T.C
ERGANİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
26ll2l20l4
Sayr : 7 427293|l|601 6930493
Konu: İşitme veya Zihinsel Yetersizliği Olan
Öğrencilerin Yabancı Dil Dersinden
Muafiyeti İle İlgili İşlemler
AcELE vE GCTNLüoün
ıızıÜnÜnrÜĞÜNp
ERGANİ
iıgi:z+.ız.z014 tarih
Müdürlüğiiniin
y
ve
6872866 sayılı Özel Eğitim
ve Rehberlik Hizmetleri
Genel
azısı.
ilgi yazı gereği; Özel eğitim okullarında, özel eğitim sıruflarında ve tam
zarrıanlı
zihinsel
veya
gören
işitme
Yetersizliği
kaynaştııİna yoluyla akranlarıyl a aynı sırufta öğrenim
olan 6grerrciİerin yabancı dil dersinden muafiyeti ve muafiyeti .olmayan öğrencilerin ders
nofunun e-okul Yönetim Bilgi Sistemine işlenmesi ile ilgili Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdtirlüğiinün yazısl ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Servet
Ilçe
YALÇIN
Milli Eğitim Müdür V.
Eki:1 Adet yazı (I sayfa)
DAĞITIM
Tiim Okul Müdürliiklerine
iektronik İmealı
asiı İle &yntdır,
*A,..ı--t-Lİza"{,\,
§üvgrtli
'
Hiikİimet Konağı 3. Kat. Ergani,DlYARBAKIR
Elektronik Ağ: www.meb.qov.tr
e-posta: h,[email protected]
ffi
";,şflğE;dd
ffiU'U'
;i,';;";Wüernuru
Ayrıntılı bilgiiçin: M. Salih ÇAKAR Ünvan: ŞEF
F#i;!,.,8fii:i#
ffizai|eimza|anmıştır.http://evraksorgu.meb.gov.tradresınden1b17-355f.3267-932f-7a6eı<oduileteyitedilebilir.
T.C.
wıiı,ıi B Ğiriwı nlraNr,rĞr
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdtirlüğü
ACELE YE GüNLÜnÜn.
24lI2l20I4
Sayı : 739Il930liı00l 6872866
Konu: İşitme veyaZihinsel Yetersizliği Olan
Öğrencilerin Yabancı Dil Dersinden
Muafiyeti İle İlglli İşlemler
VALiLİĞİNE
(İ1
Milli Eğitim Müdürlüğü)
Özel eğitim okullarında, özel eğitim sınıflarındave tam zamanlıı kaynaştırma yoluyla
akranlarıyla ayru srnıfta öğrenim gören işitme veya zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin
yabancı dil dersinden muafiyeti ve muafiyeti olmayan öğrencilerin ders notunun e-Okul
yönetim Bilgi Sistemine işlenmesi hususunda yaşanan sorunlar Bakanlığımıza İntikal etmiŞ
olup konu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile değerlendirilmiştir.
İşitme veya zihinsel yetersizliği olan öğrencilere ilişkin yaşanan sorunların
giderilebilmesi için e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi aktif hale getirİlmİştİr. Okul idarelerİnce
velilerin yazılı talebi doğrultusunda işlem yapılarak muafiyet talep eden öğrencilerle ilgili
e-okulda ders muafiyeti sisteme kaydedilecektir. Muafiyet talebinde bulunmadıkları halde
e-okulda muaf göriinen öğrencilerin muafiyetleri kaldırılarak ders notu giriŞleri
yapılabilecektir.
okul idarelerinin yapılacak işlemlere dair bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve
gereğini rica ederim.
Celil GIINGOR
Bakan a.
Genel Müdiir V.
DAĞITIM:
81 İl
Valiliğine
Ayrıntılı bilgi için: Şule DOĞANOĞIU-Egt. Uzm.
MEB BeşevlerKampüsü A Blok
Beşevler/ANKARA
Tel: (0 3l2) 4133022
Faks: (0 312)2131356
Elektronik Ağ: www.meb. gbv.tr
Bu evrak güvenli elektronik
iııza ile iıızalanınıştır.
http://evraksorgrı.meb.gov.tr
İ
ec-2697 -3 I af-9 ç82-af27 kodu iıe teyit edilebiıir.
Download

yazı için tıklayınız - Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü