin velileryvasileri
eğitim Ve öğretim desteği için
baŞvurabilirler, Eğitim ve oğĞtim desteğinden
yararlanmak istelen ve herhangi bir okulda
kaydı
görtinmeYen okul öncesi öğrencilerin velilerilvasileri
okul <ıncesi egitim yapılan resmi okullara
adaY kaYıtlarrnı Yaptırarak İgitim ve. öğretim
destegi İçl, e_okuıauft ör"İ Kurumlar Eğitim
ve
oğretim Desteği Menüsü tizerinden
yrp"uf;".Jttir. Bu og."r.İı". bir yıl sıireyle eğitim
9d*"
ve öğretim desteğinden faydalandırılabifecektir.'
51' İtkokul, Ortaokul ve Liselerde eğitim gören
öğrencilere eğitim ve öğretim desteği ne kadar
süre ile geçerli olacaktrr?
Eğitim ve öğretim desteginden yararlanmaya hak
kazananöğrenci okulun eğitim sriresince
bu
haktan Yararlanacaktır. örneğin ilkokul
birinci srnıftan dördüncü srnıf sonuna kadar, beşinci
srnıftan sekizinci sınıfiı ,orura kadar, dokuzuncu
sınıftan
ve öğretim .desteğinden öğrenci yararlandırılacaktır. on ikinci sınıfin sonuna kadar eğitim
Geçişlerde öğrenci ayrıca destekien
yararlanmak için başı.uru yapabilecektir.
52' Eğitim ve Öğretim Desteği ücreti lıIavuzda
belirlenen oranda her
mı edecektir?
İ"İ;'ffi#r.:.fl:İT",?ijl::İ-H:elleri
her yıl Maliye Bakanlığı ve
yıl sabit olarak devam
Milli Eğitim
Bakanlığı
ı5
53'
TEOG srnavına katılan Özel okulda okuyan öğrencilerin
eğitim öğretim desteği nasıl
yapıIacaktır?
,-;,jİlffi;lİ.'::İ,;'j!f
*''*"
iŞlemi sonrasında resmi okuııardan eğitim ve öğretim
desteği
Download

Bakanlık Yazısı - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü